Etiknævnets opgave er at udbrede kendskabet til de etiske principper for nordiske psykologer og at øge psykologernes bevidsthed om de etiske dilemmaer, der knytter sig til de faglige funktioner, som psykologerne udfører.

Rådgivning og klager

Derudover behandler nævnet klagesager over psykologer, som ikke er autoriseret, samt sager, hvor psykologer klager over psykologer. Bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening kan også henlægge sager til behandling i Etiknævnet. Etiknævnets sagsbehandlingstid kan variere meget, og det kan vare op til 12 måneder, før en sag er afsluttet.

Endelig rådgiver nævnet om etiske problemstillinger i klagesager, der er under behandling i Psykolognævnet eller Patientklagenævnet.

RELATEREDE SIDER

Om Etiknævnet

Etiknævnet vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens generalforsamling og mødes ca. 12 gange om året. Nævnet består af 5 repræsentanter og 2 suppleanter. Suppleanterne deltager altid i nævnets møder. Der er knyttet en sekretær til nævnet.

Ved møderne diskuteres bl.a. indbragte sager, samt hvilke tiltag nævnet skal iværksætte for at øge opmærksomheden på de etiske principper.

Etiknævnet deltager i det europæiske arbejde med at udarbejde fælles europæiske etiske principper for psykologer.

Etisk refleksion

Etiknævnets vigtigste opgave er at stimulere den etiske refleksion hos medlemmerne. Den etiske refleksion er også et centralt element i et klagesagsforløb.

Mange psykologer benytter nævnets telefoniske rådgivning til spørgsmål og dialog om etiske dilemmaer.

Etiknævnet er endvidere klageinstans, når der klages over ikke-autoriserede psykologer, og når psykologer klager over psykologer.

Pjecer

Etiknævnet har desuden udgivet en række pjecer, om nævnets aktiviteter, råd og anbefalinger.

 • Når der klages over en psykolog. Hvad sker der, når Etiknævnet har modtaget en klage over en psykolog?
 • Psykologer i medierne. Etiknævnet har med afsæt i de etiske principper samlet en række råd og anbefalinger, du kan have gavn af, hvis du skal udtale dig offentligt.
 • Forældreressource- og børnesagkyndige undersøgelser. Råd og anbefalinger fra Etiknævnet til psykologens refleksioner ifm. forældreressource- og børnesagkyndige undersøgelser.

Find pjecerne her.

Vedtægter og principper

ETIKNÆVNETS MEDLEMMER
 • Lisbeth Sten Jensen (formand)
 • Jytte Gandløse
 • John H. Toft
 • Mette Bentzen
 • Lotte Sønderby
 • Lena Brøgger Jepsen (suppleant)
 • Marius I. Kristensen (suppleant)
 • Sekretær: Cornelia B. Persson cbp@dp.dk    
BERETNING
Kontakt

Etiknævnets rådgivning er kun for medlemmer.
Tlf.: 45 81 45 97
Tirsdage og onsdage kl. 8:00 – 9:00
E-mail: jytte@psykologerne-paa-gaarden.com

Evt. klager sendes til:

Sekretariatet
Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 Kbh. Ø
Att: Etiknævnet

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge