Eva Secher Mathiasen: Vi har behov for et sikkert og velfungerende tilsyn

 I

Der er behov for at skærpe det offentlige og uafhængige tilsyn med psykologer. Sådan lyder det fra formand Eva Secher Mathiasen.

Af Anne Randby Toft

Et sikkert og velfungerende tilsyn med psykologer er vigtigt både for at sikre kvaliteten og troværdigheden omkring psykologstanden. Derfor arbejder Dansk Psykolog Forening for at skabe politisk opbakning til et skærpet tilsyn, der fremadrettet bør føre tilsyn med både autoriserede og ikke-autoriserede psykologer.

Beslutningen om at arbejde for et mere velfungerende og bredere offentligt tilsyn blev truffet allerede i forbindelse med generalforsamlingen i 2018, hvor medlemmerne besluttede, at Dansk Psykolog Forening skulle arbejde politisk for at forbedre Psykolognævnets tilsyn.

Hvorfor er det en vigtig beslutning set med dine øjne?

Eva Secher Mathiasen: ”Som psykologer har vi ansvaret for sårbare menneskers psykiske helbred, og det er et stort ansvar, som den enkelte psykolog tager på sig. Vi har som stand en åbenlys interesse i, at man kan stole på og have tillid til det offentlige system, der fører et uafhængigt tilsyn med psykologer. At tilsynet fungerer, er et kvalitetsstempel. Men det handler også om at sikre, at tilsynet følger med tiden, og har de rette handlemuligheder. Som psykologer spiller vi en stadig større rolle i samfundet, og behovet, for dét psykologer kan, vokser. Derfor er det vigtigt, at vi også har et offentligt og uafhængigt tilsyn, der matcher det.”

Er du som formand tryg ved det tilsyn, der er i dag?

Eva Secher Mathiasen: ”Vi har desværre set eksempler på, at tilsynet kunne have været mere grundigt og mere intervenerende. Samtidig er det i dag også sådan, at ikke-autoriserede psykologer ikke er omfattet af tilsynet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Det er derfor medlemmerne på generalforsamlingen bad os om at arbejde for, at tilsynet forbedres, også selvom det betyder, at der kastes mere lys på vores stand fra myndighedernes side.”

Hvorfor er der behov for at forbedre og skærpe tilsynet med psykologer?

Eva Secher Mathiasen: ”Det er der, fordi vi på nøjagtig samme måde som andre sundhedsprofessionelle har behov for, at der er tillid til, at tilsynet griber ind, når der er behov for det. Det er en opgave for politikerne på Christiansborg at justere loven, så tilsynet fremover får bedre muligheder for at udføre det nødvendige tilsyn og har en grundigere sagsbehandling. Samtidig er der i dag det, jeg vil kalde et juridisk hul i systemet, som stiller en psykolog, der får frataget sin autorisation, uden for tilsyn. Det sker selvom psykologen i princippet kan arbejde videre som psykolog. Det skal vi simpelthen have lavet om på.”

Hvad er det for ”huller” i tilsynssystemet, som du mener er relevant, at politikerne ser på?

Eva Secher Mathiasen: ”Som det er i dag, er det Psykolognævnet, der uddeler autorisationer – og samtidig også kan føre tilsyn med de psykologer, de giver autorisation til. Når Psykolognævnet får en klage, kan de vælge, om de opretter en tilsynssag. Men når sagen dertil, hvor Psykolognævnet fratager en psykolog autorisationen, så mister Psykolognævnet samtidig muligheden for at føre tilsyn med psykologen. Derfor har vi opfordret politikerne til at justere reglerne, så tilsynet fremadrettet også har en klageadgang og tilsyn med ikke-autoriserede psykologer. Når Psykolognævnet finder de tungeste sanktioner frem, som er at fratage en psykolog autorisationen, så er der jo netop behov for, at nævnet fører skærpet tilsyn med psykologen.”

Hvad er det for nogle skærpelser, du mener, der er behov for i tilsynet?

Eva Secher Mathisen: ”Udover at tilføre tilsynet en klageadgang og tilsyn med ikke-autoriserede psykologer, så har vi foreslået politikerne, at tilsynet i det hele taget får flere ressourcer og handlemuligheder. Det handler i bund og grund om, at tilsynet skal have de redskaber, der skal til for at føre et moderne, sikkert og velfungerende tilsyn. Det kan fx være, at tilsynet skal have redskaber og ressourcer til at kunne reagere mere grundigt i alvorlige sager.”

Du siger, at alle ikke-autoriserede psykologer bør være omfattet af tilsyn. Betyder det, at alle psykologer skal være omfattet af et offentligt tilsyn?

”Ja, det betyder det jo reelt. For de borgere, der går til psykolog i det ene eller andet regi, er det en fordel, at der er et mere ensartet tilsyn, så man sikrer kvaliteten hele vejen. Der vil naturligvis også fremadrettet være psykologer, hvis arbejdsfunktion gør, at de ikke er relevante for tilsynet – men sådan er det også i dag.”

Hvordan arbejder Dansk Psykolog Forening for, at der kommer politisk fokus på et bedre tilsyn?

”Vi har igennem længere tid været i kontakt med politikerne på Christiansborg for at skabe lydhørhed for at se på Psykolognævnets regler og rammer. Derudover havde Dansk Psykolog Forening i sidste uge foretræde for Social- og Indenrigsudvalget på Christiansborg. Formålet var give politikerne indblik i, hvordan tilsynet fungerer i dag, og hvordan vi kan sikre et bedre tilsyn fremadrettet. Det er en vigtig sag for Dansk Psykolog Forening, så derfor bliver vi også ved med at opfordre politikerne til at give tilsynet en tiltrængt gennemgang.”

Sådan fungerer det offentlige tilsyn med psykologer i dag

Psykolognævnet er den offentlige myndighed, der har til opgave at føre tilsyn med autoriserede psykologers faglige virksomhed og egnethed til udøvelse af erhvervet.

Tilsynet føres med alle autoriserede psykologer. Der er således ikke tilsyn med ikke-autoriserede psykologer.

Når der klages over en psykolog i Psykolognævnet, er det nævnet selv, der beslutter, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag. En borger kan klage til Psykolognævnet, men bliver ikke oprettet som part i sagen og får derfor ikke behandlet sin klagesag med de rettigheder og følgende procedurer, det normalt medfører. Hvis en borger indgiver en klage, ’overtager’ Psykolognævnet således klagen eller henvendelsen, og vælger om de vil føre en tilsynssag.

Psykolognævnet fører på den baggrund tilsyn med alle autoriserede psykologer uanset ansættelsessted, og uanset om psykologen arbejder inden for eller uden for sundhedsvæsenet.

Psykolognævnet kan som sanktion udtale kritik, alvorlig kritik, indføre skærpet tilsyn, give et fagligt påbud eller fratage autorisationen. Afgørelser om alvorlig kritik, skærpet tilsyn, fagligt påbud og autorisationsfratagelse offentliggøres med navns nævnelse. I 2018 behandlede nævnet i alt 90 tilsynssager.

Hvis den autoriserede psykolog arbejder inden for sundhedsvæsenet, suppleres Psykolognævnet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der behandler klager over konkrete sundhedspersoner.

Som tilsynsmyndighed vil Psykolognævnet afvente en afgørelse fra en klageinstans (f.eks. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn), inden Psykolognævnet tager stilling til, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag. Psykolognævnets behandling er betinget af, at der ikke er en konkret og samtidig klagesag i Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn.

Det er psykologens arbejdsopgaver, der er afgørende for, om der er tale om faglig virksomhed inden for eller uden for sundhedsvæsenet.

Samlet set er der således i dag et offentligt tilsyn og klagemulighed vedrørende autoriserede psykologer i form af Psykolognævnet og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Det manglende tilsyn med ikke-autoriserede psykologer er netop adresseret af beslutningen på Dansk Psykolog Forenings generalforsamling i 2018.

Læs mere her i arbejdsprogrammets pkt. 3.10.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge