Psykologisk udredning, København

Børnemodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 400357
 • Region Hovedstaden 
 • 15.1.2024 - 5.3.2024
 • 4.12.2023
 • 24
 • 11242 kr.
 • Tilmeld

Undervisere

 • Nina Madsen Sjö, specialist og supervisor i børneneuropsykologi, ph.d.
 • Mette Kyung, specialist og supervisor i børneneuropsykologi.
 • Christina Stenstrup, er specialist i klinisk børnepsykologi, ph.d. samt cand.merc. i organisationspsykologi.


Formål

Dette kursus er særligt tilrettelagt til at give kursisterne en viden hvor klinisk praksis kombineres med forskningsbaseret viden om psykologisk udredning af børn og unge. Det gøres ved, at deltagerne får et basalt og bredt kendskab til udredningsmetoder og undersøgelsesredskaber, så de mest passende udredningsværktøjer bliver anvendt i henhold til god praksis. Kursisterne bliver inspireret til at vægte god formidling, så udredningens nye viden bliver en del af netværkets og familiens forståelse af barnet samt barnets egen selvforståelse.

Læringsmål

Efter kurset vil du have viden om:

 • Hvordan man kan planlægge og udføre sin udredning med brug af forskellige psykologiske tests og spørgeskemaer som en del af et udredningsforløb.
 • Styrker og begrænsninger ved forskellige værktøjer indenfor psykologisk udredning.

Efter kurset vil du være i stand til (færdigheder):

 • På introducerende niveau at kunne analysere hvilke testsmetoder og spørgeskemaer, der er relevante i forskellige sammenhænge og til forskellige formål fx screening, udredning, progressionsmåling.
 • På introducerende niveau at kunne udfærdige din rapport med fokus på modtager og hvordan den kan blive mere let forståelig og anvendelsesorienteret.

Efter kurset vil du være i stand til (kompetencer)

 • At kunne reflektere over formidling af udredningsresultater til barnet, familien, skole og/ eller behandlere, så disse er tilpasset den enkelte modtagers behov.

Målgruppe

Kurset er åbent for alle men tager udgangspunkt i et vidensniveau hos deltagerne svarende til begyndelsen af specialistuddannelsen. Kurset er målrettet psykologer, der arbejder med forskellige typer af udredninger (og aldersgrupper hos børn og unge) i både privat og offentligt regi.

Undervisningsform 

Kurset veksler mellem faglige oplæg og mindre drøftelser i små grupper med udgangspunkt i de faglige oplæg. De faglige oplæg vil indholdsmæssigt være meget vekslende, fordi det i planlægningen er vægtet højt at trække på tre fagpersoner med specialviden indenfor forskellige fagområder med vægt på kognition, udviklingsforstyrrelser og tilknytning. På de enkelte undervisningsdage vil der derfor både være oplæg af generel karakter og oplæg med fokus på et specifikt fagligt emne. Kurset er bygget op om tre moduler og i slutningen af hvert modul arbejdes der i reflekterende teams med en case, der illustrerer modulets tematikker og læringsmål. 

Desuden vil kursisterne blive introduceret til konkrete udredningsredskaber. For at drøfte fordele og ulemper ved nogle af redskaberne, vil kursisterne afprøve og drøfte forskellige spørgeskemaer med fokus på anvendelighed i praksis og psykometriske kvaliteter.

Temaer i kurset

 • Rammesætning, ’forhandling’, planlægning og gennemførelse af en udredning.
 • Hvordan taler man med forældre/ barnet/ den unge om den psykologiske udredning og skaber en god undersøgelsesalliance?
 • Caseformuleringer som del af den hypoteseafprøvende procedure.
 • Tilbagemelding til barn, forældre og netværk i form af mundtlig og skriftlig formidling.
 • Anvendt psykometri med fokus på normer, kliniske profiler, sensitivitet og specificitet.
 • Tips og tricks til administration samt tolkning af WISC-V; herunder hvad kan pege i retning af supplerende testning?
 • Udredning af komplekse børnesager: i krydsfeltet mellem neuroudviklings- og tilknytningsvanskeligheder. 
 • Observation og vurdering af social-kommunikative kompetencer eksemplificeret ved bl.a. ADOS-2.
 • Observation og vurdering af barnets emotionelle og relationelle kompetencer ud fra en tilknytningsteoretisk referenceramme eksemplificeret ved bl.a. SSAP.
 • Metoder til undersøgelse af det familiemæssige og sociale miljø.

Forberedelse/ mellem kursusdage

Til hver undervisningsdag er der forberedelse svarende til 2-3 timers arbejde. En praksisorienteret forberedelse vil blive prioriteret fx: 

 • Udfyldelse af forskellige spørgeskemaer. Du skal vurdere fordele og ulemper ved disse spørgeskemaer set fra forælderperspektiv
 • Observation af egne cases baseret på en metodik præsenteret på kurset
 • Høre en times podcast om feedback efter endt udredning
 • Afprøve visuel formidling som del af din tilbagemelding til børn og unge

Du vil modtage nærmere information om denne forberedelse ca. 3 uger inden kursets start samt mellem kursusgangene. 

Litteratur

Inden kursusstart bedes I forberede jer ved at have læst én af nedenstående artikler, som baggrundsviden om udredning eller psykometri. Vælg efter interesse og faglige vidensniveau (artiklerne oploades i Mitdp 3 uger før kursusstart):

 1. Hyltén-Cavallius, A.-L. & Gammeltoft, M. (2011). Psykologiske undersøgelser af børn. Kapitel 3: Praktisk gennemførelse af en psykologisk undersøgelse s. 27-57.
 2. Loong, T.-W. (2003). Understanding Sensitivity And Specificity With The Right Side Of The Brain. BMJ: British Medical Journal, 327(7417), 716–719.
 3. Læs fra side 9: American Psychological Association, APA Task Force on Psychological Assessment and Evaluation Guidelines. (2020). APA Guidelines for Psychological Assessment and Evaluation.
 4. Guilmette, T. J. et al. (2020). American Academy of Clinical Neuropsychology consensus conference statement on uniform labeling of performance test scores. The Clinical Neuropsychologist, 34(3), 437–453. 

På kurset vil der blive foreslået artikler indenfor de særskilte emner. 

Godkendt til

Børnemodulet - fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.3., 36 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.Om underviserne

 • Nina Madsen Sjö, er specialist og supervisor i børneneuropsykologi, ph.d. Nina er selvstændig psykolog. Nina har arbejdet med test og spørgeskemaer i over 18 år og har oversat eller bidraget til normindsamling til mere end 10 danske test eller spørgeskemaer. Aktuelt er Nina del af et 5-årigt projekt i regi af Nationalt Videnscenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU) med fokus på, hvordan trivsels- og læringsspørgeskemaer kan bruges som grundlag for samtaler og derefter valg af relevante indsatser til børn, der er anbragt i plejefamilier. Nina udfører mono- og tværfaglige udredninger for kommuner, forsikringsselskaber og familier, hvor fokus ikke er på testresultaterne, men på hvordan vi omsætter resultaterne til ny viden til gavn for barnet i hverdagen. Nina er gennemgående som kursusleder. 

 • Mette Kyung, er specialist og supervisor i børneneuropsykologi. Mette er selvstændig psykolog og har været VISO-specialist i 14 år. Mette har mange års erfaring med at udrede og behandle neuroudviklingsforstyrrelser (med hovedvægt på autisme) samt komplekse udredninger med både neuropsykologiske aspekter kombineret med følelsesmæssige og/eller tilknytningsmæssige udfordringer. Mette er særlig optaget at omsætte udredningen til meningsfuld viden, der anvendes i dagligdagen til at forstå og støtte barnet bedst muligt samt bidrage til barnets selvforståelse. Mette er ADOS-2 træner og underviser og superviserer psykologer og psykiatere i udredning af autisme. Hun er derudover særlig erfaren med familieterapi hvor et eller flere familiemedlemmer har en neuroudviklingsforstyrrelse. 
 • Christina Stenstrup, er specialist i klinisk børnepsykologi, ph.d. samt cand.merc. i organisationspsykologi. Christina er selvstændig psykolog og er herudover børnesagkyndig for Familieretshuset. Siden 2004 har Christina arbejdet klinisk og forskningsmæssigt med tilknytning, mentalisering, tidlig traume samt med særligt sårbare familier præget af dobbeltdiagnoser, omsorgssvigt og prænatale rusmiddelskader hos spæd- og småbørn. Christinas særlige ekspertise er tilknytningsbaseret undersøgelsesmetoder af børn og voksne, og hun er blandt andet en af de få i Danmark, der er specialtrænet og certificeret i Adult Attachment Interview (AAI), og har introduceret Story Stem Assesment Profile (SSAP) i Danmark i forbindelse med sin ph.d. 

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

15. januar - 16. januar
19. februar - 20. februar
4. marts - 5. marts 2024
1., 3. og 5. dag kl. 10.00-17.00 og 2., 4. og 6. dag kl. 9.00-16.00
Varighed: 36 timer.

Til- og afmeldingsfrist

4. december 2023