Diagnostik

 I

Udredning og diagnostik er en væsentlig del af psykologers arbejdsfelt både i både offentlig og privat regi. Specialpsykologer i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri samt andre psykologer med tilstrækkelig uddannelse og erfaring kan selvstændigt stille diagnoser. Jf. bekendtgørelsen om specialpsykologer 2010 kan specialpsykologer varetage psykopatologisk diagnostik på specialeniveau.

Kompetencen til at diagnosticere reguleres af ledelsen samt administrative regulativer på de enkelte ansættelsessteder. Sundhedsstyrelsens vejledninger og retningslinjer vedrørende psykopatologisk diagnostik er alene vejledende/rådgivende for sundhedssektoren.

En milepæl for psykiatrien

Med bekendtgørelsen om specialpsykologuddanelsen i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri i 2010 blev børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri psykologfaglige specialer på lige fod med lægelige specialer. Specialpsykologer har kompetence til på specialniveau at udrede og diagnosticere psykopatologi.

Det er en milepæl for psykiatrien og for psykologstandens placering i sundhedssektoren, som kan medvirke til at kvalificere opfattelsen og behandlingen af mennesker med psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Foreningen arbejder fortsat for at få specialpsykologuddannelsen implementeret i alle regioner.

ICD-10

WHO’s ”International Classification of Diseases and Related Health Problems” (1992) findes i en dansk udgave tilrettet af Sundhedsstyrelsen: ”Klassifikation af sygdomme” (2012).

Diagnoseklassifikationen indeholder koder for diagnoser, symptomer, helbredsproblemer og andre årsager til patientens kontakt med sundhedsvæsenet. Under ”Klassifikation af sygdomme” findes ”Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser [DF00-DF99]”.

ICD-11

WHO er i gang med en ICD-11, som frigives til implementering i medlemsstaterne i sommeren 2018.

Den trykte version af ICD-11 kapitel 6 Psykiske lidelser, adfærdsmæssige forstyrrelser og neuroudviklingsforstyrrelser udgives af WHO medio 2019.

Fra 1.1. 2022 ophører WHO med at indsamle ICD-10 data fra medlemslandene, og der indsamles udelukkende ICD-11 data.

Dansk Psykolog Forening arbejder for at øge psykologers indflydelse på revideringen. Læs mere nedenfor.

Du kan deltage i udviklingen af ICD-11. WHO har lanceret Global Clinical Practice Network, hvor alle psykologer kan tilmelde sig og bidrage til webbaserede Field Trials mv., hvor ICD-11 Beta Draft testes.

Du kan også deltage i DPSP’s seminar om ICD-11, der afholdes i København den 4. – 5. oktober 2018. Læs mere her.

DSM

DSM-IV har været under revision i regi af The American Psychiatric Association, og den nye DSM-V blev udgivet i 2013.

American Psychological Association har forholdt sig kritisk til DSM-V.

Revision af ICD-10 henimod ICD-11 

Dansk Psykolog Forening arbejder for at øge psykologers indflydelse på revidering og udvikling af WHO’s diagnostiske klassifikationssystem ICD-10, Kapitel V: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser.

Dansk Psykolog Forening blev i 2010 inviteret med i revisionsarbejdet  via International Union of Psychological Science (IUPsyS) . Foreningen udpegede en styregruppe, som derpå nedsatte en række diagnostiske arbejdsgrupper med sekretariatsbistand fra DP. Arbejdet har resulteret i udarbejdelse af 27 revisionsforslag til WHO indenfor udvalgte diagnostiske kategorier, indstilling af eksperter til WHO’s arbejdsgrupper, deltagelse i et globalt survey og tildeling af en plads i American Psychological Associations Senior Advisory Panel for ICD-11. Arbejdet er foregået under ledelse af styregruppen med Klaus Pedersen som formand.

  • Danske psykologer har bidraget med forslag til revision af ICD-10 via deltagelse i et web-baseret globalt survey om psykologers erfaringer med samt holdninger og revisionsforslag til ICD-10. Surveyet blev i 2011 udsendt via styregruppen til 500 tilfældigt udvalgt autoriserede danske psykologer ansat i psykiatrien eller med ydernummer. Surveyet blev iværksat i et samarbejde mellem WHO og IUPsyS.
  • Styregruppens rapport med foreningens revisionsforslag indgår i WHO’s ICD Working Groups.
  • En række kliniske enheder i psykiatrien har via arbejdsgrupperne accepteret WHO’s anmodning om at deltage i field trials, hvor ICD-11 Beta draft afprøves.
  • Styregruppen og arbejdsgrupperne fungerer som rådgivende eksperter for foreningen i relation til spørgsmål vedrørende diagnostik og diagnostiske systemer.
  • I 2013 blev specialpsykolog Klaus Pedersen af American Psychological Association (APA) udpeget til APA’s Senior Advisory Panel for ICD-11 med henblik på i samarbejde med IUPSYS og WHO at udarbejde og udgive en træningsmanual til ICD-11.

Arbejdet med revisionen af klassifikationen af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser  ledes for første gang i ICD’s historie af en psykolog, Geoffrey M. Reed, Senior Project Officer, Program Manager og Managing Editor for ICD-11.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge