Skolefobi/Skolevægring og PDA (Pathological Demand Avoidance)

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 220399111
 • Aarhus 
 • 21.11.2022 - 21.11.2022
 • 31.10.2022
 • 24
 • 1975 kr.
 • Tilmeld

Underviser
https://www.dp.dk/wp-content/uploads/christian-1-scaled.jpg 

Underviser
Christian A. Stewart-Ferrer – aut. psykolog; cand.mag., Dip.Ed.; specialist og supervisor i psykoterapi; specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi; gæsteforsker ved Forskningsenheden for Almen [Lægelig] Praksis (FEA), Syddansk Universitet.

Formål
Skolefobi / skolevægring / angstbetinget skolefravær (i det flg. blot omtalt som skolefobi) – når et barn/en ung ikke magter at komme i skole, og ikke sjældent viser sig at have været fraværende i flere måneder – synes at være i hurtig vækst i disse år.
Der har været forskellige forklaringer på fænomenet, men generelt gælder også her, at hurtig (og rigtig!) hjælp er dobbelt hjælp; omvendt ved vi, at ca. en tredjedel af børnene med langvarig skolefobi kommer til at opleve massive følger i mange år fremefter.
For børn og unge som helhed peger forskningen mod en forekomst på mellem ca. 1 og 5%, mens der ses en prævalens på omkring 50% hos børn og unge med autisme.

Der ses i klinikken stadig flere tilfælde af tilstanden PDA (Pathological Demand Avoidance) – og tydelige tegn på, at skolefobi har markante, dybereliggende lighedspunkter med PDA. Hvis der foreligger ’komorbid’ PDA, skærpes kravene til tilrettelæggelsen af en intervention, hvorfor det er væsentligt, at kursusdeltagerne også erhverver et grundkendskab til PDA.

Nogle af de synlige tegn på skolefobi er: 

 • Intens/desperat uvilje/modstand mod at gå i skole.
 • Følelsesmæssigt oprevet ved udsigten til skolegang (ses fx via angst, ”hysteri”, fortvivlelse, ondt i XX).
 • Opr. indsats fra forældrene for at få barnet i skole, som efterhånden går over i resignation.
 • Oftest hjemme om dagen – og forældrene ved det godt.
 • Ingen alvorligere adfærdsvanskeligheder eller dyssociale træk (dvs. gerne raseri, ikke tyveri)

Nogle af de synlige tegn på PDA er:

 • Intens/desperat uvilje/modstand mod – og (risiko for) følelsesmæssig oprevethed ved – oplevede krav eller forventninger. Der synes ikke at være nogen bagatelgrænse herfor.
 • Tilsyneladende ’manipulerende adfærd’ – barnet/den unge synes at ville gøre hvad som helst for at undvige krav/forventninger. 
 • Voldsomme meltdowns – enten af panisk eller rasende art – hvis barnet/den unge ikke føler sig i stand til at undvige krav/forventninger. 

Kurset har til formål at give deltagerne en dybere forståelse af, hvad skolefobi er i sine forskellige fremtrædelsesformer; hvordan man finder ud af, hvad man står over for (herunder, om situationen indbefatter PDA); og hvad man gør ved det.

Læringsmål
Kurset tilsigter at give deltagerne fundamental teoretisk og klinisk viden om, hvad skolefobi er, og hvilke hovedtyper, der findes. Deltagerne introduceres til et screeningsredskab for skolefobi, som kan anvendes i hverdagspraksis; til grundlæggende interventionsmuligheder; og til særlige perspektiver, der gør sig gældende, når der er tale om autismespektrumforstyrrelser (ASF) eller formodning herom. 

Desuden tilsigter kurset at supplere dette med fundamental teoretisk og klinisk viden i f.t., hvad PDA er, og i f.t., hvordan man vurderer, om der foreligger PDA – herunder en introduktion til et screeningsredskab for denne profil. Deltagerne påregnes at erhverve basal indsigt i, hvilken betydning samtidig forekomst af PDA får for arbejdet med skolefobi, og i interventionsmuligheder overfor PDA. 

Kurset tilsigter således at igangsætte færdigheder hos deltagerne i:

 • at vurdere, hvornår der er tegn på skolefobi;
 • at vurdere, hvilke(n) form(er) for skolefobi, der i givet fald er på spil;
 • at vurdere, om der (også) er tegn på PDA;
 • at skitsere en relevant intervention for at imødegå skolefobi;
 • at skitsere en relevant intervention for at imødegå PDA.

Temaer i kurset

 • Skolefobi – historisk og aktuel forståelse
 • PDA – historisk og aktuel forståelse
 • Kognitive og adfærdsmæssige perspektiver på relevant intervention
 • Traumatologiske perspektiver på relevant intervention

Målgruppe
Psykologer, der arbejder i kommunale sammenhænge (især PPR) samt i andre sammenhænge, herunder privat praksis, hvor de kommer i kontakt med børn og unge med skolefobi og/eller PDA – og/eller autisme; samt psykologer, der fremadrettet ønsker at beskæftige sig med målgrupperne.

Undervisningsform
Kurset består af teoretisk og klinisk baserede oplæg samt af praktiske øvelser, med inddragelse af deltagernes egne praksiserfaringer, udfordringer og refleksioner vedr. skolefobi og PDA.

Før kurset – forberedelse

1) Som udgangspunkt forventes kursisterne inden kurset at have (gen)orienteret sig i 1-2 cases fra egen praksis, hvori skolefobi og/eller PDA er under overvejelse.

2) Den under Litteratur nævnte ’Forberedelseslitteratur’ forventes (gen)læst inden kurset.

Efter kurset
Det anbefales, at kursusdeltagerne efter kurset sørger for at danne erfaringsudvekslingsnetværk, således at de kan udvikle sig i et relevant refleksionsforum i forhold til de problemstillinger, der behandles på kurset.

Litteratur
Forberedelseslitteratur: De fem nedenstående skrifter (listet i prioriteret rækkefølge) forventes læst før kurset.

 1. Hansen, H.R. (2020). Når skole vælges fra – indledning. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 57(1), 3-6.
 2. Lund, G.E. (2020). Skolefravær kalder på relationsudvikling og kulturudvikling i skolen. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 57(1), 7-19.
 3. Stewart-Ferrer, Stewart-Ferrer, C.A. (2022). PDA – et nyt perspektiv i rådgivning ved autismeprofiler. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 59(2), 31-51..- At finde i MitDP, ca. 3 uger før kursusstart.
 4. Havik, T. (2019). Skolefravær – at forstå og håndtere skolefravær og skolevægring. Frederikshavn: Dafolo.
 5. Greene, R.W. (2018). Det eksplosive barn. En ny metode til at forstå, hjælpe og opdrage børn, der er ufleksible og let bliver frustrerede. 7. rev. udg. Kbh.: Forlaget Pressto.

Supplerende litteratur:

 1. Greene, R.W. (2018). Fortabt i skolen. Rev. udg. Kbh.: Forlaget Pressto.
 2. Fleischer, Anne Vibeke (2018). Jeg vil ikke i skole. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 3. Andersen, M.J., Berthelsen, L., Fisker, T.B., Hansen, M.F., Hansen, H.R., Havik, T., Højmose, G.L., Hørlyck, R.B., Johnsen, D.B., Lenchler-Hübertz, L., Lomholt, J.J., Niclasen, J., Paarup, N., Rønne, G.R., Stokholm, M., Sørensen, S., & Thastum, M. (2019). Skolens fraværende børn. årsager og indsatser. Frederikshavn: Dafolo.

Godkendt til
Kurset er godkendt for alle specialistuddannelserne på det tværgående modul 3.99., 6 timer.

Praktiske informationer

Tid og varighed

Mandag 21. november 2022.
kl. 10.00-17.00. 
Varighed: 6 timer.


Til- og afmeldingsfrist

10. oktober 2022

Der er stadig ledige pladser. Du skal tilmelde dig kurset via "Mitdp" indtil 3 uger før kursusstart.
Ved mindre end 3 uger til kursusstart kan du tilmelde dig til kursuscenter@dp.dk