Arbejder du med stress, kan du bidrage med konkrete handlingsforslag til regeringens Stresspanel

 I

Regeringen har i juni 2018 nedsat et nationalt stresspanel, der i løbet af efteråret/vinteren skal engagere befolkningen samt pege på 12 relevante handlingstiltag, der kan forebygge og reducere stress. Dansk Psykolog Forening er blevet inviteret til at indsende konkrete forslag til handlinger, der kan bidrage til panelets helhedstænkning, idéskabelse og drøftelser. Du har mulighed for at bidrage.

Stresspanelet består af 10 eksperter, som her i efteråret/vinteren 2018 er i gang med at diskutere emner som kort- og langvarig stress, stresshåndtering, forebyggelse, work/life-balance, sociale medier og perfekthedskulturen blandt unge. Dette gør de på fire temamøder, der hver især vil munde ud i tre løsningsforslag. Panelet vil til temamøderne få selskab af ministrene for sundhed, beskæftigelse, ligestilling, undervisning, uddannelse og forskning, ligesom børne- og socialministeren også vil deltage.

Panelet skal pege på i alt 12 tiltag, som afleveres til regeringen, og som forventes offentliggjort primo 2019. Tiltagene skal bl.a. pege på områder, hvor der mangler viden om stress, og indsatser målerettet forebyggelse og reduktion af stress.

 

Stresspanelets temamøder er bygget op om følgende temaer:

  1. temamøde (21. september): Hvordan håndterer vi bedst stress?
  2. temamøde (23. oktober): Hvordan forebygger vi arbejdsrelateret stress, og hvordan skabes en god balance mellem arbejde og familieliv?
  3. temamøde (12. november): Hvilken påvirkning har digitalisering og sociale medier
  4. temamøde (3. december): Hvorfor mistrives unge – er der opstået en perfekthedskultur?

 

Hvert møde i Stresspanelet er disponeret som følgende: 

  • Drøftelse: Proces i panelet ift. mødets tema(er) samt til de høringssvar, der er blevet modtaget fra 1) forskere, 2) best practice praktikere og 3) personligt berørte mennesker
  • To forskellige eksterne oplæg
  • Dialog med eksterne forskere/oplægsholdere på baggrund af oplæg
  • Farvel og tak til forskere og panelets fortsatte drøftelse pba. af dagens tema
  • Udkrystallisering af konkrete handlingsforslag fra panelet
  • Sundhedsministeren modtager Stresspanelets idéer og overvejelser om det videre arbejde

 

Krav til forslag som indsendes:

Hvert forslag må kun fylde 1-2 sider og skal rumme konkrete fremhævede handlingsforslag. Det skal af bidragene fremgå tydeligt: 1) hvilken konkret handling, der foreslås, 2) hvilke aktører, som bør udføre initiativet hvordan, samt 3) hvilken effekt forslaget forventes at få og for hvem. Ønsket er konkrete forslag, der kan føres ud i livet, og som vil komme mange til gavn. Der gøres opmærksom på, at forslag indsendt til panelet kan blive offentliggjort.

Forslagene behøver ikke at indsendes så det passer tematisk til de forskellige møder. Vi har fået lovning på at alle forslag kommer med i betragtning, så længe de er indsendt inden skæringsdatoen for indsendelse af forslag d. 15. november 2018.

Konkrete forslag til stresspanelet sendes til: stresspanelet@sum.dk og en kopi af forslag sendes endvidere til Dansk Psykolog Forening til: anw@dp.dk med ret til at DP kan offentliggøre forslagene og evt. bruge dem i et samlet katalog.

Brug gerne denne skabelon til indsendelse af handlingsforslag.

 

Læs også: Invitation: Konkrete handlingsforslag til Stresspanelet

Læs også: Kommissorium for Nationalt Stresspanel 

Læs også: Præsentation af panelets medlemmer 

Se præsentation på pressemødet i bibliotekshaven d. 28. juni 2018

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge