Dansk Psykolog Forenings IGP Netværk
Psykologfagligt Netværk for Integrativ Gestalt Praksis

Vedtægter for Psykologfagligt Netværket for Integrativ Gestalt Praksis (IGP)

 

FAGLIGT NETVÆRK NAVN OG AFGRÆNSNING

§ 1. Netværkets navn er Dansk Psykolog Forenings Netværk for Integrativ Gestalt Praksis (IGP)

Stk. 2. Netværket er oprettet i medfør af love for Dansk Psykolog Forening, § 18.

Stk. 3. Netværket er landsdækkende.

FORMÅL

§ 2. Netværkets formål er inden for sit faglige område at virke for Dansk Psykolog Forenings formål, herunder især:

a. At samle psykologer til fremme af den psykologfaglige udvikling inden for netværkets område.

b. At opsamle og udvikle viden og erfaring på området til brug ved faglig profilering og kvalificering af medlemmerne.

c. At initiere forskning og metodeudvikling inden for netværkets område.

d. At bidrage til udvikling af specialistuddannelser, kurser eller anden videreuddannelse afhængig af netværkets størrelse.

e. At være støtte for medlemmernes faglige udvikling.

f. At fremme samarbejdet mellem psykologer i netværket og medlemmer af andre netværk.

g. At fremme samarbejdet mellem netværkets medlemmer og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt- og høringsorgan i psykologfaglige spørgsmål inden for netværkets område.

h. At repræsentere foreningen i eksterne organer (efter udpegning).

i. At bidrage til at repræsentere faglig viden og synspunkter i offentligheden i samarbejde med Dansk Psykolog Forening, herunder besvare journalistiske henvendelser mv. inden for netværkets område, som henvises til netværket af foreningen.

j. At være sagsbehandlende i de sager, som bestyrelsen henlægger til netværket inden for netværkets område.

Stk. 2. Yderligere er netværkets formål at arbejde for fortsat udvikling og udbredelse af IGP.

ARBEJDSOMRÅDE

§ 3. Til opfyldelse af netværkets formål kan der afholdes:
Medlemsmøder
Der afholdes medlemsmøder i netværket.
Workshops, foredrag & konferencer
Der afholdes workshops, foredrag, konferencer.

Stk. 2. Alle medlemsmøder, workshops, foredrag og konferencer skal henvende sig til både medlemmer og associerede medlemmer samt eventuelt andre interesserede personer. På kurser, der udbydes med henblik på godkendelse til specialistuddannelsen, kan antallet af ikke-akademiker og andre faggrupper dog begrænses, jf. reglerne for Dansk Psykolog Forenings specialist kurser om dette. Sådanne kurser kan dog også udbydes udenom specialistgodkendelseskravet.

MEDLEMMER

§ 4. Alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som opfylder kriterierne for netværkets faglige afgrænsning, jf. § 1, stk. 3, har ret til medlemskab af netværket.

Stk. 2. Netværket kan optage associerede medlemmer uden stemmeret.

Stk. 3. Anmodning om medlemskab eller associeret medlemskab sker skriftligt til et medlem af styrelsen.

Stk. 4. Et medlem kan samtidig være stemmebærende medlem af flere netværk/selskaber.

Stk. 5. Det påhviler netværket at opkræve et årligt kontingent fra netværkets medlemmer og associerede medlemmer. Kontingentopkrævningen dokumenterer antallet af medlemmer over for Dansk Psykolog Forening og danner grundlag for udbetaling af tilskud.

NETVÆRKETS GENERALFORSAMLING

§ 5. Generalforsamlingen er netværkets øverste myndighed.

Stk. 2. Der afholdes generalforsamling hvert år i perioden september til november og inden udgangen af november. Indkaldelse til generalforsamlingen sker via e-mail med mindst ti ugers varsel.

Stk. 3. Forslag til dagsordenen skal være indsendt til styrelsen mindst otte uger før generalforsamlingen, således at en endelig dagsorden og et revideret regnskab kan udsendes elektronisk tre uger før afholdelsen.

Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden indeholder følgende faste punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Styrelsens beretning om netværkets virksomhed det forløbne år.

4. Godkendelse af revideret regnskab.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Godkendelse af budget og kontingent.

7. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Stk. 5. På generalforsamlingen kan der ikke optages nye dagsordenspunkter til besluttende afstemning.

Stk. 6. Afstemninger på generalforsamlingen foregår som udgangspunkt ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller mindst et fremmødt medlem ønsker skriftlig afstemning. I så fald bestemmer dirigenten afstemningsproceduren.

Stk. 7. Valg af styrelsesmedlemmer sker skriftligt ved, at hver stemmeberettigede person afgiver det antal stemmer, som svarer til det ledige antal styrelsesposter. Stemmesedlerne returneres til to af styrelsen udpeget personer, som åbner og sammentæller stemmerne.

Stk. 8. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal blandt de deltagende medlemmer.

Stk. 9. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt repræsentere et andet medlem. Et medlem kan dog højst repræsentere to fuldmagter.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis styrelsen beslutter det eller mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af begrundet dagsorden skal ske med mindst tre ugers varsel.

NETVÆRKETS STYRELSE

§ 6. Mellem generalforsamlingerne er styrelsen netværkets øverste myndighed.

Stk. 2. Styrelsen består af fire til syv medlemmer. Styrelsen konstituerer sig selv efter hvert valg med formand, næstformand og kasserer. Herudover kan styrelsen bestå af to valgte suppleanter. Netværkets arbejde er landsdækkende, og der tilstræbes en bredt sammensat netværksstyrelse med hensyn til arbejdsfelt, anciennitet og geografisk placering.

Stk. 3. Styrelsens medlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Styrelsen holder møder efter behov.

Stk. 5. Styrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst tre af styrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende og i dennes fravær næstformandens.

Stk. 6. Styrelsen fører beslutningsreferater, der er offentligt tilgængelige. Hvert referat godkendes på det efterfølgende styrelsesmøde.

Stk. 7. Alle medlemmer og associerede medlemmer kan frit nedsætte aktivitetsudvalg og arrangere aktiviteter. Dog skal aktiviteter i netværkets navn godkendes af styrelsen.

Stk. 8. Enkeltpersoner og aktivitetsudvalg kan bede styrelsen om skriftlig tilladelse til at repræsentere netværket.

SAMARBEJDET MED DANSK PSYKOLOG FORENINGS BESTYRELSE

§ 7. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse skal, inden beslutninger træffes af særlig betydning for netværkets medlemmer, høre netværksstyrelsen.

Stk. 2. Ved en sådan høring skal normalt gives en frist på mindst 6 uger.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan denne frist afkortes til 1 uge.

Stk. 4. Netværksstyrelsen skal efter anmodning fra Dansk Psykolog Forenings bestyrelse foranstalte gennemført høringer, debatter eller medlemsmøder om særlige spørgsmål.

Stk. 5. Netværksstyrelsen kan anmode Dansk Psykolog Forenings bestyrelse om at behandle spørgsmål af særlig betydning for netværket.

Stk. 6. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan ikke afvise at behandle sådanne anmodninger fra netværkene.

Stk. 7. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan efter nærmere beslutning henlægge særlige spørgsmål til sagsbehandling i et netværk.

ØKONOMI OG REGNSKAB

§ 8. Netværket kan anmode om økonomisk tilskud fra Dansk Psykolog Forening til udgifter i forbindelse med selskabets virksomhed.

Stk. 2. Netværket kan skaffe sig indtægter fra kontingenter og egne arrangementer.

Stk. 3. Netværkets midler skal bruges i overensstemmelse med netværkets formålsparagraf.

Stk. 4. Netværket yder kun økonomisk støtte til arrangementer, hvor et eventuelt overskud går til netværket.

Stk. 5. Netværket stiller som udgangspunkt ikke underskudsgarantier, men kan i særlige tilfælde stille en underskudsgaranti efter en konkret ansøgning.

Stk. 6. Netværkets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 7. Regnskabet er under opsyn og godkendelse af den valgte kasserer. Regnskabet udarbejdes og revideres af Dansk Psykolog Forening, der samtidig står for adgang til netværkets bankkonti og har ansvaret for de løbende udbetalinger.

Stk. 8. Regnskabet for det foregående år udsendes sammen med dagsordenen for generalforsamlingen. Desuden sendes regnskabet til Dansk Psykolog Forenings sekretariat.

Stk. 9. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 10. Godkendt regnskab skal indsendes til Dansk Psykolog Forening.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 9. Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling af 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer. Herefter skal beslutningerne godkendes af Dansk Psykolog Forenings bestyrelse.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med den endelige dagsorden.

OPLØSNING

§ 10. Opløsning af netværket sker i medfør af Dansk Psykolog Forenings love, § 32.

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.