COVID-19 forsinker regeringens arbejde med sundhedsautorisation

 I

Håndteringen af COVID-19 har forsinket det udvalgsarbejde, der undersøger muligheden for at indføre sundhedsfaglig autorisation af psykologer. DP’s formand Eva Secher Mathiasen glæder sig dog over, at regeringen lover grundighed og lydhørhed

Af Anne Randby Toft

Skal psykologer fremover have en sundhedsfaglig autorisation og dermed underlægges samme autorisationskrav som fx læger og sygeplejersker – og dertilhørende tilsyn, klage- og erstatningsadgang? Det sidder en tværministeriel arbejdsgruppe i øjeblikket og undersøger.

På et samråd den 18. juni 2020 i Folketingets Social- og Indenrigsudvalg, hvor både sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og social- og indenrigsminister Astrid Krag deltog, kom det frem, at arbejdsgruppens arbejde er blevet forsinket på grund af COVID-19, og dermed først er færdigt ved udgangen af februar 2021.

På samrådet gjorde Magnus Heunicke det klart, at det ikke er en mulighed at holde den oprindelige plan, da der skal være tid til at lave en ordentlig og solid undersøgelse, og for at relevante aktører får tid til at blive inddraget, hørt og komme med input.

“Når jeg lægger så meget vægt på behovet for et grundigt, fagligt arbejde, så skyldes det, at mange psykologers mulighed for at arbejde inden for deres fag vil blive berørt af de ændringer, vi taler om her, og vi skylder dem at undersøge sagen ordentligt og danne et solidt, fagligt grundlag for den endelige beslutning”, lød det fra Magnus Heunicke på samrådet.

Undersøgelsens resultater skal danne grundlag for de eventuelle ændringer, man efterfølgende politisk skal forhandle om.

Formand: En ny model til gavn for patienterne og professionen
Dansk Psykolog Forening har igennem længere tid arbejdet for et mere velfungerende og bredere offentligt tilsyn. Det blev besluttet allerede på generalforsamlingen i 2018 at arbejde politisk for at forbedre Psykolognævnets tilsyn – herunder at arbejde for, at der føres tilsyn med alle psykologer.

Formand Eva Secher Mathiasen og sekretariatets medarbejdere har allerede afholdt møder med social- og indenrigsminister Astrid Krag og forventer at genoptage mødeaktiviteten efter sommerferien, hvor der også forventes et møde med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

For Dansk Psykolog Forening er det vigtigt, at et fremtidigt tilsyn har en klageadgang, at der føres tilsyn med alle psykologer, og at tilsynet fremover får skærpede handlemuligheder og de rette ressourcer. Samtidig er det helt centralt for foreningen, at politikerne tager hensyn til mangfoldigheden i psykologers arbejdsliv, så en ny model også tager højde for det.

– En ny model skal understøtte dels patientsikkerheden og samtidig kvaliteten i professionen. Derfor er det utrolig vigtigt, at Dansk Psykolog Forening inddrages og lyttes til i processen, og jeg glæder mig over, at ministeren lover både grundighed og lydhørhed. Fos os er det et særligt fokuspunkt, at psykologer i dag er spredt ud over mange fag- og arbejdsområder, og de løsninger man kommer frem til, skal naturligvis også rumme psykologernes mangfoldighed, siger Eva Secher Mathiasen og fortsætter:

– Derfor vil vi i efteråret også have stort fokus på, hvordan udvalgsarbejdet forløber, og løbende være i dialog med ministerierne og relevante politikere om en eventuel fremtidig sundhedsautorisering af psykologer og indretningen af det nye tilsyn, der i så fald skal følge med, siger formand Eva Secher Mathiasen.

Vil du vide mere:

Arbejdsgruppens opgaver

Arbejdsgruppen skal afdække, hvilken gruppe af psykologer det kan være relevant at autorisere sundhedsfagligt efter autorisationsloven, og derudover skal der udarbejdes ét eller flere forslag til én eller flere konkrete autorisationsmodel(ler).

Afgrænsning af personkredsen for sundhedsfaglig autorisation
Nogle psykologer arbejder i dag ikke med sundhedsfaglige opgaver men eksempelvis med undervisning eller personalerettede opgaver. Der vil således være behov for at afdække, om en eventuel autorisationsordning bør omfatte alle eller blot en del af de uddannede psykologer.

Udarbejdelse af et forslag til en autorisationsmodel
Såfremt undersøgelsen måtte pege på, at der med fordel kan indføres en sundhedsfaglig autorisation af psykologer efter autorisationsloven, udarbejder Styrelsen for Patientsikkerhed et oplæg til én eller flere konkrete autorisationsmodel(ler), med inddragelse af Sundhedsstyrelsen og relevante interessenter. Modellen(erne) præsenteres for arbejdsgruppen til nærmere drøftelse.

Afrapportering af undersøgelsens resultater
Arbejdsgruppens afsluttende rapport skal dels indeholde en vurdering af, hvorvidt det fagligt set vil være hensigtsmæssigt at autorisere psykologer sundhedsfagligt, det vil sige efter autorisationsloven, og i givet fald fremlægge forslag til en eller flere konkrete autorisationsmodeller. Rapporten vil samtidig skulle indeholde et estimat over de økonomiske konsekvenser ved indførelse af de(n) foreslåede autorisationsmodel(ler) samt finansieringsmodeller.

Undersøgelsens resultater skal danne baggrund for politiske drøftelser om en eventuel fremtidig autorisationsmodel for psykologer.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge