Kommende arrangementer


 

Afholdte arrangementer


Den ekstraordinære generalforsamling er aflyst pga. covid-19.
Der er udsendt besked pr. mail til alle medlemmer i sektionen i dag den 13.3.2020.

Generalforsamling i Selvstændige Psykologers Sektion, der afholdes lørdag d. 5. september 2020 fra kl. 10.00-19.00 på Scandic Hotel Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV.

Samlet materiale til generalforsamlingen kan hentes her.

Materialet består af følgende:

–          Praktiske oplysninger

–          Forslag til dagsorden for den ordinære generalforsamling

–          Forslag til forretningsorden for den ordinære generalforsamling

–          Sektionens regnskab for 2019, status for sektionens økonomi i 2020 samt forslag til budget for 2021

–          Vedtægtsændringsforslag

–          Øvrige forslag

–          Forslag til handlingsprogram

–          Kandidatoversigt

–          Guide: Sådan kan du fremsætte ændringsforslag

Det vil være muligt at få udleveret en papirversion af materialet ved ankomst til generalforsamlingen.

Har du spørgsmål vedrørende den ekstraordinære generalforsamling, er du velkommen til at skrive til fungerende formand, Bodil Siedentopp på bsi@animanet.dk.

Praktisk information

Hvis du ønsker at deltage

Du skal tilmelde dig generalforsamlingen inkl. frokost via dette link: https://www.dp.dk/uddannelse-karriere/kurser-og-arrangementer/kursusbeskrivelse/20200905/

Tilmeldingsfristen er rykket til fredag d. 21. august 2020. Det koster 150 kr. Betalingsinformation fremgår på tilmeldingssiden.

Da der er tale om en generalforsamling, er det muligt for medlemmer at deltage uden forudgående tilmelding. Vi opfordrer dog alle til at tilmelde sig, da det er afgørende for os at kende deltagerantallet på grund af særlige pladskrav som følge af COVID-19. Tilmelder du dig ikke, skal du desuden være opmærksom på, at vi ikke kan tilbyde dig frokost.

 

Hvis du allerede havde tilmeldt dig den ekstraordinære generalforsamling 21. marts 2020

Hvis du havde tilmeldt dig den ekstraordinære generalforsamling 21. marts 2020 og ikke aktivt framelder dig, så er du automatisk tilmeldt den ordinære generalforsamling 5. september 2020.

Hvis du ikke ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, er det vigtigt, du skriver til Gitte Jensen på gje@dp.dk. Hvis du har betalt for frokost, bliver beløbet returneret.

 

Hvis du ønsker at overnatte på hotellet fra 4. til 5. september

Du skal selv kontakte Scandic Hotel Sydhavnen herom. Hvis du foretager bookingen gennem meeting.sydhavnen@scandichotels.com og oplyser koden DAN050920 opnår du aftalt fast pris på 1099 kr. for et enkelt-værelse.

Det er muligt, at hotellets løbende priser er billigere, hvilket du kan orientere dig om på hotellets hjemmeside.

Hvis du ikke kan deltage, så kan du underskrive denne fuldmagt


 

Ekstraordinær generalforsamling lørdag den 21. marts 2020 kl. 10.00 – 19.00

Styrelsen for Selvstændige Psykologers Sektion indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 21. marts 2020 kl. 10.00 – 19.00 i Selvstændige Psykologers Sektion på Scandic Hotel Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV. Dette gøres med henvisning til §9 i Dansk Psykolog Forenings Love af 17. marts 2018.

Baggrund for indkaldelsen: Sektionsstyrelsen valgte på styrelsesseminar d. 25. oktober 2019 at nedlægge sig.

Det er sektionsstyrelsens vurdering, at der er behov for en ny start for sektionen.

På grund af den ekstraordinære situation har styrelsen ikke haft mulighed for at forberede den ordinære generalforsamling på en måde, der kan understøtte en ny start.

Vi mener, det bedste afsæt for en ny start for sektionen er en ekstraordinær generalforsamling, hvor det bl.a. er muligt at drøfte forslag til ændringer af sektionens vedtægter, forslag til ændringer i forretningsordenen, samt at gennemføre valg af en sektionsstyrelse. Endelig giver det sektionen mulighed for at tage stilling til et gennemarbejdet forslag til handlingsprogram og driftsbudget.

Med den ekstraordinære generalforsamling vil vi give sektionen tid til en god og demokratisk politisk proces, som kan give Selvstændige Psykologers Sektion en ny start.

Sektionsstyrelsen udøver i forlængelse af sin beslutning på styrelsesseminaret den 25. oktober 2019 ikke længere sit politiske hverv men drager alene omsorg for at udøve de nødvendige handlinger for at sikre at sektionens videreføres.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling 21. marts 2020 i Selvstændige Psykologers Sektion

1) Valg af 1-2 dirigenter
2) Fastsættelse af forretningsorden
3) Beretning om sektionens virksomhed
4) Forelæggelse af sektionens regnskab
5) Indkomne forslag
6) Fastlæggelse af forslag til kommende handlingsprogram
7) Fastlæggelse af forslag til driftsbudget
8) Valg af styrelsesformand (lige år)
9) Valg af sektionsstyrelse
10) Eventuelt

Husk ved tilmelding: (Tilmelding øverst på siden)
Hvis du ønsker at deltage i frokosten, SKAL du tilmelde dig og indbetale 150 kr. senest 19. februar 2020.
Beløbet indbetales på sektionens konto i Lån & Spar Bank 0400 4012445631. Husk at angive navn og mailadresse ved indbetaling.

Deltog du på den ordinære generalforsamling d. 23. november 2019 skal du ikke betale for frokosten, men du skal fortsat tilmelde sig. Oplys ved tilmelding, at du deltog ved den ordinære generalforsamling.

Hvis du ikke ønsker at deltage i frokosten er deltagelse gratis og du skal IKKE tilmelde dig. VIGTIGT: Hvis du deltager uden at have tilmeldt dig kan vi ikke garantere, at der er frokost til dig.

Yderligere information om den ekstraordinære generalforsamling følger senere.

Spørgsmål er velkomne og kan sendes til undertegnede på bsi@animanet.dk.

Med venlig hilsen
Bodil Siedentopp, fungerende styrelsesformand for Selvstændige Psykologers Sektion

 

Selvstændige Psykologers Sektion inviterer til
Generalforsamling lørdag d. 23.11.19 kl. 10.00 til 19.00
Samt Temadag fredag den 22.11.2019 kl. 10.00-18.00

Det er gratis at deltage på generalforsamlingen, men deltagelse i frokost på Hotel Scandic koster 150 kr.
Se tilmeldingsprocedure nedenfor.

Sted: Scandic Hotel Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 Kbh. SV.

Dagsorden for generalforsamling 2020 i Selvstændige Psykologers Sektion

1) Valg af 1-2 dirigenter
2) Fastsættelse af forretningsorden
3) Beretning om sektionens virksomhed
4) Forelæggelse af sektionens regnskab
5) Indkomne forslag
6) Fastlæggelse af forslag til kommende handlingsprogram
7) Fastlæggelse af forslag til driftsbudget
8) Valg af styrelsesformand (lige år)
9) Valg af sektionsstyrelse
10) Drøftelse af ekstraordinær generalforsamling 2020 i Selvstændige Psykologers Sektion
11) Eventuelt

Information om kandidater

Følgende medlemmer har meldt deres kandidatur jf. dagsordenens punkt 8 og 9:

Jf. mail sendt til sektionen 26. september 2019 skal der ske valg til formandsposten, da den tidligere styrelsesformand har trukket sig inden valgperiodens udløb i 2020. Foruden valg til formandsposten skal der ske valg af 5 styrelsesmedlemmer.

Mette Bentzen har meldt sit kandidatur som formand for Selvstændige Psykologers Sektion.

Helle Birkholm-Buch har meldt sit kandidatur som suppleant til styrelsen.

Ingen medlemmer har meldt deres kandidatur som styrelsesmedlemmer.

Jf. vedtægterne er det muligt for sektionsmedlemmer at stille op til posterne som styrelsesmedlemmer og suppleant til styrelsen frem til og med generalforsamlingen.

Kandidatur til styrelsen sendes til fungerende styrelsesformand for Selvstændige Psykologers Sektion, Bodil Siedentopp på bsi@animanet.dk.

Med venlig hilsen

Bodil Siedentopp, fungerende styrelsesformand for Selvstændige Psykologers Sektion


FREDAG D. 22.11.2019 kl. 10.00 – 18.00

TEMADAG: Fænomenet angst som livsvilkår – lidelse – kommunikation
Ved teolog Christian Hjortkjær, psykiater Marianne Breds Geoffroy og psykolog Jørn Nielsen.

Facilitator: Gertrud Højlund

Musik: ved Nathalia Florez Garcia, Niklas Emborg Gjersøe og Enrico Salvatucci.

Som praktiserende psykologer udgør personer med forskellige former for angst en tiltagende større andel i behandlingsarbejdet. Tendensen afspejles desuden i den løbende udvidelse af personkredsen omfattet af mulighed for lægehenvisning og behandling via sygesikring.
Angst har imidlertid forskellige udtryksformer og forståelser og som fænomen kan det forekomme diffust. Ligesom der hersker forskellige holdninger til psykologisk intervention.
I Styrelsen for Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) ønsker vi at udfolde/udforske fænomenet angst, så vi kan tilgå opgaven med et kritisk reflekteret-, videnskabeligt opdateret og udogmatisk udgangspunkt. Styrelsen har derfor inviteret oplægsholdere, som fra tre forskellige positioner vil bidrage til at belyse følgende spørgsmål:

Hvordan præger en diagnostisk forståelse af angst det enkelte menneske?
Er angst et eksistentielt vilkår, en lidelse der fordrer helbredelse eller begge dele?
Hvad siger forskningen om henholdsvis normal og patologisk angst?
Hvilke muligheder er der i forhold til at identificere symptomer og etablere et skæringspunkt mellem normale- og dysfunktionelle reaktioner, som kan føre til langvarig lidelse?
Hvad viser hjerneforskningen om sammenhæng mellem stress og angst?
Hvilke muligheder kan angst indebære for den enkelte?
Hvilke implikationer har videnskab og kultur for vores måde at arbejde med angst?

Christian Hjortkjær er teolog med Ph.d. fra Søren Kierkegaard Forskningscenter. Christian er foredragsholder, kritisk samfundsdebattør og forfatter. Til daglig arbejder han som underviser på Silkeborg Højskole. Hans oplæg om Begrebet Angest tager form som et filosofisk nærstudie og et teologisk opgør med den dogmatiske forståelse af, hvad der determinerer menneskets handlinger. På ægte højskolemanér vil han med oplægget inspirere til refleksion og debat.

Marianne Breds Geoffroy er psykiater og Ph.d. Marianne er forfatter, supervisor og har selvstændig praksis, hvor hun udreder og behandler i forhold til angst, depression, ADHD m.fl. Marianne har desuden udgivet app mod angst og depression. Med udgangspunkt i hjerneforskning indenfor angst som disponerende faktor for stress behandler hun primært ud fra CBT. Hun har aktuelt medvirket i programmet Hjernekassen på P1 hvor sammenhængen mellem stress og angst debatteres.

Jørn Nielsen er psykolog, Ph.d. og med selvstændig praksis. Jørn har mangeårig undervisningserfaring og er medstifter af instituttet Metalog, der tilbyder udredning, konsultationer, behandling, kurser og efteruddannelse i psykologiske psykiatriske perspektiver. Tilgangen er inspireret af systemiske og socialkonstruktivistiske ideer, herunder G. Bateson’s tese om at alting kan forstås på flere måder. Således henviser Metaloger til samtaler om, hvordan det levede liv kan forstås med udgangspunkt i de afgørende sammenhænge, som det leves i.

Program:

10.00 – 11.30 Oplæg ved Christian Hjortkjær
11.30 – 11.45 Musikalsk indslag
11.45 -12.45 Frokost
12.45 – 14.15 Oplæg ved Marianne Breds Geoffroy
14.15 – 14.30 Musikalsk indslag
14.30 – 14.45 Kaffe og kage
14.45– 16.15 Oplæg ved Jørn Nielsen
16.15– 16.30 Musikalsk indslag
16.30 – 18.00 Debat og opsamling
19.15 – Festmiddag

Tilmelding:
Du tilmelder dig ved at udfylde denne blanket og trykke på Send
samt indbetale det beløb, der svarer til det, du ønsker at deltage i, på sektionens konto i Lån & Spar Bank: 0400 4012445631. Husk at angive navn i forbindelse med tilmelding og indbetaling samt kontaktoplysninger.
Hvis du fredag d. 22-11 ønsker at benytte forhåndsreservering af hotelværelse på Hotel Scandic Sydhavnen til kr. 1195 inklusiv morgenmad, skal du ved booking benytte følgende blokkode: 47065433.

Tilmeldingsfrist ved deltagelse af temadag, frokost og middag:
Vi skal have modtaget tilmelding og indbetaling senest tirsdag d. 22.10.2019
Tilmelding er bindende efter deadline, og først endelig ved betaling.

Pris for deltagelse:

Temadag og GF inkl. 2 x frokost og festmiddag m. vin fredag kr. 850,00

Temadag frokost; festmiddag m. vin (ca. værdi 2500 kr.) kr. 750,00

Temadag med frokost kr. 650,00

Generalforsamling med frokost kr. 150,00

Generalforsamling uden frokost er gratis kr. 0,00

Ved deltagelse i temadag og GF gives efterfølgende refusion op til 500 kr. ved hotelovernatning, og der er forhåndsreserveret ca. 30 værelser på hotel Scandic Sydhavnen, der fordeles efter først til mølle princippet.


Torsdag 5. september 2019 kl. 18-21:
Der indkaldes til møde vedr. etablering af praktikker-forsker-netværk for selvstændige psykologer.
Hvis du er interesseret i forskning i egen praksis og ønsker at samarbejde med dine selvstændige kollegaer og forskere fra universiteterne omkring praksisforskning, så mød op til mødet her. Mødet vil blive ledet af Niels Bagge, selvstændig psykolog, og Stig Poulsen, Center for Psykoterapiforskning ved Københavns Universitet.

Baggrunden for mødet tager afsæt i generalforsamlingen i 2018, hvor arbejdsprogrammet blev besluttet med følgende punkt også:

“Forskning på privatpraksis området:
Styrelsen skal i samarbejde med sekretariatet og bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening have fokus på relevant forskning i Liberalt erhverv.
Styrelsen støtter fortsat det etablerede praktikker-forskernetværk.”

Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Fredag 23. november 2018 kl. 10-18 og 
Lørdag 24. november 2018 kl. 10-19:
Selvstændige Psykologers Sektion inviterer til Temadag og Generalforsamling
Læs hele opslaget og tilmeld dig her.


Selvstændige Psykologers Sektion, Kreds Roskilde gentager en hyggelig og informativ aften fra efteråret 2016 og byder igen velkommen til medlemmer af kredsen – gengangere såvel som nye – til fyraftensmøde i Job og udvikling – Fønix
Tid: Torsdag d. 25. januar 2018 kl. 16.00-18.00
Emnet er: ”Hvad foregår der i et beskæftigelsesrettet tilbud?”
Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.
Tilmeldingsfrist den 19. januar 2018.


Selvstændige Psykologers Sektion inviterer til Generalforsamling lørdag d. 25.11.17 kl. 10.00 til 19.00 og temadag fredag den 24.11.17 kl. 10.00 til 17.00
Det er gratis at deltage på generalforsamlingen.
Sted: Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577, København V
Læs mere og tilmeld dig her.


6. oktober 2017 – Kursus: Smittet af vold v/psykologspesialist, leder af ATV Stavanger, Norge, Leder ATV region Vest, ass. direktør Stiftelsen ATV Per Isdal
Læs alt om kurset her (pdf)
Se endvidere opslaget i DPs kursuskalender her


Kursus: LEJRBÅLSMETODE v/psykologspesialist, leder af ATV Stavanger, Norge, Leder ATV region Vest, ass. direktør Stiftelsen ATV Per Isdal
Mandag den 15. maj 2017 i Aalborg
Tirsdag den 16. maj 2017 i Århus
Lørdag den 7. oktober 2017 i København
Læs alt om kurset her (pdf)
Se endvidere opslagene i DPs kursuskalender her


31. marts 2017 kl. 9-17 i København: Kursus: The Power of Placebo – The Emperor’s New Drugs – Harnessing the Placebo Effect Changing Expectations in Psychotherapy
Med psykolog Irving Kirsch, Ph.D, Harvard Medical School
Læs hele programmet og tilmeld dig her


Sektionen for Selvstændige Psykologer i Kreds Ribe afholdt møder i 2016 på følgende datoer:

Tirsdag den 15. marts 2016
Tirsdag den 10. maj 2016
Tirsdag den 6. september 2016
Tirsdag den 15. november 2016
Tidspunkt: Kl. 17-19
Sted: Nygårdsvej 60, st., Esbjerg.


25. november og 26. november 2016: Indkaldelse til Generalforsamling og temadag
Temadagen: 25.11. kl. 11-18: Sekundær traumatisering v/psykolog Per Isdal. Generalforsamling: 26.11. kl. 10-19.
Se hele programmet, dagsorden og tilmeld dig her


Tirsdag den 20. september 2016 18.30-20.30 i Århus: Fyraftenskursus: Forskning i Privat Praksis (pdf)
v/Stig Bernt Poulsen fra Københavns Universitets Center og Niels Bagge, styrelsen for SPS


Torsdag d. 15. september 2016 kl. 16-18: Fyraftensmøde kreds Roskilde
Kreds Roskilde inviterer til møde hos FØNIX i Roskilde Kommune: ”Hvad foregår der i et beskæftigelsesrettet tilbud?

Medarbejdere fra beskæftigelsestilbuddet Fønix og sygedagpengeafsnittet ønsker at udbrede kendskabet til deres arbejde og indbyder derfor til fyraftensmøde i Fønix, hvor de vil informere om den indsats der ydes overfor sygemeldte borgere i Roskilde Kommune med særligt fokus på Fønix. Der lægges op til dialog og styrket samarbejde mellem Fønix og primærsektoren!
Arrangementet er gratis og der vil være en let forplejning.
Niels Bagge, fungerende kredskontaktperson


8. juni 2016 kl. 17-19: Fyraftenskursus: Forskning i privatpraksis (pdf)
v/Stig Bernt Poulsen fra Københavns Universitets Center


Gratis aftenkurser om digital sikkerhed for selvstændige psykologer:

Der afholdes 3 aftenkurser af 2 timers varighed.
Datoer: 7. april, 14. april, 20. april og 25. april 2016.
Sted: Århus, København, Odense.
Læs hele opslaget her (pdf)


27. januar 2016 – Kursus for ydernummerpsykologer i Region Hovedstaden (pdf)

 

Indbydelse til møde i Sektionen for selvstændige psykologer på Fyn torsdag d. 21. januar 2015 kl. 16.00:

Lad os mødes og ønske hinanden godt nytår. Det er tid til at gøre status og tid til at se fremad: Vi skal høre noget om, hvad der sker fagpolitisk i foreningen, have en dialog om, hvad vi selv mener, samt – om vi når det – drøfte, hvad vi vil med møder i vores lokale sektion fremover. Vi er så heldige, at næstformand i Dansk Psykolog Forening Merete Strømning kommer på besøg og fortæller om, hvad der arbejdes med inden for vores område i foreningen for tiden. Vi vil også orientere fra generalforsamlingen i de selvstændiges sektion, hvor der bl.a. blev fortalt væsentlige ting om data(u-)sikkerhed på tidens digitale medier.
Endelig skal der vælges kredskontaktperson og arrangør til fremtidige møder.

Sted: Ansgar Hotel, Østre Stationsvej 32, 5000 Odense C. Tlf. 66 11 96 93.
Efter mødet byder vi på et glas vin til konferencemenuen på Hotel Plaza 100 m derfra.
Pris for menu 199 kr.

Tilmelding til hhv. møde og evt. spisning helst senest 10. januar til Jeannette Krog: jk@psykologodense.dk. Tilmelding til spisning er forpligtende, så husk venligst at melde afbud, hvis I alligevel ikke kommer.

Med ønsker om en god jul og et godt nytår til jer alle!
Jeannette Krog

Fyraftensmøde i Roskilde Kredsen for Selvstændige Psykologer – både med og uden ydernummer!

Tid: Torsdag d. 15. januar 2015 kl. 15.30 – 18. Sted: Ringstedgade 10, Baghuset, 4000 Roskilde (hos psykolog Niels Bagge).
Dagsorden: Følger pr. mail til kredsens medlemmer ugen inden mødet. Forslag til emner modtages af kredskontaktpersonerne senest 05.01.15. Derudover vil der blive taget de mest aktuelle og relevante fagpolitiske emner op – både for psykologer med og uden ydernummer.
Der vil i forbindelse med arrangementet blive budt på kaffe, te, vand, lidt sødt og frugt – hvis der er interesse for det, kan vi gå ud at spise sammen bagefter for egen regning.
Tilmelding senest d. 09.01.15 til susanne.kronberg@mail.dk eller birgit@bruun.com

Med venlig hilsen og vel mødt fra
Niels Bagge (vært), Susanne Kronberg og Birgit Bruun, kredskontaktpersoner
Mob.: 21437012 (Birgit Bruun)

Kursusdag for psykologer med ydernummer i Region H:

Evaluering af psykoterapi – Tirsdag 18. november 2014 kl. 9-16
Sted: Bispebjerg Hospital, København.
Læs mere (pdf)

TEMADAG om Kvalitetssikring:

Kvalitetssikring og monitorering: Fordele, udfordringer og alternativer – Fredag 28. november 2014 kl. 10-17
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense
Læs mere (pdf)

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.