De modtager Dansk Psykolog Forenings forskningspriser 2020

 I

Dansk Psykolog Forenings to forskningspriser, Juniorforskerprisen og Seniorforskerprisen, går til Majse Lind og T. Rune Nielsen

Cand. psych., ph.d. Majse Lind modtager Dansk Psykolog Forenings Juniorforskningspris for sin forskning indenfor klinisk- og kognitionspsykologi, mere specifikt narrativ identitet i forbindelse med borderline personligshedsforstyrrelse, mens cand. psych., ph.d. T. Rune Nielsen modtager Dansk Psykolog Forenings Seniorforskningspris for sin forskning indenfor den tværkulturelle neuropsykologi med særlig fokus på udredning og behandling af demens.

Cand.psych., ph.d. Majse Lind modtager Dansk Psykolog Forenings juniorforskningspris 2020

Majse Lind modtager Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris for sin forskning inden for Klinisk psykologi og kognitionspsykologi, hvor hun på original vis har undersøgt narrativ identitet hos indlagte unge med borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) og bl.a. har fundet, at usammenhængende narrativer præger personer med BPD træk allerede i ungdomsårene, samt at psykoterapi er forbundet med en øget mestringsfølelse i den narrative identitet. Hendes resultater peger på, at det narrative perspektiv bør medtænkes i interventioner til unge for at mindske risikoen for udvikling af BPD i voksenalderen.

– Formålet med Dansk Psykolog Forenings forskerpriser er at sætte fokus på og fremme kvalitets- og forskningsbaseret udvikling inden for det psykologfaglige felt. Det gør mig utroligt stolt at se de dygtige forskerspirer være med til at skabe vigtig ny viden om psykologiens bidrag til det gode liv og samfund, siger formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen.

Hun fortsætter:
– Majses forskning kaster både nyt lys på BPD diagnosen og på behandlingsmulighederne og er med til at styrke kvaliteten i psykologernes arbejde.

Bedømmelsen
Vinderen af Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris 2019 er blevet udvalgt af et enstemmigt bedømmelsesudvalg på baggrund af følgende fire kriterier, som vinderen skulle leve op til.

Majse Lind lever til fulde op til kriterierne ved at have:

  • bidraget særligt til afdækningen af et strategisk vigtigt praksisområde for psykologer
  • bidraget særligt til udviklingen af psykologi som videnskab
  • bidraget særligt til udvikling af kvalitet i psykologernes praksis
  • anvendt en original tilgang til psykologisk forskning

Majse Linds forskning er bidrager til et vigtig praksisområde for psykologer, fordi borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) er en ressourcekrævende diagnose, der ofte kræver mange års behandling. Hun viser stor originalitet ved at være den første til at undersøge, om forstyrrelser i selv- og anden-forståelse kommer til udtryk i måden, mennesker med BPD konstruerer deres egen og forældres narrative identitet. Hendes forskning peger også på, at psykoterapi er forbundet med øget mestringsfølelse i den narrative identitet, hvilket tyder på, at narrativ identitet fortjener mere opmærksomhed i terapiforskningen.

Majse Lind har udgivet en lang række artikler i internationale tidsskrifter, har opnået to post doc -stillinger ved anerkendte amerikanske universiteter og har modtaget en forskningspris. Hun leder desuden en gruppe internationale forskere, der arbejder for, at narrativ identitet skal medtænkes i fremtidig diagnosticering og konceptualisering af personlighedsforstyrrelse (heriblandt ICD-11).

Majse Lind tilgang er original og kaster nyt lys på BPD diagnosen, dens udvikling og på relevante behandlingsmetoder, hvilket bidrager til en styrket kvalitet i psykologernes praksis.

Majse Lind bedriver nytænkende forskning med imponerende international gennemslagskraft, det vidner om et stort talent.

Bedømmelseskomiteen består af: Vilhelm Borg, Erik Lykke Mortensen, Laila Øksnebjerg og Mimi Mehlsen.

Dansk Psykolog Forenings juniorforskningspris er på 25.000 kr.

Cand.psych., ph.d. T. Rune Nielsen modtager Dansk Psykolog Forenings Seniorforskningspris 2020

Foto: Anders Gade

Rune Nielsen modtager seniorforskningsprisen for sin forskning indenfor den tværkulturelle neuropsykologi, hvor han primært har fokuseret på kortlægning af udfordringer i udredning, behandling og pleje af demens blandt patienter med etnisk minoritetsbaggrund; udredning af disse udfordringer; og udvikling af metoder til at overkomme disse udfordringer – i særdeleshed tværkulturelle neuropsykologiske tests.

– Dansk Psykolog Forenings forskningspriser er til for at fremme kvalitets- og forskningsbaseret udvikling indenfor det psykologfaglige felt, og er både en anerkendelse og en opfordring til at bidrage til udviklingen af vores fag, udtaler Dansk Psykolog Forenings formand Eva Secher Mathiasen. Hun fortsætter:

– Det er en stor fornøjelse at se de dygtige forskeres arbejde, og Rune Nielsens forskning er et særdeles væsentligt bidrag til den tværkulturelle neuropsykologi og har også national international gennemslagskraft.


Bedømmelsen

Vinderen af Dansk Psykolog Forenings Seniorforskerpris 2020 er blevet udvalgt af et enstemmigt bedømmelsesudvalg på baggrund af følgende fire kriterier, som vinderen skulle leve op til.

Rune Nielsen lever til fulde op til kriterierne ved at have:

  • bidraget særligt til udviklingen af psykologi som videnskab
  • bidraget særligt til udvikling af kvalitet i psykologernes praksis
  • anvendt en original tilgang til psykologisk forskning

Rune Nielsens forskning bidrager i væsentlig grad til vores forståelse af kulturelle, sproglige og uddannelsesmæssige faktorers indflydelse på kognition og kognitiv testpræstation, på et område som har været stærkt underbelyst, både i Danmark og Europa. Den tiltagende kulturelle mangfoldighed i befolkningerne i Danmark og andre vestlige lande, understreger at der tale om et centralt bidrag til et strategisk vigtigt praksisområde for psykologer.

Rune Nielsens visionære bidrag til den tværkulturelle neuropsykologi har væsentlig betydning både for sårbare patientgrupper med demens, herunder etniske minoriteter i Europa og lavt-uddannede eller analfabete befolkninger i lav- eller mellemindkomstlande, og for klinikernes arbejde med den neuropsykologiske testdiagnostik. En række af hans metoder er blevet implementeret i nationale kliniske retningslinjer for demensdiagnostik i Danmark, Norge, Sverige og Holland. Hans arbejde har medført at resultaterne har kunnet implementeres direkte i praksis til gavn for sårbare patienter, der ellers ikke ville kunne tilbydes kognitiv udredning af samme kvalitet som andre.

Rune Nielsens relaterede forskning i analfabetismes betydning for kognition og kognitiv testpræstation har desuden været afgørende for forståelsen af testpræstationer i personer, som er analfabeter, og har dannet grundlag for internationalt samarbejde med forskere i flere lav- og mellemindkomstlande.

Rune Nielsen viser initiativ og lederskab ved at stå i spidsen for flere internationale forskningsprojekter, herunder det første europæiske samarbejde omkring udvikling og validering af valide metoder til tværkulturel undersøgelse af kognitiv svækkelse ved demenssygdom – European Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNTB) – som blev udviklet og valideret i minoritets- og majoritetsgrupper på tværs af fem europæiske lande. Arbejdet med CNTB har været en inspirationskilde for forskere og har afledt yderligere forskning i i Brasilien, Grækenland, Israel, Holland og Sverige.

Rune Nielsen har 40 peer-reviewede udgivelser i nationale og internationale tidsskrifter bag sig, har været nomineret til en international pris og sidder i flere ekspertgrupper.
Rune Nielsen modtager seniorforskningsprisen for med kompetence og innovation at bidrage til en væsentlig nyudvikling af et strategisk vigtigt og hidtil underbelyst psykologisk område, nemlig den tværkulturelle neuropsykologi.

Bedømmelseskomiteen består af: Vilhelm Borg, Erik Lykke Mortensen, Laila Øksnebjerg og Mimi Mehlsen.

Dansk Psykolog Forenings Seniorforskningspris er på 25.000 kr.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge