Kommende arrangementer


Hvordan er det at arbejde som psykolog i verdens brændpunkter?

Psykolog Gitte Rønde, Læger uden Grænser (MSF)


Med udgangspunkt i Gittes udsendelse med MSF til Etiopien i 2017 vil foredraget tage deltagerne på en visuel og personlig rejse for at give indblik i de udfordringer, man som udsendt psykolog kan møde i en flygtningelejr. 


Deltagerne vil komme til at høre om, hvordan en almindelig arbejdsdag forløber, og hvordan det psykologfaglige arbejde gribes an, bl.a. med fokus på identifikation af særligt sårbare grupper samt strukturen omkring at drive det psykosociale arbejde og klinikken i flygtningelejren. Ligeledes vil Gitte berøre emner omkring hvilke kompetencer der er relevante at have med i felten, og hvordan arbejdet påvirker én både som fagperson og privat. 

Foredraget er en smagsprøve på arbejdet som udsendt psykolog for MSF og der vil være plads til spørgsmål om både psykologfaglige, praktiske (og almen menneskelige) overvejelser om det at blive udsendt.

Aktuelt er Gitte ansat hos DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, hvor hun arbejder med internationale projekter og også er på (kortere) udsendelser rundt om i verden.


Tid: 09.11.2021 kl. 17

Sted: Café Utopia, 

Danmarksgade 3, 7500 Holstebro

Der bestilles mad til alle rettidigt tilmeldte. 


Tilmelding senest 25.10.21 :
send mail med navn, arbejdssted og medlemsnr. til: kredsringkoebing@dp-decentral.dk


På gensyn

Kredsstyrelsen


 

10.05.2021 Kredsårsmøde med generalforsamling (Kredsårsmødet er aflyst pga. coronaretningslinierne – ny dato i august vil blive annonceret snarest)

Børne- og Ungdomspsykiater Søren Hertz

Hvad er det, vi mister, når vi bliver optaget af, hvad børn og unge fejler?


Kredsårsmøde med generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling

a. Valg af dirigent

b. Fastsættelse af forretningsorden

c. Beretning om kredsens virksomhed det forgangne år

d. Godkendelse af regnskabet for det forgangne år

e. Forslag til aktivitetsplan for det kommende år

f. Evt. medlemsforslag

g. Godkendelse af budget for det kommende år

h. Valg af kredsstyrelse (ved tidligere gf besluttet at kredsstyrelsen vælges på gf) 

i. Eventuelt.


Forslag til dagsordenen
skal være kredsstyrelsen i hænde på mail: kredsringkoebing@dp-decentral.dk senest 12.04.21 

Endelig dagsorden vil blive udsendt med nyhedsbrev senest 19.04.21


Hvad er det, vi mister, når vi bliver optaget af, hvad børn og unge fejler?

Børne- og Ungdomspsykiater Søren Hertz

Symptomer er kommunikation og må dermed ses i lyset af de historier, der har vokset sig stærke og de livsvilkår, der har bidraget til det problemfyldte. Symptomer skal ikke blot ses som karakteristika, men som indikatorer på, at der er behov for et perspektiv, der rækker langt ud over det, der er sket og de forståelser, der er bygget op. Det er derfor den største alvor, der inviterer til de mest omfattende forandrings- og udviklingsprocesser.

Vi lever i en tid med store paradokser forbundet med, hvad der synes attraktivt. Der tales om behovet for stærke fællesskaber, men når det ikke lykkes, så opstår spørgsmålet om, hvad der er galt med individet. Alt i alt er der langt flere børn og unge, der beskrives eller beskriver sig selv i mistrivsel og med mentale sundhedsproblemer.

Der bliver tale om et oplæg, der går ned i de behandlingsmæssige detaljer, men også går i højden og i dybden med svar på det paradoksale.


Tid: 10.05.21 kl. 17 

Sted: Gastro 13, Silkeborgvej 36, 7400 Herning


Tilmelding til
kredsringkoebing@dp-decentral.dk senest 23.04.2021, skriv 10.05 i emnefeltet.

Skulle du efter tilmelding blive forhindret, så giv besked på ovenstående mail hurtigst muligt, så deltagerantallet af hensyn til bestilling af mad kan ændres hos Gastro 13 – tak.


“AFLYST pga. coronaretningslinjer”

Hvordan er det at arbejde som psykolog i verdens brændpunkter?

Psykolog Gitte Rønde, Læger uden Grænser (MSF)
Med udgangspunkt i Gittes udsendelse med MSF til Etiopien i 2017 vil foredraget
tage deltagerne på en visuel og personlig rejse for at give indblik i de
udfordringer, man som udsendt psykolog kan møde i en flygtningelejr.
Deltagerne vil komme til at høre om, hvordan en almindelig arbejdsdag forløber,
og hvordan det psykologfaglige arbejde gribes an, bl.a. med fokus på
identifikation af særligt sårbare grupper samt strukturen omkring at drive det
psykosociale arbejde og klinikken i flygtningelejren. Ligeledes vil Gitte berøre
emner omkring hvilke kompetencer der er relevante at have med i felten, og
hvordan arbejdet påvirker én både som fagperson og privat.
Foredraget er en smagsprøve på arbejdet som udsendt psykolog for MSF og der
vil være plads til spørgsmål om både psykologfaglige, praktiske (og almen
menneskelige) overvejelser om det at blive udsendt.
Aktuelt er Gitte ansat hos DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, hvor hun
arbejder med internationale projekter og også er på (kortere) udsendelser rundt
om i verden.

Tid: 25.11.2020 kl. 17.
Sted: Café Utopia,
Danmarksgade 3, 7500 Holstebro
Tilmelding til kredsringkoebing@dp-decentral.dk senest 01.11.2020, skriv 25.11.
i emnefeltet.


NY DATO 23/09/21: Kursusdag: Sekundær traumatisering, belastningsreaksjoner og selvivaretakelse

De der var tilmeldt og har betalt kursusdagen i år er automatisk tilmeldt den nye dato.

Underviser:
Marius Råkil spesialist i klinisk psykologi og direktør i stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) i Norge.
Å arbeide innen helse- og sosialsektoren innebærer
å eksponeres for smerte, kriser, ulykkelighet og traumatiske livserfaringer –
over tid i tildels store doser. Vårt hovedverktøy er på mange måter vår
evne til innlevelse, empati og vilje til å være i kontakt med et annet
menneske som har opplevd traumer og kriser. Hva gjør det med oss å bli
eksponert for så mye lidelse og mørkt alvor i større mengder over tid? Å
høre om andres traumer øker risikoen for at vi selv utvikler sekundære
traumereaksjoner. Å ha et brennende ønske om å hjelpe andre øker risken
for at vi selv blir utbrente.

Kursuset vil ha fokus på:
· Individuelle reaksjoner (fysiologiske, tankemessige og følelsesmessige
signal).
· Hvordan har jag det med ulike typer belastningar i mitt arbejde?
· Hvordan tror jag mine kolleger har det med typer belastningar i sitt
jobb?
· “How to stop sliming each other”
· Hvordan skal vi bli en beskyttende virksomhed som er dyktige på både
forebygging og håndtering når vi berøres av denne type problematikk?

Dagen vil veksle mellom foredrag, gruppearbejde og diskusjoner i plenum.

Marius Råkil er spesialist i klinisk psykologi og direktør i stiftelsen Alternativ til
Vold (ATV) i Norge. Han har mer end 25 års erfaring med å jobbe klinisk med
voldsproblematikk knyttet til vold i nære relasjoner. Han foreleser og veileder,
både nasjonalt og internasjonalt. Råkil har publisert artikler og bokkapitler i
Sverige, Italia, England og USA, og er redaktør av boken ”Menns vold mot
kvinner – behandlingserfaringer og kunnskapsstatus” (Universitetsforlaget 2002).
Råkil har også arbeidet en tid som forsker, samt vært medlem av statsoppnevnte
utvalg om menn, likestilling og familievold i Norge.

Tid: 23.09.2021 kl. 9-16.

Sted: Café Utopia,
Danmarksgade 3, 7500 Holstebro

Tilmelding til kredsringkoebing@dp-decentral.dk og betaling senest 01.09.2021,
skriv 23.09. i emnefeltet.
Tilmelding er først gældende ved indbetaling af kursuspris til Lån og Spar bank
0400 4012579840 med angivelse af navn og medlemsnr.

Pris inkl. frokost:
750 kr. for kredsens medlemmer
1000 kr. for andre medlemmer af DP

 


 

Afholdte arrangementer

 

26. februar 2020:
KREDSÅRSMØDE 2020

Forslag til dagsordenen kan indsendes til dpkredsringkoebing@gmail.com senest 10.01.2020.
Endelig dagsorden udsendes herefter.

Langvarige symptomer efter hjernerystelse: sygdomsforståelse og behandling

I forbindelse med kredsårsmødet har vi inviteret psykolog Mille Møller Thastum til at fortælle om behandling efter hjernerystelse:
Langt de fleste kommer sig inden for nogle dage eller få uger efter en hjernerystelse, men 5-15 % oplever fortsat symptomer efter 3 mdr. Disse patienter er i risiko for at udvikle kronisk lidelse med betydeligt nedsat funktionsniveau og livskvalitet. Der findes aktuelt ikke et systematisk evidensbaseret behandlingstilbud til denne gruppe, og forskning i behandling er yderst begrænset. Vi ved dog fra litteraturen en del om både risikofaktorer for at udvikle længerevarende symptomer, og hvilke faktorer der kan være såkaldt symptomvedligeholdende i forløbet efter en hjernerystelse. Her har
begreberne sygdomsopfattelse og sygdomsadfærd fra sundhedspsykologien vist sig at være centrale.

I aftenens oplæg vil cand.psych. og ph.d. Mille Møller Thastum ud fra en bio-psykosocial sygdomsforståelse præsentere den nyeste viden fra litteraturen om, hvordan vi kan forstå og evt. behandle udvikling af langvarige symptomer efter hjernerystelse.
Mille har i perioden 2014 – 2019 udført et ph.d.-projekt i et samarbejde mellem Funktionelle Lidelser, AUH, og Regionshospitalet Hammel Neurocenter med titlen:
“Tidlig behandling af langvarige symptomer efter hjernerystelse hos unge (15-30 år)”.

Som del af oplægget vil Mille præsentere resultaterne fra en større randomiseret undersøgelse (n=112), hvis formål var at afprøve effekten af et nyudviklet behandlingsforløb for unge med langvarige symptomer efter hjernerystelse.
Behandlingsprogrammet var baseret på principper fra kognitiv adfærdsterapi og gradueret genoptræning.

Oplægget vil være bredt og praksisorienteret med fokus på behandlingsdelen og udgangspunkt i at behandling af hjernerystelse altid skal skræddersys til den enkelte patient, hvor patientens sygdomsopfattelse og sygdomsadfærd er central. Der vil være præsententation af den “værktøjskasse” af metoder, som terapeuterne kunne vælge fra
eksemplificeret gennem cases.

Tid: onsdag 26.02.2020 kl. 17.
Sted: Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro
Tilmelding til kredsårsmøde på kredsringkoebing@dp-decentral.dk senest 31.01.2020, skriv 06.02 i emnefeltet.


27. november 2019 kl. 17-ca. 20.30:
Julekredsmøde om netværksdannelse.
Med udgangspunkt i medlemsønsker på kredsårsmødet er temaet netværksdannelse blandt psykologer.

Konsulent Tine Andresen fra Dansk Psykologforening har siden 2012 arbejdet med at facilitere netværksdannelse blandt psykologer i forskellige sammenhænge. Denne aften vil hun give oplæg om, hvad man kan være opmærksom på i forhold til dannelse og opretholdelse af netværksgrupper – og hvordan man kan sikre, at en netværksgruppe er befordrende for det enkelte medlem.
Skriv gerne i tilmeldingen, hvilken type netværksgruppe, du kunne have interesse i at være deltager i (faglig interesse, geografi, arbejdsområde, nyuddannet, erfaren oma.)

Tid: 27.11.19 kl. 17 – ca. 20.30
Sted: Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro
Tilmelding med navn, arbejdssted og medlemsnr. i DP inden 1. november 2019 på:
kredsringkoebing@dp-decentral.dk.
Hvis du ønsker at dit navn skal fremgå af deltagerlisten (fx a.h.t. samkørsel), skal du pga. GPDR give eksplicit tilladelse til det ved tilmelding.

På gensyn – kredsstyrelsen

Slides fra oplægget med Tine Andresen kan ses her.


Torsdag 11. april 2019 kl. 13-18 afholder kredsen kursuseftermiddag med psykolog Carsten René Jørgensen:
“Den Psykoterapeutiske holdning”.
Læs mere om arrangementet her


6. februar 2019 – Kredsmøde med ordinær generalforsamling og fagligt oplæg:
”Omsorgstræthed – det sker for os alle, men hvad er det?” v/Janne Høgh
Læs mere om arrangementet her

Dagsordenen til årsmødet kan du se i kredsens nyhedsbrev 22.01.2019.


26. september 2018 – Kredsmøde kl. 17 med emnet:
2 psykologer fortæller om deres arbejde.
Læs hele opslaget her
Tilmelding til dpkredsringkoebing@gmail.com senest den 15. september 2018


Årets sidste kredsmøde med julefrokost 2017
Kære medlem af Dansk Psykolog Forening – kreds Ringkøbing
Endnu engang er vi så heldige at kunne give kredsens medlemmer mulighed for at høre psykologkolleger fortælle om deres arbejdsfelt og hvad de er optaget af.
Det sker ved det efterhånden traditionsrige sidste møde i året og julefrokost

Onsdag den 1. november 2017 kl. 17 – 20.30 på Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro

Belært af sidste års erfaringer, hvor der var mange flere spørgsmål til de tre oplægsholdere end tiden tillod, har vi i år valgt at invitere to kolleger.

Else Nissen – privat praksis
fortæller om sin privatpraksis, hvor hun siden 1989 har arbejdet som børnesagkyndig psykolog i forbindelse med domstolenes behandling af bopæl og forældremyndighed i skilsmissesager. Arbejdet består af børnesagkyndige undersøgelser, observationsrapporter og børnesamtaler i rettens regi samt deltagelse i retsmøder forud for en børnesamtale. Else arbejder også for Statsforvaltningen, hvor det primært er samværssager, der behandles.
Det er et arbejde, hvor der ofte er et højt konfliktniveau og det kan være udfordrende at befinde sig i dette felt. Else vil fortælle om sine metoder og tilgang til arbejdet.

Esper Sørensen – mangeårig leder af Skiftesporet, Herning
fortæller om Skiftesporet, deres idéer og idégrundlaget, om arbejdet med de unge og Skiftesporets organisation.
Esper vil tage udgangspunkt i sig selv og sit “psykologliv” som leder.

Café Utopia sørger for årets julefrokost, hvor kredsen er vært (hvis der er nogen allergier, som Utopia skal være opmærksom på, så skriv dette i mail ved tilmelding).

Tilmelding senest onsdag 15. oktober 2017 på mail: dpkredsringkoebing@gmail.com. Skriv “01.11.” i emnefeltet.


 

Kredsårsmøde 2018

Der indkaldes hermed til Kredsårsmøde med generalforsamling og oplæg af psykolog Jonas Lindeløv, der vil fortælle om hypnose i kognitiv neurovidenskab samt forskning vedsrørende brugen af hypnose til personer med erhvervet hjerneskade.

Det sker: torsdag 1. februar 2018 kl. 17 på Hotel Eyde i Herning.

Har du forslag til punkter til dagsordenen kan du sende dem til dpkredsringkoebing@gmail.com senest 1. december 2017.
Endelig dagsorden og tid for tilmelding vil herefter blive udsendt i nyhedsbrev til kredsens medlemmer.

På gensyn – Kredsstyrelsen

 

Kredsstyrelsen indbyder til årets sidste møde og julefrokost tirsdag den 15. november 2016
Læs mere og tilmeld dig her


Kredsgeneralforsamling 2017 samt fagligt oplæg
7. februar 2017 kl. 17
Læs mere her


Kursusdag 2017:
Introduktion til Compassionfokuseret terapi: Grundmodel og grundmetoder v/Christina Schlander
Læs mere og tilmeld dig her


Kredsmøde – Kreds Ringkøbing:

Funktionelle lidelser
v/Lisbeth Frostholm, lektor, Phd., ledende psykolog ved Funktionelle Lidelser på Århus Universitetshospital

Lisbeth Frostholm vil præsentere:

  • Forskningsdiagnoserne helbredsangst og bodily distress syndrome med udgangspunkt i kliniske cases og videoklip af patienter.
  • Vigtige principper i behandlingen.
  • Aktuelle kliniske forskningsprojekter, som inddrager både anden og tredje generations kognitive og adfærdsterapeutiske metoder.

Tid: Torsdag 15. september 2016 kl. 17-20.30 – kredsen er vært ved spisning.
Sted: Hotel Eyde, Mindegade 2, Herning (parkering på p-plads v. Mindegade eller Dalgas Plads).
Tilmelding: på dpkredsringkoebing@gmail.com senest 1. september 2016.

På gensyn – Kredsstyrelsen


12. maj 2016 – Kursus om Tilknytning og tilknytningsmønstre hos børn og voksne v/Sarah Ingrid Daniel (pdf)
Kursusdagen er også åben for psykologer uden for kredsen.


Årsmøde og fagligt oplæg
23. februar 2016 – Kreds-Årsmøde med fagligt oplæg: Sorg som tilpasning – sorg som komplikation
 (pdf)


5. november 2015 – Kursus: Tilknytning og tilknytningsmønstre hos børn og voksne
V/cand.psych. og ph.d. Sarah Ingrid Daniel
Kredsens Julefrokost afholdes i forlængelse af kurset.
Læs mere (pdf)


KREDSMØDE 21. maj 2015 i Holstebro – “Testpiloter og tryghedsnarkomaner” v/professor Henrik Høgh-Olesen
Læs mere (pdf)


KREDSMØDE – “Kroniske smerter – psykologiske mekanismer og behandlingsperspektiver”
Oplæg ved psykolog Tonny Elmose Andersen, studieleder ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.
Der gives et overblik over de psykologiske mekanismer og modeller til forståelse af udviklingen af kroniske smerter. Der gives eksempler fra egen forskning i whiplash og behandlingsperspektiver belyses.
Kredsen er vært ved spisning.
Tid: Onsdag 25. februar 2015 kl. 17.
Sted: Hotel Eyde, Torvet 1, 7400 Herning.
Tilmelding på: dpkredsringkoebing@gmail.com senest 15. februar 2015.
Yderligere oplysninger på Mit DP Kreds Ringkøbing. Log in øverst th på siden.
På gensyn
Kredsstyrelsen


15. september 2014 – Fyraftensmøde i Holstebro
Kom og mød Dansk Psykolog Forenings formand Eva Secher Mathiasen
Læs mere (pdf)

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.