Valg af interventionsformer med fokus på eksekutive funktioner, børn og unge

Børnemodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 400201
 • Region Hovedstaden 
 • 1.2.2024 - 8.3.2024
 • 21.12.2023
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Undervisere

 • Nina Madsen Sjö, ph.d., specialist og supervisor i børnepsykologi og børneneuropsykologi.
 • Ann-Marie Low, ph.d., specialist og supervisor I neuropsykologi


Formål
Formålet med dette kursus er at give dig praktiske redskaber og teoretisk viden til mere effektivt at kunne gennemføre et interventionsforløb for børn og unge (3-20 år). Dette gøres ved at klæde dig på til at forholde dig kritisk til evidensgrundlaget for interventionsformer samt forbinde dette til en hverdagspraksis og vurdere effekten af den valgte interventionsform.
For at gøre kurset praksisnært er der lagt vægt på inddragelse af kursisternes egne erfaringer og afprøvninger og dette gøres ved at der er tre-fire uger mellem første og anden kursusdag, så kursisterne har mulighed for afprøvning af det lærte på egne cases. Desuden er der udvalgt et fokusområde for eksemplificering af intervention for at give bedre overblik og sammenhæng i kurset. Konkret er fokusområdet eksekutive funktioner valgt. Det skyldes for det første, at de eksekutive funktioner dækker et bredt område, da der både findes kognitive, adfærdsrelaterede og emotionelle undergrupperinger af de eksekutive funktioner. For det andet er de eksekutive funktioner meget væsentlige færdigheder i hverdagslivet og har betydning for kvaliteten af de sociale kompetencer og hvordan mennesker på sigt klarer sig i forhold til uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Eksekutive vanskeligheder har mange former og det kan være udfordrende at udvælge / anbefale / designe interventioner for børn og unge med denne type af vanskeligheder - især hvis der skal vælges ud fra en evidensbaseret tilgang.

Med afsæt i en gennemgang af den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om interventioner hos børn med eksekutive vanskeligheder, vil vi på kurset arbejde med

 1. en model til hvordan man på baggrund af en psykologisk undersøgelse kan designe og evaluere interventioner
 2. konkrete interventioner for specifikke eksekutive vanskeligheder hos børn samt
 3. at få et kritisk overblik over det aktuelle evidensgrundlag for forskellige former for interventioner.

Desuden vil der gennem cases gives mulighed for at deltagerne reflekterer over psykologens muligheder for at intervenere i forhold til individ, familie, gruppe og samfund.

Kurset har særligt fokus på to diagnostiske grupper: børn med ADHD og børn med hovedtraume.

Kursets mål er at gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At kunne overveje fordele og ulemper ved forskellige interventionsmetoder, hvor du har blik for indsatsens indhold, barnets alder, tilgængelige ressourcer i barnets forskellige miljøer samt relevansen af at tilbyde indsatser i hjemmet eller i institution/ skole
 • At kunne overveje din fremtidige rolle (fx evaluator/ facilitator/ implementator) i de forskellige trin i gennemførelsen af et interventionsforløb

Kursets mål er at gøre dig i stand til (kompetencer):

 • At forholde dig til forskellige elementer af ”Best Practice”
 • At reflektere over valg af tests og spørgeskemaer før og efter intervention samt fordele og ulemper ved det

Forberedelse
Det forventes, at du inden kursusdag 1 bruger et par timer til læsning af relevant litteratur. Desuden inviteres deltagerne til at indsende eller medbringe anonyme cases til kursusdag 2.

Undervisningsform
Kursets første dag vil i højere grad have fokus på gennemgang af eksisterende viden og praksis på området. Hvorefter forskellige interventionsformer vil eksemplificeres gennem kliniske cases med børn og unge med eksekutive vanskeligheder. Kursets anden dag, tre - fire uger senere, vil i højere grad have fokus på kursisternes egne cases og afprøvning af viden erhvervet på første kursusdag.

Gennem hele kurset vil der blive vekslet mellem undervisning og diskussioner i plenum og korte seancer med gruppearbejde, blandt andet med inddragelse af (egne) cases, som tillader øvelser hvor der inddrages diagnostiske, funktionelle, kontekstuelle og sociale tilgange som grundlag for udvælgelsen af interventionsform.

Temaer i kurset:

 • En model for design af interventioner samt faktorer, som påvirker valget af intervention
 • Hvilke faktorer herunder familie og sociale faktorer er associeret med udvikling af gode eksekutive funktioner hos ”almindelige” børn?
 • Interventionstype I: fokus på miljø, familien, skolen og barnet selv
 • Interventionstype II: fokus på forskellige alderstrin med særlig vægt på (a) kognitive funktioner og (b) selv-regulering 
 • Evidensgrundlaget for forskellige typer interventioner – og hvordan skal vi forstå ”Best Practice”, når evidensgrundlaget er utilstrækkeligt?
 • Fra teori til praksis: konkretiseringen af teorien med afsæt i egne og / eller deltagernes cases
 • Der eksemplificeres i forhold til indsatser målrettet de eksekutive funktioner

Litteratur
Litteraturen kan ses i MitDP ca. 3 uger før kursusstart.

Godkendt til
Børnemodulet - fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.4., 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.


Om underviserne

 • Nina Madsen Sjö, ph.d., specialist og supervisor i børnepsykologi og børneneuropsykologi, selvstændig med egen klinik og forsker tilknyttet Nationalt videnscenter forudsatte børn og unge.

 • Ann-Marie Low, ph.d., specialist og supervisor I neuropsykologi, underviser på Københavns universitet i børneneuropsykologi og ansat på Selma Marie, et rehabiliteringssted for unge voksne.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

Torsdag 1. februar og fredag 8. marts 2024.
Begge dage kl. 10.00 - 17.00

Til- og afmeldingsfrist

21. december 2023