Arbejdsmiljø

Et sundt og udviklende arbejde er vigtigt for den enkelte medarbejders trivsel og trivslen på arbejdspladsen som helhed.

Hvad kan vi hjælpe med

Vi rådgiver ved henvendelser om problemer med det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø.

Vi rådgiver om anmeldelse af arbejdsskader og klagemuligheder.

Hvad kan du selv gøre

Kontakt relevante personer på din arbejdsplads.

Tal med din læge om anmeldelse af arbejdsskade eller arbejdsbetinget lidelse og/eller sygemelding.

Anmeld selv din skade arbejdsskade eller arbejdsbetingede lidelse.

Dansk Psykolog Forening kan desværre ikke anmelde arbejdsskader eller arbejdsbetingede skader.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT/ -LEDER

Arbejdspladsvurdering, valg af arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøorganisation m.m.

RÅD OM ARBEJDSMILJØ

Anbefalinger til indretning af psykologarbejdspladser og gode råd til privatpraktiserende.

FYSISK OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Relevante links og nyttig viden og fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Sygdom & Job på særlige vilkår

Hvad skal du gøre når du bliver syg?

Underretning af arbejdsgiver

Det er vigtigt, at du meddeler sygefraværet til din arbejdsgiver hurtigst muligt, og senest samme dag ved arbejdstids begyndelse. Giver du ikke besked til din arbejdsgiver, har han ret til at bortvise dig og standse din løn straks. Udeblivelse betragtes som en grov misligholdelse af din ansættelseskontrakt.

Personalepolitik/retningslinjer for meddelelse af sygdom

Du skal være opmærksom på, at der på de fleste arbejdspladser findes personalepolitiske retningslinjer, der oplyser om måden og eventuelle frister for underretning om sygdom og fraværserklæring.

Pligter og rettigheder

Du har pligt til at sørge for, at blive rask så hurtigt som muligt, så du kan vende tilbage til arbejdet.

Som overenskomstansat har man ret til fuld løn under sygdom. Dette fremgår af både overenskomsten og Funktionærloven.

Sygesamtale

Ifølge sygedagpengelovens § 7a skal arbejdsgiveren indkalde en sygemeldt medarbejder til en personlig samtale om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen skal holdes senest 4 uger efter første sygedag. Indkaldelsen skal ske på den mest hensigtsmæssige måde i form af telefonsamtale, e-mail eller brev og med et rimeligt varsel.

Som udgangspunkt skal samtalen holdes som en personlig samtale. Hvis sygdommen eller praktiske omstændigheder ikke giver mulighed for en personlig samtale, kan den holdes telefonisk.

Hvis din læge vurderer, at du er for syg til at deltage i en personlig eller telefonisk samtale med din arbejdsgiver, eller en sygesamtale kan forværre din tilstand, holdes samtalen ikke.

Din arbejdsgiver har i henhold til Lov om brug af helbredsoplysninger ikke krav på at få oplyst, hvad du fejler.

Fastholdelsesplan

Som medarbejder kan du, hvis du er sygemeldt eller forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger, bede din arbejdsgiver om at få udarbejdet en skriftlig fastholdelsesplan.  Du kan som medarbejder når som helst i sygeforløbet bede om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Arbejdsgiveren kan dog afslå din anmodning.

Planen beskriver, hvordan du som medarbejder hurtigst muligt kan vende helt eller delvist tilbage på arbejdspladsen og udfyldes i fællesskab af arbejdsgiver og medarbejder.

Hvis du har fået lavet en fastholdelsesplan, skal den tages med til førstkommende opfølgningssamtale hos kommunen.

Mulighedserklæring

Jævnfør dagpengelovens § 36 A kan arbejdsgiver forlange at få udfyldt en mulighedserklæring, der skal hjælpe arbejdspladsen med at bringe syge medarbejdere tilbage i arbejde.

Den første del af erklæringen udfyldes af medarbejder og arbejdsgiver i samarbejde. Medarbejderen tager erklæringen med til egen læge og ud fra lægens vurdering laves der en aftale om, hvordan og hvor meget medarbejderen kan arbejde under sygdom.

Deltids sygemelding

Selvom du er deltids sygemeldt kan du trods sygdommen godt have behov for at holde ferie, for eksempel sammen med din familie.
En ferie må ikke hindre helbredelsen.

Du kan vælge ikke at holde ferie på grund af hel eller delvis sygdom, så har du ret til at få udbetalt feriepenge.

Hvis du derimod ønsker at holde ferie trods hel eller delvis sygemelding, skal du i princippet raskmelde dig. Årsagen til dette er, at sygdom er en feriehindring, og at ferie kun kan afholdes i hele dage.

Efter feriens afslutning kan du ”genoptage” din sygemelding. Arbejdsmarkedsstyrelsen kalder dette for en ”teknisk raskmelding”
Mens du holder ferie har din arbejdsgiver ikke ret til refusion. Nogle arbejdsgivere kræver, at du inden ferien afholdes, indgår en aftale med din bopælskommune om den ”tekniske raskmelding” da det vil betyde, at arbejdsgiver ikke får en karensperiode på 30 dage før ny refusion kan udbetales. En sådan aftale med bopælskommunen bevirker, at arbejdsgiver kan få refusion så snart du er raskmeldt igen.

Opsigelse på grund af sygdom

Du kan godt blive opsagt på grund af sygdom, selvom sygdom er lovligt fravær. Sygdomsperioden skal dog have en vis varighed, før opsigelse kan ske. Opsigelsen kan ske både under og efter sygdomsperioden.

”120-dages-reglen” gælder ifølge overenskomsten ikke for offentligt ansatte.

Privat ansatte

Såfremt der i din ansættelseskontrakt eller på et senere tidspunkt er aftalt, at 120 dages reglen skal gælde for ansættelsesforholdet, kan arbejdsgiver opsige dig med en måneds varsel når du har været syg i 120 dage.

De 120 dage skal være inden for et år, i opgørelsen af sygedage tæller weekender også med, hvis du er syg fredagen før og mandagen efter. Aftalen om at du kan opsiges efter 120 sygedage, er ikke en garanti for, at du ikke kan opsiges med færre sygedage, men det vil i så fald blive med dit sædvanlige opsigelsesvarsel.

TR’s ROLLE VED SYGDOM

Tillidsrepræsentanten har ved sygdom hos kolleger en central rolle for at sikre den sygemeldtes tryghed og rettigheder. Formålet er som udgangspunkt at kunne fastholde den sygemeldte kollega – eller alternativt at sikre medlemmets rettigheder ved fratræden.

DP anbefaler tillidsrepræsentanten:

  • at sikre at der er dialog mellem arbejdsgiver og den sygemeldte
  • at råde og vejlede den sygemeldte ift. mulighedserklæringen
  • at rådgive den sygemeldte i udarbejdelsen af en fastholdelsesplan
  • at være med i dialog om delvis raskmelding
  • at deltage i rundbordssamtaler med den sygemeldtes kommune
  • at finde muligheder i det sociale kapitel for at fastholde medarbejderen
  • at den sygemeldte tager kontakt til pensionskassen ved sygefravær i over 3 måneder
  • at der ved kritisk sygdom tages kontakt til MP-Pension for afklaring om eventuel dækning
VIDSTE DU DET?

Forud for en sygesamtale kan vi rådgive dig pr. telefon eller mail.

Vi deltager som bisidder ved sygesamtaler, når det er nødvendigt, og der ikke er en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads.

Vi kan desværre ikke deltage i opfølgningsmøder om sygedagpenge hos kommunen.

Du kan evt. selv tage en bisidder med til opfølgningsmøder hos kommunen.

Job på særlige vilkår

§56
En § 56-aftale kan indgås, hvis du lider af en langvarig eller kronisk sygdom, der betyder forhøjet risiko for fraværsdage som følge af sygdommen eller behovet for behandling. Det er en betingelse for at indgå aftalen, at det forventes, at lidelsen vil medføre et fravær på mindst 10 dage om året.

Det gælder også, hvis du skal indlægges, gå til ambulant behandling eller have nødvendig genoptræning.

Indgåelse af en §56-aftale betyder, at din arbejdsgiver kan få refusion fra din første sygefraværsdag pga. sygdommen – mod normalt først fra efter 30 dages fravær.

Under sygdom modtager du fuld løn.

Aftalen mellem dig og din arbejdsgiver skal godkendes af kommunen. Det er din arbejdsgiver, der skal indsende en særlig blanket til kommunen, som selv indhenter den nødvendige lægelige dokumentation. En § 56-aftale er en personlig aftale, der gælder op til 2 år, og den omfatter kun den sygdom, som ligger til grund for indgåelsen af aftalen.

Fleksjob

Fleksjob er job på særlige vilkår med offentlige tilskud for personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen.

Kommunen giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Mulighederne for revalidering, aktivering og f.eks. omplacering i virksomheden skal være afprøvet.

Man har mulighed for ansættelse i fleksjob hos private eller offentlige arbejdsgivere, eller for støtte til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed.

Løn og øvrige arbejdsvilkår i fleksjob tager udgangspunkt i de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet. Fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår sker i samarbejde med Dansk Psykolog Forening.

Yderligere information: Socialforvaltningen i din bopælskommune.

Social førtidspension

Førtidspension kan tilkendes personer mellem 39 og 65 år, der varigt er ude af stand til at forsørge sig selv indenfor ethvert erhverv.

Det er kommunen, der i givet fald rejser en pensionssag. Den samlede vurdering af vedkommendes arbejdsevne danner grundlag for den afgørelse, kommunen træffer.

Arbejdsevnen skal være varigt nedsat, og nedsættelsen skal være af et sådant omfang, at man ikke er i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Kan arbejdsevnen forbedres ved aktivering, revalidering eller andet, anses arbejdsevnen ikke for varigt nedsat indenfor ethvert erhverv. Alle relevante aktivrettede støtteordninger skal være afprøvet.

Der er kun én type førtidspension. Førtidspensionen til enlige udgør samme beløb som højeste dagpenge. Til gifte og samlevende er niveauet 85 % af niveauet for enlige. Pensionen nedsættes, hvis pensionisten eller ægtefælle/samlever har anden indkomst.

Yderligere information: Socialforvaltningen i bopælskommunen.

Du kan også læse mere på borger.dk.

VIDSTE DU DET?

Vi rådgiver om vilkår for tilkendelse af – og ansættelse i fleksjob. Vi har dog ikke mulighed for at sidde med ved møder om dette i kommunen.

Vi oplyser kommunen om lønniveau for psykologer, der skal ansættes i fleksjob.

I særlige tilfælde kan vi henvise til en socialrådgiverkonsulent.

Vi forhandler også løn med de offentlige arbejdsgivere, som ved andre lønforhandlinger.

Kontakt os

Send os en mail: dp@dp.dk

Eller ring til os: 35 26 99 55

Hvad kan du selv gøre

Undersøg reglerne for tilkendelse af – og ansættelse i fleksjob på fleks.nu og vil du vide mere, kan du læse her.

Tag en bisidder med til samtaler i kommunen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge