Vedtægter for Social og beskæftigelsespsykologisk netværk iDansk Psykolog Forening

 

§ 1, navn og afgrænsning:

Selskabets navn er ”Social og beskæftigelsespsykologisk netværk” (SBN)

§ 1. stk. 2. Selskabet er oprette i medfør af love for Dansk Psykolog Forening. § 18.

Stk. 3. I kompletterende vedtægter bestemmes nærmere kriterier for selskabets faglige afgrænsnng.

Stk. 4. Selskabet er landsdækkende

 

Formål

§ 2. Selskabets formål er inden for sit faglige område at virke for Dansk Psykolog Forenings formål, herunder især:

 1. At samle psykologer til fremme af den psykologfaglige udvikling inden for selskabets område.
 2. At opsamle og udvikle viden og erfaring på området til brug ved faglig profilering og kvalificering af medlemmerne.
 3. At fremme og styrke psykologien og psykologers arbejde og indflydelse indenfor beskæftigelses området
 4. At initiere forskning og metodeudvikling inden for selskabets område.
 5. At bidrage til udvikling af specialistuddannelser, kurser eller anden videreuddannelse afhængig af selskabet størrelse.
 6. At være støtte for medlemmernes faglige udvikling.
 7. At fremme samarbejdet mellem psykologer i selskabet og medlemmer af andre selskaber.
 8. At fremme samarbejdet mellem selskabets medlemmer og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt- og høringsorgan i psykologfaglige spørgsmål inden for selskabets område.
 9. At repræsentere foreningen i eksterne organer (efter udpegning).
 10. At bidrage til at repræsentere faglig viden og synspunkter i offentligheden i samarbejde med Dansk Psykolog Forening, herunder besvare journalistiske henvendelser mv. inden for selskabets område, som henvises til selskabet af foreningen.
 11. At være sagsbehandlende i de sager, som bestyrelsen henlægger til selskabet inden for selskabets område.

Stk. 2. I kompletterende vedtægter bestemmes eventuelle yderligere formål.:

 

 

Arbejdsmåde

§ 3. Til opfyldelse af selskabets formål skal der:

 1. Afholdes medlemsmøder i selskabet.
 2. Iværksættes undersøgelser og informationsindsamling, når det for et aktuelt eller kommende foreningsspørgsmål er nødvendigt, herunder efteruddannelsesbehov.
 3. Afholdes møder med andre selskaber om spørgsmål, der angår disses arbejdsområder.
 4. Formidles oplysninger til medlemmer i selskabet og andre selskaber om de aktuelle opgaver.
 5. Iværksættes og afholdes kurser.

 

Medlemmer af selskabet

§ 4. Alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som opfylder kriterierne for selskabets faglige afgrænsning, jf. § 1. stk 3, har ret til medlemskab af selskabet.

Stk. 2. Man kan samtidig være stemmebærende medlem af flere selskaber.

Stk. 3. Det påhviler de faglige selskaber at opkræve særskilt kontingent fra selskabets medlemmer. Kontingentopkræviningen dokumenterer antallet af medlemmer over for Dansk Psykolog Forening og danner grundlag for udbetaling af tilskud.

Stk. 4. Andre faggrupper kan kun have associeret medlemskab af et fagligt selskab. Tilsluttede medlemmer danner ikke grundlag for tilskud fra Dansk Psykolog Forening og kan ikke deltage i selskabsgeneralforsamlinger.

 

Kompletterende vedtægter

Paragraf 5. Selskabet kan optage kompletternede vedtægter efter beslutning på selskabets generalforsamling med 2/3 flertal og efter Dansk Psykolog Forenings bestyrelses godkendelse.

Stk. 2. Eventuelle kompletterende vedtægter skal i øvrigt være i overensstemmelse med nærværende normalvedtægter og Dansk Psykolog Forenings love.

Stk. 3. Bestyrelsens afgørelse om optagelse af kompletterende vedtægter kan indbringes for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling. En omstødelse af bestyrelsens afgørelse kræver 2/3 flertal.

 

Selskabsgeneralforsamling

§ 6. Selskabet holder en årlig generalforsamling i perioden september-november og inden udgangen af november måned.

Stk. 2. Varsling, indkaldelse og fastsættelse samt udsendelse af dagsorden følger i øvrigt reglerne for afholdelse af Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling, jf. Dansk Psykolog Forenings love, § 6.

Stk. 3. Selskabsgeneralforsamlingens dagsorden indeholder:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fastsættelse af forretningsorden.
 3. Beretning om selskabets virksomhed.
 4. Aflæggelse af regnskab.
 5. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget.
 6. Valg af selskabsstyrelse.
 7. Eventuelt.

 

Endvidere anbefales det, at dagsordenen indeholder punkterne:

 1. Indsamling og diskussion af forslag til punkter på Dansk Psykolog Forenings kommende generalforsamling.
 2. Indsamling og diskussion af forslag til kandidater til Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og nævn.

Stk. 4. Selskabsgeneralforsamlingsbeslutninger skal være i overensstemmelse med sleskabets vedtægter og Dansk Psykolog Forenings love.

Stk. 5. Beslutninger træffes efter samme regler som for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling, jf. Dansk Psykolog Forenings love, § 6, stk. 8.

 

Selskabsstyrelse

§ 7. Selskabets landsdækkende arbejde forestås af en selskabsstyrelse, som konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 2. Selskabsstyrelsen varetager det løbende samarbejde mellem selskabet og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse.

Stk. 3. Selskabsstyrelsens myndighedsområde bestemmes i øvrigt nærmere i kompletterende vedtægter.

Stk. 4. Selskabsstyrelsen tilstræbes bredt sammensat med hensyn til arbejdsfelt, ancienitet og geografisk placering.

Stk. 5. Selskabsstyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Valgperioden bestemmes i selskabets supplerende vedtægter. Genvalg kan finde sted efter selskabsgeneralforsamlingens nærmere bestemmelse.

Stk. 6. Regler for valg og opstillinger af kandidater bestemmes nærmere i kompletterende vedtægter.

Stk. 7. Selskabsstyrelsen afholder møder efter behov.

 

Samarbejdet med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse

§ 8. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse skal, inden beslutninger træffes af særlig betydning for selskabets medlemmer, høre selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Ved en sådan høring skal normalt gives en frist på mindst 6 uger.

Stk 3. I særlige tilfælde kan denne frist afkortes til en uge.

Stk. 4. Selskabsstyrelsen skal efter anmodning fra Dansk Psykolog Forenings bestyrelse foranstalte gennemført høringer, debatter eller medlemsmøder om særlige spørgsmål.

Stk. 5. Selskabsstyrelsen kan anmode Dansk Psykolog Forenings bestyrelse om at behandle spørgsmål af særlig betydning for selskabet.

Stk. 6. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan ikke afvise at behandle sådanne anmodninger fra selskaberne.

Stk. 7. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan efter nærmere beslutning henlægger særlige spørgsmål til sagsbehandling i et selskab.

 

Opløsning

§ 9. Opløsning af selskabet sker i medfør af Dansk Psykolog Forenings love, § 32.

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.