Kommende arrangementer


Frederiksborg Kredsen

Indkalder til årsmøde og generalforsamling for medlemmer af kredsen

Fredag d. 29/10-21 kl. 9-16 på Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

Program for dagen:

8.30-9.00:                           Morgenmad
9.00-10.00:                         Besøg af Eva Secher Mathiasen
10.00-10.15:                       Kaffepause
10.15-11.30:                       Generalforsamling
11.30-12.30:                       Frokost
12.30-14.30:                       Foredrag ved Hüseyin Duygu
14.30-14.45:                       Kaffe og kage
14.45-15.45:                       Behandlingssteder og -muligheder ved Belinda Labrosse

For mere detaljeret beskrivelse af dagens indhold henvises til Nyhedsbrev fra marts, som netop er udsendt, og hvis du ikke har fået det så skal du kigge i MitDP og se om du har givet tilladelse mv.

Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af ”Regelsæt 2018-2021” fra Dansk Psykolog Fore­ning, som du kan finde på www.dp.dk, og her kan du også læse om kredsens formål, hvem der er medlemmer af kredsen og om styrelsen. Vi vil opfordre medlemmerne til at stille op til styrelsen, da vi mangler nogle flere aktive. Det kan være både sjovt og hyggeligt at mødes og planlægge arran­ge­menter for medlemmerne, og vi får tilskud fra Dansk Psykolog Forening til kurser, fyraftensmøder o. lign.

 

Tilmelding:

Bindende tilmelding til årsmøde og generalforsamling d. 29/10-21 inden d. 24/9-21 på frederiksborg@dp-decentral.dk med navn og medlemsnummer, og samtidig betaling af 300 kr. som dækker frokost, kaffe og kage på konto: 0400-4012353931 (Lån & Spar) med navn og medlemsnummer.

Afholdte arrangementer:Kreds Frederiksborg u
dbyder kursus i mentaliseringsbaseret psykoterapi fredag d. 18. september 2020 (alle pladser er desværre optaget)
Frederiksborg Kredsen arrangerer et kursus fredag d. 18/9-20 på Konventum i Helsingør i mentaliseringsbaseret psykoterapi ved autoriseret psykolog, og PHD Sebastian Simonsen, som arbejder på Stolpegården og har skrevet flere forskningsartikler om emnet.

Udbyder workshop i naturterapi fredag d. 19. juni 2020 på Røsnæs med efterfølgende generalforsamling

Tid og sted: Fredag d. 19. juni 2020 kl. 9.30-16, Naturrummet, Røsnæsvej 223, 4400 Kalundborg. Da vi skal være ude i naturen det meste af tiden, så du skal have tøj og fodtøj på til vejret.

Underviser: Psykoterapeut Lasse Thomas Edlev, som er forfatter til ”Naturterapi. Oplev naturen – styrk livet”, Gyldendal 2019, og med til at starte uddannelsen af naturterapeuter i Danmark.

Tilmelding: Medlemmer af Frederiksborg Kredsen har fortrinsret, og der er kun 20 pladser inklusive styrelsesmedlemmerne, og tilmeldingsfristen er d. 1. april 2020. Det koster 300 kr. (400 kr. hvis du er udenfor kredsen) at være med på workshoppen, som indbetales på kontonummer 0400-4012353931 (Lån og Spar Bank) med angivelse af navn og medlemsnummer samtidig med, at du skriver en mail med til¬melding til workshoppen til frederiksborg@dp-decentral.dk, hvor du skriver dit navn og medlemsnummer. Husk at melde afbud, hvis du skulle blive forhindret, så en anden kan få din plads. Du får sandwich, vand, kaffe og the i løbet af dagen.

Workshoppen: Dagen indledes med et kort oplæg og introduktion til naturterapi. Herefter arbejder vi med praktiske øvelser i hold og parvis. Ind i mellem samler vi op og reflekterer over værdien af øvelserne og række¬vid¬den af naturterapi. Aktiviteterne foregår i den frie natur, er procesorienterede og involverer både krop og psyke (uden dog at være fysisk strabadserende). Udgangspunktet er fænomenologisk og fokus ligger på nærvær, sansning og oplevelse af såvel indre som ydre natur. Desuden har vi øje for samspillet mel¬lem klient og psykoterapeut i det fri.

Generalforsamling holder vi fra kl. 16.15-17.15 på Elvervej 13, 4400 Kalundborg.
Dagsorden til generalforsamlingen er ifølge ”Love og regelsæt 2018-2021” fra Dansk Psykologforening som kan findes her.

Vi vil meget gerne have nye psykologer fra kredsen ind i styrelsen, så vi er nogle flere til at arrangere kurser, workshops, fyraftensmøder mv., og til at have det fornøjeligt med. Vi serverer et glas vin eller en fredagsøl.

 

Kreds Frederiksborg under Dansk Psykolog Forening udbyder kursus med cand.psych. Rikke Høgsted: Belastningspsykologi

Tid og sted: Fredag d. 17. januar 2020 kl. 8.30 – 15.30 på Konventum (tidl. LO-skolen) Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør

Pris: 500 kr. for medlemmer af kredsen og 600 kr. for andre. Beløbet inkluderer morgenmad, frokost, te/kaffe og kage.

Deltagerantal: max. 40 – efter ”først til mølle”-princippet. Psykologer med arbejde i Frederiksborg kreds vil blive prioriteret først.

Vi, der arbejder i mentale højrisikojob, skal være opmærksomme på egne reaktioner på de følelsesmæssige krav, som mødet med andre menneskers vanskeligheder og lidelser indebærer. Dels for at sikre kvaliteten i arbejdet og dermed også patientsikkerheden, men også for at beskytte vores egen trivsel og mentale sundhed.
Formålet med dagen er at få en fælles forståelse af – og opmærksomhed på – et fælles sprog tilTypiske reaktioner på individuelt niveau og på gruppeniveau og endelig 3. Hvad kan man som hhv. individ, gruppe, leder og organisation gøre for at forebygge.

Rikke Høgsted har gennem årene været ansat i Røde Kors, Kræftens bekæmpelse, Chefpsykolog i Falck Healthcare og udviklingschef i Region Hovedstaden.
Hun har selv bred erfaring i at arbejde i mentale risikoerhverv og har været udsendt til ulykker og akutte situationer, gidseltagning og andre kritiske hændelser bl.a. i krigszoner.
Rikke er leder af Institut for Belastningspsykologi.

Rikke Høgsted er forfatter til ”Grundbog i belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde”. For mere information se www.belastningspsykologi.dk eller www.facebook.com/belastningspsykologi/

Tilmelding: Inden 6. december 2019 – ved at sende en mail med dit navn og DP-medlemsnummer til frederiksborg@dp-decentral.dk – samt ved at indbetale kursusgebyret til Lån og Spar bank på reg. nr. 0400, og konto nr. 4012353931. Husk at melde afbud, hvis du skulle blive forhindret, så en anden kan få din plads.

Har du spørgsmål, så skriv til Signe Hjortkjær på Frederiksborg@dp-decentral.dk eller ring til Nina Ostenfeld på tlf. 2728 6729.


Fredag d. 10. maj 2019 kl. 12-15.30:
Kreds Frederiksborg inviterer til ordinær generalforsamling og fagligt oplæg ved Kvindekrisecenteret i Hillerød

Sted: GLIMT, Græsted Hovedgade 34B, st., 3230 Græsted

Generalforsamling med sandwich efterfulgt af oplæg og drøftelse ved leder af Kvindekrisecenteret i Hil¬le-rød Nanna Nissen, en socialrådgiver og en børnesagkyndig. Hillerød Kvindekrisecenter tilbyder ambulant rådgivning eller et midlertidigt botilbud til voldsramte kvinder og deres børn, og de hjælper både kvinder som er udsat for partnervold og kvinder, som er udsat for æresrelateret vold eller social kontrol i deres familie. Oplægget vil omhandle hvordan de arbejder med volden og dens mekanismer samt arbejdet med efterværn, og vil lægge op til en drøftelse af, hvordan psykologer i højere grad kan støtte kvinder og børn til et liv uden vold rundt omkring i kommunerne, daginstitutionerne, skolerne mv.

Efter 15.30 er der fredagsbar.

Dagsorden til GF:
1. Valg af dirigent og referent
2. Fastsættelse af forretningsorden/er der indkaldt rettidigt mv.
3. Beretning om kredsens virksomhed/årsberetning
4. Fastsættelse af forslag til driftsbudget/fremlæggelse af årsregnskab
5. Valg af kredsstyrelse
6. Evt.

Vi vil meget gerne have nogle flere medlemmer med i styrelsen, da vi kun er 3 i styrelsen, og vi ønsker at dem der evt. måtte stille op også har tænkt sig at blive hele perioden ud.

Tilmelding senest: Fredag d. 26. april 2019 på mail til frederiksborg@dp-decentral.dk

Arrangementet er gratis, men der kræves tilmelding af hensyn til bestilling af sandwich mv.

På vegne af styrelsen i Kreds Frederiksborg
Mange hilsener
Belinda Labrosse, Nina Ostenfeld og Signe Hjortkjær


21. november 2018 kl. 9-15.30
Kredsen afholder et kursus med psykolog Sarah Daniel
“Psykologiske interventioner vejledt af klienternes tilknytningsmønster”

Onsdag d. 21/11-18 kl. 9-15.30 på Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

Kurset er gratis for kredsens medlemmer.

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Kredsen inviterer hermed til
Årsmøde med frokost, oplæg ved Mia O’Toole og generalforsamling fredag 4. maj 2018 kl. 12-16.30 på Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

Læs hele opslaget og tilmeld dig her


Årsmøde/generalforsamling
Fredag 9. juni 2017 kl. 12.30-16.00 i Hillerød
Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her


Kreds Frederiksborg afholder kursus:
Søvn og søvnens betydning for menneskets psykiske velbefindende. V/psykolog Henrik Frydensberg.
En meget stor del af de klienter, vi psykologer dagligt er i kontakt med, lider af søvnbesvær. Oplægget giver et praksisanvendt bud på, hvordan psykologen via en helhedsorienteret og psykoedukativ tilgang kan integrere vores viden om søvnens natur, og hermed optimere terapi/behandling og klientens helingsproces.
Dato: fredag 13. maj 2016 kl. 8.30-14.00
Sted: Phamakon, Milnersvej 42, 3400, Hillerød.
Tilmelding: Senest 1. maj 2016 på lisbethschytte2@gmail.com. Endelig tilmelding ved betaling.
Pris: 300 kr.
Indbetaling til konto: 0400 4012353931 i Lån & Spar Bank.


9. oktober 2015 kl.9.00-15.00: Generalforsamling og kursus for alle psykologer, ansatte og selvstændige i Frederiksborg-kredsen: 
Kursus ved Michael Porsager: Eksistentialisme, Kierkegaard og død.
Kurset er gratis.
Sted: Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12 C, 3400 Hillerød.
Til- og afmeldingsfrist til lisbethschytte2@gmail.com senest 2. oktober 2015.
Morgenmad: kl. 9.00-9.30 – Kursus: kl. 9.30-12.15 – Frokost: kl. 12.15-13.00 – Generalforsamling: kl. 13.00-15.00. Dagsorden iflg. vedtægterne.


21. maj 2014 – Indkaldelse til kredsens generalforsamling
Læs mere (pdf)


MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.