Oversigt over Børneneuropsykologisk Selskabs kommende arrangementer

Indkaldelse til Generalforsamling i Børneneuropsykologisk selskab 2022

 Fredag d. 11. marts

 Sted: Lokale Floden, Dansk Psykologforening, Aaboulevarden, 8000 Aarhus C.

Program:

Registrering fra kl. 9.30 (man skal have betalt sit kontingent i 2022 for at deltage)

Kl. 10 – 12.30: Ordinær Generalforsamling og valg ifølge vedtægter

 • Valg af dirigent og referent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 • Beretning fra fagnævnet
 • Godkendelse af revideret regnskab
 • Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år (drøftelse)
 • Behandling af indkomne forslag
 • Godkendelse af budget og kontingent
 • Valg af bestyrelse:
  • Medlemmer Kitt Boel, Anna Vonsild og Mia Sørensen er på valg, modtager genvalg
  • Der er to ledige poster til suppleant

FORSLAG til behandling skal være indsendt senest 4 uger før.

Pause med let servering

Kl. 13 – 14: Fagligt oplæg ved psykolog Vibeke Bliksted: ”Hvorfor bør man lave kognitiv og socialkognitiv testning af patienter med (nydiagnosticeret) skizofreni?”

 

Tilmelding af hensyn til forplejning senest 1. marts til Birthe Rusike, email: rusikebir@gmail.com

30 timers specialiseringskursus 7.4.4.2.1: Udvikling i neuropsykologisk perspektiv

Datoer:
D. 16. 3. 2022 kl. 10-17
D. 17. 3 2022 kl. 9-16
D. 18. 3 2022 kl. 9-16
D. 4. 4. 2022 kl. 10-17
D. 5. 4. 2022 kl. 9-16

Sted: DP’s lokaler i Aarhus

Pris: 7800 kr. inkl. moms for medlemmer, 9000 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer

Tilmelding: Skal ske via styrelsens mail: borneneuro@dp-decentral.dk . Her skal skrives for- og efternavn, arbejdsplads, samt oplyses enten EAN-nummer eller om man er privatbetaler.

Formål:

At formidle og opdatere kendskab til hjernens anatomi, fysiologi og kemiske processer og disses relation til sygdomme i nervesystemet og neuropsykologiske syndromer.

Målgruppe:

Psykologer og tilsvarende fagpersonale under specialistuddannelse. Det forudsættes at man har et basalt kendskab til hjernens struktur og funktion. Undervisningen er lagt an på at man forbereder sig til de enkelte undervisningsgange ved læsning af anbefalet litteratur.

Underviser: Professor, specialeansvarlig overlæge, ph.d., dr.med., Carsten Reidies Bjarkam.

Undervisningsform:

10 x 3 timers interaktiv undervisning fordelt over 5 kursusdage. Forberedelse til de enkelte undervisningsgange: ~2 timer. Kurset er opdelt i 2 moduler af henholdsvis 3 og 2 dage.

Indhold:
Systematisk og detaljeret gennemgang af den funktionelle neuroanatomi for udvalgte hjerneområder af særlig betydning for psykologiske og kognitive processer, herunder sprog, opmærksomhed, eksekutive funktioner, indlæring og hukommelse, visuo-spatiale funktioner, social kognition, emotionelle funktioner, og motorik. Kurset vil således spænde over begreber som spejlneuroner, hukommelse, multimodal sansning, til funktionaliteten af den præfrontale cortex. Der vil også blive fokuseret på hjernesygdomsprocesser af særlig betydning for medfødt og erhvervet hjerneskade. Neurobiologiske forskningsmetoder og behandlingsparadigmer vil løbende blive draget ind i undervisningsforløbet, når særligt relevante hjerneområder herfor gennemgås.

Det samlede kursusforløb dækker følgende anatomiske og neurobiologiske emner (tilhørende kap. i anbefalet lærebog):

Dag 1:

1. Nervesystemets udvikling. Udviklingsforstyrelser. Neural Plasticitet. (kap. 1 – 4).

2. Nervesystemmets overordnede opbygning, celler og fysiologi. Neuroanatomiske visualiseringstekniker og deres kliniske brug. Neurofarmakologi (kap. 1-4).

3. Basal Neurokemi. Neurotransmision, neurale kommunikationsmekanismer, neurotransmittere, synaptisk og non-synaptisk transmission, modulerende systemer (kap. 1-4).

Dag 2:

1. Nervesystemets overordnede struktur og funktion. Overordnet gennemgang af nervesystemets opbygning og vigtigste fokale sygdomssymptomer (kap. 5-16).

2. Hjernens hinder, ventrikelsystem og blodforsyning. Hydrocefalus og cerebrovaskulære katastrofer (kap. 3)

Dag 3:

1. Hjernebarken (cortex cerebri). Hjernebarkens rum. Multimodal versus unimodal indlæring, visuo-spatiale funktioner (kap. 9-10 & 16)

2. Hukommelse. Indlæringsvanskeligheder og demens (kap. 10 &16)

Dag 4:

1. Repetition

2. Det somatosensoriske og somatomotoriske system. Sansning, lammelser og reflekser, herunder cerebral parese (kap. 5-6 & 11-12). 3. Basalganglierne og lillehjernen. Bevægeforstyrrelser, hjernens parallelle kredsløb (kap. 7 & 8)

Dag 5:

1. Det autonome nervesystem og hypothalamus. Stress (kap. 9 & 15)

2. Det limbiske system. Personlighed, kognition og basal drive, opmærksomhed, eksekutive funktioner, social kognition, ADHD, Skizofreni, Tourette og OCD. Neurofarmakologi (kap. 8-10 & 16)

Undervisningen er lagt an på aktiv medvirken fra kursisterne, idet disse ved spørgsmål og oplæg til diskussion, samt opgaver søges inddraget i alle undervisningsseancer.

Undervisningsmateriale:

”Neuroanatomi”, 2. udgave, 2015, Munksgaard Danmark, 400 sider, pris 460 kr. ISBN 9788762814738 af Carsten Reidies Bjarkam.

Dear FESN members, dear friends of FESN,

with this letter we would like to invite you to our FESN members event 2021!

We have succeeded in attracting experts with an international reputation for our event.

Below you will find the key points of our event.

FESN Virtual Event 2021

Date: September 22nd, 2021, 10am – 5pm CET/MEZ

Country: European Zoom-Webinar

The FESN VIRTUAL EVENT 2021 offers a one-day SPECIAL SESSION ON COVID-19 including a symposium on Covid-19 evidence and recommendations for Neuropsychologists, the Cortex Prize Lecture, talks about the Impact of the pandemic, the consequences on rehabilitation, and don´t miss the Students Event!

Follow this link for registration:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/111320/lomakkeet.html

Folder:

https://www.fesn.eu/fileadmin/user_upload/FESN_Virtual_Event_2021_-_Special_Session_on_Covid-19.pdf

Please distribute this information among your national members and let them know that this is an event organized by FESN exclusively for members and members of cooperation partners.

On behalf of the FESN management committee

Sandra Lettner

Executive Secretary

Kære medlemmer
Husk at vi åbner dørene til den Nordiske Konference i Neuropsykologi d. 25.-27. august i Falkonercentert på Frederiksberg. Konferencen finder sted hvert tredje år i et Nordisk land og sidste gang den var i Danmark var i 2010. Konferencen laves i samarbejde med Danske Neuropsykologer samt neuropsykologiske selskaber i de øvrige nordiske lande. Vi ser frem til en fysisk konference med et højt fagligt niveau og masser af mulighed for social og faglig udveksling med kolleger i den danske sensommer.

Kursus: Udredningsprocedurer

Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere vores spændende program for vores nye specialistkursus 7.4.4.2.3. Udredningsprocedurer. Som et forsøg i disse coronatider vil vi afprøve at afholde færre kursusdage (6 i stedet for 7), men med en ekstra time (plus en halv times ekstra pause) pr. dag. Det håber vi i vil tage godt imod. 
Grundet nye restriktioner er vi blevet nødt til at lave lidt ændringer. Det betyder, at kurset nu vil blive afholdt d. 8.-10. februar, samt d. 6.-8. april 2021. De første tre dage er på Center for Hjerneskade på Amager og de sidste tre er i DP’s lokaler i København.
Da det stadig er en smule usikkerhed, om det kan lade sig gøre, at vi mødes fysisk i februar grundet forsamlingsforbuddet, så er det aftalt med oplægsholderne, at der som plan b er mulighed for online-undervisning i de dage.
Programmet ser ud som følgende: 
7.4.4.2.3. Udredningsprocedurer
D. 8. februar: Mental retardering v. Marianne Verdel og Hanne Ytting kl. 9-17.30
D. 9. februar: Hukommelse v. Marianne Verdel og Hanne Ytting kl. 8-12.30.
D. 9. februar: IQ: 12.30-16.30 v. Lone Fjeldborg
D. 10. februar: Eksekutive funktioner v. Lone Fjeldborg kl. 8-16.30
D. 6. april: Socio-emotionelt v. Mette Væver kl. 9-17. 30
D. 7.-8. april: Anamnese og spørgeskemaer v. Jens Richard Jepsen kl. 8-16.30

“SAVE THE DATE”

On January 19, 2021, psychologist Dr. Ro Julia Robotham will give a lecture on visual perception in cerebral palsy. We will also inform about the development of CPCog for adults and discuss research opportunities.
Research suggests that visual perceptual challenges are common amongst children and adults with cerebral palsy. However, research on the topic remains limited. There is a need for projects investigating the nature and prevalence of visual perceptual deficits in this population. Assessment of visual perceptual functions is challenging, as our visual system is highly complex. Based on experience acquired through designing a test battery for the Back of the Brain (BoB) project that was carried out within the field of stroke, ideas related to approaches to assessment and visual perception within the field of cerebral palsy will be presented and discussed. In the BoB project, 64 patients with stroke in the areas supplied by the posterior cerebral artery were assessed with a large in-depth battery of tests assessing low-level, intermediate and high-level visual perceptual functions in order to describe the cognitive and cerebral architecture underlying visual perception.

Attendance is free and you are not required to attend all sessions.

When: January 19, 2021 @ 13-16
Where: Zoom (link will be sent beforehand)

Preliminary Program:
13.00-14.00: Creating visual perceptual assessment batteries for research and clinical purposes: from stroke to cerebral palsy
14.15-15.00: CPCog update
15.00-16.00: Networking and discussion of research opportunities and research needed.

To sign up, please send an email to:
ann.alriksson-schmidt@med.lu.se

Kursus i Neuropsykologiske Funktionsforstyrrelser
42 timers specialiseringskursus 7.4.4.2.2:
Tidspunkt: 2.-3. juni 2020, 18.-19. juni 2020 samt 30. september/1.-2. oktober 2020
(Kursusdagene 26.-28. april 2020 er flyttet TIL 30. september/1.-2. oktober 2020 pga. Coronakrisen)

Formål: At formidle og opdatere kendskab til nyeste videnskabelige viden om de børneneuropsykologiske funktionsforstyrrelsers ætiologi, udviklingsforløb, symptomer/fremtrædelsesformer, differentieldiagnostik samt behandling. Hovedvægten lægges på specifikke, generelle og gennemgribende udviklingsforstyrrelser, medfødte og erhvervede hjerneskader, sjældne genetiske syndromer og epilepsi.

Målgruppe: Psykologer og tilsvarende fagpersonale under specialistuddannelse. Det forudsættes at man har et basalt kendskab til hjernens struktur og funktion. Undervisningen er lagt an på at man forbereder sig til de enkelte undervisningsgange ved læsning af anbefalet litteratur.

Undervisere:

Sjælland, København.
2/6: Medfødt og Erhvervet Hjerneskade hos børn v. Nina Madsen Sjø
3/6: Sprogforstyrrelse og den Sårbare Hjerne v. Rikke Veng og Käte From
Philadelfia, Dianalund:
18/6: CP og rygmarvsbrok og udviklingshæmning v. Louise Böttcher
19/6: Epilepsi v. Dianalund
Århus:(lokaler følger senere)
30/9: ADHD v. Anne-Mette Lange
1/10: Autisme v. Helle Tadebæk
2/10: Sjældne syndromer v. John Østergaard

Undervisningsform: 7×6 timers interaktiv undervisning fordelt over 7 kursusdage.
Forberedelse til de enkelte undervisningsgange: ~2 timer.

Indhold:
ADHD 6 timer, Autisme 6 timer, Sjældne syndromer 6 timer, medfødt og erhvervet hjerneskade 6 timer, CP, rygmarvsbrok og udviklingshæmning 6 timer, epilepsi 6 timer, sprogforstyrrelser 3 timer, udviklingstraumer 3 timer.

Undervisningen er lagt an på aktiv medvirken fra kursisterne, idet disse ved spørgsmål og oplæg til diskussion, samt opgaver søges inddraget i alle undervisningsseancer.

Antal deltagere: Min. 24 deltagere, medlemmer af selskabet har fortrinsret
Selskabet aflyser kurset med besked til alle tilmeldte, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning

Tilmeldings- og betalingsfrist: Tilmelding til børneneuropsykologisk selskab på mail til borneneuro@dp-decentral.dk med oplysninger om navn, adresse og arbejdssted og EAN.nr. SENEST d. 1. april -2020.
Kurset er fyldt op, men du kan komme på venteliste.

Du kan først regne med at du er optaget, når du modtager bekræftende mail.

Pris inkl. frokost:
Medlemmer af selskabet for 7 dage: kr. 7.300 (inklusiv moms) / ikke-medlemmer 7 dage: kr. 7.800 (inklusiv moms). Det er muligt at tilmelde sig enkeltdage kr. 1.500 med moms pr. dag/ikke medlemmer: kr. 1.800 pr dag

Årskontingent til børneneuropsykologisk selskab koster 200 kr. Indmeldelse kan ske på selskabets side under psykolog foreningen.

Godkendelse:
Kurset søges forhåndsgodkendt hos børneneuropsykologisk fagnævn med 42 timer inden for specialiseringsmodul 7.4.4.2.2.

Tidspunkter:
2/6: 10.00 -17.00
3/6: 9.00-16.00
18/6: 10.00-17.00
19/6: 9.00- 16.00
30/9: kl. 10.00 – 17.00
1/10: kl. 9.00-16.00
2/10: kl. 09.00-16.00

Kursussteder:
2-3/6: Psykologforeningens lokaler i København, Stokholmsgade 27, 2100 København Ø
18-19/6: Epilepsihospitalet Philadelfia, Kursusafdelingen, Kolonivej 1, 4293 Dianalund.
30/9-2/10: lokaler i Århus.

Oversigt over Børneneuropsykologisk Selskabs afholdte arrangementer

Oversigt over øvrige relevante arrangementer, ikke arrangeret af Børneneuropsykologisk Selskab

Pr. 1. januar 2020 annoncerer vi ikke længere kurser, der ikke er arrangeret af BNPS på denne side. Du kan finde andre specialistkurser i DP’s kursuskalender.

Sveriges Neuropsykologers Förening anordnar snart vår årliga konferens Riksstämman 2020.
Temat för konferensen är nästa år Hjärnan genom livet.
Vi kommer att anlägga ett longitudinellt perspektiv på livsloppet, utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och på förvärvade hjärnskador.
Nästa år äger Riksstämman rum i Helsingborg i Öresundsregionen, det vill säga väldigt nära Själland och övriga Danmark.
Den 23-24/1 har vi ett traditionellt konferensprogram med både svenska och internationella talare.
Den 22/1 anordnar vi halvdagarsworkshops mot en extra kostnad, med fokus på memory rehabilitation, epigenetik/genetik, the cognitive motor system samt 30 år av åldrande, minne och demens i Betulaprojektet.
Rikstämman 2020 gästas bland annat av Barbara Wilson, Giacomo Rizzolatti och Lars Nyberg.

Læs mere og tilmeld dig her:
http://www.riksstamman2020.se/

Kursus i traumetests til børn del 1 og 2 v. Professor Ask Elklit og Ph.D. Sille Schandorph Løkkegaard, Videnscenter for Psykotraumatologi:

Del 1: Thomas-testen og Diagnostic Infant and Preeschool Assessment (DIPA)
Et endagskursus, hvor der gives en introduktion til ny viden og forskning i traumer og PTSD hos børn. Deltagere oplæres i administration og opgørelse af DIPA og tegneserietesten Thomas.
Datoer: 5. februar, 30. april, 14. september og 29. oktober 2020.
Sted: Odense.
Pris: 1200 kr. inkl. testmaterialer.
Læs hele opslaget her.

Del 2: Odense Child Trauma Screening (OCTS)
Et todageskursus, hvor der gives en introduktion til story-stem traditionen og forskning samt oplæring i og administration af OCTS.
Datoer: 23.-24. marts, 10.-11. juni, 5.-6. oktober, 17.-18. november 2020.
Sted: Odense.
Pris: 2200 kr. inkl. testmaterialer. Det er desuden muligt at tilkøbe hus og familiefigurer i kuffert til 2000 kr.
Læs hele kursusopslaget her.

Center for Angst arrangerer 2-årig specialiseringsuddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi til børn og unge

Den 2-årig efteruddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi med børn og unge består af 96 timers teori og 60 timers supervision. Videreuddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialistuddannelse i psykoterapi med børn.
Tid: november 2019 – september 2021. Pris 52.000 kr. fordelt på 3 rater.
Sted: Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
Læs hele opslaget her.

4th FESN Scientific School
August 24th-27th, 2020
Seminar-Center, Freie Universität Berlin
Bildquelle: David Ausserhofer, Freie Universität Berlin
“A Toolbox for Neuropsychological Research and Practice”

Arrangementet er aflyst pga. COVID-19. Læs her FESN president Laura Hokkanens begrundelse for aflysningen.

First Call for Application
The FESN will organise its fourth Neuropsychology School being held at the FU Berlin from August 24th to 27th, 2020 (Local Organizers: Professor Michael Niedeggen and Ina Nordwald). The school is addressed to graduate students in their final years of PhD, or early post-docs, as well as clinicians at a comparable level of career. About 50 participants are invited from all partaking National Societies. FESN covers most organization expenses and students only need to pay for their own travel and nominal fee of 150 euro.
Reed more.

Børneneuropsykologisk Selskabs kurser, temadage og øvrige arrangementer

Alle arrangementer, arrangeret af Børneneuropsykologisk Selskab, annonceres endvidere i Dansk Psykolog Forenings kursuskalender.

Find arrangementerne her
MENU

 

Eksternt kursusmateriale finder du under omtalen af det pågældende kursus her.

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.