Dansk Psykolog Forening kommenterer regeringens udspil ”Børnene Først” med fem anbefalinger

 I

Dansk Psykolog Forening og den nedsatte Task Force har arbejdet intenst med anbringelsesområdet bl.a. via en række debatindlæg i pressen og ordførerrunder (se mere her).

Nu har foreningen og Task Forcen udarbejdet fem anbefalinger til regeringens udspil Børnene Først, som er blevet fremsendt til de relevante ordførere.

De fem anbefalinger er:

Børn skal ikke bære ansvaret for beslutninger – det skal de voksne.

At give børn indflydelse og ret til at høres i egen sag er vigtigt, men de skal ikke pålægges det tunge ansvar og mulige konsekvenser for afgørende beslutninger. Det skal være fagligt kompetente voksnes ansvar.

  • Dansk Psykolog Forening anbefaler: At formuleringerne om barnets ret til at beslutte (f.eks. samvær og permanent anbringelse) ændres til, at barnet har ret til at blive hørt, og at ønskerne skal indgå som en central del af det samlede og fagligt velunderbyggede beslutningsgrundlag. Anbefalingerne vedrører fx initiativ 14 og initiativ 16.

 

Beslutningsgrundlag skal være af høj faglig kvalitet – psykologisk undersøgelse skal være obligatorisk.

Psykologiske undersøgelser af barnet samt forældrekompetenceundersøgelser bør være obligatoriske elementer i afgørelser af invasiv karakter, idet de er forudsætninger for, at barnets tilstand og forældrenes kompetencer er udredt tilstrækkeligt. Fraværet af udredning af barnets reelle behov er med til at skabe brud i anbringelserne, fordi man ikke fra starten får lavet det rette match.

  • Dansk Psykolog Forening anbefaler: At lovgivningen (§ 50) sikrer, at der laves grundige psykologfaglige undersøgelser i alle anbringelsessager. At der i andre sager er adgang til psykologisk sparring ifm. den børnefaglige undersøgelse for at sikre en retvisende afdækning af barnets behov, det rette match og dermed stabile anbringelser. Anbefalingerne vedrører fx initiativ 7-9 og 12-14.

Certificeringsordning til psykologerne skal sikre sagsbehandlingens kvalitet og børnenes retsstilling.

Afgørelser bliver ofte truffet på baggrund af specialistundersøgelser fra psykologer. Børnesagerne er samtidig blandt dem, der er mest udsatte for klager i Psykolognævnet. Der er derfor behov for at stille krav til kompetencerne hos de børnesagkyndige psykologer.

  • Dansk Psykolog Forening anbefaler: At der indføres krav om, at man er certificeret som børnesagkyndig psykolog for at kunne løse opgaverne på området. Dvs. at der indføres en certificeringsordning for børnesagkyndige psykologer efter norsk model. Ordningen skal gå på tværs af det familieretlige og socialfaglige system og sikre ensartet faglig kvalitet i sagsbehandlingen og dermed også borgernes retssikkerhed. Der er tale om en mindre model, som ikke driver mange udgifter. Opgaven er snarere den offentlige forankring af ordningen, og at certificeringen skal kunne mistes. Anbefalingerne vedrører fx initiativ 36 og 37.

 

Landsdækkende, højt kvalificerede tilbud for alle udsatte målgrupper via PPR.

Udspillet påpeger behovet for adgang til støtte og psykologbehandling for bl.a. børn fra familier med misbrugsproblematikker og vold. Dansk Psykolog Forening mener, at alle udsatte børn og unge skal kunne have nem og lige adgang til kvalificeret psykologhjælp og det er uklart, hvordan udspillet vil sikre dette via civilsamfundsorganisationer og Børnehuse, som er uens anvendt på tværs af kommuner.

  • Dansk Psykolog Forening anbefaler: At adgangsvejen til psykologbehandling bliver via det landsdækkende initiativ omkring PPR, der allerede er i gang – frem for at skabe nye siloer. Via én indgang i PPR bør børn og unge kunne visiteres direkte til adækvate, specialiserede tilbud i kommunen, afhængigt at deres behov. Anbefalingen vedrører initiativ 16, 31 og 32.

 

Styrket faglighed på hele anbringelsesområdet er vejen til kvalitet.

Dansk Psykolog Forening mener, at der skal styrket kvalitet i alle led, hvis vi skal løfte kvaliteten på anbringelsesområdet. Det gælder både i sagsbehandling og beslutninger og på anbringelsessteder og i plejefamilier. Der skal følges op på om foranstaltningerne har den ønskede effekt. Psykologerne skal inddrages i Partnerskabet om bedre sagsbehandling og både døgninstitutioner og plejefamilier skal have adgang til psykologisk supervision Anbefalingerne vedrører initiativ 29 og 37.

  • Dansk Psykolog Forening anbefaler: At der indføres pligt til at begrunde beslutninger i anbringelsessager, at beslutningerne skal begrundes i den børnefaglige undersøgelse, herunder den psykologfaglige udredning af barnets egentlige behov, og at der følges op på, om barnets udvikling er kommet på sikker kurs efter anbringelsen.
  • Dansk Psykolog Forening anbefaler: At psykologer bliver en del af Partnerskabet med henblik på at sikre højere kvalitet i sagsbehandlingen, herunder sagsbehandlernes rekvirering og anvendelse af psykologernes arbejde.
  • Dansk Psykolog Forening anbefaler: At både plejefamilier og døgninstitutioner sikres adgang til psykologisk supervision, jf. effektevaluering fra VIVE.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge