Nyborg Strand 2022 – Inddragelse af børnenes stemmer og deres perspektiver i PPR arbejdet

Nyborg Strand

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 20220315
 • Syddanmark 
 • 15.3.2022 - 17.3.2022
 • 21.2.2022
 • 145
 • 3500 kr.
 • Tilmeld

I Pædagogisk Psykologisk Forening afholder vi vores årlige faglige kursus på Hotel Nyborg Strand fra den 15. - 17. marts 2022. Kurset henvender sig til alle medlemmer af Pædagogisk Psykologisk Forening samt alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening.

Der er efterspørgsel efter nye kompetencer og nye veje at gå – ikke blot for dagtilbud og skole men også for PPR. Opgaverne er i et spændingsfelt mellem faglige, ideologiske, organisatoriske og ressourcemæssige hensyn.

PPR’s psykologer skal derfor forholde sig til, hvordan de arbejder mest meningsfuldt i det tværfaglige samarbejde.

Hvilke læringspsykologiske kompetencer skal de sætte i spil, når PPR er med på holdet for at sætte forandringer i gang med fokus på barnets perspektiver?

Hvordan kan vi gøre vores PPR-support i landet bedre til at arbejde med inkluderende fællesskaber?

Det faglige kursus vil give inspiration til at styrke psykologernes position ude i læringsmiljøerne, når de indgår i dagtilbuds og skolers kapacitetsopbygning og er med til at opbygge robuste fællesskaber. Altid med det udgangspunkt at børnene er de vigtigste evidensmarkører i de professionelles samarbejde om at skabe en positiv udvikling.

Det overordnede formål med det faglige kursus er at sætte fokus på PPR’s faglige arbejde i gode kollegiale rammer.

Det faglige kursus 2022 afvikles over 3 dage. Tirsdag og torsdag afholdes i Plenum og onsdag vælges der mellem 2 spor.Tirsdag den 15. marts 2022 - afholdes i plenum

Tema: Verdens ældste pædagogiske diskussion – Ny forskning om voksnes forestillinger om børns adfærd og intentioner v/ Bo Hejlskov Elvén

Underviser: Bo Hejskov Elvén, cand. psych. er uddannet på Københavns Universitet, 2000. PG Cert, Birmingham City University, 2018. Supervisor og kendt foredragsholder og har bl.a. været ekstern lektor på University College UCC og psykolog på Videnscenter for autisme. Han har skrevet mange bøger indenfor psykologi og behandling heriblandt om Low Arousal Approach ved problemskabende adfærd.

Indhold: Oplægget tager udgangspunkt i en debat mellem Sokrates og Adeimantos om, hvorvidt mennesker handler forkert med vilje.

Bo bringer debatten ind i PPR i dag og ikke mindst ind i lærerværelset og klasseværelset via sin forskning om skolepersonales grundlæggende forestillinger om eleverne og om adfærd, og hvilke konsekvenser de får for valg af mål og metode, og ikke mindst for hvordan vi møder og håndterer elever ud fra deres grundlæggende rettigheder.

Oplægget danner en ramme for vejledning og supervision i skolen med fokus på barnets behov og en øget forståelse af barnets perspektiv. Der gives værktøjer til psykologen, som kan bruges i både processupervisionen og i den direkte sagssupervision.

 

Onsdag den 16. marts 2022 (Vælg mellem Spor 1 eller Spor 2)

Spor 1: 

Tema: PPV’en som arbejdsredskab, der rækker ud over individet v/ Jørn Nielsen

Underviser: Jørn Nielsen, psykolog, ph.d.. Jørn Nielsen er godkendt som specialist og supervisor i psykoterapi i Dansk Psykolog Forening og som specialist og supervisor i psykoterapi af Dansk selskab for Børne- og Ungdomspsykiatri). Medstifter af Metalog, se www.Metalog.dk. Jørn Nielsen har en fortid i og et stort hjerte for PPR og har skrevet flere artikler om udviklingen i PPR og om forholdet mellem udredning, kontekst og udvikling.

Indhold: Flere og flere børn henvises til udredning. Årsagerne til de vanskeligheder, der ligger bag, skal ses i et komplekst samspil mellem de individuelle forhold og de socialt formidlede erfaringer, der gøres. Hvis udredninger skal være nyttige som arbejdsgrundlag for beslutninger og for udvikling, må de have en dobbelt opmærksomhed: beskrivelser på individniveau og beskrivelser af de sammenhænge, der har betydning for at kunne skabe bevægelse i komplekse problemstillinger.

Udredninger betyder leksikalt ”videnskabelig undersøgelse af sammenhænge”. Alligevel ses, at mange udredninger foretages som undersøgelse af individuelle forhold. Disse kan have deres relevans, men har også en begrænset informationsværdi i forhold til børns og unges muligheder for at ændre og udvikle sig. Og de siger ikke noget om, hvad disse muligheder afhænger af.

Børn er ikke problemet. De viser problemet. Derfor har udredninger ikke til formål alene at finde en snæver ”sandhed” eller central kerne om børnene men også at beskrive ændringspotentialer. Dette udvidede blik betyder, at zonen for nærmeste udvikling ikke alene tilhører barnet. Den mindste analyseenhed er ikke individet.

Børn skal ikke alene beskrives, de skal forstås på en måde, der rækker ud over de allerede eksisterende. Beskrivelser og den overskridende forståelse skal anvendes til at give erfaringer, der er tilstrækkeligt forskellige fra dem, der førte frem til problemet.

Dagen vil bestå af oplæg og øvelser i mindre grupper. Følgende temaer vil blive belyst:

 • Lovgrundlaget for PPV
 • PPV som metaundersøgelse
 • Forhandling af de nyttige spørgsmål og temaer for udredningen: ”Beautiful answers come out of beautiful questions”.
 • Betydningen af tests, observationer og anamneseoptagelse
 • Udredningen af kontekster og betydningen af transkontekstuelle tilgange
 • Oparbejdelsen af fælles ejerskab til udredningen og dens perspektiver
 • Systems learning: ”Hvad kan vi alle lære af denne situation?”
 • Udredning og etik
 • Skriftlighed og omsætningen heraf
 • Praktisk planlægning og gennemførelse

 

Spor 2:

Tema:  Det ressourceorienterede børnesyn – PPR som forandringsaktør med fokus på inddragelse af børn og forældre i styrkede tværfaglige indsatser v/ Tracey Colville (kurset afholdes virtuelt på engelsk)

Underviser: Dr. Tracey Colville er leder af den pædagogiske psykologiske rådgivning i Edinburgh og underviser i pædagogisk psykologi på School of Education på University i Dundee. Hun er lærer og psykolog og har praktiseret som skolepsykolog gennem en del år, hvor hun har været med til udviklingen af ressourceorienterede, børnevenlige netværksmøder med narrative og løsningsfokuserede tilgange. Hun har samarbejdet med PPR i København om udviklingen af Barnets Stemme, som er stærkt inspireret af GIRFEC i Skotland.

Indhold: Oplægget afholdes virtuelt. Tracey vil sende deltagerne ud i gruppedrøftelser undervejs.

Hovedoverskrifterne for dagen vil være:

 1. PPR psykologer i aktioner som forskere og forandringsagenter ved kapacitetsopbygning på skoler i forhold til at sætte børnene i centrum
 2. PPR psykologer med i udviklingen af netværksmøder med flere aktører og inddragelse af barnets stemme

PPR psykologer og konsulenter spiller ofte en central rolle i systemer, der interagerer med hinanden, og hvor der kan være spændinger og modsætninger. Ofte sker der ændringer i disse systemer ved ny lovgivning og i kommunale politikker med nye krav til praksis.

Hvad skal der til, for at PPR kan påtage sig rollen som kapacitetsopbygger i inkluderende læringsmiljøer med inddragelse af børn og forældre som medaktører? Erfaringerne fra Skotland viser en stigning i kontrol af PPR psykologernes arbejde med ”inspectors”, der kommer ud på kontorerne og læser handleplaner og ser på børnenes progression fagligt og socialt. De positive resultater viser sig i, når psykologernes arbejde er baseret på inkluderende principper, og når børn og forældre kommer styrket ud efter tværfaglige indsatser. Psykologerne er nødt til at mestre kompleksiteten af psykologarbejdet på de forskellige niveauer i uddannelsessystemet.

PPR psykologernes og konsulenternes arbejde med at skabe ændringer i praksis bygger på teorier indenfor kulturhistorisk aktivitetsteori (bl.a Engeström). En stærkere viden og teoretisering, der er knyttet til praksis, skaber mere bæredygtige forandringer i skolen. Det skaber muligheder for øget forståelse for kompleksiteten i uddannelsessystemet og for processerne omkring anvendelsen af aktionslæring.

Rammerne i samarbejdet på de ressourceorienterede møder er således også et opgør med professionelles siloer, arbejdsmåder og ekspertiser, og viser tilgange til samskabelse ved overgange og kollektiv og ekspansiv læring.

Eksempler på PPR psykologers arbejde vil blive præsenteret

 • I et klasseværelse med adfærdsproblemer
 • Ved udvikling og implementering af inkluderende tværfaglige rammer der bygger på ressourceorienteret mindset med børnene I centrum
 • Udviklingsarbejde i udskolingen
 • Forskningsbaseret arbejde for at forbedre inklusion

Andel del af oplægget vil sætte fokus på at præsentere konkrete erfaringer og redskaber for at fremme barnets stemme i børneplanlægningsmøder fra det nationale GIRFEC program (Getting It Right For Every Child), som er implementeret i Skotland på alle skoler. De underlæggende principper inkluderer et helhedssyn på børns udvikling, der bygger på barnets ressourcer og fremmelse af modstandsdygtighed, informerede valg og arbejdet I partnerskaber med børn, forældre og fagfolk. Alt dette for at opnå bedre resultater omkring det faglige i skolen, med positive overgange og trivsel.

Et centralt fokus vil være PPRs rolle i udvikling og implementering af børneplanlægningsmøder på lokalt niveau, og hvordan sådanne møder fungerer med eksempler fra praksis og videoklip. Mosaiktilgangen vises også som metode på børneplanlægningsmøder til at repræsentere synspunkter og oplevelser fra meget små børn og fra børn med handicap. Et nyt projekt vil blive omtalt, der har til formål at udforske børns synspunkter ved at bruge en computer “avatar” på børneplanlægningsmøder.

Afslutningsvis vil der sættes fokus på at argumentere for, at PPR psykologer og konsulenter spiller en rolle som forandringsaktører til gavn for børnene med anvendelse af psykologi på individuelt og systemisk niveau. Der er et vedvarende dilemma i inddragelse af børnenes stemmer og det ressourceorienterede børnesyn, som nogle lærere i princippet accepterer men finder mange barrierer i at implementere i deres praksis. Tracey vil undersøge, hvorfor det er sådan, og hvordan PPR psykologer kan hjælpe med at løse dette dilemma for at forhindre en tilbagevenden til gammel praksis. 

 

Torsdag den 17. marts 2022 - afholdes i plenum

Tema: Når skolen bliver svær at komme i … så se MED barnet og få øje på fællesskab og didaktik v/ Tine Basse Fisker

Underviser: Tine Basse Fisker er ph.d. i pædagogiske psykologi og psykoterapeut med speciale i behandling af børn og unge. Siden 2011 har Tine som selvstændig afholdt kurser, oplæg og sparringsforløb for psykologer, lærere og pædagoger. Desuden har hun i sin børne-ungeklinik i Roskilde terapeutiske forløb og rådgivningssamtaler, og har i den forbindelse særligt fokus på arbejdet med børn, som oplever at skolen er svært – eller helt umulig – at komme i. Tine er forfatter til bøger og artikler, som falder indenfor det pædagogisk psykologiske felt. Se mere her: www.bassefisker.dk

Indhold: Når skolen bliver svær at komme i, kan alle involverede komme på hårdt arbejde: barnet/den unge selv, forældre, lærere, pædagoger og andre professionelle.

Skolefravær er vanskeligt at arbejde med for alle, og derfor skal vi i disse timer se nærmere på fænomenet: hvad er skolefravær? Hvilke begreber og forståelser har vi? Hvordan griber vi det bedst muligt i opløbet? Hvad siger børnene/de unge selv om sagen? Er der noget vi kan gøre for at forebygge, at skolen bliver svær at komme i?

Det betyder, at vi skal arbejde med at se MED børn, fremfor at se børn. Når blikket går via det enkelte barn, får vi som regel øje på fællesskaber, deltagelsesmuligheder pædagogik og didaktisk kontekst. Det vil sige, alle de steder vi kan komme til at arbejde forebyggende. Vi kommer derfor også til at berøre observationsmuligheder og blikretninger i arbejdet med skolefravær.


  

Om kurset

 • Hotel Nyborg Strand
  Østerøvej 2
  5800 Nyborg
 • 20220315
 • Nyborg Strand - Nyborg Strand 2022 - Inddragelse af børnenes stemmer og deres perspektiver i PPR arbejdet
 • Tirsdag den 15. marts 2022, kl. 10.00 - torsdag den 17. marts 2021, kl. 12.00

 • Fuld kursuspakke: kr. 5.300,00 ex. moms (incl fuld  forplejning og overnatning)

  Kursuspakke incl. frokost: kr. 3.500,00 ex. moms (incl. frokost)

  Ønsker du festmiddag onsdag aften kan den tilkøbes til kr. 600,00 ex moms -  kontakt Vibeke Hjulmand, vih@dp.dk)

   

 • Tilmeldingsfrist den 10. januar 2022. 

  Ingen tilbagebetaling ved afbud efter den 10. januar 2022 eller ved manglende fremmøde

   

 • Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Vibeke Hjulmand, vih@dp.dk