§ 1. Navn og afgrænsning

St. 1. Sektionens navn er ”Selvstændige Psykologers Sektion”.

Stk. 2. Sektionen er oprettet i medfør af love for Dansk Psykolog Forening.

Stk. 3. Sektionen er landsdækkende.

§ 2. Formål

Stk. 1. Sektionens formål er at varetage selvstændige psykologers interesser inden for rammerne af Dansk Psykolog Foreningens formål, herunder:

A: at samle psykologer til at fremme de faglige og fagpolitiske spørgsmål, der er særlige for denne medlemsgruppe.

B: at støtte medlemmernes faglige udvikling.

C: at fremme samarbejdet mellem psykologer i sektionen og medlemmer af andre sektioner.

D: At fremme medlemmernes interesser i samarbejde med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt-, og høringsorgan i faglige og fagpolitiske spørgsmål af særlig betydning for sektionen.

E. At informere om pkt. A – D.

F: At samle information om arbejdsvilkår, aftaler og honorering blandt sektionens medlemmer med henblik på Dansk Psykolog Forenings forhandlinger om disse forhold.

Stk. 2. Sektionens formål er at markere og profilere selvstændigt psykologarbejde, herunder:

A: at støtte medlemsinitiativer, der tjener til at fremme sektionens formål eller at støtte dens medlemmer.

B: At arbejde for en høj etisk og faglig standard inden for selvstændig psykologvirksomhed.

C: At tage initiativ til faglig kontakt, også med organer uden for Dansk Psykolog Forening, samt tage initiativ til, at foreningen optager fagpolitisk kontakt med andre organisationer og institutioner.

§ 3. Arbejdsmåde

Stk. 1. Til opfyldelse af § 2, stk. 1 og 2, skal sektionen afholde medlemsmøder, og sektionen kan:

A: Afholde møder med andre sektioner og med relevante organer i og uden for Dansk Psykolog Forening.

B: Iværksætte undersøgelses- og informationsindsamling, når det for et aktuelt eller kommende sektions- og/eller foreningsspørgsmål er nødvendigt, eksempelvis uddannelsesbehov.

C: Påtage sig formidlingsopgaver.

Stk. 2. Styrelsen i SPS kan vælge at sende forslag/overenskomst ud til høring blandt dele af sektionens medlemmer eller blandt alle sektionens medlemmer.

§ 4. Medlemmer af sektionen

Stk. 1. Medlemsberettiget af sektionen er:
Alle selvstændige kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, der arbejder inden for uddannelsens grundlæggende discipliner. Sektionsmedlemsskabet er betinget af autorisation som psykolog. Sektionsmedlemsskabet er betinget af max. 15 timers ansættelse.

Stk. 2. Som tilsluttede medlemmer kan optages:

A: Et associeret medlem er kendetegnet ved, at vedkommende er medlem af sektionen og opfylder kravet om at være autoriseret, er påbegyndt en deltidspraksis, men endnu ikke er fuldtidspraktiserende psykolog. Medlemmet kan maksimalt være associeret medlem i to år, og rettigheden bortfalder, hvis medlemmet inden for denne tidsfrist ikke er blevet fuldtidspraktiserende i henhold til reglen om max. 15 timers ansættelse og 22 timers rådighed i praksis. Medlemmet har ikke stemmeret.

B: Arbejdsløse medlemmer med interesse for sektionens arbejde.

Stk. 3. Tilsluttede medlemmer har ikke stemmeret.

§ 5. Kompletterende vedtægter

Stk. 1. Sektionen kan fastsætte kompletterende vedtægter efter beslutning på sektionens generalforsamling med 2/3 flertal og efter Dansk Psykolog Forenings bestyrelses godkendelse.

Stk. 2. Eventuelle kompletterende vedtægter skal være i overensstemmelse med sektionens vedtægter og Dansk Psykolog Forenings love.

Stk. 3. Bestyrelsens afgørelse om optagelse af kompletterende vedtægter kan indbringes for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling. En omstødelse af bestyrelsens afgørelse kræver 2/3 flertal.

§ 6. Sektionens generalforsamling

Stk. 1. Sektionen holder en årlig generalforsamling i perioden september – november og inden udgangen af november måned.

Stk. 2. Varsling, indkaldelse og fastsættelse samt udsendelse af dagorden følger de til enhver tid gældende regler for afholdelse af Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling.
Tidsfristen for opstilling til valgt til styrelsesformand samt kandidater til sektionsstyrelsen følger de til en hver tid gældende regler for valg til bestyrelsen. Formand og medlemmer til sektionsstyrelsen vælges på generalforsamlingen.
Ethvert fuldgyldigt sektionsmedlem kan senest 6 uger før generalforsamlingen kandidere til posten som styrelsesformand. Såfremt der ikke inden tidsfristens udløb foreligger skriftlig accept fra 1 kandidat, kan der ske opstilling senere end 6 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3. Sektionens generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af 1-2 dirigenter
2: Fastsættelse af forretningsorden
3: Beretning om sektionens virksomhed
4: Forelæggelse af sektionens regnskab
5: Fastlæggelse af forslag til kommende handlingsprogram
6: Fastlæggelse af forslag til driftsbudget
7: Valg af styrelsesformand hvert 2. år i lige år
8: Valg af sektionsstyrelse
9: Eventuelt

Endvidere anbefales, at dagsorden indeholder punkterne:

1. Indsamling og diskussion af forslag til punkter på Dansk Psykolog Forenings kommende generalforsamling

2. Indsamling og diskussion af forslag til kandidater til Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og nævn

Stk. 4. Beslutninger træffes efter samme regler som for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling.

§ 7. Sektionsstyrelse

Stk. 1.

A: Sektionens landsdækkende arbejde forestås af en sektionsstyrelse, som konstituerer sig med en næstformand og kasserer. Sektionsstyrelsen består af max. syv medlemmer.

B: Sektionsstyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af de på generalforsamlingen fastlagte forslag til handlingsprogram.

C: Sektionsstyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af alle nytilkomne arbejdsopgaver.

D: Sektionsstyrelsen varetager det løbende samarbejde mellem sektionen og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse.

E: Sektionsstyrelsen kan indkalde andre sektionsmedlemmer til belysning af særlige emner på dagsorden.

F: Sektionsstyrelsen kan inddrage andre sektionsmedlemmer i løsningen af særlige arbejdsopgaver.

Stk. 2.

A: Sektionsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med nedenstående forbehold:

B: Sektionsstyrelsen fører beslutningsprotokol

C: Sektionsstyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Dog sidestilles fremøde via Skype e.l. med personligt fremmøde, og man er stemmeberettiget i begge tilfælde.

Stk. 3.

A: Styrelsesformanden vælges for 2 år ad gangen. Sektionsstyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således at tre vælges det ene år, henholdsvis fire det andet år. Der vælges hvert år to suppleanter til styrelsen. De udgøres af kandidater, der har stillet op til styrelsen og som har fået flest stemmer blandt de ikke valgte kandidater. Genvalg kan finde sted.

B: Forslag til kandidater, ledsaget af disses skriftlige accept af opstillingen, indsendes til sektionsstyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen og udsendes sammen med generalforsamlingens dagsorden til medlemmerne. Såfremt der ikke inden tidsfristens udløb foreligger skriftlig accept fra mindst syv kandidater, kan der ske opstilling senere end 6 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Sektionsstyrelsen tilstræbes bredt sammensat med hensyn til arbejdsfelt, anciennitet og geografisk placering.

§ 8. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner

Stk. 1. Sektionens lokale arbejde forestås af en kredskontaktperson.

Stk. 2. Kredskontaktpersonens opgave er at informere om sektionens arbejde og/eller relevante problemstillinger på lokale møder samt at varetage kontakten til kredsens selvstændige psykologer.

Stk. 3. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersonerne vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Valg af Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner foretages lokalt i kredsene. De nuværende Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner forpligter sig til at indkalde til et møde senest tre måneder efter generalforsamlingen, hvor valg af Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner er på dagsorden. Valgets resultat meddeles styrelsen. Det tilstræbes, at alle kredse har kontaktpersoner, og hvis det ikke gør sig gældende, sender styrelsen en opfordring ud til medlemmerne med anmodning om at opstille til kandidat i kredsen.

Stk. 5. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersonerne kan søge økonomisk godtgørelse til udgifter til afholdelse af møder for kredsens medlemmer. Regler herfor fastsættes af generalforsamlingen. Formålet med møderne er faglige og fagpolitiske aktiviteter. Inden mødet oplyses om mødets afholdelse og forventet antal deltagere til formanden og økonomiansvarlig i styrelsen for SPS. Efter mødet fremsendes der dokumentation for udgifterne.

§ 9. Samarbejde med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse

Stk. 1. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse skal, forinden beslutninger træffes af særlig betydning for sektionens medlemmer, høre sektionsstyrelsen.

Stk. 2. Ved en sådan høring skal normalt gives en frist på mindst 6 uger.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan denne frist afkortes til en uge.

Stk. 4. Sektionsstyrelsen skal efter anmodning fra Dansk Psykolog Forenings bestyrelse foranstalte og gennemføre høringer, debatter eller medlemsmøder om særlige spørgsmål.

Stk. 5. Sektionsstyrelsen kan anmode Dansk Psykolog Forenings bestyrelse om at behandle spørgsmål af særlig betydning for sektionen.

Stk. 6. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan ikke afvise at behandle sådanne anmodninger fra sektionen.

Stk. 7. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan efter nærmere beslutning videregive særlige spørgsmål til sagsbehandling i sektionen.

§ 10. Opløsning

Opløsning af sektionen sker i medfør af Dansk Psykolog Forenings love.

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.