Indbydelse til medlemsmøde i ledersektionen i Århus den 28. november 2018 kl. 17-19.

Mødet afholdes i lokale Bækken, Dansk Psykolog Forening, Åboulevarden 31 2. sal, 8000 Aarhus C.

Ledersektionen afholder generalforsamling den 29. november 2018 kl. 17-20 i lokale hos DP i København.

Sektionen har brug for flere medlemmer, som har lyst til at være med i styrelsen og/eller til sparring omkring temaer og vilkår, som er vigtige for ledere, og som vi sammen med DP skal arbejde for at fremme.

Da der har vist sig en mulighed for at afholde et medlemsmøde i Århus på dagen forud for generalforsamlingen i København, håber vi meget, at der er medlemmer på lederområdet, som har tid og lyst til at se forbi den 28. november 2018 og indgå i en dialog om området.

Tilmelding meget gerne til undertegnede på e-mail: johanne.bratbo@regionh.dk eller
mobil 4089 2729 gerne senest den 26. november 2018.

På vegne af ledersektionen

Johanne Bratbo
Kasserer i styrelsen

 

Program for mødet:

 1. Velkomst og gensidig præsentation.
 2. Oplæg ved Vincent Löffler, formand for Kreds Østjylland, om baggrund og indhold i en lederuddannelse, som kredsen sammen med firmaet Mannaz har fået udviklet på baggrund af en undersøgelse blandt ledere.Målgruppen for denne uddannelse er psykologer, der har lederambitioner, eller som
  for nyligt er tiltrådt en lederstilling.
 3. Drøftelse af beslutning på DPs generalforsamling om tiltag på lederområdet.
  Se tekst side 2-3.
 4. Drøftelse og input til ønsker i forhold til ledersektionens handlingsprogram for 2019.
  Se handlingsprogrammet for 2018 på side 3.
 5. Medlemmer, som ønsker at stille op til styrelsesvalg og/eller være kontaktpersoner/sparringspartnere som led i styrelsens arbejde.
 6. Eventuelt.

 

Ad punkt 3: Beslutning på DPs generalforsamling i 2018 om tiltag på lederområdet:

2.11
Psykologer i ledelse
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at flere psykologer vælger at blive ledere. Flere psykologer i ledelse kan føre til en højere anseelse og profilering af psykologfagligheden, psykologien kan få en mere fremtrædende plads i ledelsesmæssige og organisatoriske beslutninger, ligesom psykologer på ledelsesposter kan føre til ansættelse af flere psykologer.

HVAD VI VIL OPNÅ

 • At flere psykologer vælger ledervejen generelt, men også at flere medlemmer har en leder, der er psykolog og at flere ledere har forståelse for, hvordan gode rammer for psykologarbejde af høj kvalitet tilrettelægges.

INDSATSER

 • Afsøge mulighed for udbud af lederuddannelser med rabat til medlemmerne.
 • Etablere mentorordning for lederaspiranter hhv. erfarne ledere, eventuelt suppleret med før-lederarrangementer.
 • Fokus på psykologfagligheden som fordel i en lederkarriere i den interne medlemskommunikation.

PARTER/INTERESSENTER

 • Ledersektionen, ledere blandt medlemmerne som rollemodeller og mentorer.

Baggrund
Antallet af psykologer i lederstillinger er faldet markant gennem de seneste år. i dag er antallet af psykologer i ledelse under 200, og for ikke så mange år siden var det registrerede antal henved 400. Udviklingen er uheldig for psykologfaget og for psykologer, da der mistes vigtig faglig indflydelse på beslutninger i offentlige og private organisationer. Udviklingen gavner heller ikke psykologfagets anseelse, løndannelsen eller antallet af psykologstillinger. Strategisk er der derfor gode grunde til at profilere ledelse
som en karrierevej for psykologer.

 

Ad punkt 4: Handlingsprogram for 2018 vedtaget på leder GF november 2017.

Med udgangspunkt i handlingsprogrammet for 2017 er besluttet handlingsprogram for 2018, idet en række aktiviteter fortsat behøver opmærksomhed:

At fastholde dialogen med DPs bestyrelse om varetagelse af vilkår for lederne og udvikling af lederområdet, som bør styrke interesse for at blive leder. Undersøgelsen gennemført for ledersektionen af udvalgte andre AC organisationers betjening af lederområdet er fortsat interessant bl.a. mhp. mulighederne for samarbejde på tværs.

Fastholde ønsket om dialog med sekretariatet i DP om at sikre bedre adgang til relevant rådgivning fra DP til ledermedlemmer. Herunder

 1. at få mere klarhed på, hvad der betinger fordelingen af forhandlingsretten på stillinger, og hvilken rådgivning, man som leder kan få, når forhandlingsretten ligger i en anden organisation, og
 2. at undgå at samme konsulent i DP betjener både leder og mellemleder – relevant i sager, hvor det handler om at fyre og hyre.
  Signalet som fortsat høres blandt ledere er, at man fortsat ikke oplever tilstrækkelig mulighed for rådgivning som leder.

Styrke kommunikationskanalerne til medlemsgruppen – herunder en dialog med bestyrelsen i DP omkring indhold og brug af LederNyt, samt hjemmesiden.

Dialog med bestyrelsen om, hvordan DP i højere grad kan favne bredden i de psykologfaglige lederprofiler, så lederne føler sig imødekommet – så lederne ikke i stedet går til andre faglige organisationer. Kan delt medlemskab være en del af løsningen?

Afholdelse af temadag(e) med fokus på mulighed for at deltagerne kan udfordres og sammen reflektere over emner som:
”Lederrollen og systemer under forandring. Hvordan kan man bruge sin psykologfaglighed som leder og tackle krydspresset mellem mange forskellige krav. Hvad er psykologernes berettigelse som ledere? Hvilke særlige forventninger har medarbejderne til ledere, som er psykologer?”.

OK-2018 – som primært omhandler vilkår, som ikke umiddelbart kan forhandles som OK-krav:

OBS på en tendens til at ledertitlen ændres til titler som koordinator og dermed kan skabes uklarhed omkring ledelsesmandat og -ansvar. Behov for at undersøge, hvad disse ændringer konkret betyder for lederpositionerne.

Jobusikkerhed i forbindelse med omstruktureringer og arbejdsgivernes forpligtelser til genplaceringer.

Behov for at arbejde med ”skodderne” mellem det offentlige og det private (dvs. muligheden for at kunne skifte).

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.