Personvalg 2024: Kandidater til Komité for Etik

Komité for Etik har en vigtig opgave i at udbrede kendskabet til de etiske principper. Her kan du møde medlemmer, der stiller op.

Mød kandidaterne til Komité for Etik

Som medlem kan du stemme på kandidaterne fra 27. maj 2024. Du modtager en personlig stemmemail, når valget åbner. Her kan du møde kandidaterne til komitéen, og det er stadig muligt selv at stille op til Komité for Etik.


Kandidaterne til årets valg i Komité for Etik. Yderst til højre forperson Johanne Bratbo, der er genvalgt uden modkandidat.

Komiteen består af 5 repræsentanter og 2 suppleanter.

Hvorfor stiller jeg op til posten?

Mit navn er Katla og jeg er 30 år gammel. Jeg er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet i 2022. Jeg arbejder ved RCT-RehabiliteringsCenter for Traumatiserede, hvor jeg forestår udredning og behandling af traumatiserede flygtninge.

Etik har altid været et område, jeg har interesseret mig meget for. I mit tværfaglige arbejde med flygtninge konfronteres jeg igen og igen med forskellige etiske overvejelser og dilemmaer, hvilket har øget min interesse yderligere.

Det er vigtigt for mig at blev en del af komité for etik, da jeg har et ønske om at gøre etikken mere forståelig og synlig i praksis. Jeg mener, det er særligt vigtigt i forhold til nyuddannede psykologer samt psykologistuderende, så der skabes grobund for en solid start på arbejdslivet med etik som en integreret del af hverdagen. For at synliggøre etikken for en bred gruppe af psykologer, er det vigtigt, at der er en bred repræsentation i komiteen, med hensyn til køn, alder, erfaring, kultur mv. Jeg mener at kunne bidrage dertil.

Hvad vil jeg særligt arbejde for, hvis jeg får posten?

Jeg ønsker at bringe min erfaring med flygtninge- og minoritetsgrupper i spil i komiteen. De etiske dilemmaer i minoritetsgrupperne kan være meget tydelige til tider, men vi konfronteres også dagligt med mindre iøjnefaldende dilemmaer, der har stor indflydelse på disse grupper. Jeg ønsker at bidrage til at styrke psykologer i at identificere og håndtere dilemmaerne.

Jeg vil også skabe fokus på etikken i tværfagligt samarbejde. Mange nyuddannede kommer i jobs, hvor de er eneste psykologer, hvor tværfagligheden bliver bærende for deres hverdag og arbejdsform. Det kan medføre overvejelser om, hvad man gør, når en anden faggruppe ikke har samme etiske kodeks som en selv. For hvordan håndterer man så de etiske dilemmaer? Jeg vil bidrage til, at psykologer nemmere kan navigere i de forskellige etiske udfordringer, så det tværfaglige arbejde og psykologernes trivsel deri kan styrkes.

Endeligt ønsker jeg at lære mere gennem arbejdet, som jeg vil tilgå med stor interesse og ydmyghed.

Et gammelt kinesisk ordsprog siger, at ”du når derhen, hvor du er på vej til”. Derfor har jeg ofte i mit liv stoppet op og tjekket retningen. Jeg er 48 år, og kom til Danmark fra Polen i 2001, hvor jeg valgte at flytte efter min kærlighed, Kennet. Jeg var humanistisk uddannet cand. i kulturvidenskab på pædagogisk psykologisk institut, hvor faglig og personlig udvikling var tæt, og med mange filosofiske samt etiske refleksioner. Men min kandidatgrad var ikke let at ”oversætte” til en dansk uddannelse, så jeg startede forfra og blev psykolog fra Aarhus Universitet i 2011. Begge uddannelser passede dog perfekt sammen for at arbejde i netop den niche, som for mig giver så stor mening – nemlig med PTSD-ramte flygtninge.

10 år på området, undervejs også som både TR og AMR, har formet, skærpet og dannet mig, samt udbygget mine evner og min lyst til at fordybe mig i den del af den menneskelige natur, hvor det mørkeste ragnarok ofte står sammen med det smukkeste altruistiske.

Hvad vil jeg særligt arbejde for, hvis jeg får posten?

Jeg uddanner mig nu til specialpsykolog, og ser ofte kollegaer i psykiatrien, som udfører et fantastisk arbejde, hvor etik fylder. Jeg vil gerne være med i Komité for Etik for at se på de sager, hvor tvivl og dilemmaer kommer frem, men jeg håber, at komiteen måske kan spille en større rolle.

For mange er ønsket om at blive psykolog begrundet i at kunne gøre noget for nogen, men dette ønske og ivrige initiativer kan ofte stoppes af, at psykiatrien er en politisk styret organisation. Kan den politiske kultur og den faglige kultur forenes uden at psykologer rammes af moralsk stress?

Psykologer har en forpligtelse til at stille de etiske spørgsmål, men også til at kræve rammer, som ikke gør, at vi skal undskylde, fordi vi værner om værdier og etik. Et uheldigt råd jeg engang modtog var, at jeg skulle nedjustere mit etiske kompas, men da ville retningen være forkert. Små skridt, men i den rette retning. Jeg vil gerne udfolde og udfordre mit etiske kompas i Komiteen for Etiks vigtige arbejde.

Jeg hedder Søren Willert, er 81 år gammel, mag.art.(psych.) i 1970. Blev psykologistuderende i 1964. Bidrog til udvikling af den fagkritik af en totalt utidssvarende uddannelse (spørgsmål fra salen: ”Hvorfor figurerer Freuds værker ikke på nogen pensumlister??”), der i 1968 førte til studenteroprørets start. Indgik i den 7 personer store gruppe ældre studerende, der i 1968 var med til at starte det århusianske psykologistudium.

Jeg blev valgt ind i Komite for Etik ved sidste GF og har siden været tæt arbejdsmakker med forperson Johanne Bratbo med sigte på udvikling af inspirerende refleksionsmateriale samt deltagelse på medlemsmøder, hvor vi inviterer til debat og indsamler praksisnært etikrelevant erfaringsmateriale. Johanne og jeg har stor gensidig professionel fornøjelse af samarbejdet. Som ‘arbejdende pensionist’ har jeg mulighed for at levere en ganske omfattende arbejdsindsats – og gøre brug af talenter udviklet gennem et 51 år langt forløb som universitetsforankret praktiker. Desuden trækker jeg på erfaringer fra 1980-90erne som hhv. medlem af / formand for det daværende etiknævn.

Jeg ønsker fremover at videreføre og videreudvikle de aktiviteter, jeg har været med til at opdyrke og udvikle siden sidste GF. Som jeg har oplevet det, bærer fælles, vel-faciliteret etisk refleksion blandt praktiserende psykologer på et kæmpe udviklingspotentiale, ikke kun for hin enkelte, men også for arbejdsgrupper, for arbejdspladser, ja, principielt for hele vores stand. Det, der i arbejdshverdagen kan opleves som bøvl, urent trav, faglige anfægtelser, oplevet magtesløshed, m.m., kan gennem etik-sproget og den fælles etiske refleksion få tilføjet nye forståelsesnuancer, der fremmer faglig selvbesindelse samt, i heldigste fald, situationsforbedrende handling. Vi er i Komite for Etik, og med hjælp fra mange decentrale enheder, nået langt med hensyn til at udvikle en solid arbejdsplatform til fremme af fælles, konstruktiv etisk refleksion. Det arbejde skal videreføres.

Der er ikke opstillet modkandidater til forperson for Komité for Etik og Johanne Bratbo er derfor genvalgt.

Se Johanne Bratbos præsentationsvideo