Der findes en lang række love og regler, der påvirker dig i dit daglige arbejde som psykolog. Her får du et overblik over de mest almindelige regler og fortolkninger. Nogle arbejdsgivere har lokale bestemmelser, der vil afvige fra det vi har skrevet – i de tilfælde er det arbejdsgivers regelsæt der gælder.

Kontakt vores juridiske konsulenter, hvis du har brug for rådgivning.

TAVSHEDSPLIGT

Tavshedspligten udspringer af et grundlæggende princip om, at patienter/klienter skal kunne give oplysninger til psykologen i tillid til, at de ikke videregives.

Læs mere

OPLYSNINGER

Oplysninger om patienters helbredsforhold, øvrige private forhold og behandling kan som udgangspunkt kun videregives med patientens samtykke.

Læs mere

AKTINDSIGT

Klienter og andre vil i forskellige situationer bede om adgang til de journaler du fører. Dine klienter har ret til at få aktindsigt i alt, der er skrevet om dem.

Læs mere

JOURNALPLIGT OG OPBEVARINGSPLIGT

Journalpligten fremgår af henholdsvis Lov om psykologer mv. og Lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven).

Læs mere

TITELBESKYTTELSE

Det er kun personer, der  har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed eksamen, der har ret til at kalde sig psykolog.

Læs mere

PLIGTER

Du er som medlem af Dansk Psykolog Forening underlagt psykologloven samt de etiske principper for nordiske psykologer.

Læs mere

KLAGER

Hvis der klages over dig, er du velkommen til at kontakte os og høre om, hvordan den slags sager forløber og hvilke konsekvenser de kan have.

Læs mere

MYNDIGHEDER

Når en myndighed henvender sig ifm. tilsyns eller kontrolopgaver, kan du videregive oplysninger uden samtykke fra klienten.

Læs mere

SUNDHEDSPERSONER

Psykologer er sundhedspersoner når de arbejder indefor sundhedsloven. Det er et faktum, men DP arbejder til stadighed på at sikre at det også er gældende i praksis.

Læs mere

HVAD KAN VI HJÆLPE DIG MED

Vi kan rådgive dig om, hvordan du håndterer en konkret og afgrænset problemstilling.

Der er oftest tale om problemstillinger inden for disse områder:

  • Tavshedspligt
  • Pligt til at videregive oplysninger
  • Journalpligt
  • Aktindsigt
  • Mindreårige klienter – især samtykke til behandling og psykologens tavshedspligt
  • Klager
  • Myndigheder

HER KAN VI IKKE HJÆLPE

Vi rådgiver ikke om opbygning og indretning af IT-/journalsystemer.

Hvad kan du selv gøre:
Det kan være en god idé at tage en konkret problemstilling op i din supervision.

Har problemet væsentlige etiske aspekter, kan du kontakte Etiknævnets rådgivning.

 

NY PSYKOLOGLOV PR. 1. JULI 2017

Folketinget har vedtaget en ny Psykologlov. De vigtigste ændringer er, at alvorlige afgørelser fra Psykolognævnet fremover bliver offentliggjort, der ændres på sammensætningen af Psykolognævnet, og nævnets sanktionsmuligheder præciseres og udvides med lovændringer.

De fleste af de nye ændringer træder i kraft pr. 1. juli 2017.

Formålet med at offentliggøre alvorlige afgørelser fra Psykolognævnet har været at sikre borgerens mulighed for at se, hvilke autoriserede psykologer der har modtaget alvorlig kritik, har modtaget et påbud eller er under skærpet tilsyn og ikke mindst hvorfor. Den samme ordning med offentliggørelse findes allerede for fx læger på sundhedsområdet.

Offentliggørelsesordningen træder dog først i kraft til januar 2018. Det hænger sammen med, at Psykolognævnet er blevet pålagt at offentliggøre de retningslinjer, som de træffer deres afgørelser ud fra. På den måde får man som psykolog bedre mulighed for at få kendskab til, hvilke regler man skal efterleve.
Psykolognævnet bliver fremover sammensat af seks medlemmer og en dommer som formand. Hermed kommer der forholdsmæssigt flere psykologer i nævnet, idet Dansk Psykolog Forening skal udpege tre af de seks medlemmer. Tidligere udpegede DP to af de ni medlemmer.

Sanktionsmulighederne, når Psykolognævnet træffer afgørelse, kommer til at fremgå tydeligt af loven, idet der står, at nævnet kan udtale kritik eller alvorlig kritik. Samtidig får nævnet mulighed for at give et fagligt påbud eller at iværksætte skærpet tilsyn.

Loven tydeliggør også, at både titlen psykolog og titlen autoriserede psykolog er beskyttet.

I forhold til reglerne om tavshedspligt og journalpligt er den eneste ændring, at journaler fremover skal opbevares i fem år frem for de tre år, der er gælder i dag efter psykologloven.

Du kan læse den nye psykologlov her.

Du kan læse lovændringen her.

Du kan læse vores notat her.

Se også foreningens høringssvar om psykologloven den 4. oktober 2016 og den 8. maj 2017.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge