Evaluering: Stor tilfredshed med Magasinet P

 I

Medlemmerne af Dansk Psykolog Forening er godt tilfredse med foreningens nye fagmagasin, viser ny evaluering. Flere initiativer bliver dog sat i søen for at styrke fagpsykologien endnu mere i magasinets spalter

Af redaktionen på Fagmagasinet P

Dansk Psykolog Forenings nye fagmagasin, Magasinet P, er blevet taget godt imod af medlemmerne. Det er konklusionen på en evaluering af tilfredsheden med fagmagasinet, der bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som blev foretaget i oktober 2016 blandt foreningens medlemmer – et år efter at det tidligere medlemsblad Psykolog Nyt blev relanceret som det nye fagmagasin P.

I alt 1.922 psykologer, eller godt 20 procent af medlemmerne, havde valgt at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, der blev udsendt på mail i flere omgange til alle foreningens medlemmer.

Og langt de fleste af medlemmerne af Dansk Psykolog Forening er glade for det nye fagmagasin P. 71 procent af medlemmerne fortæller således, at de er meget tilfredse eller tilfredse med Magasinet P. Dermed er medlemstilfredsheden med det nye fagmagasin relativt højere end tilfredsheden med det tidligere medlemsblad, som 57 procent angav at være meget tilfredse eller tilfredse med.

Fagmagasinet er også værdifuldt for medlemskabet af foreningen, viser undersøgelsen. 84 procent af medlemmerne er således helt enige eller overvejende enige i, at Magasinet P tilfører værdi til deres medlemskab, mens 87 procent er helt enige eller overvejende enige i, at det er vigtigt for Dansk Psykolog Forenings virke, at foreningen udsender et blad.

Tilfredsheden med magasinet hænger tilsyneladende sammen med alder, viser evalueringen. De mest tilfredse medlemmer er unge mellem 19 og 28 år – samt medlemmer mellem 49 og 58 år. De mindst tilfredse er medlemmerne mellem 59 og 78 år.

Beskæftigelsesmæssigt viser evalueringen, at de mest tilfredse er medlemmer fra henholdsvis studentersektionen (89 % meget tilfredse/tilfredse) og Pædagogiske Psykologers Sektion (77 % meget tilfredse/tilfredse), mens den laveste tilfredshed er hos medlemmer fra henholdsvis Universitetssektionen (44 % meget tilfredse/tilfredse) og Selvstændige Psykologers Sektion (62 % meget tilfredse/tilfredse).

Flere kvinder end mænd er desuden meget tilfredse/tilfredse med magasinet – og flere mænd end kvinder er meget utilfredse/utilfredse med magasinet.

Fra medlemsblad til fagmagasin

Magasinet P udkom for første gang i august 2015. Det skete efter, at den daværende bestyrelse i Dansk Psykolog Forening havde besluttet, at det tidligere medlemsblad Psykolog Nyt skulle relanceres og erstattes af et nyt fagmagasin med nyt strategisk formål, bredere målgruppe, ny redaktionel profil og indhold, nyt design/layout, nyt navn og nye bidragsydere.

Det nye fagmagasin skulle brande psykologer og psykologfaglighed, sætte fokus på, informere, perspektivere og skabe debat om psykologiens betydning i alle dele af samfundet og for samfundslivet, inspirere psykologer (medlemmer) og skabe en stærkere platform for faglig identitet og stolthed samt påvirke beslutningstagere og beslutningsprocesser.

Forandringen betød også, at magasinet skiftede redaktionel profil fra at være et medlemsblad, der primært hvilede på frivillige tekstbidrag fra foreningens medlemmer, til at være et journalistisk båret fagmagasin om psykologiens rolle og betydning i alle dele af samfundet og for samfundslivet, hvis indhold primært laves af professionelle fagjournalister.

Med det nye magasin holdt nogle af de tekster og artikler, medlemmerne kendte fra Psykolog Nyt, dermed også flyttedag. Debatindlæg og fagartikler, skrevet af psykologer, flyttede fra det trykte magasin over på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside til henholdsvis et nyt debatforum og et nyt digitalt univers Psykologi & Viden. Formålet var at give teksterne større udbredelse, et bredere publikum og muligheder for at blive ”delt” på eksempelvis sociale medier – samt at skabe mulighed for at kunne publicere langt flere tekster med større og hurtigere frekvens fra medlemmerne, end det er muligt i trykt magasin, som er afhængigt af sideantal og kun udkommer en gang om måneden.

Samtidig besluttede den daværende bestyrelse, at det nye magasin skulle evalueres efter et år. Det er denne evaluering, der nu er afsluttet.

Nye initiativer

Evalueringen viser som sagt, at medlemmerne er positive over for magasinet i dets nuværende form, både når det gælder magasinets udseende og indhold. Flertallet mener også, at det er hensigtsmæssigt, at medlemsdebatten nu er flyttet fra det trykte magasin over på foreningens hjemmeside.

Men der er også plads til forbedringer.

Generelt er medlemmerne mere enige i, at det er vigtigt, at Magasinet P gør en given ting, end de er enige i, at Magasinet P reelt gør det. Det gælder fx indenfor prioritering af artikler om forskning og magasinets evne til at blande sig i samfundsdebatten. Diskrepansen mellem, hvor vigtigt noget er, og om det udføres i praksis, gør sig også gældende for de medlemmer, som er meget tilfredse med Magasinet P. Det kan vidne om, at vigtigheden er et udtryk for medlemmernes høje ambition på professionens vegne, og dermed også fagmagasinet, lyder det i evalueringen.

Medlemmerne er også splittede i spørgsmålet om, hvorvidt det øger kvaliteten af artiklerne og magasinet, at indholdet overvejende er produceret af journalister. 44 procent af medlemmerne mener, at det øger kvaliteten af artiklerne og magasinet, at indholdet overvejende produceres af journalister, mens 44 procent af medlemmerne mener, at det svækker kvaliteten.

For at styrke prioriteringerne samt fagpsykologien i magasinets spalter har Dansk Psykolog Forenings bestyrelse derfor besluttet at iværksætte en række nye initiativer:

  • For at få flere artikler med tungere psykologfagligt stof i magasinet, indføres et nyt format kaldet ”Ph.d.-stafet”, hvor forskere (på 4-5 sider i bladet) skiftes til selv at skrive om deres ph.d.-forskning. Skribenterne giver hver gang stafetten videre til en ny Ph.d’er fra et andet universitet.
  • Der indføres faglige og videnskabelige referencer i bunden af artikler i magasinet P, som bygger på forskning fra fx tidsskrifter eller bøger.
  • For at styrke psykologfagligheden og sammenhængen til psykologernes faglige virke, indføres et nyt koncept kaldet ”Åbent redaktionsmøde” fire gange årligt, hvor redaktionen inviterer alle medlemmer til at møde op til et redaktionsmøde med deres ideer til artikler i magasinet. Mødet afholdes skiftevis i universitetsbyerne København, Aarhus, Odense og Aalborg
  • Det nuværende forskningsopslag i magasinet fortsættes, men skifter professorskribent fire gange årligt gennem en stafet således, at en professor skriver opslaget 3 gange, hvorefter han eller hun sender opgaven videre til en ny professor.

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af større evalueringspakke, der omfattede flere delelementer, herunder en kortlægning af magasinets rækkevidde i forhold til medieomtaler, en kvantitativ opgørelse af magasinets indhold i 2015+2016 fordelt på bl.a. stofområder, kilder og skribenter samt en opgørelse over webtrafik på magasinets del af www.dp.dk.

Læs hele evalueringsrapporten ”Evaluering af Magasinet P – en spørgeskemaundersøgelse 2016” her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge