TILLIDSREPRÆSENTANT

Tillidsrepræsentanten er valgt inden for et fagligt afgrænset område som talsmand for dig og de øvrige DP-medlemmer, der har valgt repræsentanten.
Se mere nedenfor.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af alle ansatte i en afdeling eller et arbejdslederområde.

Læs mere

TEAM-ARBEJDSLIV

Har du som TR eller AMR problemer med arbejdsmiljøet og har I svært ved at trænge igennem til ledelsen med jeres problemer og løsningsforslag er der hjælp at hente.

Foreningen har indledt samarbejde med Team Arbejdsliv. TR og AMR kan få op til 2 gange 1 1/2 timers rådgivning fra konsulenter i Team Arbejdsliv.

Kontakten til Team Arbejdsliv formidles via foreningens konsulenter

Læs mere

Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanten er ofte nøgleperson i samarbejdet på arbejdspladsen med store muligheder for at gøre en forskel.

Din DP-tillidsrepræsentant har som hovedopgave at repræsentere dig og de øvrige DP-medlemmer lokalt, og at varetage jeres løn- og ansættelsesmæssige interesser.

Samtidig er din tillidsrepræsentant ansvarlig for informationsformidling og kontakt mellem DP og din arbejdsplads.

DP-tillidsrepræsentanten forhandler din løn ved nyansættelse, forhandler forhåndsaftaler og tillæg ved de årlige lønforhandlinger.

Han/hun kan også gå ind i løsningen af personsager, hvis der er samarbejdsproblemer.

Det er også tillidsrepræsentantens særlige ansvar at skabe interesse omkring faglige spørgsmål og at sætte gang i og koordinere den faglige aktivitet på arbejdspladsen, fx gennem medlemsmøder, klubmøder og fyraftensmøder.

Klubber

Til TR klubmøder refunderer DP som udgangspunkt 350,- kr. pr. år pr. medlem af klubben.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december og ubrugte midler kan ikke øverføres til følgende regnskabsår.
Du får refunderet klubudgifter ved at benytte skemaet, som du finder i faktaboksen RESSOURCER til højre på siden.

Dansk Psykolog Forening vil igen i en forsøgsperiode støtte arrangementer i jeres lokale klub, og indbyder hermed til, at I kan søge om støtte til konkrete arrangementer, hvor DP betaler for en oplægsholder.

Emnerne skal naturligvis kunne relateres til samarbejde, arbejdsmiljø, konfliktløsning etc.

Ordningen fungerer på forsøgsbasis efter først til mølle princippet. Vi forestiller os at støtte med et beløb omkring kr. 3.000,- kr. og kun efter forudgående aftale.

Hvis I har et forslag til et arrangement som I gerne vil afholde på jeres arbejdsplads, skal I skrive en kort ansøgning til mbi@dp.dk hvorefter vi tager stilling til jeres ansøgning.

Vælg en tillidsrepræsentant

Regler

Hvis I er minimum 5 psykologer på en arbejdsplads, kan I vælge en tillidsrepræsentant. Hvis der ikke er psykologer, nok kan man indgå valgforbund med psykologer på en anden institution i kommunen, regionen eller styrelsen. De pågældende kan danne en klub og udgør tillidsrepræsentantens valggruppe.

På alle offentlige arbejdspladser har medarbejderne ret til at vælge en tillidsrepræsentant.

På det private område er der ikke automatisk ret til at vælge en tillidsrepræsentant, medmindre det er aftalt med ledelsen. I givet fald vil det stå i overenskomsten. I så fald gælder det offentliges regler om tillidsrepræsentanter.

Psykologer, der har været ansat mere end 6 måneder i kommuner og regioner og 9 måneder i staten, kan blive valgt til TR. Det er uden betydning, om de er ansat på heltid eller deltid.

Valgperioden er normalt 2 år, men der er mulighed for at vælge ny tillidsrepræsentant i utide.

Valget skal formelt godkendes af arbejdsgiveren, men der skal gode grunde til at afvise valget.

Der kan vælges én suppleant for hver tillidsrepræsentant.

Valg af TR

Når der skal vælges en TR, er der enkelte regler, der skal følges:

  • Der skal indkaldes til et møde, hvor der blandt psykologerne skal vælges en tillidsrepræsentant og en suppleant. Valget kan foretages ved håndsoprækning eller anonymt ved sedler med kandidatens navn på.
  • Når tillidsrepræsentanten og -suppleanten er valgt, skal valget anmeldes. Det gøres ved at udfylde en anmeldelsesblanket og sende/e-maile den til Dansk Psykolog Forening. Dansk Psykolog Forening sender den herefter til din arbejdsgiver til godkendelse. Hvis arbejdsgiveren ikke protesterer over valget inden 3 uger, er du automatisk godkendt.
  • Når valget er endeligt, vil den valgte tillidsrepræsentant modtage alt relevant materiale til varetagelse af TR-funktionen og blive inviteret til at deltage i kursusaktiviteterne for tillidsrepræsentanter.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge