COVID-19: Psykologers opgaver i sundhedsvæsenet

 I

I Dansk Psykolog Forening er vi hele tiden i tæt kontakt med både medlemmer, de arbejdspladser, I er ansat på, og med sundhedsmyndighederne.

Vi får i øjeblikket en række henvendelser fra psykologer i psykiatrien og hospitalsvæsenet om, hvordan I skal forholde jer i den nuværende situation, hvor vi står midt i en Coronakrise, og hvor der fra alle sider bliver arbejdet på højtryk for at sikre, at vores sundhedssystem ikke bukker under for presset fra de mange og nye behov, som COVID-19-pandemien skaber.

Det er naturligt og forståeligt, at der efterspørges klare svar og retningslinjer nu, ligesom det er naturligt, at vi alle frustreres over uklarhed og modsatrettede oplysninger og den måde, hele situationen også i høj grad påvirker vores privatliv. Vi har aldrig før stået i en situation som denne, og vi kender endnu ikke rækkevidden af den. Vi ved kun, at vi alle må gøre alt, hvad vi kan for at begrænse hastigheden for smitten af COVID-19, sikre behandlingen af dem, der bliver syge, og træde til dér, hvor der er brug for os.

Her har psykologerne i sundhedsvæsenet generelt, og særligt i psykiatrien, en afgørende opgave at løse. Vi ved fra andre kriser, at situationer som den, vi står i nu, sætter et endnu større pres på de mennesker, der i forvejen er sårbare og har en psykisk lidelse, ligesom den kan påvirke befolkningen mere bredt og skabe større behov for det, vi kan, efterhånden som udviklingen forværres.

Psykologernes arbejde samlet set handler både om at afbøde yderligere forværring hos allerede syge mennesker, forebygge og intervenere i forhold til krisereaktioner hos personale, rådgive og behandle mildere reaktioner, så tilstande ikke udvikler sig mere kompliceret, og meget mere.

Også for psykologerne handler det om at sikre, at presset på sundhedsvæsenet ikke bliver for stort, og at vi ikke skubber en bølge af behov foran os, som vi ikke har kapacitet til at håndtere nu, når krisen er slut – eller når COVID-19 tager en pause.

Nye opgaver
Derfor er psykologernes arbejde i sundhedsvæsenet så vigtigt – ikke mindst lige nu. Men der vil også komme andre arbejdsopgaver som følge af krisen, psykologerne muligvis må være med til at løse.

Først og fremmest betyder presset på sundhedssystemet lige nu, at der er bud efter lægerne i et meget stort omfang. Så stort at man fx må hente assistance fra nu pensionerede læger. Når læger skal bruges i andre sammenhænge, som det er tilfældet med behandling af patienter med COVID-19, er det vigtigt, at psykologerne træder til, når det er muligt og nødvendigt. Vi psykologer har jo netop kompetencerne til at løfte opgaven sammen med lægerne og sikre kvalitet i behandlingen.

COVID-19 er derfor også en anledning til, at man kan sætte psykologernes kompetencer i spil i større grad, end man har gjort det tidligere, fordi behovet under krisen vil stige, og på den måde er der også skabt et større rum for mere tværfaglighed i sundhedsvæsenet. Et rum, der ellers har været begrænset med lokale instrukser mv. for, hvordan psykologernes kompetencer må bruges.

Der vil derudover være andre opgaver, psykologer kan blive bedt af deres ledelse om at tage sig af. Også opgaver, der kræver helt andre kompetencer, end dem, vi psykologer normalt bruger i vores arbejde, er ansat til at varetage eller har uddannet os til. I princippet kan det være alt fra at tage telefoner over plejeopgaver af patienterne til opgaver, som lægerne normalt løser. Opgaver, som vi opfordrer jer til – helt ekstraordinært og så længe krisen står på – at bidrage til, så alle i hospitalsvæsenet tager fat dér, hvor der er behov.

Rettigheder og pligter
Rent praktisk er det altid ledelsen i psykiatrien, der har ret til at beslutte, hvem, der skal blive på arbejdet, og hvem, der skal sendes hjem. Eller hvilke opgaver, psykologerne bliver bedt om at løse. Derfor vil vi i den kommende tid sikkert se stor variation i, hvordan jeres arbejdsdag kommer til at se ud.

I Dansk Psykolog Forening er det vores overbevisning, at vi alle må løfte i flok lige nu, så Danmark, vores sundhedssystem og vi alle sammen kommer bedst muligt igennem krisen.

Derfor vil vi bede jer medlemmer om at være fleksible i den kommende tid og sige ja til at løse de opgaver, I bliver bedt om – også opgaver, der klart ligger uden for vores overenskomst. Uanset hvilken opgave, I bliver sat til, har det ingen betydning for jeres forhold i øvrigt. I bliver naturligvis ved med at være på den overenskomst, I er ansat på. Og I har naturligvis krav på, at arbejdspladsen sikrer, at I får den nødvendige oplæring i eventuelt nye opgaver, I ikke er uddannet til.

Det kan forekomme, at I bliver bedt om at løse opgaver af en karakter eller på en måde, som enten er eller synes at være i modstrid med myndighedernes anbefalinger. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at I først og fremmest søger afklaring ved at gå i dialog med jeres ledelse. Det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt at gå på arbejde – men samtidig har jeres ledelse ret til at insistere på, at I møder på arbejde og løser de arbejdsopgaver, ledelsen anviser. Det kræver en lægeerklæring/sygemelding at blive væk. Og der er desværre heller ikke ubetinget ret i overenskomsten til at blive hjemme ved børns sygedage.

For jer, der fx er gravide, har syge børn eller har andre grunde til at være bekymret for at møde på arbejde eller varetage særlige arbejdsopgaver, gælder det derfor: Gå i dialog med jeres ledelse. Det er helt legitimt at bede om forklaringer fra ledelsen. Drøft situationen med jeres tillidsrepræsentant, hvis I har brug for at snakke situationen igennem, eller konsulenter i Dansk Psykolog Forenings sekretariat på tlf 35 26 99 55. Og hvis jeres situation er meget kritisk, så gå til lægen og få en vurdering af, om der skal en sygemelding til.

Brug os
Tøv i det hele taget ikke med at tage fat i jeres tillidsrepræsentant, hvis I har spørgsmål eller brug for at vende situationen. I er ikke alene. Der er også altid støtte og hjælp at hente i sekretariatet. Her sidder konsulenter klar ved telefonen og på mail til at støtte, hjælpe og rådgive jer – hver eneste dag.

Alle ansatte i sundhedsvæsnet står lige nu i en enormt udfordrende situation. Den udfordring må vi tage imod og løse i fællesskab. For vi er stærkest, når vi står sammen.

Tak til alle jer dygtige psykologer i hele landet for at træde til, når det gælder.

FÅ MERE AT VIDE:

  • I kan læse mere om, hvordan sundhedsvæsenet håndterer COVID-19, herunder hvad Sundhedsstyrelsen betragter som ’kritiske funktioner,’ her.
  • Få løbende informationer fra Dansk Psykolog Forening om, hvad COVID-19 betyder for dig og dit arbejdsliv på foreningens nye Coronaside.
  • De danske myndigheders fælles information og anbefalinger om COVID-19 finder du her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge