KRAV TIL EN SPECIALISTUDDANNELSE I SUNDHEDSPSYKOLOGI PÅ BØRNEOMRÅDET

Du skal være beskæftiget inden for børneområdet, fx på en somatisk børneafdeling.

I teoridelen skal du gennemføre børnemodulet i stedet for voksenmodulet.

De øvrige krav er identiske med en sundhedspsykologisk specialistuddannelse inden for voksenområdet.

TILMELDING

Der kræves ikke tilmelding til den sundhedspsykologiske specialistuddannelse.

 

5.11 Specialistuddannelse i sundhedspsykologi, børn eller voksne

Ændringer med fleksibelt valg i sundhedspsykologisk specialistuddannelse

 • Med revidering af uddannelsen er muligheden for fordybelse i modulet ”Intervention i det kliniske arbejde” øget. Området er udvidet til 90 timers teoretisk undervisning.
 • Timekravet til supervision er ændret til 160 timer.
 • Timekravet til personligt udviklingsarbejde er ændret til 80 timers individuelt arbejde eller 96 timers arbejde i gruppe.
 • De faglige temaer er ført ajour, og så vidt muligt fremtidssikret.
 • Kravene til den obligatoriske teori er blevet så tilpas brede, at relevante kurser kan udbydes med regelmæssige mellemrum.

11.4.4.2.1 – Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område

Inden for dette område kan frit vælges kursusforløb inden for de beskrevne temaer.

11.4.4.2.3 – Pædagogisk sundhedspsykologi er udgået

Området erstattes af Sundhedspsykologiske perspektiver på fremme af et sundere liv

11.4.4.2.4 – Sundhedspsykologi, organisation og samfund er udgået

Området erstattes af obligatorisk kursus i det tværgående modul: 3.21. Ledelse og organisation.

Det er obligatorisk at gennemføre enten kursus 3.3 Sorg og krise hos børn, eller 3.4 Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne (Erstatter Sorg og krise hos voksne), 3.4 Psykotraumatologi – akutte reaktioner og krisestyring.

Krav og indhold i specialistuddannelsen i sundhedspsykologi, børn eller voksne

Specialistuddannelsen i sundhedspsykologi skal kvalificere psykologen til selvstændigt at kunne varetage opgaver inden for det sundhedspsykologiske område på et videnskabeligt grundlag.

Specialistuddannelsen skal sikre, at sundhedspsykologen har erhvervet et indgående kendskab til det sundhedspsykologiske områdes konkrete problemfelt samt dets teoretiske, praktiske og forskningsmæssige grundlag, og at sundhedspsykologens virksomhed kan begrundes heri.

Som specialist i sundhedspsykologi psykologi skal du:

 • Foretage en nuanceret analyse af sundhedspsykologiske problemstillinger (dvs. psykiske problemstillinger der knytter sig til et klientel (voksne eller børn) med somatisk sygdom).
 • Redegøre for relevante interventioner.
 • Anvende sundhedspsykologiske interventioner og metoder.
 • Foretage en evaluering af interventionens effekt.

Dette opnås ved at sikre, at du:

 • Har teoretisk viden og metodiske færdigheder inden for sundhedspsykologiens forskellige praksisformer – dvs. det kliniske behandlingsarbejde med den sundhedspsykologiske klient, supervision af sundhedspersonale, under-visning og organisatoriske opgaver og således:
 • Har et indgående kendskab til de problemer, som på individniveau knytter sig til at være under indflydelse af somatisk sygdom, det være sig som patient, som pårørende og som efterladt.
 • Har kendskab til adfærdsformer og symptomer, der har deres forankring inden for tilgrænsende områder som psykiatri og neurologi m.m., og som det vil være væsentligt for sundhedspsykologen at kunne opdage, forklare og tage hensyn til i et behandlingsforløb.
 • Har erfaring med at anvende psykoterapeutiske teknikker af mere generel art samt har et indgående kendskab til flere af de terapeutiske interventioner, der er særligt velegnede i arbejdet med somatisk syge mennesker, og viden om andre af de mange metoder, der kan finde anvendelse i relation til dette klientel.
 • Har erfaring med udbredelse af sundhedspsykologiens viden og erfaring til patienter og pårørende samt andre faggrupper inden for sundhedsvæsenet eller i private patientorganisationer.
 • Har en praktisk erfaring med indgåelse i tværfagligt samarbejde med væsentlige faggrupper inden for sundhedsvæsenet: læger, plejepersonale m.fl.
 • Har et kendskab til sundhedsvæsenet som organisation, således at rådgivning og støtte til det somatiske klientel bliver frugtbart og realistisk inden for det eksisterende sundhedsvæsen, men også sådan at psykologens arbejde som støtte for personale, som mulig konfliktløser og som rådgiver på et organisatorisk niveau begrundes i et kendskab til sædvanligt problematiske relationer og processer.
  Har kendskab til forskningsmetode og til forskningen inden for det sundhedspsykologiske område.

Specialistuddannelsen omfatter følgende dele

 • Psykologisk praksis, som skal indeholde mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for specialet efter opnået autorisation. Uddannelsen kan tidligst afsluttes 5 år efter kandidateksamen.
 • Supervision/personligt udviklingsarbejde – specialisten skal have modtaget mindst 240 timers supervision/personligt udviklingsarbejde, hvoraf psykologens personlige udviklingsarbejde skal udgøre mindst 80 timer individuelt eller 96 timer i gruppe.
 • Teori – den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 moduler på i alt 360 timer.
1.11 Psykologisk praksis

Kravene vedrørende psykologens beskæftigelse skal sikre, at uddannelsen giver en bred arbejdsmæssig kompetence inden for fagområdet. Den behandlingsmæssige kontakt til et klientel med somatisk sygdom skal være en væsentlig del af det sundhedspsykologiske arbejde, men sammenhængende perioder med forskning, undervisning eller organisatorisk arbejde inden for sundhedspsykologiens område vil også i visse tilfælde blive godkendt som en del af uddannelsen. Da det betragtes som væsentligt, at sundhedspsykologen har et godt kendskab til psykiatriske tilstande, vil max. et halvt års ansættelse på en psykiatrisk afdeling også blive godkendt.

Ønskes en specialistuddannelse inden for børneområdet, skal ansøgeren være beskæftiget inden for dette, fx på en somatisk børneafdeling.

Det er en forudsætning, at psykologen i væsentlig grad er udøvende inden for det sundhedspsykologiske arbejdsområde, og at ansøgeren kan dokumentere i alt 3 års fuldtidsarbejde inden for området.

Ved vurderingen af en ansøgning vil der blive foretaget en helhedsbetragtning vedrørende ansættelsens bredde. Det skal tilstræbes, at psykologen gennem sine ansættelser har stiftet bekendtskab med flere sygdomskategorier og til de fleste af sundhedspsykologiens arbejdsformer. En for snæver ansættelse skal derfor altid suppleres med aktiviteter i forhold til andre patientgrupper end den, arbejdspladsen fokuserer på, ligesom der skal opnås erfaringer med flere former for sundhedspsykologisk praksis.

Arbejdserfaringer erhvervet gennem privat praksis vil i en vis udstrækning blive godkendt, såfremt behandlingsarbejdet har været udført i relation til et klientel med fysisk sygdom eller handicap. Det sundhedspsykologiske arbejde i privat praksis vil dog kun kunne godkendes med max. 50 % af beskæftigelseskravet.

2.11 Supervision i sundhedspsykologisk specialistuddannelse

Specialistuddannelsens krav om supervision skal sikre et højt fagligt kompetenceniveau inden for alle aspekter af arbejdsområdet.

Den sundhedspsykologiske specialistuddannelse kræver dokumenteret faglig vejledning og supervision i et omfang svarende til 160 timer. Ansøgeren skal have modtaget supervision hos minimum to forskellige supervisorer.

Supervisionen skal være givet af en specialist i sundhedspsykologi. Når det er relevant, kan supervisorer med andre specialist- og supervisoruddannelser godkendes. Dog skal hovedparten (dvs. minimum 100 timer) af supervisionen være givet af supervisor med sundhedspsykologisk specialistuddannelse.

Supervision hos andre akademikere med specielt kendskab til det sundhedspsykologiske område kræver speciel behandling og godkendelse i fagnævnet.

Da den sundhedspsykologiske specialistuddannelse betragter det kliniske behandlingsarbejde som centralt for sundhedspsykologen, skal hovedparten af supervisionstimerne omhandle det terapeutiske arbejde med den sundhedspsykologiske klient. Heri skal indgå udredning såvel som intervention. Det er dog også væsentligt, at supervisionen i et vist omfang bearbejder den del af arbejdet, der omhandler:

 • Det tværfaglige samarbejde.
 • Supervision af andre faggrupper.
 • Undervisningsopgaver.
 • De etiske aspekter af arbejdet.
 • De organisatoriske og lovmæssige sammenhænge, psykologen indgår i i sundhedsvæsenet og i de private organisationer.
3.11 Personligt udviklingsarbejde

I den sundhedspsykologiske specialistuddannelse er kravet om personligt udviklingsarbejde analogt med egenterapi. Egenterapien skal sikre, at sundhedspsykologen har personlig erfaring med den psykoterapeutiske proces og således er bevidst om egne styrker og problemområder, og har haft mulighed for at bearbejde egne reaktioner på sygdom, handicap, tab og død. Ligeledes er det væsentligt, at man har personligt kendskab til klientrollen i en terapeutisk sammenhæng.

Omfanget af det personlige udviklingsarbejde er 80 timer individuelt eller 96 timer i gruppe.

Det personlige udviklingsarbejde skal finde sted i en terapeutisk kontakt til en autoriseret psykolog med psykoterapeutisk erfaring.

Udviklingsarbejde foretaget af en i professionel eller privat sammenhæng nærtstående psykolog kan ikke godkendes til din specialistuddannelse.

FAKTA

Både egenterapi og personligt udviklingsarbejde med fokus på metodetræning eller rollen som terapeutkan her tælle med.

Live video-/audiosupervision kan tælle med som personligt udviklingsarbejde med op til 30 timer.

4.11 Et skriftligt produkt, forskningsmetode

Hele proceduren omkring det skriftlige produkt under Teori om forskningsmetode kan du læse her under Fælles krav – Elementer i alle specialistuddannelser, punkt 4.

BØRN/VOKSNE

Uddannelsesmodellen opererer med en opdeling i voksen- og børneuddannelser, men da sundhedspsykologisk praksis udføres såvel på voksen- som på børneområdet, er begge områder søgt tilgodeset i en model, der indebærer en vis fleksibilitet på dette felt.

Se endvidere De specifikke krav til en specialistuddannelse i sundhedspsykologi på børneområdet.

5.11 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

I den sundhedspsykologiske specialistuddannelse kan psykologen vælge at kvalificere sig inden for voksen- eller børneområdet og skal afhængigt heraf vælge det relevante voksen-/børnemodul.

Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 moduler på i alt 360 timer:

I Voksen-/børnemodulet og i Forsknings- og formidlingsmodulet beskæftiger psykologen sig med de områder, som i større eller mindre udstrækning deles med de andre psykologiske specialistuddannelser.

Det tværgående modul og specialiseringsmodulet er udformet efter de krav, som arbejdet inden for det sundhedspsykologiske område indebærer, og det vil blive gennemgået nedenfor:

5.3 11 Det tværgående modul i sundhedspsykologi

Modulet indeholder temaer, som er fælles for mindst to af specialistuddannelserne. Modulet består af 60 timers kursusvirksomhed.

For psykologer i gang med den sundhedspsykologiske specialistuddannelse findes der på nuværende tidspunkt følgende kurser der kan vælges mellem:
3.2. Organisationspsykologi
3.3. Sorg og krise hos børn (Obligatorisk i SU/børn)
3.4. Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne (Erstatter Sorg og Krise hos voksne)
3.5. Angst og depression
3.6. Klinisk sexologi
3.7. Neuropsykologiske tilstande, børn eller voksne
3.8. Fokus på apopleksi, kranietraumer og demens
3.10. Psykofarmakologi, børn og unge
3.10. Psykofarmakologi, voksne
3.11. Funktionel neuroanatomi/human neurobiologi
3.14. Psyke og soma
3.18. Konsultativ tilgang til konflikthåndtering
3.19. Transkulturel psykologi
3.20. Supervision af andre faggrupper
3.21. Ledelse og organisation (Obligatorisk)

Det er obligatorisk at vælge enten 3.3. Sorg og krise hos børn eller 3.4. Sorg og krise hos voksne.
Herudover er 3.21. Ledelse og organisation et obligatorisk kursus.
Blandt de resterende kurser kan du vælge frit.

5.11 Specialiseringsmodulet i sundhedspsykologisk specialistuddannelse

Dette modul skal sikre, at psykologen erhverver en videnskabeligt funderet og nuanceret viden om det sundhedspsykologiske felt og de psykologiske metoder, der relaterer sig til området.

Specialiseringsmodulet består af 150 timers kursusvirksomhed, som skal fordeles på 4 delområder. For at sikre en vis bredde og kompetenceopbygning er 128 timer på forhånd fordelt på de 4 områder, mens de sidste skal anvendes til fordybelse inden for et, eventuelt to, af delområderne.

De 2 delområder er:

11.4.4.2.1. Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område 60 timer

Dette delområde skal sikre, at psykologen erhverver sig en videnskabelig og nuanceret viden om de problemstillinger, der angår relationen mellem det fysiske helbred og det psykiske befindende. Dette indebærer, at psykologen erhverver et betydeligt kendskab til somatiske sygdomme, syndromer og behandlingsmuligheder. Derudover et kendskab til både almenpsykologiske og psykopatologiske reaktioner på sygdom og handicap samt til de problemstillinger, der kobler sig til positionen som pårørende.

Delområdet skal desuden sikre, at psykologen er i stand til at foretage en grundig vurdering af en klients psykiske behandlingsbehov, og sikre, at psykologen tilegner sig viden om etiske og lovgivningsmæssige problemstillinger på området.

Du kan frit vælge inden for de forskellige områder, og der kræves ikke kursusdokumentation inden for alle områderne. Det er også muligt, at gå mere i dybden med et tema, f.eks. smerter, cancer, palliation, scelerose, diabetes mm.

Du kan frit vælge kursusforløb inden for temaerne:

 • Det døende menneske og den efterladte.
 • Kronisk sygdom, akut sygdom, handicap og andre somatiske tilstandes psykologi.
 • Coping i relation til fysisk sygdom og handicap.
 • Det psykosomatiske områdes sygdomme og tilstande.
 • Livsstilssygdomme (hjerte-karsygdomme, diabetes, overvægt m.m.).
 • Smertepsykologi.
 • Stress.
 • Etik og lovgivning inden for det sundhedspsykologiske område.
 • Psykoneuroimmunologi, psykoendokrinologi og psykofysiologi.
 • Psykologiske aspekter af genetisk rådgivning i forbindelse med arvelig sygdom, organdonation, barnløshed m.m.
 • Psykologen som underviser og formidler.
 • Sundhedspsykologiske perspektiver på fremme af et sundere liv.

Du kan også opfylde kravene til dette delområde ved at tage flere kurser under det tværgående modul, end de 4-5 kurser, der i forvejen kræves under det tværgående modul.

11.4.4.2.2. Intervention i det kliniske arbejde 90 timer

Det sundhedspsykologiske arbejdsfelt stiller i sin diversitet høje krav til metodisk og interventionsmæssig fleksibilitet. Den sundhedspsykologiske specialist skal i sit teori- og metodevalg være i stand til at være kritisk eklektisk og kunne anvende interventionsformer fra forskellige traditioner og teorier på en fleksibel måde, der er tilpasset den enkelte klients behov.

Inden for dette delområde skal den uddannelsessøgende dokumentere kursusforløb inden for temaerne:

 • Eksistentiel, psykodynamisk, kognitiv og andre anerkendte og videnskabeligt underbyggede kliniske metoder, anvendt i relation til et somatisk klientel.
 • Legeterapi og andre børneterapeutiske teknikker, der er frugtbare inden for det somatiske område.
 • Sorg- og kriseintervention, herunder debriefing.
 • Psykologisk smertebehandling samt visualisering/guided imagery og afspænding.
 • Hypnose.
 • Sexologisk rådgivning inden for det sundhedspsykologiske område.

Du kan opfylde kravene på to måder:

 1. Du kan gennemføre en længerevarende terapeutisk efteruddannelse på i alt 90 timer, svarende til specialistuddannelsen i psykoterapi (12.4.4.2.2 Grundlagsteori og klinisk teori).
 2. Du kan sammensætte forløbet ved at tage 3 forløb på 30 timer, svarende til specialistuddannelsen i psykoterapi 12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme.
 3. Eller du kan tage 2 forløb under ”Anden teoretisk referenceramme”, og så kan de sidste 30 timer bruges til specifikke interventioner i relation til de valgte emneområder under Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område.
 4. Eller du kan bruge 30 timer inden for udredning og test, svarende til Specialistuddannelsen i Psykoterapi, 12.4.4.2.1 Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik.
 5. Kravet kan også opfyldes ved at tage en terapeutisk efteruddannelse som er på 60 timer og så tage yderligere 30 timer under ”anden retning”.

11.4.4.2.3. Pædagogisk sundhedspsykologi UDGÅR
Dette modul dækkes dels gennem beskæftigelseskravet (at man har varetaget planlægning og gennemførsel af undervisning, enten patient- eller pårørendeundervisning eller undervisning af andre faggrupper), og dels gennem kursus, der er tilføjet under
11.4.4.2.1 Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologisk område: ”Psykologen som underviser og formidler”.
18 timer.

11.4.4.2.4. Sundhedspsykologi, organisation og samfund UDGÅR
Dette kursus dækkes af 3.21 Ledelse og organisation (obligatorisk) under det tværgående modul.
12 timer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge