Høring over forslag til ændring af forældreansvarsloven

(Styrkelse af barnets ret til begge forældre, herunder barnets bedste ved samarbejdschikane og forældrefremmedgørelse, samt forældreansvar for forældre, der er dømt for gentagen vold i nære relationer)

Dansk Psykolog Forening har fra Social-, Bolig og Ældreministeriet modtaget ’Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven (Styrkelse af barnets ret til begge forældre, herunder barnets bedste ved samarbejdschikane og forældrefremmedgørelse, samt forældreansvar for forældre, der er dømt for gentagen vold i nære relationer).

Med lovforslaget udmøntes vedhæftede aftale mellem regeringen og støttepartier om et forbedret familieretligt system. Formålet med aftalen er at fastholde den familieretlige reforms fokus på barnets bedste og barnets trivsel i brudsituationer og at fortsætte arbejdet med forbedringer set fra barnets perspektiv. Det er forældrenes pligt at sikre, at barnet ikke gøres til et våben i relationen mellem dem. Derfor skal samarbejdschikane, herunder forældrefremmedgørelse, i forældreansvarssager i højere grad end i dag stoppes. Det er afgørende, at der så tidligt som muligt sættes ind over for samarbejdschikane, herunder forældrefremmedgørelse, og med aftalen iværksættes der derfor en række forebyggende initiativer, herunder udarbejdelse af en faglig guideline om håndteringen af disse sager.

Udkast til lov om ændring af forældreansvarsloven indeholder flere initiativer bl.a.  at anvendelsen af børnesagkyndige erklæringer i alle sager om forældreansvar skal udbygges, og at det i den forbindelse skal afdækkes, om der som et supplement til de eksisterende børnesagkyndige undersøgelser kan udvikles en mindre omfattende undersøgelsesform. Med aftalen skærpes fokus på barnets trivsel og på det forebyggende arbejde med forældrene, bl.a. ved at afholde børnegrupper, børnesamtaler og overvåget samvær i barnets nærmiljø, ved at styrke Familieretshusets konfliktnedtrappende tilbud til familierne og ved at tilbyde en tidlig forebyggende indsats til familier i form af parrådgivning, herunder til forældre der endnu ikke har brudt med hinanden. For at styrke forældrenes retssikkerhed følger det af aftalen, at fristen for at træffe afgørelse om kontaktbevarende samvær udvides fra tre uger til fire uger for at sikre rimelige frister for partshøring.

For mere dybdegående information om indholdet af lovforslaget, se da nedenstående høringsmateriale.

Eventuelle bidrag som skal indgå i Dansk Psykolog Forenings samlede høringssvar, skal du indsende igennem formularen herunder senest 10. august. Vi beklager den korte frist, der skyldes, at ministeriet har lagt høringsperioden over sommerferien.

Høringsfrist: 10. august 2024.

 

  Er du medlem af DP?

  Vedhæft gerne høringssvar

   

  Høringsmateriale:
  Høringsbrev
  Udkast til lovforslag om ændring af forældreansvarsloven (Styrkelse af barnets ret til begge forældre m.v.)
  Aftale om et forbedret familieretligt system

  Har du spørgsmål eller andet til høringen, er du altid velkommen til at kontakte DP på ajs@dp.dk eller på aab@dp.dk.