Velkommen til Kredse, sektioner og selskaber

Dansk Psykolog Forening har 16 kredse, 8 sektioner og 33 faglige selskaber. Her mødes massevis af psykologer om lokale, ansættelsesretlige og faglige spørgsmål.

Klik ind på de forskellige decentrale enheders hjemmesider i hovedmenuen, hvis du vil vide mere om, hvad der foregår. Kontakt styrelserne, hvis du vil være med.

Hjælp til netværk

Alle medlemsgrupper kan få digitale netværksrum til intern kommunikation, kredse sektioner og selskaber kan desuden få adgang til at redigere deres egne hjemmesider.

Herunder kan du læse mere om netværksrum og decentrale hjemmesider og der er hjælp at hente for styrelser, webmastere og kasserere.

Netværksrum til intern kommunikation

Hvem kan få digitale netværksrum

Alle medlemsgrupper i DP kan få digitale netværksrum i Mit DP – også kredse, sektioner, selskaber og faglige netværk. Netværksrummene er kun tilgængelige for medlemmer af netværket. De egner sig dermed til den kommunikation, som medlemmer ønsker at have med hinanden, uden at andre læser med.

Hvilket indhold kan lægges i netværksrummene

I netværksrummet kan medlemmerne kommunikere internt, bruge mødekalender, dele filer og debattere.
Vi anbefaler, at alle netværksgrupper – også decentrale enheder – bruger netværksrummene til interne mødedagsordner, referater og debat

Hvem vedligeholder netværksrummene

Sekretariatet stiller netværksrum i Mit DP til rådighed, men deltager som hovedregel ikke i redigeringen af dem. Du er velkommen til at sende en mail til soa@dp.dk (Søren Andersen), hvis du har spørgsmål.

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

Anvendelse af tilskud for decentrale enheder

Hjemmesider til ekstern kommunikation

Hvem kan få en hjemmeside

Kredse, sektioner og selskaber har hver en hjemmeside med fast forsidelayout, oversigt over det enkelte netværks styrelsesmedlemmer og information om lån og leje af lokaler i Dansk Psykolog Forening. Hjemmesiderne er kun et tilbud til de decentrale enheder.

Hvilket indhold kan lægges på hjemmesiden

Der er brede rammer for det indhold, der kan lægges på de decentrale hjemmesider, så længe brugen kan henføres til foreningens samlede virksomhed.

Vi anbefaler, at hjemmesiderne bruges til ekstern kommunikation, som det enkelte netværk både ønsker at profilere overfor egne medlemmer og eksterne. Det kan fx være nyhedsbreve, vedtægter og kurser, som netværket vil formidle til en bredere skare.

Hvem vedligeholder hjemmesiderne

Hjemmesiderne er oprettet som helt selvstændige hjemmesider, som det enkelte netværk selv kan få mulighed for at vedligeholde.

Foreningen stiller hjemmesiderne til rådighed, men redigerer som udgangspunkt kun oversigten over styrelsesmedlemmer.

Det er derfor styrelsens eget ansvar at sikre, at hjemmesiden er opdateret, og at alle oplysninger på hjemmesiden er korrekte, fx at styrelsesoversigten eller mailadresser til tilmelding til arrangementer er opdateret. Husk at give sekretariatet besked, hvis der er ændringer i oplysningerne om styrelsens medlemmer. (Se kontaktboks til højre)

Ønsker I hjælp til redigering, kan vi enten lære en webansvarlig fra netværket op, eller vi kan lægge indholdet på for jer. Vi lægger dog ikke indhold af intern art på hjemmesiden. Det anbefaler vi, at I placerer i jeres netværksrum i Mit DP.

Kontakt webredaktionen, hvis du har brug for hjælp til redigering. (Se kontaktboks til højre)

Ansvar

De decentrale hjemmesider er placeret under https://www.dp.dk/netvaerk-mit-dp/kredse-sektioner-og-selskaber/ og viser på den måde alle, der går ind på hjemmesiden, hvordan Dansk Psykolog Forening er struktureret decentralt, og hvilke aktiviteter der er. Hjemmesiderne er derfor en del af foreningens ansigt udadtil.

Da foreningen har det endelige ansvar for, hvad der står på hele hjemmesiden, betyder det dog, at webredaktionen kan gå ind og slette eller rette, hvis der står noget uhensigtsmæssigt – også på de decentrale hjemmesider. Det er naturligvis ikke en ret, som webredaktionen gør brug af uden at vende det med det pågældende netværk.

Indholdet på de decentrale hjemmesider skal overholde de regler og love, som foreningen i øvrigt er underlagt og være i overensstemmelse med foreningens målsætning.

Vær opmærksom på at anonymisere dagsordener og referater. Man må ikke omtale eventuelle personer i de sager, der behandles, men kun referere selve sagens substans og de beslutninger, der træffes. Det er ofte en god idé at holde sig til kortfattede beslutningsreferater.

ÆNDRINGER OG SUPPORT

Ændringer i styrelser bedes sendt til Michelle Lagergaard på mil@dp.dk, som sørger for, at det rettes på hjemmesiden og som tillige giver besked til medlemsafdeling og bogholderi.

Generelle ændringer i medlemsoplysninger, hvis du er flyttet og skal skifte kreds, skal skifte sektion, etc. har du selv mulighed for at opatere i Mit DP.

Hjælp til redigering: mil@dp.dk (Michelle Lagergaard).

Styrelsen udpeger en webansvarlig

Vi beder om, at alle kredse, sektioner og selskaber udpeger en webansvarlig i deres styrelse. Hvis ikke styrelsen udpeger en webansvarlig, er det styrelsens opgave at påtage sig de opgaver, der står under ”Vedligeholdelse”.

Den webansvarlige har det overordnede ansvar for kontakten mellem styrelsen og foreningens webredaktion, når det handler om netværkets hjemmeside. Det er op til den enkelte styrelse, om de er fælles om arbejdet med hjemmesiden, eller alle opgaverne tilfalder den webansvarlige, men denne skal som minimum forestå den primære kontakt til sekretariatet angående hjemmesiden.

Kassererens opgaver

Alle kredse, sektioner og selskaber udpeger en kasserer, der varetager visse opgaver i fællesskab med Riffat Ahmad fra sekretariatet; andre opgaver i fællesskab med styrelsen i netværket.

Kassereren har, sammen med formanden og den øvrige styrelse, ansvar for netværkets økonomi samt for at fremlægge økonomi og årsregnskab på netværkets årlige generalforsamling.

Dansk Psykolog Forening har, vha. Riffat Ahmad, ansvar for bogføring, betaling via enhedens bankkonto, udsendelse af saldobalancer, indberetning af udbetalt kilometerpenge, løn, honorar o. lign til skat, moms- og årsregnskab m.v.

Nedenstående opgaver vedr. økonomi har kassereren i samarbejde med formanden ansvar for:

 • Opkrævning og registrering af netværkets kontingent, kursusgebyr samt sikre at indbetalingerne finder sted
 • Sikre at alle de kurser, som netværket står for og hvor der opkræves kursusgebyr, er momsbelagte
 • Sikre konto-kik til netværkets bankkonto hos Lån & Spar Bank (Konto-kik bliver oprettet via Riffat Ahmad)
 • Sikre at der forefindes bilag på samtlige indtægts- og udgiftsposter, samt at de bliver underskrevet af kassereren eller formanden og derefter fremsendt til Riffat Ahmad til bogføring, betaling o. lign.
 • Sikre at kontanter, der vedr. netværket, hurtigt bliver indsat på netværkets bankkonto
 • Sikre at fakturaer, der vedr. netværket, har oplysning om fakturanr., fakturadato samt et cvr-nr. (Se bilag) (pdf)
 • Sikre at skema vedr. rejsegodtgørelse (se bilag) (word) (pdf) bliver udfyldt, samt at skemaet og relevante bilag bliver fremsendt til Riffat Ahmad. Endvidere er det vigtigt, at formanden eller kassereren kvitterer på bilaget, at det skal betales
 • Sikre at, hvis netværket har oplægsholdere fra udlandet, som skal have udbetalt et honorar, følgende oplyses om oplægsholderen: Navn, adresse, aktivitet, banknavn, banks adresse, bankkonto, IBAN-nr, Swift-nr m.v. Sikre at dette bliver fremsendt til Riffat Ahmad, som overfører beløbet via netværkets bankkonto
 • Sikre, sammen med styrelsen, at SKATs regler vedr. gaver bliver overholdt, det vil sige, at lejlighedstinggaver ikke overstiger markedsværdien på 800 kr. Det skal oplyses klart på bilaget, hvem der har modtaget gaven. Kontanter og gavekort bliver gavemodtageren beskattet fuldt ud af
 • Sikre, sammen med styrelsen, hvis enheden er et selskab eller netværk, at deres medlemsliste bliver indsendt til Dansk Psykolog Forening hvert kvartal således at medlemsdatabasen centralt kan være så opdateret som muligt, samt at tilskud fra Dansk Psykolog Forening udbetales ud fra netværkets medlemsantal
 • Hjælpe den valgte interne revisor til at gennemskue netværkets regnskab, så de bedre kan varetage deres opgave med at sikre, at de aktiviteter, der er besluttet på enhedens GF, også bliver udført
 • Sikre, at hvis der ansættes en studentermedhjælper, skal det ske i tæt samarbejde med DP’s sekretariat. Lønudgiften afholdes inden for den decentrale enhedens egne midler
 • Sikre at Riffat Ahmad løbende får tilsendt oplysning om alle netværkets aktiviteter.

Elektronisk afregning

Har du behov for at fakturere en offentlig virksomhed, som forlanger at få fakturaen elektronisk?

At fakturere elektronisk er faktisk ikke så svært som det lyder. Der er 2 muligheder:

Via hjemmeside: Det offentlige har konstrueret en hjemmeside, hvorfra man gratis kan sende e-faktura til en offentlig virksomhed. Se den her. (NB: linket kan kun benyttes via Chrome. Siden understøttes ikke af Internet Explorer).

Via LÆS – IND service: Påfør fakturaen følgende oplysninger:

 • ordre/rekvisitionsnummer
 • EAN nummer
 • person eller anden reference

Det er ikke altid, alle oplysninger er tilgængelige. Udfyld dem du har. EAN nummeret er dog et must! Derefter sender du den til et LÆS – IND bureau, som omformer oplysningerne til elektroniske data, og videresender oplysningerne til EAN modtageren.

Vi benytter Postnord Scanning som vores læs ind bureau, men der er frit valg.

POSTNORD SCANNING A/S
Læs Ind service
7997 Fakturascanning

Du skal ikke ændre fakturamodtageren til Postnord Scanning A/S, derimod kun sende fakturaerne til Postnord Scanning A/S, påført EAN nummer mv.

REGNSKAB

Brug for hjælp til netværkets regnskaber? Se under ”Kassererens opgaver”.

I er altid velkomne til at besøge, ringe eller sende en mail til:

Riffat Ahmad, ria@dp.dk, 35 26 99 55 lokal 741

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.