Hvad er stress?

Citat fra artiklen: Hvad er stress? “Det er nemt at få indtrykket af, at vi rammes af stress på grund en brist i personligheden, dårligt selvværd eller manglende evne til at sige fra, men [...]

Fra Psykolog Nyt til ’P’

Den 12. juni 2015 udkom Psykolog Nyt for sidste gang. Efter næsten 61 år – de første to årtier dog under navnet Dansk Psykolognyt – var der afdansningsbal. Den 22. august 2015 udgav Dansk [...]

Det må psykologer godt

Sundhedsministeriet har for længst blåstemplet specialuddannede psykologers mulighed for at diagnosticere patienter. Alligevel lever den falske myte videre om, at psykologer ikke må [...]

Tallenes tyranni

Helt grelt slår manien, kendt under navnet New Public Management, ud i psykiatrien. Her er ydelser nærmest blevet et matematisk begreb, som slet ikke handler om, hvad man tilbyder patienter og [...]

Nye forretningsmodeller

En ny forretningsmodel har vundet udbredelse. Den går ud på, at såkaldte netværksfirmaer formidler psykologydelser til forsikringsselskaberne. Netværksfirmaerne sørger for, at [...]

Sygesikringen bed sig fast

Det offentlige tilskud til sygesikringskategorierne er seksdoblet siden 1995. Antallet af psykologer i ordningen er tredoblet. Ordningen har været til stor gavn for borgerne, 83.000 alene i 2012. [...]

Sproglig nydannelse

Vi er bonderøvske, kom det fra Bolette Christensen, med en sproglig nydannelse, der sved. Hun gav en klar opfordring til psykologerne om at interessere sig også for markedet, bundlinjen og [...]

Yes, åbningstalen!

”Det er på tide, at et menneske med depression eller skizofreni bliver taget lige så alvorligt som en patient med brækket ben eller KOL. Næste skridt er, at psykisk syge patienter skal have samme [...]

Omvejen over forsikringen

De forsikringsfinansierede psykologydelser rummer samfundsmæssige dilemmaer – hvad blev der fx af tanken om ”lighed i sundhed”? – men rummer også problemer i form af alt for dårlige vilkår for de [...]

Pop og modeluner

I løbet af de sidste 25 år er antallet af psykologer, der beskæftiger sig med organisation og ledelse, vokset dramatisk. Desværre er den ydre succes ikke fulgt op af en indre. Få dele af [...]

Ingen ny cand.pæd.psych.

Der kommer ingen ny cand.pæd.psych.-uddannelse, erfarer vi. De faglige eksperter siger, at det lader sig gøre at uddanne psykologer på den halve tid. Aarhus Universitet har afvist, at det var [...]

Danmark på piller

Hver 12. dansker tager medicin mod depression og andre psykiske lidelser, en fordobling siden 1999. Grundproblemet er den samfundsmæssige indretning. Ikke mindst vores psykiske arbejdsmiljø [...]

Foreningsreform skydes i gang

”Hvorfor eksisterer Dansk Psykolog Forening? Hvilke visioner er det vigtigst at realisere? Hvordan får vi endnu mere politisk indflydelse? Og hvad er vigtigst for dig? Byd ind med dit synspunkt i [...]

Nonspecifikke faktorer

Det er et af de mest fastslåede resultater i terapiforskningen, bekræftet af gentagne metaanalyser, at det mest afgørende for psykoterapieffekt er fællesfaktorer, faktorer uden for terapien samt [...]

Premiere på EuroPsy

De første 16 danske psykologer har modtaget det europæiske psykologcertifikat, EuroPsy. Hermed er de optaget i et europæisk register, der allerede rummer mere end 3.000 psykologer. (Psykolog Nyt [...]

Psykologkampagnen

Vi lancerer nu den beskæftigelseskampagne, vi vedtog på generalforsamlingen i foråret. Psykologkampagnen skal dels gøre det tydeligt, at arbejdsmarkedet kan anvende psykologers kompetencer langt [...]

Vi er på Facebook. Like os!

Psykologforeningen er nu på Facebook. Det handler ikke om at fortælle andre om cafébesøg, men om lynhurtig nyhedsformidling, vidensdeling, kontakt og debat. Foreningen har på ingen tid fået et [...]