Bestyrelsens mødeplan 2018 – 2020

Bestyrelsen for Dansk Psykolog Forening holder 10 møder om året. Antallet er fastlagt i foreningens Love § 10 om Bestyrelsens arbejde.

Den nuværende bestyrelse har valgt at fordele møderne sådan, at cirka hvert andet møde holdes i dagtimerne og hvert andet møde holdes i eftermiddags/aftentimerne. Møderne holdes i Stockholmsgade 27, København Ø.

Derudover er enkelte møder tilrettelagt som internatmøder (oftest over en fredag/lørdag), for at have tid til at komme i dybden med større emner. Disse internatmøder placeres på hotel/kursuscenter i København og omegn.

Udover ovenstående møder, gennemgår den nyvalgte bestyrelse også en uddannelse med det formål dels at give den nyvalgte bestyrelse indsigt i og forståelse for governancestrukturen, bestyrelsens rolle og opgaver, indre organisering, samspil og samarbejde med eksterne aktører samt værktøjer til udvikling af det gode bestyrelsesarbejde. Dels at give bestyrelsen indsigt i og forståelse for udviklingen i de samfundsstrukturer og –institutioner, som foreningen skal gøre sin indflydelse gældende over for med henblik på at pleje medlemmernes interesser.

Disse uddannelsesseminarer er tilrettelagt som internatseminarer (oftest over en fredag/lørdag) og placeres normalt på hotel/kursuscenter i København og omegn.

Her kan du se udkast til mødeplan som den nuværende bestyrelse har besluttet. Den skal selvfølgelig endelig besluttes når den nye bestyrelse er valgt.

KONTAKT OS:

Har du spørgsmål i forbindelse med Generalforsamling 2018, kan du altid kontakte os på generalforsamling@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge