De er med til at bane vejen for specialpsykologernes behandlingsansvar

 I

Fællestillidsrepræsentanterne skal i endnu højere grad bidrage til at bedre vilkårene for specialpsykologerne i Danmark. En studietur i Norge med formanden er et fælles skridt i den retning.

Fællestillidsrepræsentanterne (FTR) fra de danske regioner og formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen, har netop afsluttet en studietur om psykiatrien i Norge.

Besøget skulle give indblik i den norske model for samarbejde i psykiatrien, som blev markant forandret for knap 20 år siden, da man på tværs af de politiske partier besluttede at reformere behandlingssystemet.

Fx ændrede man navnet fra psykiatri til ”psykisk helsevern” og man opprioriterede og styrkede flerfagligheden på alle niveauer, bl.a. ved at dele behandlingsansvaret mellem psykiatere og det, som man i Norge kalder psykologspecialister, svarende til specialpsykologer i DK.

Formålet med besøget var at opleve den norske model på tæt hold og at få fælles kendskab til processen og erfaringen frem til i dag, fordi fællestillidsrepræsentanterne spiller en afgørende rolle i at få det danske specialpsykologprojekt til at lykkes. Det sker, når de lokalt i regionerne argumenterer for fælles behandlingsansvar overfor psykiatriledelsen i samarbejde med landets tillidsrepræsentanter i psykiatrien.

Den norske model er en positiv overraskelse
Studieturen omfattede både møder i den norske psykologforening, besøg på Ullevål Sygehus med en chefpsykolog, en specialistpsykolog og en afdelingslæge samt møde med tillidsrepræsentanter fra Oslo Universitetssygehus. Her blev gæsterne klogere på, hvordan behandlingsansvar og samarbejde fungerede mellem de to faggrupper samt på roller, ansvar og organisering af arbejdet på sygehusene.

– Jeg er positivt overrasket over den måde, lægerne og psykologerne arbejder sammen på til patienternes bedste og med respekt for hinandens faglighed. Det giver mig håb for en fremtid i psykiatrien, hvor patientens bedste tager forrang for alt andet, siger Maria Holmgaard Secher, (FTR, Region Nordjylland).

– Jeg tror på den norske model med de tilpasninger, der skal til i Danmark. Jeg tror på, at det kan lykkes, siger Mikkel Skytte Larsen (TR, Region Sjælland).

Det psykologiske perspektiv vil fylde mere
Den norske erfaring er, at behandlingskvaliteten er styrket, dels fordi det ligeværdige forhold mellem læge og psykologspecialist giver en optimal udnyttelse af hver fagligheds særlige kompetencer, og dels fordi det psykologiske perspektiv kommer til at fylde endnu mere i behandlingen:

– Patienterne vil få en større kontakt med deres behandlingsansvarlige specialiserede fagperson (psykolog eller læge). Patienterne vil få bedre behandling med fokus på de psykologiske og psykosociale faktorers betydning direkte eller indirekte for deres lidelse/lidelser, og man kan forvente en større non-farmakologisk tilgang. Det kan måske også betyde færre somatiske lidelser grundet farmakologiske bivirkninger, siger Rose-Marie Mollerup (FTR, Region Midt).

Jakob Lind Bern (FTR – Region Syd) mener også, at kvaliteten vil stige:
– Tværfaglighed i opgaveløsningen og et delt behandlingsansvar skaber en større forståelse for den enkelte patient og deres udfordringer og højner dermed kvaliteten af behandlingen.

Han bider også mærke i, at Norge har oplevet en stigning i psykologstillinger siden ændringerne:
– Lovændringen og det øgede fokus, herunder tilførslen af midler, har betydet at der er kommet ca. 1.900 flere psykologstillinger i perioden 2009 til 2018. Til trods for den massive tilgang er uddannelsesniveauet fortsat øget fra 49% til 52% i samme periode, siger han.

Psykiatrien vil trække flere psykologer
Besøget gav desuden håb om, at en mere ligelig fordeling af den fællesmængde af arbejdsopgaver som psykologer og læger kan varetage: udfærdigelse af behandlingsplan, udskrivning, tvang (fraset medicin) og indlæggelse, måske på længere sigt kan betyde bedre arbejdsmiljø, når ansvaret for tunge beslutninger deles ud på flere. Måske kan det også øge psykiatriens tiltrækning for psykologerne:

– Man vil som psykolog opleve et større ansvar på godt og ondt. Psykologen vil blive betragtet som en ligeværdig medspiller. Det vil øge psykiatriens evne til at tiltrække og fastholde kompetente psykologer, siger Rose-Marie Mollerup.

De norske erfaringer viste også at man ikke havde problemer i forhold til det somatiske område, da alle patienter får to somatiske undersøgelser, og under indlæggelse også har en læge tilknyttet med ansvar for den somatiske del.

TR skal være bannerfører for bedre behandling
Endelig gav besøget indsigt i den norske psykologforenings politiske påvirkningsarbejde, og i hvordan foreningen arbejdede med medlemmernes bevidstgørelse af sagens betydning for både patienttilbud og psykologprofessionen. Fællestillidsrepræsentanterne så efter mødet med de norske tillidsrepræsentanter potentialer i den norske model:

– Den norske psykologforening og TR/FTR arbejder tæt sammen, og TR/FTR understøttes meget ift. at påtage sig rollen i front. Der er fokus på et tæt samarbejde TR imellem og kompetenceudvikling, siger Rose-Marie Mollerup.

Mikkel Skytte Larsen er enig:
– Vi skal bruge vores nye position til at være bannerførere for at højne udredning og behandlingen i det psykiske sundhedsvæsen, siger Mikkel Skytte Larsen.

Specialpsykologerne i satspuljeaftalen

Regeringen og Folketinget har med satspuljeaftalen for 2019-2022 besluttet, at specialpsykologernes kompetencer skal bringes bedre i spil i psykiatrien i Danmark.

Der er derfor sat midler af til at lave en fælles vejledning for specialpsykologernes anvendelse, som skal indeholde forslag til, hvordan de mest hensigtsmæssigt får mulighed for at blive behandlingsansvarlige på psykiatriske sengeafdelinger.

Antal specialpsykologer januar 2019

Færdiguddannede:
specialpsykologer i psykiatri: 150
specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri: 103
I alt færdiguddannede 253

Under uddannelse:
specialpsykologer i psykiatri: 96
specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri: 49
I alt under uddannelse: 145

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge