Supervisionsprocessens teori og metode (for TR og AMR)

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 2023194
 • Aarhus 
 • 26.4.2023 - 2.6.2023
 • 5.4.2023
 • 3
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Undervisere
 Jan Nielsen, cand.psych., Ph.D., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervisorgodkendt. Lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

 Anne Engholm Hedegaard, cand.psych., Ph.D., autoriseret psykolog. Tidligere ansættelse som adjunkt, supervisor og leder ved Universitetsklinikken på Aalborg Universitet, aktuelt privatpraktiserende i århus.
 Birgitte Petersen, cand.psych., Ph.D., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervisorgodkendt. Tidligere ansættelse ved voksenpsykiatrien og Universitetsklinikken på Aalborg Universitet, aktuelt privatpraktiserende i Aalborg.

Formål
Formålet med dette kursus er at give dig den teoretiske ballast til at reflektere over og navigere i dine supervisionsopgaver, så du selvstændigt og på specialistniveau kan tilrettelægge, udføre og evaluere supervisionsopgaver i forhold til andre psykologer og andre faggrupper.

På kurset arbejdes med centrale temaer og problemstillinger, der bidrager til at du:

 • bliver fortrolig med de mest centrale temaer inden for supervisionsteori, -forskning og -praksisfelt;
 • kan relatere disse til din egen praksis/erfaringer, og
 • kan forholde dig til beslutninger, dilemmaer og udfordringer på et kvalificeret grundlag.

Hovedvægten lægges på almen supervisionsteori, ligesom der tages udgangspunkt i relationelle og udviklingspsykologiske aspekter, hvor der desuden knyttes an til psykodynamisk, systemisk/narrativ og kognitiv referenceramme.

Læringsmål   
Kurset vil give dig viden om supervisionsområdets væsentligste temaer og fænomener, og disses relevans for dit praktiske arbejde som supervisor.

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At træffe kvalificerede beslutninger som supervisor på baggrund af teori, forskning, litteratur og etiske overvejelser.
 • At strukturere supervisionsopgaver ud fra en supervisionskontrakt og en forståelse af kontekstens indvirkning.
 • At kvalificere supervisors fokusområder og rolle ift. supervisandens udviklingsproces.

Dette vil endvidere gøre dig i stand til (kompetencer):

 • At reflektere over supervisionsprocessen med inddragelse af supervisionsrelationen, gruppedynamikker og parallelprocesser.
 • At arbejde med feedback i supervisionsforløb, herunder evaluere egen og supervisanders indsats.

Målgruppe
Psykologer der forestår supervisionsopgaver og ønsker supervisorgodkendelse. Kurset er åbent for både nye og erfarne supervisorer.

Undervisningsform
Kurset vil bestå af oplæg, plenumdiskussioner og forskellige former for gruppearbejde. I gruppearbejdet vil der være mulighed for, at jeres forskellige teoretiske orienteringer og erfaringer fra forskellige praksisområder vil komme i spil og relateres til supervisionsfeltet.

Temaer i kurset

 • Supervision som selvstændigt fagområde med nabodiscipliner
 • Supervisionens ramme og kontrakt
 • Supervisors fokusområde og rolle i forhold til supervisandens udviklingsproces
 • Supervisionsrelationen - den gode og svære alliance samt parallelprocesser
 • At supervisere ud fra forskellige grundlagsteorier – fx narrativ, kognitiv, psykodynamisk
 • Gruppesupervision – gruppens struktur, gruppedynamikker
 • Evaluering og etik
 • Beslutninger inden opstart af supervisionsforløb

Forberedelse
Som minimum anbefales kursisterne at læse de artikler, der i litteraturlisten er anført under ”anbefalet litteratur” og ”supplerende litteratur” kan læses efter lyst og behov evt. efterfølgende kurset.

Forud for kurset modtager du desuden en mail fra underviserne, som giver dig mulighed for at forberede evt. casemateriale eller problemstillinger fra egen supervisionspraksis til smågruppe- eller plenumdiskussion.

Efter kurset
Der udbydes et 20-timers praktisk kursus i ’Supervision af supervision’, der bygger oven på dette teoretiske kursus. På kurset ’Supervision af supervision’ trænes det praktiske supervisionsarbejde, hvorved den viden og de færdigheder, som du har erhvervet på teorikurset trænes i direkte supervisionsarbejde, så der opøves teori-praksis-integration.

Vær opmærksom på at tilmelde dig ’Supervision af supervision’ i god tid, da der er begrænsede pladser.

De to kurser dækker tilsammen ”supervisionsprocessens teori og metode”, 30 timer og ”supervision af supervision” 20 timer, som bl.a. kræves for at blive uddannet supervisor på specialistniveau.

Rækkefølgen af de to kurser er fleksibel og op til den enkelte kursusdeltagers ønsker og planlægning.

Litteratur
Litteraturlisten er under udarbejdelse og litteratur kan downloades fra "Mit DP" ca. 3 uger inden kursets start.

Evaluering
Midtvejs- og slutevaluering internt på kurset – foruden den obligatoriske evaluering, som gennemføres af DP efter kurset.

Godkendt til
Fælles krav til alle supervisoruddannelserne: 19.2.4., 30 timer.


Der udbydes et 20-timers praktisk kursus i ’Supervision af supervision’ foruden dette teoretiske kursus. På kurset ’Supervision af supervision’ trænes det praktiske supervisionsarbejde. De to kurser dækker tilsammen ”supervisionsprocessens teori og metode”, 30 timer og ”supervision af supervision” 20 timer, som bl.a. kræves for at blive uddannet supervisor på specialistniveau. Rækkefølgen af de to kurser er fleksibel og op til den enkelte kursusdeltagers ønsker og planlægning. 

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus

Åboulevarden 31,2

8000 Aarhus C


Tid og varighed

26.-28. april og 1.-2. juni 2023

Dag 1. og 4. kl. 10.00-17.00 og

dag 2., 3. og 5. kl. 9.00-16.00.


Varighed: 30 timer.


Tilmeldingsfrist

5. april 2023


Pris

Det er gratis for TRer og AMR'er at deltage


Anbefaling

Max et meritgivende kursus pr. år.

Afbud

Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt

OPTAGELSESKRITERIER

Bemærk, at bestyrelsen har besluttet nogle optagelseskriterier, som du som TR/TR suppleant vil blive spurgt nærmer ind til i tilmeldingsflowet. For at komme i betragtning til meritgivende kurser skal du have gennemført DPs velkomstkursus, 2 AC TR kurser, endvidere skal du have varetaget hvervet som TR/TR suppleant i minimum 2 år forinden. 

NYT! 

Optagelseskriterier for AMR'er er, at du skal have gennemført kurset det psykiske arbejdsmiljø, stress og trivsel udbudt hos AC, samt at du enten har været AMR'er/AMR suppleant i minimum 2 år. Du vil blive spurgt nærmer ind til det i tilmeldingsflowet.

TR/AMR'er vil have 1. prioritet frem til 23. januar 2023. Herefter vil pladserne blive fordelt efter først "til-mølleprincippet" såfremt der er flere ansøgere end pladser.