Kommende arrangementer

 

Selskabet for Psykologisk Psykiatri afholder kursus om WAIS IV

Underviser chefpsykolog Per Bjerregaard Knudsen.

Tirsdag d. 15. september 2020 fra kl. 9.30-17.00. I Dansk Psykolog Forenings lokaler på Stockholmsgade 27 i København.

Formål: Kurset er et metodekursus i praktisk udførelse af WAIS-IV testning. Formålet er at deltagerne får en grundlæggende viden om prøven og begyndende færdighed i håndtering af testmateriale, vurdering af undersøgelsesresultater, dokumentation og mundtlig feedback til patient og rekvirent.

Indhold:

Formiddag: Gennemgang af WAIS-IV prøvens struktur, domæner og intelligensbegreb. Gennemgang af WAIS-IV delprøverne og deres administration.

Eftermiddag: WAIS-IV prøvens resultater i form af råscore, skalascore, indeksværdier og IK gennemgås, og der fokuseres på dokumentation af resultater. (Skal man i testrapporten anføre point, råscore, skalascore, indeksscore og IK?  Hvilken klassifikation af begavelsesniveau kan anvendes, eksempelvis ICD 10 klassifikation efter standardafvigelser eller WAIS-IV prøvens egen klassifikation?) Præsentation af cases ud fra PC-udskrift af forskellige WAIS-IV profiler, herunder drøftelse af dokumentation og formidling af prøvens resultater. Dokumentation i SP Sundhedsplatformen og håndtering af testskemaer mv.

Tilmeldingsprocedure:

Du skal sende en mail til: spp@dp-decentral.dk og skrive at det omhandler tilmelding til WAIS IV kursus, dit navn og medlemsnummer i psykologforeningen.

Såfremt dit arbejdssted skal betale og det skal ske via EAN, så skal du også skrive arbejdssted og deres EAN nummer, så sender vi en regning direkte. Skal du selv betale, så skal du indsætte 750 kr. eller 950 kr. på vores konto i lån og spar 0400 4012612244 og angive ”kursus i WAIS IV”.

Frist for tilmelding d. 25. august 2020
Indmeldelse i Selskabet sker ligeledes ved mail til: spp@dp-decentral.dk med angivelse af medlemsnr. i Dansk Psykolog Forening, navn & adresse samt den mailadresse, du ønsker, vi benytter fremover, samt ved indbetaling af 100 kr. på ovennævnte konto i Lån & Spar Bank mærket ”Indmelding” & eget navn.

Læs mere om arrangementet og underviser Per Bjerregaard Knudsen her.

 


 

ARRANGEMENTET ER AFLYST PGA. COVID-19
Selskab for Psykologisk Psykiatri afholder GENERALFORSAMLING 

Hermed indkaldes til Generalforsamling onsdag den 18. marts 2020 kl. 17.00
Den afholdes i Psykologforeningen Stockholmsgade 27 2100 København Ø

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fastlæggelse af budget og kontingent.
8. Valg af bestyrelse.
9. Beretning om fagnævnets virksomhed det forløbne år
10. Indstilling af medlemmer til fagnævn.
12. Eventuelt.


DET FØRSTE KURSUS DEN 1. APRIL ER AFLYST PGA. COVID-19
1. april, 28-29 april og 27-29 maj 2020:
Selskabet for Psykologisk Psykiatri afholder følgende tre kurser

ICD-10 diagnostik (6 timer)
1. april 2020, kl. 9-16
Ønsker du mere viden om ICD-10: Hvorfor den er bygget op som den er? Hvilke diagnoser er der egentlig? Hvad er en aktions- og en bi-diagnose? Hvilken diagnose skriver man i en epikrise?
Hvornår lever man op til de enkelte kriterier for en given diagnose? Hvilken psykopatologi ligger der bag kriterierne? Hvordan bliver ICD-11 anderledes (i hovedtræk)?

Differentialdiagnostik (12 timer)
28. – 29. april 2020, kl. 9-16 begge dage
På kurset introduceres principperne for diagnostik og differentialdiagnostik. Vægten lægges på en gennemgang af differentialdiagnostiske problemstillinger i forhold til de diagnostiske hovedkategorier: psykose, det skizofrene spektrum, affektive lidelser, angstlidelser, personlighedsforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser. Undervisningsformen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, casediskussioner og øvelser.

Selvforstyrrelser og det skizofrene spektrum (18 timer)
27. – 29. maj 2020, kl. 9-16 alle dage
På kurset introduceres deltagerne til selvforstyrrelser og det semistrukturerede interview EASE samt til den bredere psykopatologi ved det skizofrene spektrum. Undervisningsformen vil veksle mellem teoretiske oplæg, videoklip og øvelser.

For alle 3 kurser gælder:
Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27.
Pris pr. dag: 1450 kr. for medlemmer af Selskabet, 1600 kr. for ikke-medlemmer. Kursuspris er inkl. kaffe/te, frokostbuffet, frugt og kage.
Undervisere: Maja Zandersen, PhD, specialpsykolog i psykiatri, specialist i psykoterapi & Camilla Skovgaard Poulsen, specialpsykolog i psykiatri og specialist i psykoterapi.
Frist for tilmelding: 15.3. (ICD-10 diagnostik og differentialdiagnostik) og 15.4. (selvforstyrrelser og det skizofrene spektrum).

Kurserne søges godkendt under DPs specialistuddannelser. Kursusbevis udstedes.

Tilmeldingsprocedure:
Du skal sende en mail til: spp@dp-decentral.dk og skrive kursets titel, dit navn og medlemsnummer i psykologforeningen. Beløbet indsættes på vores konto i lån og spar 0400 4012612244 med angivelse af kursets titel. Såfremt dit arbejdssted skal betale og det skal ske via EAN, så skal du også skrive arbejdssted og deres EAN nummer, så sender vi en regning direkte.
Indmeldelse i Selskabet sker ligeledes ved mail til: spp@dp-decentral.dk med angivelse af medlemsnr. i Dansk Psykolog Forening, navn og adresse samt den mailadresse, du ønsker, vi benytter fremover, samt ved indbetaling af kr. 100 på ovennævnte konto i Lån & Spar Bank mærket ”Indmelding” og eget navn.


 Afholdte arrangementer 

 

3. december 2019: 9.30-17.00
Selskabet for Psykologisk Psykiatri afholder
Kursus om Internet-baseret terapi og Virtual reality-baseret terapi

I – Hovedvægten på kurset vil blive lagt på den internetbaserede terapi
ved 2 psykologer fra Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark. Ved Telepsykiatri forstås brugen af informations- og kommunikationsteknologi til at yde psykiatrisk behandling på afstand. Det kan bl.a. være ved brug af apps, videokonsultationer og digital behandling. Der præsenteres fire forskellige digitale behandlingsprogrammer til patienter med let til moderat depression og/eller angst (enkelfobi, agorafobi/panikangst og socialfobi). Behandlingsforløbet fra forsamtale til afslutning gennemgås, og der gives et indblik i behandlingsprogrammernes form og indhold. Der vil blive givet kliniske erfaringer fra Internetpsykiatrien, samt diskuteret fordele og ulemper ved de internetbaserede behandlingsprogrammer.

II – Virtual realitybaseret terapi over for psykotiske symptomer er på tegnebrættet i det Københavnske forskningsprojekt Challenge. Status og perspektiver over projektet vil blive præsenteret af to psykologer.

Tid og sted: 3. december 2019: 9.30-17.00. Gl. Kongevej 33. København.
Pris: (inklusiv forplejning): 700 kr. for medlemmer af Selskabet og 900 kr. for ikke-medlemmer

Tilmeldingsprocedure:
Du skal sende en mail til: spp@dp-decentral.dk
Og skrive at det omhandler tilmelding til Telepsykiatri 3.12.19 dit navn og medlemsnummer i psykologforeningen. Såfremt dit arbejdssted skal betale og det skal ske via EAN, så skal du også skrive arbejdssted og deres EAN nummer, så sender vi en regning direkte
Skal du selv betale, så skal du indsætte 700 kr. eller 900 kr. på vores konto i lån og spar 0400 4012612244 og angive ”telepsykiatri dec. 2019”.
Frist for tilmelding d. 15.11.19
Indmeldelse i Selskabet sker ligeledes ved mail til: spp@dp-decentral.dk med angivelse af medlemsnr. i Dansk Psykolog Forening, navn & adresse samt den mailadresse, du ønsker, vi benytter fremover, samt ved indbetaling af 100 kr. på ovennævnte konto i Lån & Spar Bank mærket ”Indmelding” & eget navn.

Kursusbevis udstedes.

 


25. januar 2019 kl. 9.30-17.00:
Selskab for Psykologisk Psykiatri afholder kursus:
Supervision af tværfagligt personale – med særligt fokus på supervision af miljøterapi
Ved klinikleder Nicole K. Rosenberg
Specialpsykolog i psykiatri, specialist og supervisor i psykoterapi, adj professor

Kurset præsenterer KAT-modeller og metoder, der kan anvendes i supervision. Med udgangspunkt i deltagernes cases gennemgås typiske problemer og mulige løsninger på disse.
Teori veksler med øvelser.
Deltagerne bedes medbringe materiale fra igangværende eller planlagt supervision.

Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


21. januar 2019 kl. 17: Selskab for Psykologisk Psykiatri indkalder til ordinær generalforsamling 2018

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Se hele opslaget og dagsordenen her.


6. december 2018 kl. 9.30-17:
Selskabet for Psykologisk Psykiatri afholder kursus om
Structured Clinical Interview for DSM-5 Personality Disorders (SCID-5-PD)

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Fredag 2. november 2018 kl. 9-16:
Dansk Selskab for Psykologisk Psykiatri afholder kursus om
Funktionelle lidelser: De nye forståelser
v/Klinisk psykolog, Ph.D. Peter la Cour

Læs hele opslaget og tilmeld dig her


6. juni 2018 kl. 9.30-17.00 i København:
Selskab for Psykologisk Psykiatri afholder kursus: 
Supervision af andre faggrupper – med særligt fokus på supervision af miljøterapi

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.

9.-10. april 2018: Selskab for Psykologisk Psykiatri afholder kursus i differentialdiagnostik
Læs hele opslaget og tilmeld dig her


13. marts 2018 – Selskabet indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Læs hele opslaget med dagsorden her


Mandag 18. december 2017 kl. 9.30-17.00:
Selskabet afholder kursus i Psykologisk Debriefing v/Psykolog Torben Anbert, specialist i psykoterapi og psykotraumatologi
BEMÆRK: Afholdes i DGI Byen i stedet for i Dansk Psykolog Forening!!!
Læs opslaget og tilmeld dig her


GENERALFORSAMLING 2017
Hermed indkaldes til Generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017 kl. 17.00.
Den afholdes i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 3. sal, 2100 København Ø.

Dagsorden til generalforsamlingen 14. marts 2017:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fastlæggelse af budget og kontingent.
8. Valg af bestyrelse.
9. Beretning om fagnævnets virksomhed det forløbne år
10. Indstilling af medlemmer til fagnævn.
12. Eventuelt.

Forslag til dagsordenen skal være selskabets formand i hænde senest 8 uger inden generalforsamlingen, på birgitte.bechgaard@regionh.dk.


3. februar 2017 – Kursus: ICD-10 diagnostik 
v/psykolog, EASE-certificeret, ph.d.-studerende Maja Zandersen og specialpsykolog i psykiatri, specialist i psykoterapi Camilla B. Poulsen
Læs mere om kurset og tilmeld dig her


23.-24. januar 2017 – Kursus: Skizotypisk sindslidelse – en differentialdiagnostisk udfordring? 
v/psykolog, EASE-certificeret, ph.d.-studerende Maja Zandersen og specialpsykolog i psykiatri, specialist i psykoterapi Camilla B. Poulsen
Læs mere om kurset og tilmeld dig her


12. og 13. december 2016 – Kursus: Få Kroppen Med! – inddrag og medtænk kroppen i klientsamtalen (pdf)
v/Tove Mejdahl, cand.psych.aut.


20.-21. maj 2016 – Kursus: Introduktion til Compassion Focused Therapy/Medfølelsesfokuseret terapi
v/Ph.D., Dr. Chris Irons, klinisk psykolog i Londons Eastend


22. januar 2016 – Kursus i Kognitiv Remediering: Fra neuropsykologiske målinger til behandlingsmuligheder.
Selskabet afholder ordinær generalforsamling i forlængelse af kurset.
Kognitiv Remediering, kursusbeskrivelse m.v. (pdf)
Indkaldelse til generalforsamling (pdf)


4.-5. november 2015 – Kursus i demensudredning.
Kurset er obligatorisk i f.t. specialistuddannelsen i psykopatologi.
Se kursusbeskrivelsen her
Kontakt Gitte Jensen på gje@dp.dk for tilmelding.


13. marts 2015 – Kursus: Skizotypisk sindslidelse – en differentialdiagnostisk udfordring?
v/specialpsykolog i psykiatri Camilla B. Poulsen og psykolog ph.d.-studerende Maja Zandersen
Læs mere (pdf)


21. januar 2015 – Kursus: “Det eksistentielle møde” – at arbejde med den eksistentielle tilgang til psykoterapi i psykiatrien
v/Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi.
Læs mere (pdf)
I umiddelbar forlængelse af kurset afholder selskabet ordinær generalforsamling, samme sted.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fastlæggelse af budget og kontingent.
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af revisorer. 10. Beretning om fagnævnets virksomhed det forløbne år
11. Indstilling af medlemmer til fagnævn.
12. Eventuelt.


20. oktober 2014 – Introduktionskursus i Dynamisk Interpersonel Terapi – Teori og Metode
v/psykolog Marijke Marijnissen, specialist og supervisor i psykoterapi, ansat i psykiatrien
Læs mere (pdf)


7. april 2014 – Kursus: Introduktionskursus i Dynamisk Interpersonel Terapi DIT – Teori og metode
v/psykolog Marijke Marijnissen, specialist og supervisor i psykoterapi
Læs mere (pdf)


27. febuar 2014 – Kursus: Implikationer af 40 års psykoterapiforskning for effektiv klinisk praksis
v/ PhD Scott D. Miller (USA)
Læs mere (pdf)


Fortløbende kursus i projektive test afholdes d. 11.12.2013, 22.1.2014, 12.2.2014 samt den 19. marts 2014.
Kurset er for medlemmer af Selskabet. Efter sidste kursusdag bliver de resterende DIAS lagt på denne side.
Kursusleder og underviser: Birgitte.Bechgaard@regionh.dk
DIAS til kurset (pdf)
PowerPoints kasuistik med test-testrapport + i forkortet udgave (pdf)
PowerPoints Projektive test (pdf)
PowerPoints projektive test 2 (pdf)
Tabel over populær- og alm. svar for ikke-patienter i associationstest (pdf)


Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.