Personvalg 2024: Kandidater til bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, der bliver truffet på GF. Mød alle kandidaterne og se, hvad de vil kæmpe for.

Mød kandidaterne og se deres mærkesager

Mød alle kandidaterne (i alfabetisk rækkefølge) til Dansk Psykolog Forenings bestyrelse. Som medlem kan du stemme på kandidaterne fra 27. maj 2024. Du modtager en personlig stemmemail, når valget åbner.


Bestyrelseskandidaterne til årets personvalg.

 

Bestyrelsen består af forpersonen, 8 kandidatmedlemmer og 2 studentermedlemmer. Heraf vælger bestyrelsesmedlemmerne en næstformand samt mindst 1 medlem til hvert af de faste udvalg.

Der var ikke opstillet modkandidater til forperson for bestyrelsen ved fristens udløb 12. april. Derfor fortsætter Dea Seidenfaden som forperson for Dansk Psykolog Forening.

Jeg hedder Amanda Kusk Jessen. Jeg er 37 år og autoriseret cand.psych. Jeg har været med i bestyrelsen siden 2016. Jeg arbejder i Børns Vilkår. Før det har jeg arbejdet i PPR i flere kommuner og som ”føl” i en psykologpraksis.

Jeg tror på fællesskabet 

Jeg har været aktiv i studienævnet, i DP Studerende, været TR og bor i bofællesskab med min mand og 2 børn. Det har givet mig den erfaring, at vi kan mere, når vi hjælpes ad. Det har jeg fx set som TR i PPR, hvor individuelle problemer kunne løftes op til ledelsen og tales om som et fælles vilkår.

Et andet sted hvor fællesskabet har haft betydning for mig er, at jeg har selv fået hjælp af DP. Det betød enormt meget at have jer alle sammen i ryggen. Udfaldet havde været meget anderledes, hvis jeg havde stået alene. Fællesskabet er essentielt i mine øjne, og bestyrelsesarbejdet noget af det mest meningsfulde og spændende bruge kræfter på. Derfor jeg stiller op igen.

Vi skal have en fair og ordentlig løn

Den vigtigste opgave for en fagforening er, at forhandle overenskomst og klæde os på til lønforhandling. Du skal kunne mærke, at DP kæmper en vis del ud af bukserne for din løn eller dit honorar.

Psykologer skal stå sammen om bedre arbejdsvilkår

Kender du det med at den kvalitet, du mener er forsvarlig at løse din opgave i, den bliver underkendt? -Og du må gøre det hurtigere, billigere eller helt afvise at tilbyde relevant hjælp? Arbejder du et sted, hvor kursusbudgettet er så lavt at det med at videreuddanne sig, det bliver realistisk set af egen lomme? Så synes jeg, at vi sammen skal kæmpe for arbejdsvilkår med tid til en forsvarlig opgaveløsning og knokle på for, at psykologernes videreuddannelse bliver offentligt finansieret.

Autorisation uden ventetid

Psykologer venter lige nu i over 1 år på autorisation. Det er så urimelig en behandling, der koster den enkelte psykolog dyrt! DP skal lægge max pres på, at psykolognævnet får resurser til en fair behandlingstid.

Synes du, at det her er vigtige emner, så håber jeg på at få din stemme.

Arne Grønborg Johansen, 66 år, cand.psych.aut, specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi.

Siden jeg i 2000 kom i bestyrelsen, har jeg bestræbt mig på at udføre et stykke professionelt bestyrelsesarbejde og gennemført bestyrelsesuddannelser på Ålborg Universitet og CBS (2014). I alle årerne har mine overordnede mål været:

 • Styrke: DP’s eksterne og interne profilering. Udadtil som en troværdig og respekteret forening, der er til at stole på og indadtil som en rummelig forening med plads til alle dele af psykologien.
 • Udbygge: DP’s medlemsservice på relevante områder og sikre at DP’s organisation løbende bliver gearet til de opgaver der tjener DP’s overordnede interesser bedst.
 • Forvalte: DP’ økonomi på en god og sund måde, på trods af, hvad der kan komme af interne og eksterne tiltag, der vil kunne forrykke dette forhold.

I den forhåbentligt nye bestyrelsesperiode vil det være de samme mål der danner ramme for mit arbejde.
I MP-pension (nu AkademikerPension), har jeg fra 2006 – 2018, siddet i bestyrelsen og været formand (2011-2012).
Jeg har siden 1990 været aktiv i A&O selskabet og hvor jeg sad i fagnævnet. Jeg har også siddet i Forretningsudvalget og Revisorgruppen, Været ansvarshavende redaktør for Psykolog Nyt, formand for Specialistudvalget, næstformand i DP.
Siddet i Dansk Psykologisk Forlags bestyrelse fra 2011- 2023, fra 2014 i Forbrugsforeningens repræsentantskab, fra 2021 AKA (Danmarks største arbejdsløshedskasse).

Fra 2007 har jeg været udpeget til at deltage i DP’s arbejde i EFPA (Europæisk Psykolog Forening) og i IUPsyS (verdensorganisationen for psykologer) siden 2008. Professionelt har jeg fra 1990 – 2002 været ansat i RAMBØLL. Fra 2002 – 2008 i BST-Nord. Fra 2008-2016 i PPR Faxe. Fra 2016 – 2021selvstændig psykolog. Fra 2021-2023 i PPR i Hvidovre og siden 2023 selvstændig psykolog. Derudover er jeg gårdejer. Været ekstern lektor ved Københavns Universitet, samt censor ved de 5 store universiteter og CBS. Siden 2020 domsmand ved retten.

Jeg har også erfaring fra bestyrelsesarbejde inden for bosted for beboer med psykiatriske udfordringer, sport, kultur og forsyning.

Med venlig hilsen
Arne Grønborg Johansen

Hvorfor stiller jeg op til posten?

Jeg har siddet i bestyrelsen i perioden 2020-2023 og ønsker at forsætte arbejdet med at gøre foreningen bedre end den allerede er. Jeg ønsker bedre arbejds- og lønvilkår for psykologer, samt ønsker jeg en forening der repræsenterer alle vores medlemmer ligeligt. Jeg ønsker en bedre gennemsigtighed i foreningens økonomi og en større medlemsinddragelse særligt ift. økonomi.

 Hvad vil jeg særligt arbejde for, hvis jeg får posten? 

At vi forsat har en god forening for de psykologer vi repræsenterer indenfor PPR, psykiatri, selvstændige psykologer, og at foreningen bliver bedre til at rumme de psykologer der har andre arbejdsopgaver såsom A&O psykologer. Jeg vil hertil arbejde for en gennemskuelig forening, hvor vi sammen forstår og tager stilling til foreningens økonomi. Afslutningsvist ønsker jeg en forening der er stærk i den grundlæggende fagforeningsopgave.

Mit navn er Caroline Skov Vestbjerg, og jeg ønsker at stille op til bestyrelsen. Jeg er 29 år, uddannet cand.psych. fra Aalborg universitet og har siden arbejdet i psykiatrien.

Jeg stiller op, fordi jeg har høje ambitioner på psykologernes vegne, og fordi jeg er stolt af vores fag og det arbejde, vi som psykologer udfører, og det er vigtigt for mig, at der fortsat arbejdes på at sikre, udvikle og beskytte vores fag og funktion!

Jeg ønsker at psykologernes stemme skal høres – særligt i den politiske debat! Der er emner som jeg synes er særligt aktuelle og vigtige for mig at arbejde for – herunder:

 • Autorisation
 • Titelbeskyttelse
 • Løn- og arbejdsvilkår

Jeg sidder som tillidsrepræsentant på min arbejdsplads og er i et tæt samarbejde med fagforeningen, hvor jeg her har fået en større indsigt i, hvad vi arbejder på, og hvilken indsats der sættes ind for at sikre bedst mulige forhold for psykologer, og her er jeg kun blevet bekræftet i min passion for det her arbejde!

Jeg ønsker at være en del af bestyrelsen for at sikre, og selv bidrage til det arbejde, der kommer flest mulige psykologer til gode. Det er vigtigt, at vi sørger for at psykologers arbejdsindsats og ansvar honoreres – herunder sikre vilkår vedrørende autorisation, og at titlen og de kompetencer, der følger cand.psych. uddannelsen, beskyttes. Lige så vigtigt synes jeg, det er fortsat at have fokus på løn, arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. OK24 er netop stemt igennem, jeg synes det er vigtigt vi bliver ved med at stile mod højere lønninger og ordentlige vilkår i vores arbejdsliv.

Jeg synes det er vigtigt, at vi står sammen som psykologer og som fagforening for at passe på det, vi kan og er. Jeg ønsker at sikre, at vores fagforening er en stærk og effektiv stemme, og det vil jeg målrettet arbejde på, hvis jeg bliver en del af bestyrelsen.

Jeg vil derfor gøre mit bedste for at en stemme på mig giver en stemme til dig!

Mit navn er Elin Andersen. Jeg er 50 år, og blev uddannet cand.psych. i 2003. Mine 20 år i faget, først i psykiatrien og siden som selvstændig, har motiveret mig til at stille op til bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening. Det har foreløbigt udmøntet sig i følgende tre mærkesager:

Psykiatrien

Længe, og fra mange fronter, har vi hørt at det halter i psykiatrien. Økonomien, men måske også strategien, har vanskeliggjort arbejdet. Med ”10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed” som blev vedtaget i 2022, er der nye toner på vej. Det er vigtigt at vi som faggruppe også er synlige, byder ind med gode løsningsforslag, og er med til at nuancere debatten. Og at vi løbende får et optimalt aftryk på implementeringen af planen, så vi sikre at klienten og høj faglighed er i centrum.

Tilsynet

På politisk plan er der nu forhandlinger om et nyt tilsyn for psykologer. Desværre er vi som fagforeningen ikke inviteret med helt ind i maskinrummet. Men vi kan stadig påvirke processen, hvilket foreningen også har gjort/ gør. Et arbejde jeg fortsat vil bakke op om, og efter bedste evne yderligere nuancere og præcisere. Som fx med mine 16 konkrete forslag til sikring af psykologernes retssikkerhed og en faglige bredde, i den kommende tilsynsmodel. Ligesom klienternes klager bør tages seriøst. Ovennævnte har desværre været en mangelvare, i vores nuværende tilsynsmodel. Jeg vil gerne arbejde for, at vi kommer godt i mål med det hele nævnt her.

Autorisationsgivende stillinger

Det er stadig svært for mange psykologer at få sin autorisation. Det vil jeg gerne arbejde for bliver lettere, med flere autorisationsgivende stillinger.

Flere indsatsområder vil naturligvis dukke op, i dialogen med jer medlemmer, internt i bestyrelsen og i foreningen, såvel som med eksterne partnere. Jeg vil se frem til hvad der måtte dukke op af idéer, muligheder, udfordringer, og fælles løsninger. At jeg i processen også vil lære mere om organisationen og det fagpolitiske arbejde generelt, er blot et kæmpe plus.

Joël Cyril Boukris, 45 år, cand.psych

Jeg har haft det store privilegie at sidde i bestyrelsen for første gang, og det har været et meningsfuldt bekendtskab og hverv.

Dansk Psykolog Forening er det organ, som kan og skal skabe de forandringer, som er til gavn for vores vigtige arbejde. Arbejdet med at skabe disse forandringer er ikke uden dilemmaer, og jeg må indrømme, at mange beslutninger kalder på ydmyghed over for det store ansvar, som er os betroet. Jeg synes, at vi kan være stolte over, hvordan vi har forvaltet ansvaret, og over at vi har formået at etablere et velfungerende samarbejde i bestyrelsen, selv når vi ikke er enige.
Det kan være svært at fremhæve individuelle bedrifter i bestyrelsesarbejdet. Med forbehold for at intet er gjort alene, tillader jeg mig dog alligevel at fremhæve mit arbejde med AkademikerPension og i prægningen af deres ansvarlige sundhedsordning, det lykkedes mig at lancere første forsøg på en Psykologifestivalen med over 100 oplæg i hele landet og jeg har involveret mig meget i, at rykke foreningen tættere på frivillige og øvrige medlemmer.
En ære tager jeg også i at have præget organisationens ledelse til at handle med mod og begejstring. Det er min stærke overbevisning, at vi laver et bedre stykke arbejde og i højere grad lykkes med dette arbejde, når vi er begejstrede for det, vi laver, og tør opsøge muligheder og potentiale.

Skulle jeg blive valgt i endnu en periode, vil jeg som hidtil deltage i det brede arbejde, men særligt vil jeg fokusere på tre forhold:

 1. At blive ved med at arbejde ihærdigt for at skabe et robust og positivt fællesskab, som inspirerer, udvikler og engagerer. Vores sektioner, selskaber og kredse er centrale i dette arbejde, og det er også derfor, at jeg selv er frivillig i en kredsstyrelse.
 2. At være en stærk drivkraft i at skabe anerkendelse omkring vores fag og vores virke. Jeg tror på, at det er herigennem, vi kan få adgang til større ansvar og bedre rammer og lønvilkår.
 3. At udvikle organisationen, så den hjælp og rådgivning, som ydes, har en tiltagende høj kvalitet. Således skal eventuel utilfredshed ikke skjules, men mødes med mod og løbende bruges konstruktivt til at forbedre organisationen til gavn for medlemmerne.

Lidt om min arbejdsmæssige baggrund: Jeg har erfaring fra kommuner, private virksomheder og NGO’er, som selvstændig og som iværksætter. Jeg mener at have vist, at jeg evner at skabe, mobilisere og inspirere. Jeg deltager også i den offentlige debat: Senest nu her i påsken (ved indsendelse af min kandidaturtekst) var jeg i Politiken med en artikel om unges indsigt i følelser og i radioen om samme emne. Man kan finde et uddybet CV på min LinkedIn-profil.

Der er meget, som jeg stadig ønsker at arbejde for. Med de erfaringer og relationer, som jeg har opbygget i min første periode, ser jeg endnu bedre muligheder for at realisere disse ønsker. Det er både med min hjerne og mit hjerte, at jeg ønsker at arbejde videre i og for foreningen, og jeg håber, at I vil forny jeres tillid til mig og give mig muligheden for at fortsætte.

Katja Damgaard Andersen, 32 år, cand.psych.

Mit kandidatur bunder i en tro på fagforeningens betydning. En robust fagforening sikrer ikke kun vores rettigheder og løn, men også et bæredygtigt og tilfredsstillende arbejdsliv – nu og i fremtiden.

Jeg vil selvfølgelig arbejde aktivt på at føre det arbejdsprogram som generalforsamlingen vælger ud i livet. Det mener jeg, gøres bedst når bestyrelsen har indsigt i de forskellige psykologers arbejdsforhold. Jeg vil bringe en forståelse for det kommunale og den virkelighed mange PPR-psykologer står i ind i bestyrelsen. Samtidig er jeg forholdsvis nyuddannet, så det er også et perspektiv jeg har med. Jeg har desuden en indsigt i vores forening, da jeg i perioden 2016-19 var en del af bestyrelsen, som repræsentant for studentersektion.

Mit ønske er at bidrage til en forening, der kæmper for de bedste vilkår og synliggøre vores faglige indflydelse. Jeg vil adressere de udfordringer, som mange psykologer oplever; mangel på ressourcer og tid til ordentlig udredning og behandling. Dette medfører også at vi skal have et skarpt fokus på hvilke opgaver løses psykologfagligt.

Jeg er særligt optaget af børn og ungeområdet, da det er en af de mest presserende dagsordener. Som forening er det afgørende, at vi støtter det arbejde, som psykologerne udfører. Det gør vi ved at

 • sikre psykologerne kan udføre deres arbejde på en måde, der føles fagligt tilfredsstillende
 • anvende faglig viden og ekspertise som grundlag for de ændringer og tiltag, der iværksættes
 • inddrage dem, der aktivt arbejder med børnene dagligt, for at sikre, at nye tiltag er meningsgivende, og at der er en sammenhæng mellem de politiske tiltag, der foreslås, og den praktiske udførelse
 • sikre at de tiltag der udmøntes i praksis, bidrager til at løse vores kerneopgave, og ikke skaber mere bureaukrati

Jeg vil også fokusere på autorisationsprocessen, samt fortsat stå værn om og udvikle vores uddannelse. Vi skal sikre at både nye og mere erfarne psykologer har de bedste forudsætninger.

Hvorfor stiller jeg op til posten?

Jeg stiller op for at arbejde på at forbedre løn og arbejdsforholdene for psykologerne generelt og med særligt fokus på de privatpraktiserende psykologers forhold. De privat praktiserende psykologer med ydernummer er ikke direkte repræsenteret i bestyrelsen, så derfor stiller jeg op.

Jeg er og har været repræsentant for de privatpraktiserende i Region Midt i to overenskomstperioder og er nu i tredje periode.

Jeg har desuden været repræsentant og nu næstformand i Kreds Østjylland, hvor jeg har arbejdet for at lave faglige og sociale arrangementer i snart 10 år, hvilket der har været stor tilslutning til.

Hvad vil jeg særligt arbejde for, hvis jeg får posten?

Jeg vil særligt arbejde på at forbedre løn-og arbejdsforhold for privat praktiserende med og uden ydernummer.

Jeg var i 1985 været medlem af bestyrelsen, hvor jeg arbejdede for at få etableret lokaler i Århus- hvilket lykkedes! Det har efterfølgende givet betydelig bedre og lettere muligheder for møde- og kursusaktivitet i Jylland. Det vil jeg fortsat arbejde for.

 

Jeg hedder Mathias, er 29 år gammel, uddannet i 2020 fra KU og i gang med blive specialpsykolog i psykiatri i Region Sjælland.

Hvorfor stiller jeg op til posten?

Da jeg som nyuddannet fik mine første regninger fra DP, meldte jeg mig ud af foreningen. Det var slet ikke tydeligt for mig, hvad alle de penge skulle gå til – heller ikke selvom jeg prøvede at finde ud af det.

Nu stiller jeg op til bestyrelsen, fordi jeg gennem slid og opsøgende arbejde, er blevet klogere på foreningen og ønsker at forbedre den. Jeg ønsker mig, at vi får en fagforeningen, alle psykologer kan vælge til af lyst og logik. En forening vi meget konkret ved, hvad vi får ud af.

Heldigvis skal jeg ikke genopfinde den dybe tallerken, for vores fagforening gør meget godt, men jeg vil få den ud af skabet og frem i lyset, så vi kan nyde, at vi har den.

Hvad vil jeg særligt arbejde for, hvis jeg får posten?

Klar kommunikation: Det skal være lige så selvfølgeligt, hvad man får ud af at være medlem, som det er, hvad man får ud af at have en god stol på sit kontor. Vi skal vide, hvordan vores penge skaber nytte for hinanden og os selv.

Forbundethed: Tænk at være medlem af en forening med 12.000 medlemmer, og alligevel synes, at det er svært at skabe forbindelse til fagfæller med fælles interesser. Jeg vil have at vores forening skal forbinde os – ikke i kommentarfelter på Facebook – men i endnu mere tilgængelige, decentrale netværk både online og i virkeligheden.

Overkommelige kontingenter: Hvis vi giver hinanden tid til at drage nytte af og blive glade for foreningen, før man skal betale fuldt kontingent, tror jeg, at vi kan få en ny generation af livslange medlemmer. Jeg vil arbejde for kontingentsatser, der ikke bliver dyrere for almindelige medlemmer, og som møder nyuddannede og funktionsnedsatte i deres økonomiske virkelighed.

 

Dansk Psykolog Forening skal markere sig skarpere i offentligheden og støtte medlemmerne på deres vej gennem uddannelse og karriere.

Jeg stiller op til bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening under følgende mærkesager:

Jeg hedder Matilde Hegnsgaard og er 34 år. Jeg bor nær Aarhus og er ansat i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Mit ønske er, at vi i Dansk Psykolog Forening fortsat arbejder på at sikre vækst i lønnen og skaber gode arbejdsvilkår for alle psykologer. Derfor er jeg særligt optaget af:

 • At psykologers faglige værdi og vigtige bidrag til samfundet bliver mere synligt i offentligheden.
 • At vi får flere med på holdet ved både at forbedre og fortælle klart om fordelene ved at være medlem af Dansk Psykolog Forening. På den måde kommer vi til at så stærkere – også ved forhandlingsbordet.
 • At processerne for specialuddannelserne bliver lettere tilgængelige og mere overskuelige. På den måde bliver flere medlemmer positivt motiveret til at videreuddanne sig.
 • At vi som forening bliver mere proaktiv ift. at informere om mulige karrierevalg allerede i slutningen af psykologstudiet. Jo bedre oplyste, de nyuddannede medlemmer er, jo større er chancen for, at de vælger rigtigt og føler sig trygge i jobbet som psykolog.

Jeg håber at få muligheden for at bruge min energi på at arbejde for en stærk forening, som kommer os alle til gavn.

Mette Bentzen. cand.psych.aut, 60 år.

Jeg arbejder som privatpraktiserende psykolog med ydernummer i Næstved, hvor jeg er flyttet til efter 20 år i Roskilde.

Jeg stiller ikke op, fordi jeg gerne vil kæmpe for en bestemt gruppe af psykologer. Jeg stiller op fordi jeg gerne vil bidrage til forbedring af psykologers arbejdsbetingelser generelt – og fordi jeg gerne vil sætte fokus på sammenhængskraften i vores forening.

Gennem mit arbejdsliv har jeg fået indsigt i mange forskellige former for hvad det vil sige at være psykolog både som ansat og som selvstændig. Jeg har arbejdet i offentlige, private og selvejende virksomheder, og jeg har arbejdet som medarbejder, leder, og intern og ekstern konsulent.

Og det er noget af det fantastiske vi kan – med vores uddannelse. Vi kan arbejde med mange forskellige typer af opgaver indenfor mange brancher, og vi kan ændre vores arbejdsliv undervejs.

Netop fordi vores arbejdsliv kan ændre sig så meget med tiden, er det vigtigt at sammenhængskraften står i højsædet. Vi har vores fag til fælles, trods interessemodsætninger og trods de dilemmaer som interessemodsætningerne skaber.  Det bliver vi nødt til at være åbne omkring – hvis sammenhængskraften skal bevares. Og det kræver kommunikation.

Hvis jeg har et specifikt fokus, så er det udover kommunikationen med medlemmer og mellem medlemmerne, at sammenhængskraften også bliver udstrakt til de af vores kolleger, som må arbejde på særlige vilkår. Dvs. hvordan skaber vi et rummeligt arbejdsmarked med gode arbejdsbetingelser for alle – også de der skal have særlige vilkår indenfor vores fag?

Og så kunne jeg drømme om, at DP blev det naturlige, det nødvendige og det nyttige valg – for alle psykologer i Danmark.

Tak for din opmærksomhed!

Natasha Todorovic Juhl, 36 år, selvstændig psykolog.

Jeg stiller op til bestyrelsen, fordi jeg brænder for det politiske arbejde med at varetage vores fagstands interesser. Vi er som fag utroligt afhængige af, hvad der sker på den politiske arena.

Vi kan vente månedsvis på vores autorisationsbevis, når Psykolognævnet ikke prioriterer os i deres opgaveløsning. Patienter kan vente månedsvis på rette hjælp, når Regionerne ikke giver mere i tilskud til ydernummerordningen, eller hvis de beslutter sig for, at digitale løsninger kan erstatte det fysiske nærvær. Og vi kan risikere at få vores faglighed alvorligt udfordret, hvis politikkerne pludselig beslutter sig for, at lærere kan blive ’skolepsykologer’ eller at psykoterapeuter er lige så egnede til at varetage psykologopgaver, som vi er.

Disse og lignende, udfordringer ønsker jeg at præge i en retning der tænker psykologfagligheden ind i beslutningerne. Dette mener jeg gøres bedst, ved at styrke samarbejdet med forskellige politiske interessenter, og arbejde på at fremme alliancer med såvel politiske som faglige aktører, samt bruge alle relevante medier til politisk interessevaretagelse og kommunikation.

Udover en generel optagethed af det politiske interessearbejde, har jeg følgende mærkesager:

 1. At få nedbragt ventetiden på autorisation i Psykolognævnet, og arbejde mod god implementering af den nye autorisationsmodel, når den kommer
 2. Titelbeskyttelse. Vi skal aktivt arbejde på at beskytte vores faglige stand. Både ved løbende at kvalitetssikre vores uddannelse og efteruddannelse, og ved aktivt at insistere på, at psykologarbejde udføres af psykologer.
 3. Bred repræsentation: Vi skal forsat være en bred repræsenteret faggruppe, og psykologers kompetencer skal i spil alle relevante steder i samfundet.

Med mig ind i bestyrelsesarbejdet bringer jeg udover min psykologfaglighed også en bachelor i organisation og ledelse, samt 5 års ledelseserfaring, bl.a. fra stillinger som: Callcenterleder i Ungdommens Røde Kors, Sektionschef i Atp, og Head of Customer Experience hos Trendsales.

Hvorfor stiller jeg op til posten?
Min kandidatur til bestyrelsen er drevet af et dybt engagement i psykologers arbejdsvilkår og styrkelse af vores faglige udvikling. Jeg har et særligt fokus på medlemsdemokratiet, psykiatriområdet, specialistuddannelser og støtte til vores decentrale enheder.

Min erfaring som fællestillidsrepræsentant og indenfor psykiatrien har udstyret mig med et bredt perspektiv på nogle af standens udfordringer og vigtigheden af en stærk, forenet indsats for at tackle disse.

Førstehåndseffekterne af snævre rammer, såsom psykiatriens behandlingspakker og hierarkiske strukturer, begrænser vores professionelle autonomi og fører til, at dygtige kolleger forlader faget. Det har styrket min overbevisning om, at vi skal arbejde for bedre rammer og et mere fleksibelt og støttende arbejdsmiljø, der respekterer psykologers faglighed og etiske forpligtelser. Jeg ønsker at fremme en tilgang, der vægter psykologisk indsigt og behandling højere, for både børn, unge og voksne.

For at styrke vores faglige fundament, vil jeg prioritere udviklingen af vores specialistuddannelser og sikre, at vores decentrale enheder har ressourcer og støtte. Disse enheder er essentielle for vores evne til at udvikle specialiserede færdigheder og have tilbud, der afspejler de varierende behov inden for vores fag.

Jeg vil arbejde for at øge vores politiske indflydelse inden for mental sundhed, sikre at vores stemme bliver hørt i vigtige fora, og at psykologiens vigtige rolle anerkendes bredt.

Jeg har sat stor pris på, at side i bestyrelsen de sidste tre år. Jeg håber at få muligheden for at fortsætte mit arbejde med og for foreningen.

Om mig: Jeg er specialist i psykopatologi med baggrund i psykiatrien i Region Midt og syv års erfaring som fællestillidsrepræsentant. Jeg har været med til at opbygge et tværregionalt netværk, der styrker vores strategiske position og psykologiske robusthed. Som medlem af Region Midts regionsråd for Psykiatri-Listen, har jeg arbejdet for at tilføre psykiatrien flere ressourcer, forbedre arbejdsforhold og fremme en holistisk tilgang til behandling af psykisk lidelse.

Jeg hedder Thea Friborg Skjellerup. Jeg er 36 år og stiller op til bestyrelsen. Jeg har i indeværende valgperiode været suppleant for bestyrelsen, men er blevet medlem af bestyrelsen siden. Jeg har været TR og AMR på mit tidligere arbejde og i den forbindelse har jeg siddet i Arbejdsmiljøudvalget. Jeg har også været kritisk revisor i to valgperioder.

Jeg blev for tre år siden Souschef i PPR i Lejre Kommune og er glad for at kunne gå ledelsesvejen med min psykologfaglighed. Jeg har været konstitueret leder af PPR i Lejre i de seneste tre måneder.

Jeg genopstiller til bestyrelsen fordi jeg oplever vores arbejde i Dansk Psykolog forening er yderst meningsfuldt og højaktuelt i dagens Danmark.

Det jeg blandt andet vil arbejde for, hvis jeg bliver valgt er:

 • Én fagforening som rummer alle psykologer

Jeg vil nævne ledelse, men der er selvfølgelig et utal af andre grupper som heller ikke skal glemmes. Jeg har oplevet at foreningen over den sidste valgperiode har arbejdet fokuseret og målrettet med at få ledelse til at fylde mere i psykologernes virke. Der skal være fokus på både at gøre vejen til ledelse lettere for dem der ønsker det og hjælpe og udvikle dem der er gået ledelsesvejen.

 • Øget kvalitet i rådgivning af medlemmer.

Jeg mener, at rådgivningen af vores medlemmer er en del af kerneopgaven, som vi hele tiden skal blive bedre at løse. Vi må kunne forvente mere af hinanden og af vores forening.

 • Forsat sikre støtte og styrkelse af TR og AMR værket

Min oplevelse som TR og AMR var helt klart at have en kompetent og villig fagforening i ryggen. Der var fokus på udvikling og opkvalificering for de tillidsvalgte, der jo går forrest for foreningen. Samtidig skal vi gøre TR og AMR til en attraktiv position at have på en arbejdsplads, dette for at sikre, at alle psykologer har en TR og en AMR.

 • Arbejdsprogrammet skal ud og leve og vi skal kunne imødekomme de postede muligheder der er i løbet af en valgperiode.

Gennem tiden har jeg desværre været vidne til, at det tager usandsynlig langt tid at få lavet arbejdsgrupper og få sat de projekter i søen som står beskrevet i arbejdsprogrammet. Jeg ønsker at forbedre og arbejde fokuseret på at vores rammer for arbejdsprogrammet og budgettet giver mulighed for at lykkes med det der stemmes igennem på generalforsamlingen.

Jeg hedder Trine Torp, er 54 år og uddannet cand.psyk med autorisation.

Ved at stille op til DP’s bestyrelse vil jeg gerne være medskaber af en forening, der er stærk på fagpolitisk interessevaretagelse for psykologer, og samtidig er en markant stemme i samfundsdebatter omkring menneskers trivsel, udvikling og fællesskaber.

Psykologers arbejdsfelt er bredt, og potentialet for, at det i fremtiden bliver endnu bredere, er der i høj grad. Foreningen skal favne og understøtte den mangfoldighed. Det kræver blik for både de store og velkendte arbejdsområder for psykologer, og samtidig opmærksomhed på de mindre nicher og nye faglige muligheder.

Jeg håber at kunne bidrage til bestyrelsesarbejdet med min brede psykologfaglige baggrund kombineret med flere års politiske erfaringer, som har givet mig særlig indsigt og et stort netværk.
Min psykologerfaring har jeg fra børne- og familieområdet i kommunerne, fra undervisningsområdet som lektor ved professionshøjskolers grund-, efter- og videreuddannelse, samt fra selvstændig praksis som konsulent og supervisor.
Jeg har fagpolitisk baggrund som TR på kommunale arbejdspladser og som medlem af bestyrelsen for DP’s sektion for kommunalt ansatte psykologer.

De politiske erfaringer har jeg fra byråd og Folketinget, med ordførerskaber bl.a. indenfor socialområdet, psykiatri og ligestilling. Her har jeg også ledelseserfaring fra partiets landsledelse og som næstformand i Folketingets Præsidium. Herudover har jeg haft bestyrelsesposter i sociale NGO’er.

Jeg ønsker at bidrage til en åben og involverende medlemsorganisation, som lytter til medlemmernes forskellige perspektiver, erfaringer og indsigter, og som skaber gode muligheder for, at man som medlem kan bruge og få styrket sit engagement og sine kompetencer.

Jeg vil arbejde for en forening, som har høje idealer for psykologien og psykologers betydning, og samtidig evner at have den konstruktive og pragmatiske tilgang, som er nødvendig, hvis DP skal have indflydelse og skabe konkrete resultater.