Slut med pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år

 I

Forskelsbehandlingsloven fastslår, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle ansatte på grund af alder. Dette gælder blandt andet ved afskedigelse, forfremmelse og med hensyn til løn- og ansættelsesvilkår.

Folketinget har den 18. december 2014 vedtaget at ophæve 70 års grænsen i forskelsbehandlingsloven. Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2016.

Hidtil har forskelsbehandlingsloven ikke været til hinder for, at der i individuelle eller kollektive aftaler og overenskomster kunne aftales, at ansættelsesforholdet ophørte, når medarbejderen fyldte 70 år. Denne mulighed er nu afskaffet.

Dette indebærer, at det fra 1. januar 2016 vil være i strid med forskelsbehandlingsloven at indgå aftale med medarbejdere om pligtmæssig fratræden ved opnåelse af en specifik alder, medmindre dette fremgår af særskilt lov.

Bestemmelser i kollektive overenskomster, der er indgået inden den 1. januar 2016, vil fortsat være gyldige indtil det tidspunkt, hvor aftalen eller overenskomsten kan opsiges til ophør.

Individuelle kontraktbestemmelser om aldersbestemt fratræden bliver efter den 1. januar 2016 ugyldige og vil ikke kunne gøres gældende over for medarbejderen.

Medarbejderen skal have en ny kontrakt eller et tillæg til denne jf. lov om ansættelsesbeviser.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge