Kursus i Miljøterapi med børn og unge – forståelse, metoder og psykologens rolle

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris m. moms
 • 400686
 • Region Hovedstaden 
 • 25.10.2023 - 26.10.2023
 • 1.9.2023
 • 40
 • 0 kr.
 • Tilmeld

UNDERVISERE

Karin Bagge, cand.psych., aut., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi med børn. Ledende psykolog på Behandlingshjemmet Nebs Møllegård fra 2012, erfaring med miljøterapeutisk behandling, uddannelse af miljøterapeuter, ledelse og organisationsudvikling og arbejder aktuelt på et ph.d.-projekt om asymmetriske relationer i miljøterapi.

Lars Rasborg, pædagog, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi og praktiserende psykolog siden 1993. Forfatter til bøger og artikler om miljøterapi, se litteraturliste. Erfaring som miljøterapeut på behandlingshjem, og med uddannelse og supervision af miljøterapeuter samt organisationsudvikling.

Helle Østerby Andersen, cand.psych. aut., specialist i børnepsykologi og psykoterapi. Privatpraktiserende psykolog, psykoanalytiker, gruppeanalytiker fra IGA. Mange års erfaring med arbejde med miljøterapi og i miljøterapeutiske organisationer.

Heidi Rose, cand.psych. aut., specialist og supervisor i Psykoterapi og Børnepsykologi. Privat-praktiserende psykolog. Over 30 års erfaring med miljøterapeutiske behandlingsorganisationer, herunder miljøterapeutuddannelse, organisationsudvikling og ledelse.


PROGRAM

Onsdag den 25. oktober 2023

Kl. 8.30-9.00: morgenbrød og kort introduktion ved Anette Grønbech, formand for DSPBU.

Kl. 9.00-12-00: Karin Bagge: Erfaringer med mentaliserings baseret miljøterapi – på et behandlingshjem

Mentaliserings baseret miljøterapi som terapeutisk metode i arbejdet med omsorgssvigtede og komplekst traumatiserede børn og unge, herunder psykologens rolle og opgaver i det tværfaglige samarbejde med pædagoger og lærere, som står for den daglige kontakt og arbejdet med udviklende relationer til børnene og de unge inden for en planlagt struktur for hverdagens aktiviteter.

Struktur og relation er de centrale akser i miljøterapi og fokus vil være på erfaringer med implementering af mentaliserings teori og metode på et behandlingshjem og de aspekter tilgangen har tilført en psykodynamisk og systemteoretisk funderet behandlingsmodel baseret på procesbevidsthedsbegrebet udviklet af Hans Kornerup, tidligere forstander på behandlings-hjemmet Nebs Møllegård, ved f.eks. STORM-modellen, psykoedukation, redskaber til professionelle og øvelser. Det omhandler erfaringer fra et mentaliseringsprojekt ved Socialstyrelsen i årene fra 2018-2020 og frem: Styrkelse af anbragte børn og unges mentaliseringsevne fra Mentaliseringsguiden fra Center for Mentalisering.

Mentaliseringstilgangens centrale begreber er affektregulering og mentalisering og tilgangen anbefaler en transparent holdning, hvor terapeuten møder klienten med en nysgerrig og undersøgende holdning som en forsker, der frem for at fokusere på fortolkning og mening er optaget af processen ”at mentalisere”.

Der lægges vægt på mentaliseringsbaseret miljøterapis unikke form og muligheder som terapeutisk model i arbejdet med børn og unge, herunder de asymmetriske aspekter vedautoriteter som rollemodeller og de implikationer, det har for børn og unge, som har været udsat for traumatiserende oplevelser i relationen til nære omsorgspersoner, samt dynamikker vedr. magt og afmagt, som opstår og påvirker os som professionelle.

Kl. 12.00-13.00: Frokostpause

Kl. 13.00-16.00: Lars Rasborg: Spejlende og jeg-støttende miljøterapi – og enhedsmodellen.

Spejlende og jeg-støttende miljøterapi beskrives med særligt henblik på omsorgssvigtede børn og unge med tilknytningsforstyrrelse samt børn og unge med andre diagnoser, der har svigt i deres historie.

Gennem præsentation af enhedsmodel for metodevalg sættes behandlingsformen i forhold til principielt set alle andre miljøterapeutiske og pædagogiske metoder. Der argumenteres for, at alle metoder kan noget, men at de kan hvert sit, hvorfor der er brug for dem alle. Det belyses, hvad der kan begrunde metodevalget i den enkelte situation, og begrunde skift til anden metode.

Endelig præsenteres overvejelser vedrørende en behandlingsorganisation, der understøtter brugen af enhedsmodellen, herunder undersøgelse, behandlingsplanlægning, uddannelse, supervision samt ledelse og samarbejde.

Psykologens rolle går som en rød tråd gennem oplægget.


Torsdag den 26. oktober 2023

Kl. 9.00-12.00: Helle Østerby Andersen: Psykologens rolle i miljøterapien; individ – gruppe – organisation, DEL 1

For at miljøterapeutisk behandling kan finde sted, skal der til stadighed være et dobbelt fokus på det psykiske og det fysiske miljø. Miljøterapien kræver en ramme med beskyttende, forudsigelige, kontinuerlige og containende kvaliteter. Organisationen skal være ”på plads” (Larsen 2004) for at det enkelte individ har mulighed for at arbejde på egen udvikling. Det er rammen der faciliterer mulighed for at relationer kan opstå, relationer der indeholder en mulighed for udvikling.

Psykologens rolle i miljøterapien omfatter både traditionelle psykologopgaver; individuel psykoterapi, lede behandlingskonferencer og bidrage med den psykologfaglige viden til det tværfaglige team. Desuden skal psykologen bidrage til tænkning om organisationen, de ubevidste processer og dynamikker samt containe behandlingsprocesser i organisationen.

Der er et stadigt arbejde for psykologen i miljøterapien at pege på, hvad der bidrager positivt til udvikling og hvad der er re-traumatiserende gentagelser af tidligere oplevelser, som udspiller sig i miljøet.

Psykologens rolle i miljøterapien er at arbejde med – og ved – gruppen af miljøterapeuter – for at fastholde det behandlingsmæssige sigte for den enkeltes behandling og for at gruppen udvikles, via at opretholde nærvær med den rette intensitet i det terapeutiske arbejde.

Psykologen i det miljøterapeutiske behandlingstilbud har fokus både på individ, gruppe og organisation. Psykologen skal have forståelse for irrationelle reaktioner der udspiller sig i miljøet. Forståelse af det ubevidstes betydning i miljøterapien, og hvordan det udspiller sig, er et af det vigtigste bidrag fra psykologen for at kunne sikre behandlingen kan finde sted – så behandlingsarbejdet ikke reduceres til blot aktion og reaktion, overlevelse eller acting out. Psykologen har således en vigtig opgave i at sikre rolleafklaring, og der arbejdes kontinuerligt på hovedopgaven.

Psykologens rolle i miljøterapien er således præget af at skabe de nødvendige forudsætninger for og kvalitetssikring af den miljøterapeutiske behandling.

Kl. 12.00-13.00: Frokostpause

Kl. 13.00-16.00: Heidi Rose: Psykologens rolle i miljøterapien; individ – gruppe – organisation, DEL 2

De centrale miljøterapeutiske principper har fokus på behandlingsorganisationen som forudsætning for behandlingsarbejdet. Erfaringerne med opbygning og udvikling af miljøterapeut-uddannelse og organisationsudvikling, samt psykologens opgaver og rolle vil blive drøftet.

Forankringen af det terapeutiske forhold i et mentalt og fysisk afgrænset miljø er en forudsætning for, at en terapeutisk proces eller miljøterapeutisk behandling kan foregå. Dvs. at rammen om behandlingen, behandlingsorganisationen og behandlingsideologien er klar, og der er fælles metoder, da der er mere end én miljøterapeut om opgaven.

For at opretholde en behandlingsorganisation, som er i stand til at containe smertefulde følelser, regression, splitting, projektive processer og arbejde fortløbende på hovedopgaven, skal hver organisation opfylde følgende krav:

Kontinuerlig supervision af ledere og medarbejdere (psykodynamisk og systemteoretisk)

Udviklingspsykologi og organisationspsykologi på et psykodynamisk og systemteoretisk teorigrundlag

En ikke-fordømmende åben reflekterende kultur, som understøtter negativ formåen (Keats, Bion)

Systematisk tilrettelagt individuelle behandlingsplanlægning vedr. hvert barn og ung.

MT-uddannelse og organisationsudvikling følger (en tillempet) velkendt model for psykoterapeut-uddannelser: med teori, supervision og personlig psykoterapi – i form af teori, supervision og refleksionsdage. (Blomstermodellen for mødevirksomhed: behandlingsplanlægning, supervision, teoriundervisning, refleksionsdage.) Desuden lederudviklingsforløb.

Psykologen har både traditionelle psykologopgaver som at bidrage med den psykologfaglige viden til det tværfaglige team. Desuden skal psykologerne kunne bidrage til tænkning om organisationen, de ubevidste processer og dynamikker samt containe behandlingsprocesser i organisationen.

Kl. 16.00-16.30: Opsamling ved Anette Grønbech


LITTERATUR

25. oktober, formiddag, Karin Bagge:

Fonagy, P., Gergley, G., Jurist, E. & Target, M. (2007): Affektregulering, mentalisering og selvets udvikling. København: Akademisk Forlag.

Hagelquist, J.Ø. (2012). Mentalisering i mødet med udsatte børn. København: Hans Reitzels Forlag.

Hagelquist, J.Ø. & Skov, M.K. (2014). Mentalisering i pædagogik og terapi. København: Hans Reitzels Forlag.

Hagelquist, J.Ø. (2015). Mentaliseringsguiden. København: Hans Reitzels Forlag.

Karterud, S. & Bateman, A. (2011). Mentaliseringsbaseret terapi – Manual og vurderingsskala. København. Hans Reitzels Forlag.

Skåderud, F. & Sommerfeldt, B. (2014). Miljøterapibogen – Mentalisering som holdning og handling. København: Hans Reitzels Forlag.

25. oktober, eftermiddag, Lars Rasborg:

Larsen, Erik (2018). Miljøterapi med barn og unge. Organisasjonen som terapeut, 3. udgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Rasborg, Lars (2016 [2005]). Miljøterapi med børn og unge, 3. udg. København: Akademisk Forlag.

Rasborg, Lars (2013). Miljøterapi i gruppe og organisation. København: Akademisk Forlag.

Rasborg, Lars (2021). Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis. København: Akademisk Forlag (fagfællebedømt).

Skårderud, Finn & Bente Sommerfeldt (2013), Miljøterapiboken. Mentalisering i holdning og handling (MBT-M). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Følgende artikler, alle fra 2022, introducerer til dele af enhedsmodellen, idet de hver belyser et aspekt af den:

Miljøterapi er mindst tre forskellige ting, Psykologi – Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Enhedsmodel for metodevalg i pædagogik, Dansk pædagogisk Tidsskrift

Børn bruger ikke altid deres ytringsfrihed, Vid & Sans (Aarhus Universitetsforlag) Hvor man også kan få artiklen læst op.

Autoritet er nødvendig i børneopdragelsen, Vid & Sans (Aarhus Universitetsforlag) Hvor man også kan få artiklen læst op.

26. oktober, formiddag, Helle Østerby Andersen:

Ahlin, G. og Storebø, O.J. (2009). Temanummer om Miljøterapi. Matrix. Nordisk Tidsskrift for psykoterapi, 26. årgang, nr. 1, april 2009. København: Dansk Psykologisk Forlag

Larsen, E. (2004). Miljøterapi med barn og unge. Organisationen som terapeut. Oslo: Universitetsforlaget.

Lotz M (1987). En integrerende kreds. Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 41: 285-290

Kornerup, H (2003). Miljøterapi med børn. Udvalgte temaer. Lejre: Forlaget Perikon.

Sørensen og Andersen, (2013) kap. 7 & 8. Psykodynamiske gruppeprocesser samt De almindeligste problemer – og nogle løsningsforslag. Nielsen, J. og Sørensen P. (red.). Brug gruppen – psykodynamisk gruppepsykoterapi. København: Hans Reitzels Forlag, s. 171-201.

26. oktober, eftermiddag, Heidi Rose:

Halton, W. (2003). kapitel 1 i Det ubevidste på arbejde. Obholzer og Roberts (red.). Dansk Psykologisk Forlag.

Rose, H. (2009): Overvejelser om supervision af miljøterapeuter. Matrix s. 118.

Rose. H. (2009): Forældrearbejde og forældresamarbejde som en del af det miljøterapeutiske arbejde med børn og unge, i Matrix s. 64.

Praktiske informationer

TID:

Den 25. oktober 2023 kl. 8.30-16.00 og den 26. oktober 2023 kl. 9.00-16.30.

STED:

Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

DELTAGERE:

Kurset henvender sig til psykologer. Andre end psykologer er velkomne; de må dog højst udgøre 25% af deltagerne ifølge psykologernes uddannelsesregler. Max deltagerantal 40.

PRIS:

Medlemmer af DSPBU: 1800 kr. Ikke-medlemmer: 2100 kr. Studerende, ledige, 500 kr.

Medlemspris kan opnås, når blot indmeldelse foretages før tilmelding til kurset.

Tilmelding ved betaling til konto nr. 0400 4022021082 – mærk indbetalingen med MT – og mail tilmelding til dspbu@dp-decentral.dk.

Tilmeldingsfrist 1.9.2023 hvorefter alle vil modtage endelig besked om optagelse på kurset.

Kurset er godkendt i Dansk Psykolog Forening, tværgående modul med 12 timer.