Afrapportering

Arbejdsprogrammet er for 2018-2021 er afsluttet. Her kan du se afrapporteringen for alle programpunkter inden for de fire strategiske mål:

 1. Psykologien skal bruges til gavn for borgere og samfund
 2. Psykologerne skal have et godt arbejdsliv
 3. Forskning og uddannelse skal udvikle psykologernes praksis
 4. Foreningsfællesskabet skal gøre psykologerne stærkere

I videoen kan du møde Nikolai, der fortæller om Corona-panelet.

Indblik i i Corona-panelets indsats

1. Psykologien skal bruges til gavn for borgere og samfund

1.1 Børn udvikling og trivsel

Dansk Psykolog Forening (DP) vil indgå samarbejde med andre aktører for at skabe bedre grundlag for, at børn i Danmark kan trives og udvikle sig sundt. Barnets udvikling har stor betydning for resten af livet, og der er derfor et stort potentiale for større trivsel i et livstidsperspektiv ved at prioritere børns udvikling og trivsel.

Læs statusartikel for arbejdsprogram punkt 1.1.

1.2 Indsats om stress

Dansk Psykolog Forening (DP) vil øge anvendelsen af psykologfaglige kompetencer for at imødegå stress, der er et stort folkesundheds- og samfundsmæssigt problem.

 

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 1.2.

1.3 Behov som indikator for henvisning til psykolog

Dansk Psykolog Forening (DP) vil på længere sigt arbejde for at borgere, som har behov for psykologhjælp, kan henvises på baggrund af deres behov i stedet for de nuværende henvisningskriterier, ligesom direkte adgang til psykologhjælp i stil med den britiske ordning er en målsætning.

Henvisning til psykolog under praksisoverenskomsten er begrænset til en række ydre hændelser og de to diagnoser angst og depression, ligesom der er en meget begrænset økonomi og et begrænset antal ydernumre i ordningen. Det betyder samlet set, at potentialet for udnyttelse af de privatpraktiserende psykologer langt fra anvendes.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 1.3.

1.4 Psykologfaglighed i rehabiliteringsteams

Arbejdsprogrampunktet omhandler det tværfaglige rehabiliteringsteam, som ser borgere i jobafklaringsforløb. Der skal arbejdes for, at psykologer bliver en del af rehabiliteringsteamet. Det er lovpligtigt samme med bl.a. læger fra regionernes kliniske funktioner, mens det ikke er tilfældet for psykologer.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 1.4.

1.5 og 1.6 Tolkeuddannelse og tolkebistand

1.5. Etablering af tolkeuddannelse i forhold til sundheds- og socialsektorerne

Den verbale kommunikation er stort set hovedredskabet i et behandlingsforløb hos en psykolog. Når dette uundværlige redskab ikke kan bruges effektivt i forbindelse med psykologisk undersøgelse, behandling eller samtaler i forhold til en stor befolkningsgruppe, medfører det en række alvorlige problemer. En god kommunikation på tværs af sprogene kræver en professionel formidler. Derfor er det vigtigt, at DP i et tværgående samarbejde med relevante sektioner og faglige selskaber i DP og eksterne relevante faglige organisationer og interessenter, arbejder for at fremme etablering af en professionel tolkeuddannelse, der dækker det sundhedsfaglige og sociale område, og hvori der indgår moduler i bl.a. medicinsk, socialfaglig, juridisk og psykologisk tolkning. Relevante organisationer er bl.a. Lægeforeningen, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, traumecentre, m.fl.

1.6. Klare og skærpede regler for tolkebistand ved psykologbehandling

DP skal arbejde for, at psykologer har ret til at rekvirere tolk i deres arbejde med fremmedsprogede klienter på lige vilkår med andet sundheds- og socialt personale, når psykologen vurderer det nødvendigt.

Herunder – Psykologer skal af etiske grunde kunne afvise at anvende familiemedlemmer eller andre relationer, der vurderes at være inhabile, til tolkning. Tolkning bør være en neutral og professionel indsats. Klienter, der behøver tolkning, skal kunne afvise brug af en bestemt tolk med henvisning til familiære modsætninger eller med henvisning til kulturelle, politiske eller religiøse uoverensstemmelser fra hjemlandet.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 1.5 og 1.6.

1.7 Altompsykologi (AOP)

Borgerne skal opsøge og finde relevant viden om psykologi hos psykologerne. Her skal de sikres nem adgang til kvalificeret viden om psykologi, psykiske lidelser og mental sundhed. Samtidig skal psykologerne profileres, og kendskabet til deres viden og kompetencer skal øges. AOP skal være den hjemmeside, danskerne besøger, når de søger viden om psykiske lidelser, personlig udvikling og mental sundhed.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 1.7.

1.8 Bedre kontaktflade mellem kunde og psykolog

Dansk Psykolog Forening (DP) skal undersøge mulighederne for at etablere en portal til kontaktformidling og salg mellem selvstændige psykologer og forsikringsselskaber samt mellem selvstændige psykologer, hhv. borgere og virksomheder. Såfremt undersøgelsen viser sig gunstig, arbejder DP videre med henblik på en etablering.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 1.8.

1.9 Fagmagasinet P

Dansk Psykolog Forenings blad, Fagmagasinet P, skal inspirere medlemmerne og understøtte faglig identitet og stolthed, ligesom det skal medvirke til at påvirke beslutningstagere og -processer. Magasinet skal brande psykologer og psykologernes faglighed. Fagmagasinet P skal understøtte foreningens arbejde med at sætte fokus på, informere, perspektivere og skabe debat om psykologernes og psykologiens betydning i samfundet.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 1.9.

1.10 Sociale medier og kommunikation

Dansk Psykolog Forenings (DP) kommunikation skal understøtte de strategiske mål og bidrage til, at medlemmerne oplever værdi af og tilfredshed med medlemskabet. DP skal opleves som en synlig, vedkommende og tilgængelig forening.

 

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 1.10.

2. Psykologerne skal have et godt arbejdsliv

2.1 Politisk og ledelsesmæssigt fokus på forhandlingsforløb og medlemstilfredshed

Dansk Psykolog Forening (DP) vil arbejde med medlemmers løn med nyt og endnu større fokus. De offentlige arbejdsgivere har ved OK18 rejst krav om yderligere fokus på lokal løndannelse. Erfaringen viser, at psykologstanden har haft den bedste lønudvikling i perioder med mest udvikling i den lokale løndannelse. Foreningen skal derfor fra politisk hold, via sekretariatet og i samarbejde med tillidsrepræsentanter og medlemmer have fuldt fokus på løndannelse og lønforhandling. Der skal opstilles klare politiske mål og beslutninger, der sikres i samarbejde mellem de forskellige interessenter i foreningen.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 2.1.

2.2 Gode forhandlingsforløb

Dansk Psykolog Forening (DP) vil sikre gode forhandlingsforløb for psykologerne ved, at det enkelte medlem har overblik over sin løn, muligheder for lønudvikling og kan påtage sig rollen med at påvirke arbejdsgiverne.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 2.2.

2.3. Udvikling af forhandlingsindsatsen i det offentlige

Dansk Psykolog Forening (DP) vil arbejde for, at foreningens offentligt ansatte medlemmers relative lønandel forbedres gennem den lokale, individuelle løndannelse.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 2.3.

2.4 Ruste privatansatte til gode forhandlinger

Privatansatte medlemmer skal klædes bedst muligt på til forhandlingsprocessen, og de skal vide, hvordan de selv kan påvirke løndannelsen:

 • Synliggørelse og markedsføring af Dansk Psykolog Forenings (DP) tilbud om rådgivning, sparring og kontraktgennemgang evt. suppleret med nye videofilm om forhandling og markedsføring af DP’s lønberegner.
 • Gennemførelse af kurser i egen lønforhandling.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 2.4.

2.5 Praksisoverenskomsten

Dansk Psykolog Forening (DP) vil forhandle en ny og bedre praksisoverenskomst (POK), der sikrer gode vilkår og rammer for selvstændige psykologer med ydernummer.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunk 2.5.

2.6 Bedre forretning og rammer for kvalitet for psykologer i liberalt erhverv

Dansk Psykolog Forening (DP) vil fortsætte de prioriterede indsatser for at sikre gode rammer, kvalitet og gennemsigtighed i forsikringsdækkede psykologydelser.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 2.6.

2.7 Det socialt-psykologiske samarbejde

Dansk Psykolog Forening (DP) vil genforhandle aftalen mellem foreningen og Kommunernes Landsforening om socialt-psykologisk samarbejde med henblik på forbedring, revision og modernisering af aftalen. Aftalen er forældet og anvendes ikke efter hensigten.

 • Foreningen skal anmode Kommunernes Landsforening om genforhandling af aftalen.
 • Før forhandlingerne skal der udarbejdes forhandlingsoplæg med præcisering af DP’s ønsker til konkrete forbedringer og moderniseringer.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 2.7.

2.8 Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

Dansk Psykolog Forening (DP) vil forbedre foreningens indsats over for psykologernes arbejdsmiljø. Psykisk arbejdsmiljø og stress er en væsentlig udfordring for psykologerne, og foreningen vil derfor iværksætte en række initiativer for at forbedre foreningens indsats på området.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 2.8.

2.9 Etablering af vikarbureau for psykologistuderende til psykiatrien

Dansk Psykolog Forening (DP) skal undersøge mulighederne for at etablere et vikarbureau for psykologistuderende til at varetage opgaver i sundhedsvæsenet. Hvis DP’s undersøgelse falder positivt ud, skal der arbejdes videre mod en etablering.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 2.9.

2.10 Karriereudvikling på nye måder

Dansk Psykolog Forening (DP) vil udvikle nye karriereudviklende og netværks-skabende aktiviteter målrettet ledige psykologer.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 2.10.

2.11 Psykologer i ledelse

Dansk Psykolog Forening (DP) vil arbejde for, at flere psykologer vælger at blive ledere. Flere psykologer i ledelse kan føre til en højere anseelse og profilering af psykologfagligheden, psykologien kan få en mere fremtrædende plads i ledelsesmæssige og organisatoriske beslutninger, ligesom psykologer på ledelsesposter kan føre til ansættelse af flere psykologer.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 2.11.

2.12 Psykologer i erhvervs- og organisationspsykologi

Dansk Psykolog Forening vil udbyde faglige arrangementer og netværksdannende aktiviteter, med erhvervs- og organisationspsykologi som det gennemgående tema.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 2.12.

2.13 Persondataforordningen og datasikkerhed

Dansk Psykolog Forening vil understøtte psykologer med selvstændig virksomhed med viden om Persondataforordningen og datasikkerhed.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 2.13.

3. Forskning og uddannelse skal udvikle psykologernes praksis

3.1 Modernisering af specialistuddannelsessystemet

Dansk Psykolog Forening (DP) vil gennemføre en samlet modernisering og forenkling af hele specialistuddannelsessystemet.

Specialistuddannelserne er en hjørnesten i mange psykologers efteruddannelse. Medlemsundersøgelser viser imidlertid, at det kan være vanskeligt for det enkelte medlem af finde vej gennem et forløb, ligesom det kan være udfordrende at skifte specialistretning undervejs, hvis man fx skifter job og arbejdsfelt. En række af specialistuddannelserne har så lav søgning, at udbuddet af kurser er sparsomt, og det kan være vanskeligt at gennemføre en specialistuddannelse.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 3.1.

3.2 Kursusudvikling

Dansk Psykolog Forenings (DP) centrale kursusvirksomhed skal udvikle og udbyde kurser og arrangementer, der imødekommer kvalifikationsbehov, som medlemmerne og arbejdsmarkedet efterspørger.

Medlemmer og arbejdsgivere efterspørger kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet. Foreningen skal udbyde kurser, der er relevante for efterspørgslen og både udvikle psykologfaglige kurser og kurser inden for andre fagområder, som er relevante for større medlemsgrupper.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 3.2.

3.3 Forslag om kurser til medlemmer med nedsat funktionsevne

Dansk Psykolog Forening (DP) undersøger, hvordan psykologer, der af helbredsmæssige grunde ikke kan arbejde 15 timer om ugen, får mulighed for at deltage i efteruddannelse og kurser.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 3.3.

3.4 Psykologer i somatikken (børn)

Dansk Psykolog Forening (DP) skal nedsætte et arbejdsprogramudvalg med henblik på at styrke den politiske interessevaretagelse på det sundhedspsykologiske område. Udvalget skal arbejde med et område eller en sygdomsgruppe inden for det somatiske hospitalsvæsen og omhandle børn.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 3.4 (børn).

3.4 Psykologer i somatikken (voksne)

Dansk Psykolog Forening (DP) skal nedsætte et arbejdsprogramudvalg med henblik på at styrke den politiske interessevaretagelse på det sundhedspsykologiske område. Det skal dække et område eller en sygdomsgruppe inden for det somatiske sundhedsvæsen og omhandle voksne.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 3.4 (voksne).

3.5 Psykologer som sundhedspersoner i psykiatrien

Dansk Psykolog Forening (DP) skal nedsætte et arbejdsprogramudvalg, der skal understøtte foreningens arbejde med at integrere psykologer som sundhedspersoner i psykiatrien.

Spørgsmålet om psykologernes status som sundhedspersoner er afklaret rent juridisk, men der tilbagestår et vigtigt arbejde med at ændre organisationsformen og den kultur i psykiatrien, der fortsat lægger hindringer i vejen for psykologernes yderligere integrering, anvendelse af deres kompetencer og muligheden for at vinde hævd i psykiatrien.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 3.5.

3.6 Fremme forskning i psykologi

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for forskning af god kvalitet i regi af Psykologordningen og de regionale forskningsindsatser, samt fremme strategisk forskning i psykologiske problemfelter i regi af de offentlige forskningspuljer.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 3.6.

3.7 Adgang til forskning i psykologi

Der skal afsøges muligheder og interesse for, at Dansk Psykolog Forening (DP) indgår samarbejdsaftaler om medlemsrabat på forskningsadgang samt lettere overblik over dansk forskning i psykologi.

Det er væsentligt for faget, at udøverne/medlemmerne har adgang til opdateret forskningsviden til gavn for behandlingen af klienter.

 • Der iværksættes en undersøgelse af medlemmernes ønsker og behov på området.
 • Der afsøges relevans og mulighed for at etablere en database, hvor danske psykologer kan uploade egen forskning, så medlemmer nemt kan søge blandt forskning publiceret af psykologer på de danske universiteter.
 • Der afsøges mulighed for en/flere rabatordninger til tidsskrifter og forskningsdatabaser som medlemsfordel.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 3.7.

3.8 Forskningspriser

Dansk Psykolog Forening (DP) uddeler fremover både en junior- og en seniorforskerpris på hver 25.000 kr. til to psykologer, som efter vurdering og udvælgelse af en bedømmelseskomité har bidraget med væsentlig ny forskningsmæssig viden om psykologien, uanset om vedkommende er medlem eller ej. Begge priser uddeles i de år, hvor der ikke afholdes generalforsamling i DP. Prismodtagerne forpligter sig til at holde et oplæg på et arrangement og/eller i form af en optagelse (TED talk eller lign.). Der er fri indstillingsret til bedømmelsesudvalgene, hvor kandidaterne vurderes.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 3.8.

3.9 Modernisering af autorisationsordningen

Dansk Psykolog Forening vil tage initiativ til en modernisering af autorisationsordningen, som ikke har fulgt med den virkelighed og praksis, som psykologfaget udspiller sig i.

Bestyrelsen besluttede på BM21, at moderniseringen af autorisationsordningen skal ske i sammenhæng med arbejdet med nyt tilsyn, AP 3.10, hvis det viser sig muligt. Denne beretning skal derfor ses i sammenhæng med beretning om AP 3.10 Psykolognævnet skal føre tilsyn med alle psykologer.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 3.9.

3.10 Tilsyn (Bemærk venligst at AP 3.9 Modernisering af autorisationsuddannelsen på baggrund af beslutning i bestyrelsen er blevet inkorporeret i AP 3.10.)

Psykolognævnet skal føre tilsyn med alle psykologer. Dansk Psykolog Forening (DP) skal arbejde for en lovændring, der sikrer, at Psykolognævnet varetager tilsynet med alle psykologer.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 3.10.

3.11 Teknologiunderstøttet psykologbehandling

Dansk Psykolog Forening (DP) vil fortsat have fokus på forholdene omkring teknologiunderstøttet psykologbehandling. Telepsykiatrien har vundet

indpas i regionerne og er nu udvidet til at omfatte hele landet. Samtidig stifter flere og flere psykologer bekendtskab med psykologarbejde online, og der vil formentlig ske en stigning i efterspørgslen fra kunder. Det stiller krav til foreningens medlemsrådgivning om disse spørgsmål, og derfor opfordres DP’s online-panel til at fortsætte arbejdet med at rådgive om området.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 3.11..

3.12 Arbejdsgiverfinansieret specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi

Dansk Psykolog Forening vil arbejde for etablering af en specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi målrettet psykologer i privat praksis.

Arbejdsgiverfinansiering af specialistuddannelserne er et samlet mål i foreningens efteruddannelsesstrategi. Specialistuddannelser er omkostningstunge for medlemmerne, og det er til åbenbar gavn for aftagere af psykologernes ydelser, at psykologerne efteruddanner sig.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 3.12.

3.13 Autorisationsforløb for psykologer

Dansk Psykolog Forening (DP) vil arbejde på etablering af uddannelsesforløb under ansættelse med henblik på autorisation af psykologer i kommuner og regioner. Autorisationsforløb på tværs af institutioner og sektorer giver psykologer bedre kendskab til fremtidige samarbejdspartnere og bredden i professionen.

 • Der skal etableres dialog og forhandlinger med henholdsvis Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om etablering og formalisering af et antal uddannelsesstillinger til yngre, endnu ikke autoriserede psykologer.
 • Indsatsen vil på det kommunale område følge naturligt efter det overenskomstprojekt, som DP allerede arbejder med på PPR-området. På det regionale område vil indsatsen følge efter OK18-forhandlingerne mellem DP og RLTN/Danske Regioner.
 • Relevante sektioner og medlemsgrupper inddrages i dialog om implikationer af arbejdets udvikling.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 3.13.

3.14 Åbent etikarbejde

Dansk Psykolog Forening vil styrke den oplysende indsats om etiske problemstillinger og håndtering heraf.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 3.14.

4. Fællesskabet skal gøre psykologerne stærkere

4.1 En sammenhængende og attraktiv forening

Indsatserne skal kort fortalt bidrage til at gøre Dansk Psykolog Forening (DP) til en sammenhængende og attraktiv forening. Det skal især ske ved at udvikle den decentrale struktur og styrke medlemsinddragelsen generelt.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 4.1.

4.2 DP som en ressource for de studerende

Dansk Psykolog Forening (DP) vil sikre tidlig tilknytning og positive erfaringer med foreningen for studerende på de fire universiteter. De studerende er foreningens fremtid. Det er helt afgørende, at de studerende allerede i studielivet oplever, at foreningen skaber værdi, ligesom de skal have mulighed for at få viden om foreningens arbejde og decentrale aktiviteter.

De lokale DPS delstyrelser arrangerer relevante og attraktive medlemsarrangementer på de fire universiteter. Der kan være fokus på trivsel i studielivet, vilkår i frivilligt arbejde, overgange fra studie til arbejdsliv mv. Møderne kan have fagligt og karrieremæssigt indhold, som er værdiskabende for studerende.

Læs statusartikel til arbejdsprogrampunkt 4.2.

4.3 Mentorordning

Dansk Psykolog Forening (DP) vil etablere en mentorordning for foreningens medlemmer, hvor interesserede mentees og mentorer kan opnå kontakt med hinanden.

Læs statusartikel for arbejdsprogrampunkt 4.3.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge