Kommende arrangementer:

 

Styrelsen har besluttet at AFLYSE arrangementet på grund af Corona-situationen.
Vi vender tilbage med nye datoer senere.
20 april 2020 kl. 17.30-19.00:
Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige inviterer til fyraftensmøde om:

Familieretshusets arbejde – og den nye organisationsændring

Med:
Mona Haar Jørgensen, børnesagkyndig psykolog,
Kathrine Damgaard-Mørch, børnesagkyndig psykolog
(begge ansat i Familieretshuset og suppleanter i styrelsen)
og Lone Buhl, jurist og specialkonsulent i Familieretshuset

Ved fyraftensmødet vil blive givet en status og oversigt over sagsgangen og organisationen i Familieretshusets arbejde med familieretlige sager – med plads til spørgsmål og diskussioner.

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Dato: 20. april 2020 kl. 17.30 – 19.00
Der bydes på kaffe, te, vand, frugt og snacks.

Af hensyn til forplejning skal tilmelding ske til Kathrine Damgaard-Mørch, kathrineldm@gmail.com eller på selskabets sikker-mailadresse: bornesagkyndig@dp-decentral.dk senest fredag den 3. april 2020.


Styrelsen har besluttet at AFLYSE arrangementet på grund af Corona-situationen.
Vi vender tilbage med nye datoer senere.
22. april 2020 kl. 17-19:

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige inviterer til fyraftensmøde om:
Etiske dilemmaer i det børnesagkyndige arbejde ved Jørn Nielsen, psykolog, ph.d.

Arrangører:
Lisbeth Lunde og Marie Elbinger Gramstrup, Styrelsen i Børnesagkyndigt Selskab

Der vil blive lejlighed til efter Jørn Nielsens oplæg at drøfte de konkrete, etiske dilemmaer, som vi selv er stødt på i vores børnesagkyndige arbejde.

Så mød op til et spændende fyraftensarrangement og fremkom gerne med dine egne erfaringer i dette komplicerede arbejdsfelt.

Sted: Dansk Psykolog Forening, Åboulevarden 31, 2, 8000 Aarhus C
Dato: 22. april 2020 kl. 17.00 – 19.00
Der bydes på kaffe, te, vand, frugt og snacks.
Arrangementet er gratis for medlemmer af vores selskab

Af hensyn til forplejning skal tilmelding ske til Lisbeth Lunde på denne mailadresse:
lunde@psykologisk-klinik-aalborg.dk
senest den 12. april 2020.

 

 

Afholdte arrangementer:

 

15-16 november 2019:
DANSK PSYKOLOG FORENINGS SELSKAB FOR BØRNESAGKYNDIGE
inviterer til ordinær generalforsamling og konference om:

Forståelse og udredning af  seksuelle krænkelser af børn

Med oplæg af:
Susanne Bengtson, cand.psych. & ph.d., seniorforsker ved Rigshospitalets Sexologiske Klinik
&
Katrine Zeuthen, cand.psych. & ph.d., psykoanalytiker (IPA), lektor, Københavns Universitet

Sted:
Hotel Kongebrogården
Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

Program:

Fredag den 15. november 2019
9.00 Ankomst
9.30 Velkomst
9.35 Når forældre krænker deres børn: en klinisk psykologisk forståelse af krænkere samt introduktion til risikovurdering og risikovurderingsredskaber (Static-99 og RSVP), der anvendes ved vurdering af seksualdømtes risiko for at begå seksualkriminalitet v/Susanne Bengtson
12.30 Frokost
13.30 Fortsat introduktion til risikovurderingsredskaber til brug for risikovurdering af mulige krænkere v/Susanne Bengtson
16.30 Pause
16.45 Generalforsamling i Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige*
17.45 Pause
19.30 Drinks i baren
20.00 Middag

*Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Forelæggelse af forslag til driftsbudget.
8. Valg af styrelse + 2 suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Eventuelt.

Forslag til dagsorden skal være indsendt til styrelsen senest 8 uger før generalforsamlingen.
Forslag til behandling kan sendes til: bornesagkyndig@dp-central.dk eller sekretær: knud.hjulmand@gmail.com

Lørdag den 16. november 2019
9.00 De krænkede børn: Om børn og seksualitet, herunder symptomer på seksuelle krænkelser v/Katrine Zeuthen
12.00 Afslutningsdebat, herunder frokost
13.00 Konferencen slutter

Tilmelding:
Pris: Kr. 4.500 for medlemmer af selskabet og kr. 4.800 for ikke-medlemmer af selskabet.
Prisen inkluderer kursusdeltagelse, forplejning og overnatning på Kongebrogården.
Kursustilmelding sker ved senest den 11. september 2019 at indbetale kursusafgift til Lån & Spar Bank registreringsnummer 0400, kontonummer 4014178207, navn og medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening bedes fremgå af tekstlinjen. Registrering sker efter ”først til mølle princippet”. Tilmeldingen er bindende.
Kurset afholdes jf. Dansk Psykolog Forenings retningslinjer for kursusafholdelse.

Tilmelding til generalforsamling ikke nødvendig.

Slides fra arrangementet:
Bengtson
Zeuthen


Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige inviterer til fyraftensmøde vedrørende:

Ændringer vedr. behandling af forældreansvarssager ved byretterne

Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 17.30 – 19.00

Program for eftermiddagen:
Dommer ved Retten i Hillerød, Marianne Peschcke-Køedt vil fortælle om de nye ændringer af den familieretlige struktur i forbindelse med etableringen Familieretten og Familieretshuset. Endvidere vil hun skitsere den børnesagkyndiges rolle i forhold til disse ændringer, bl.a. med udgangspunkt i brugen af model A, som omhandler det forberedende retsmøde med brug af børnesagkyndig.

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Der bydes på kaffe, vand og snacks undervejs.

Tilmelding: Medlemmer af Selskab for Børnesagkyndige kan tilmelde sig arrangementet gratis ved at sende en mail til Pernille Scharff, pernille.scharff@hotmail.com

Tilmeldingsfrist d. 10. september 2019.


Fyraftensmøde om ”Børn i skilsmissefamilier og det nye Familieretshus”
Onsdag d. 11. september 2019 kl. 17-20 afholder Børne- og Familiepsykologisk Selskab og Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige fyraftensmøde i Aarhus.
Kl. 17-19: Oplæg v. psykolog Helle Nielsen samt v. jurist Anja Mæhlisen fra Familieretshuset.
Jurist Anja Mæhlisen fortæller om Familieretshuset, herunder de bagvedliggende intentioner, Familieretshusets opbygning, sagstyper, eksempel på et sagsforløb, og det nye samarbejde med kommuner og domstole.
Psykolog Helle Nielsen fortæller om Børneenheden i Familieretshuset, herunder indholdet af de forskellige tilbud til børn og forældre, SES – Samarbejde efter Skilsmisse, og screeningsskemaet som skal anvendes af forældre ved henvendelse til Familieretshuset.
Kl. 19-20: Sandwich, debat og networking.
Hvornår: Onsdag d. 11. september 2019 kl. 17-20
Sted: Psykologforeningens lokaler i Aarhus, Aaboulevarden 31, 8000 Århus C.
Pris: Deltagelse er kun for medlemmer og arrangementet er gratis. Hvis du ikke allerede er medlem af ét af selskaberne, kan du melde dig ind, og derefter tilmelde dig fyraftensmødet.
Tilmelding: Snarest og senest 2 dage før mødet (efter først til mølle princippet) af hensyn til plads og forplejning.
Hvis man er medlem af Børne- og Familiepsykologisk Selskab, tilmelder man sig på hjemmesiden www.bfps.dk, hvor man også kan melde sig ind i selskabet.
Hvis man er medlem af Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige, tilmelder man sig på e-mail til: marie@elbingergramstrup.dk.

Slides fra arrangementet.


5. marts 2019: Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige inviterer til fyraftensmøde om:
Psykolognævnets vurdering af børnesagkyndige undersøgelser

Med Michael Storm, børnesagkyndig og medlem af Psykolognævnet og Michael Kaster, børnesagkyndig og suppleant i Psykolognævnet

Fyraftensmødet vil blive indledt med en kort præsentation af Psykolognævnets arbejde. Hovedvægten ved mødet vil dog ligge på at give Selskabets medlemmer lejlighed til at stille spørgsmål til nævnets arbejde, hvorfor der opfordres til, at deltagerne medbringer spørgsmål til fælles drøftelse.

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Dato: 5. marts 2019 kl. 17.30 – 19.00/19.30
Der bydes på kaffe, te, vand, frugt og snacks.
Af hensyn til forplejning skal tilmelding ske til Knud Hjulmand på selskabets mailadresse: bornesagkyndig@dp-decentral.dk


Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige inviterer til ordinær generalforsamling og konference om:
Vold i nære relationer og Forligsbestræbelser i skilsmissesager

Tid: Fredag den 16. november 2018 kl. 9.00 – lørdag den 17. november 2018 kl. 12.00

Sted: Hotel Kongebrogården, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige inviterer til fyraftensmøde i Aarhus vedrørende:
Den nye Persondataforordning
Torsdag d. 20. september 2018 kl. 17 – 19

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige inviterer til fyraftensmøde i København  vedrørende:
Den nye vejledning om behandling af forældreansvarssager ved byretterne
Onsdag d. 19. september 2018 kl. 17.30 – 19.00

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige inviterer til fyraftensmøde
til en orientering om og drøftelse af:
De foreslåede ændringer af den familieretlige struktur
samt Den kommende psykologlov og dens betydning for de børnesagkyndige psykologer
13. september 2017 kl. 17-19 i København.
Læs mere og tilmeld dig her


17. november 2017:
Selskabet indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med 2-dages kursus, se nedenfor.
Læs indkaldelsen til generalforsamlingen her.


17-18 november 2017:
Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige afholder i forbindelse med generalforsamling og 10 års jubilæum halvanden dags seminar
på Kongebrogården, Middelfart, om Marschak Interaction Method (MIM) med Saara Salo, Helsinki
Læs mere og tilmeld dig her
Bemærk: Der afholdes i januar 2018 et opfølgende kursus, som sigter mod efterfølgende certificering. Annonceres ved særskilt opslag.


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 9. februar 2017 kl. 19 i København.
Læs om arrangementet og tilmeld dig her (tilmelding af hensyn til forplejning)
Læs også opslaget som pdf her


Selskab for Børnesagkyndige inviterer til halvanden dags seminar om: Story Stem Assessment Profile (SSAP) v/Jill Hodges og Malene Rosenstand Schacht (pdf)
Fredag 11. november-lørdag 12. november 2016 på Kongebrogården i Middelfart


Selskabet inviterer til fyraftensmøde tirsdag den 24/5-16, kl. 17:30 til 20:30.
I samarbejde med  Børne- og Familiepsykologisk selskab arrangeres fyraftensmøde med fokus på  Den gode forældrekompetenceundersøgelse. Der vil være oplæg ved Rikke Schwartz og Flemming Sell, der begge har mange års erfaring på området og som vil dele viden og refleksioner efterfulgt af fælles debat og refleksion. De to oplægsholdere vil præsentere hver deres tilgang til undersøgelserne, og vi der vil blive præsenteret et tilknytningsteoretisk perspektiv versus en systemisk og intervenerende tilgang.
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.


13. november – 14. november 2015 – Seminar i Middelfart: Børnesagkyndigt arbejde, metodebrug og kvalitetssikring
v/professor, specialist i klinisk psykologi fra Norge, Leder af Enheden for Kognitiv Udviklingspsykologi (EKUP) Annika Melinder
Læs mere (pdf)


13. november 2015 (i forlængelse af ovenstående seminar) afholder selskabet ordinær generalforsamling
Læs indkaldelsen her (pdf)
Beretning for 2015 (pdf)


Selskabet inviterer til fyraftensmøde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.30-19.30 med emnet ”Hvad er en god erklæring”.
Rikke Schwartz, som er medlem af Psykolognævnet, vil holde et oplæg og invitere til en drøftelse af ”den gode nok erklæring” med særligt fokus på
· Beskrivelse af samspilsobservation
· Beskrivelse af undersøgelsens formål
· Sammenhæng mellem præmisser og konklusion i erklæringen
I pausen vil der være sandwich og drikkevarer.
Af hensyn til forplejning skal tilmelding ske til Helge Kolodziej mailadresse: Kolodziej@mail.dk senest den 16. april 2015.”


14. – 15. november 2014 – Seminar i Middelfart: Emotional Availability Scales (EAS)
v/Ph.D. og klinisk psykolog Saara Salo
Selskabets generalforsamling afholdes i tilknytning til seminaret
Læs mere (pdf)
Indkaldelse til generalforsamling (pdf)
Slides 1 fra arrangementet (pdf)
Slides 2 fra arrangementet (pdf)


2. oktober 2014 – Fyraftensmøde med forfatteren Daniel Dencik om hans seneste bog: “Anden person ental”
Læs mere (pdf)


8. april 2014 – Fyraftensmøde: AFLYST PGA. FOR FÅ TILMELDTE!
Resultat af medlemsundersøgelse om danske børnesagkyndige undersøgelsers indhold og omfang samt tilhørende klagesager i Psykolognævnet.
Læs mere (pdf)


Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.