En helhedsorienteret plan til fremtidens psykiatri

 I

Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet. For at skabe bedre psykisk trivsel i Danmark mener Dansk Psykolog Forening, at der er behov for en helhedsorienteret plan for fremtidens psykiatri, der skal sikre borgere den kortest mulige vej til bedre psykisk trivsel.

I Danmark får flere og flere psykiske lidelser, og samtidig er der et stigende antal henvisninger til og genindlæggelser i en i forvejen presset psykiatri. Hver femte dansker vil i løbet af ét år have psykiske symptomer svarende til en eller flere psykiske lidelser. Ifølge Sundhedsstyrelsen udgør psykiske lidelser den største sygdomsbyrde i Danmark efterfulgt af kræft og kredsløbssygdomme.

Det kræver en mere helhedsorienteret plan på tværs af sektorer at lette presset på psykiatrien og sikre bedre psykisk trivsel. Styrket forebyggelse og en tidlig behandling af psykiske lidelser er nødvendigt, ligesom man også skal forbedre behandlings- og rehabiliteringsindsatsen i psykiatrien. Det kræver nye løsninger, hvor vi gør bedre brug af de ressourcer vi har til rådighed.

Dansk Psykolog Forening præsenterer derfor en række løsningsforslag rettet mod, at flere børn og unge får adgang til kompetente forebyggende indsatser, alle får lige adgang til psykologbehandling ved behov og patienter i behandlings- og socialpsykiatrien oplever sammenhæng og høj kvalitet.

Find hovedpunkter i udspillet nedenfor – samt hele og de enkelte udspil nederst.

FOR AT SIKRE BEDRE ADGANG TIL FOREBYGGELSE OG TIDLIG BEHANDLING FORESLÅR DANSK PSYKOLOG FORENING:

  • Gør det lovpligtigt for kommuner at sikre tilstrækkelige forebyggende PPR-indsatser til børn og unge med psykiske udfordringer
  • Lav forpligtigende sundhedsaftaler mellem kommuner og regioner, som sikrer en sammenhængende indsats mellem PPR og børne- og ungepsykiatrien med fokus på barnets behov
  • Tilbyd let og lige adgang til relevant og rettidig psykologbehandling til alle med behov
  • Ophæv den øvre aldersgrænse på 38 år fortilskud til psykologbehandling for angst.

FOR AT FORBEDRE KVALITETEN I PATIENTFORLØB PÅ TVÆRS AF SEKTORER FORESLÅR DANSK PSYKOLOG FORENING::

  • Ligestil behandlingsansvaret i sengepsykiatrien mellem psykiatere og specialpsykologer
  • Udbred instrukser om ledelse og anvendelse af flerfagligheder i psykiatrien
  • Behandlingseffekten for patienterne skal være styrende i psykiatrien
  • Behandling af psykiske lidelser og samtidigt misbrug for patienter med dobbeltdiagnoser skal samles ét sted
  • Lav udgående funktioner hvor psykologer fra psykiatrien tilbyder opfølgende behandling og understøtter recovery i socialpsykiatrien og patienters nærmiljø
  • Gør overgange fra børne- og ungepsykiatrien til voksenpsykiatrien fleksible for unge op til 25 år

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge