Omsorgstræthed og egenomsorg for psykologer, Aarhus (for TR og AMR)

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 202303993
 • Aarhus 
 • 20.3.2023 - 21.3.2023
 • 6.2.2023
 • 4
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Underviser

Janne Høgh, cand.psych.aut, specialist i psykoterapi for voksne. Før årtusindeskiftet sygeplejerske & voksenunderviser, fra 2004 psykolog i voksenpsykiatrien, dernæst palliation. Siden 2008 selvstændig på fuld tid i solopraksis med et klinisk ben og et organisationspsykologisk ben. Se også www.jannehogh.dk. De seneste år har jeg været optaget af, hvad der slider i jobbet som psykolog. Janne har med Halfdan Thorsø Skjerning lavet en stor undersøgelse blandt psykologer (2018) om, ‘hvad der slider’ og ‘hvad der hjælper’ mod omsorgstræthed, har skrevet forskningsartikler om emnet og er gennem deltagerinvolverende oplæg og kursusforløb for mono- og tværfaglige grupper af hjælpere inspirator for tilrettelæggelse af bedre arbejdsmiljøer.

Vær opmærksom på, Dette 2 dages kursus er en sammenlægning af de tidligere 2 kurser: Del 1 “Omsorgstræthed og egenomsorg for psykologer - fænomen, forklaring, forandring” og Del 2. ”Omsorgstræthed og egenomsorg for psykologer – metodetræning”.

Formål
Kursets overordnet sigte er at tilføre deltagerne viden og inspiration til at tilrettelægge arbejdslivet, så de kan holde til det fag, de holder af.

En række del-formål leder frem til dette på kort og langt sigt:

 • At vi som en del af vores fagprofessionalisme skærper opmærksomheden på, hvad arbejdet med vores klienter/patienter kan gøre ved os
 • At gøre det muligt at gøre noget ved Omsorgstrætheden, fordi vi taler om den
 • At almengøre og professionalisere vores samtaler om og tiltag mod Omsorgstræthed
 • At vi som en del af vores fagprofessionalisme vedbliver med at være opmærksomme på, hvad arbejdet med vores klienter/patienter kan gøre ved os
 • At give et erfaret kendskab til - og en på sigt regelmæssig praktik i - brugen af Omsorgstrætheds-reducerende metoder

At få inspiration til at justere på forhold, som kan bidrage til Omsorgstræthed der, hvor vi har kontrol eller indflydelse.

Læringsmål
Kurset mål er, at du får teoretisk og praktisk viden om og udvikler færdigheder i forhold til:

 • at anvende konkrete metoder til afhjælpning og forebyggelse af Omsorgstræthed
 • gennem udforskning af eget arbejdsmiljø at indkredse konkrete justeringer, som kan reducere risici for Omsorgstræthed
 • at implementere gode Omsorgstrætheds-forebyggende og -afhjælpende praktikker i hverdagen, uanset om du arbejder alene, med kolleger, er selvstændig eller ansat
 • på et erfaret grundlag at introducere kolleger for gode Omsorgstrætheds-forebyggende og -afhjælpende metoat 

Og, at du får kompetencer til:

 • at reflektere over betydningen, muligheder og begrænsninger af Omsorgstræthed – begrebet, symptomer og tilstødende fænomener

Målgruppe
Psykologer i arbejde - ansat som selvstændig - med interesse for og fornemmelse af, at omsorgstræthed er / kan blive en sideeffekt ved jobbet.

Deltagerne skal være indstillet på at dele egne erfaringer og være indforstået med, at kurset samlet sigter mod, deltagerne arbejder med transfer til eget arbejdsliv og -miljø med henblik på reduktion af Omsorgstræthed.

Deltagerne skal ligeledes være indstillet på og afsætte tid til både før kurset og efterfølgende at involvere kolleger / netværk / organisation i iværksættelse af bedst mulige betingelser for forebyggelse og afhjælpning af Omsorgstræthed.

Undervisningsform
Kurset er tilrettelagt i en vekslen mellem teoretiske og instruktive oplæg, fokuserede erfaringsudvekslinger og refleksioner i grupper, introduktion og træning af foci og metoder målrettet reduktion af Omsorgstræthedsrisici hhv. maksimering af arbejdsglædefaktorer. Der arbejdes desuden individuelt, fx. med begrænsninger og muligheder i egen kontekst, herunder plan for konkrete tiltag.

Temaer i kurset
Overordnet er sigtet for ”Omsorgstræthed og egenomsorg, fænomen, forklaring og forandring” at give deltagerne viden om begrebet Omsorgstræthed, herunder kendskab til både enkle og kontekstkomplicerende mekanismer, som fremmer og hæmmer Omsorgstræthed. Kurset tilrettelagt med tid til at fokuserede samtaler med andre psykologer om disse mekanismer på egen arbejdsplads og indkredse fælles såvel som særlige forhold, der influerer på Omsorgstræthed hos den enkelte. Deltagerne præsenteres for og prøver hjælpsomme metoder for gennem oplevelsen at bane vejen til implementering i egen praksis.

metoderne vil fokusere på:

 • Hvad er Omsorgstræthed
 • Hvad øger og beskytter mod risikoen for Omsorgstræthed?
 • Det muliges kunst – hvad kan der justeres på hos dig?
 • ’Kollegasmitte’
 • ’Smittefrie’ kollegialt støttende kulturer
 • Hensigtsmæssige fora til deling af oplevelser, som påvirker den enkelte

Kurset er til hoved (teoriske oplæg), til hjerte og til hånd (egenomsorg og handling)

Forberedelse
Du får ca. 4 uger før kurset et brev, hvor du for at højne kursuseffekten på sigt opfordres til at løse en lille opgave, som involverer to udvalgte ‘assistenter’. Formålet er at øge transfer af kurset, dvs.: at mest muligt kommer ‘med hjem’, så risikoen for Omsorgstræthed reduceres gennem implementering af nogle beskyttende praktikker i dit arbejdsliv.

Efter kurset
Med assistance fra to af dig udvalgte er dit sigte efter kurset at få metoderne justeret til og flettet ind i din arbejdsmæssige hverdag.

Litteratur
Litteratur anbefales, men forudsættes ikke læst. Formålet med litteraturanbefalingerne er mulighed for fordybelse og mere viden om emnet, så du føler sig godt klædt på til at argumentere for nødvendige tiltag på arbejdspladsen.


Godkendt til
Kurset er godkendt til alle Specialistuddannelser på det tværgående modul 3.99 med 12 timer samt godkendt til 16.4.4.2.2.6 Intervention overfor pårørende til ældre med kroniske sygdomme (12 timer).

 

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31,2
8000 Aarhus C

Tid og varighed

Mandag 20. - tirsdag 21. marts 2023
1. dag kl. 10.00-17.00
2. dag kl. 9.00-16.00 
Varighed: 12 timer

Tilmeldingsfrist

6. februar 2023

Pris

Det er gratis for TRer og AMR'er at deltage

Anbefaling

Max et meritgivende kursus pr. år.

Afbud

Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt

OPTAGELSESKRITERIER

Bemærk, at bestyrelsen har besluttet nogle optagelseskriterier, som du som TR/TR suppleant vil blive spurgt nærmer ind til i tilmeldingsflowet. For at komme i betragtning til meritgivende kurser skal du have gennemført DPs velkomstkursus, 2 AC TR kurser, endvidere skal du have varetaget hvervet som TR/TR suppleant i minimum 2 år forinden. 

NYT! 

Optagelseskriterier for AMR'er er, at du skal have gennemført kurset det psykiske arbejdsmiljø, stress og trivsel udbudt hos AC, samt at du enten har været AMR'er/AMR suppleant i minimum 2 år. Du vil blive spurgt nærmer ind til det i tilmeldingsflowet.

TR/AMR'er vil have 1. prioritet frem til 23. januar 2023. Herefter vil pladserne blive fordelt efter først "til-mølleprincippet" såfremt der er flere ansøgere end pladser.