Vedtægter for
Psykologfagligt selskab for Klinisk Sexologi

 

NAVN OG AFGRÆNSNING
§ 1.
Selskabets navn er “Psykologfagligt selskab for Klinisk Sexologi af Dansk Psykolog Forening”.
Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love for Dansk Psykolog Forening, § 19.
Stk. 3. Kriterier for selskabets faglige afgrænsning er psykologer og psykologistuderende der har beskæftigelse indenfor, eller har interesse for, klinisk sexologi.
Stk. 4. Selskabet er landsdækkende.

FORMÅL
§ 2.
Selskabets har til overordnet formål at fremme viden om klinisk sexologi blandt Dansk Psykologforenings medlemmer, herunder især:
a. At samle psykologer til fremme af den psykologfaglige udvikling inden for selskabets område.
b. At opsamle og udvikle viden og erfaring på området til brug ved faglig profilering og kvalificering af medlemmerne.
c. At initiere forskning og metodeudvikling inden for selskabets område.
d. At bidrage til udvikling af specialistuddannelser, kurser eller anden videreuddannelse afhængig af selskabets størrelse.
e. At være støtte for medlemmernes faglige udvikling.
f. At fremme samarbejdet mellem psykologer i selskabet og medlemmer af andre selskaber.
g. At fremme samarbejdet mellem selskabets medlemmer og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt- og høringsorgan i psykologfaglige spørgsmål inden for selskabets område.
h. At repræsentere foreningen i eksterne organer (efter udpegning).
i. At bidrage til at repræsentere faglig viden og synspunkter i offentligheden i samarbejde med Dansk Psykolog Forening, herunder besvare journalistiske henvendelser mv. inden for selskabets område, som henvises til selskabet af foreningen.
j. At være sagsbehandlende i de sager, som bestyrelsen henlægger til selskabet inden for selskabets område.

ARBEJDSMÅDE
§ 3.
Til opfyldelse af selskabets formål skal der:
a. Afholdes medlemsmøder i selskabet.
b. Iværksættes undersøgelser og informationsindsamling, når det for et aktuelt eller kommende foreningsspørgsmål er nødvendigt, herunder efteruddannelsesbehov.
c. Afholdes møder med andre selskaber om spørgsmål, der angår disses arbejdsområder.
d. Formidles oplysninger til medlemmer i selskabet og andre selskaber om de aktuelle opgaver.
e. Iværksættes og afholdes kurser.

MEDLEMMER AF SELSKABET
§ 4.
Alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som opfylder kriterierne for selskabets faglige afgrænsning, jf. § 1, stk. 2, og § 4, stk 1-5. har ret til medlemskab af selskabet.
Stk. 3. Medlemmer af selskabet kan samtidig være stemmebærende medlem af andre selskaber.
Stk. 4. Medlemmer opkræves særskilt kontingent for medlemskab af selskabet. Kontingentopkrævningen dokumenterer antallet af medlemmer over for Dansk Psykolog Forening og danner grundlag for udbetaling af tilskud.
Stk. 5. Andre faggrupper, kan kun have associeret medlemskab af selskabet og kan ikke deltage i selskabsgeneralforsamlinger.

SELSKABSGENERALFORSAMLING
§ 5.
Selskabet holder en årlig generalforsamling og så vidt muligt i årets sidste kvartal.
Stk. 2. Varsling, indkaldelse og fastsættelse samt udsendelse af dagsorden følger i øvrigt reglerne for afholdelse af Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling, jf. Dansk Psykolog Forenings love, § 6.
Stk. 3. Selskabsgeneralforsamlingens dagsorden indeholder:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning om selskabets virksomhed.
c. Aflæggelse af regnskab.
d. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget og fastlæggelse af kontingent
e. Valg af selskabsstyrelse.
f. Eventuelt.

Endvidere kan generalforsamlingens dagsordenen indeholder punkterne:
I. Indsamling og diskussion af forslag til punkter på Dansk Psykolog Forenings kommende generalforsamling.
II. Indsamling og diskussion af forslag til kandidater til Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og nævn.
Stk. 4. Selskabsgeneralforsamlingsbeslutninger skal være i overensstemmelse med selskabets vedtægter og Dansk Psykolog Forenings love.
Stk. 5. Beslutninger træffes efter samme regler som for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling, jf. Dansk Psykolog Forenings love, § 6, stk. 8.

SELSKABSSTYRELSE
§ 6.
Selskabets landsdækkende arbejde forestås af en selskabsstyrelse, som konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Stk. 2. Selskabsstyrelsen varetager det løbende samarbejde mellem selskabet og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse.
Stk. 3. Selskabsstyrelsen tilstræbes bredt sammensat med hensyn til arbejdsfelt, anciennitet og geografisk placering.
Stk. 4. Selskabsstyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted efter selskabsgeneralforsamlingens nærmere bestemmelse. Formand og kasserer er på valg i lige år og næstformand er på valg i ulige år.
Stk. 5. Selskabsstyrelsen afholder møder efter behov.

SAMARBEJDET MED DANSK PSYKOLOG FORENINGS BESTYRELSE
§ 7.
Dansk Psykolog Forenings bestyrelse skal, inden beslutninger træffes af særlig betydning for selskabets medlemmer, høre selskabsstyrelsen.
Stk. 2. Ved en sådan høring skal normalt gives en frist på mindst 6 uger.
Stk. 3. I særlige tilfælde kan denne frist afkortes til 1 uge.
Stk. 4. Selskabsstyrelsen skal efter anmodning fra Dansk Psykolog Forenings bestyrelse foranstalte gennemført høringer, debatter eller medlemsmøder om særlige spørgsmål.
Stk. 5. Selskabsstyrelsen kan anmode Dansk Psykolog Forenings bestyrelse om at behandle spørgsmål af særlig betydning for selskabet.
Stk. 6. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan ikke afvise at behandle sådanne anmodninger fra selskaberne.
Stk. 7. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan efter nærmere beslutning henlægge særlige spørgsmål til sagsbehandling i et selskab.

OPLØSNING
§ 8.
Opløsning af selskabet sker i medfør af Dansk Psykolog Forenings love, § 32.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.