Det mener Dansk Psykolog Forening om regeringens udspil til sundhedsreform

 I

Dansk Psykolog Forening deler regeringens analyse af flere af de udfordringer, vi står over for i sundhedsvæsenet – men det skal undersøges, om den foreslåede reform imødegår dem tilstrækkeligt.

Når det kommer til den mentale sundhed, er der et stort og uforløst potentiale i en tidligere og mindre vidtrækkende behandlingsindsats, end det er tilfældet i dag. Det vil dels kunne forebygge mere komplicerede tilstande, som er mere lidelsesfulde for borgere og deres pårørende, og det vil bidrage til færre indlæggelser og mindske behovet for nogle længerevarende behandlingsforløb.

Voksne med angst, stress og depression skal behandles hos psykologerne
Vi ser i disse år en stigende gruppe voksne blive ramt af angst, depression og stress. Det kalder på en større og tidligere indsats i det nære sundhedsvæsen, så mere kompliceret udvikling og indlæggelser på hospitalerne reduceres.

Det er en opgave, de praktiserende psykologer kan løse på et fagligt højt og forskningsbaseret grundlag. Det er derfor væsentligt, at man i en eventuel fremtidig omlægning af indsatsen, fra hospitals- til primærsektor, ikke skaber grundlag for afspecialisering af behandlingen, men sikrer at omlægningen medfører behandling af høj kvalitet.

Det er et område, der aktuelt lider under lange ventelister, men der er samtidig potentiale for ledig kapacitet hos landets psykologer. Regeringen peger i sit udspil netop på psykologerne. Ventelisterne hos psykologerne kan reduceres inden for kort tid, hvis området prioriteres, når pengene skal fordeles.

Dansk Psykolog Forening anbefaler, at Psykologordningen udvides og prioriteres, når midlerne skal fordeles, så borgerne ikke møder en venteliste, når de har behov for psykologhjælp til stress, angst eller depression.

Den hospitalsbaserede indsats for psykisk syge må ikke blive glemt
Dansk Psykolog Forening noterer med tilfredshed, at Regeringen pointerer behovet for, at specialpsykologernes kompetencer udnyttes bedre i psykiatrien. Der er behov for et styrket tværfagligt samarbejde om opgaveløsningen, så kvaliteten af behandlingen og kapacitetsudnyttelsen kommer på højde med den udvikling, der er sket for de mange dygtige faggrupper i psykiatrien.

Der skal derfor også fortsat være politisk fokus på at realisere beslutningen om at sikre, at psykologer på lige fod med psykiatere kan være ansvarlige for patientens behandling, sådan som det har været praksis i Norge gennem 20 år.

Dansk Psykolog Forening anbefaler, at politikerne på Christiansborg følger op på, at beslutning om behandlingsansvar til psykologer efter norsk model, realiseres.

Børn og unge skal have tidlig indsats tæt på hvor de bor
Børn og unge fylder også mere og mere i statistikkerne, når det kommer til psykiske lidelser. Her har regeringen og satspuljepartierne lagt fundamentet for en styrket indsats via kommunernes Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR). Det er bl.a. sket for at reducere tilgangen til behandling i psykiatrien, hvor flere børn i dag behandles. Børnene falder ofte mellem to stole, når de i første omgang har behov for behandling, men endnu ikke er ’syge nok’ til psykiatrien. Børnene er derfor ofte hårdere ramte, når de får behandlingstilbuddet.

Dansk Psykolog Forening anbefaler, at der også i en omlægning af indsatsen sikres, at børn og unge får bedre mulighed for psykologbehandling i det kommunale PPR, og at samarbejdet med B&U-psykiatrien og almen praksis intensiveres.

Sammenhængen er den vigtigste opgave at løse
Endelig fokuserer regeringen også på sammenhængene i behandlingen. Her er der flere gode takter i det tidligere psykiatriudspil, men under alle omstændigheder er det et område, der efterlader et markant rum for at løfte kvaliteten. Der er for mange genindlæggelser i psykiatrien og for lidt sammenhæng i de opfølgende indsatser i socialpsykiatrien og på bostederne. Her er det væsentligt at styrke kvaliteten i de nære indsatser for at reducere i antallet af genindlæggelser for de patienter, der for ofte ikke oplever den ønskede sammenhæng i indsatsen.

Der ligger en stor opgave for de foreslåede sundhedsfællesskaber med at sikre den sammenhæng i behandlingen, der netop bør stå øverst på fællesskabernes resultattavle.

Se Regeringens udspil til sundhedsreform her.

Se mere her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge