Beretning og arbejdsprogram 2014-2016

Se artikler om periodens store politiske sager i beretningen til højre.

Nedenfor finder du en kommenteret version af periodens arbejdsprogram 2014-2016.

BERETNING OG REGNSKAB 2014-2016

I beretningen finder du artikler om periodens store politiske sager.

Læs den her.

Arbejdsprogram 2014-2016

Kommenteret version af periodens arbejdsprogram

1. Arbejde for dokumentation af psykologers kompetencer og effekter af psykologers arbejde på velfærdsområdet
Relevante indsatser: Pege på behov og muligheder for forsknings-, satspulje- og fondsprojekter og deltage i partnerskaber, som kan dokumentere effekten af psykologers indsats (jf. fx evaluering af kommunale…

2. Deltage i og påvirke kvalitetsindsatserne på sundheds- og socialområdet med fokus på kvalitet og effekt for borgerne frem for kontrol og manualisering
Relevante indsatser: Påvirke kvalitetsreformer på socialområdet, kliniske retningslinjer på sundhedsområdet, sikre bredere repræsentation af faglige selskaber i arbejds- og følgegruppe…

3. Arbejde for en bredere forståelse af evidens som udgangspunkt for kvalitet i psykologisk behandling
Relevante indsatser: Arbejde for, at kliniske beslutninger træffes på et videnskabeligt grundlag på baggrund af en integration af den bedste forskning, kombineret med klinisk ekspertise og klientens præferencer, herunder at erklæring for evidensbaseret praksis implementeres som grundlaget for psykologisk behandling…

4. Arbejde for at skabe sammenhængende indsatser, der spænder over barnets hele liv og går på tværs af skole- og socialområdet, og arbejde for at sikre tilstrækkelig inddragelse af psykologbistand i inklusionsarbejdet og i socialfaglige opgaver på det kommunale børne- og ungeområde
Relevante indsatser: Påvirke socialpolitikken og processen omkring folkeskolereformen i forhold …

4.a. Vedtagen indsats: Social- og Sundhedsudvalget inddrages i dette arbejde
Bestyrelsen bemyndiges til i den kommende generalforsamlings periode at forsøge sig med en mere projektorienteret arbejdsform, således at Social- og Sundhedsudvalget ved behov kan suppleres med arbejdsgrupper med fokus på specifikke opgaver, og at bestyrelsen…

5. Arbejde for at fremme psykologfaglige tilbud på det sociale og socialpsykiatriske område i kommunerne
Relevante indsatser: Påvirke relevante socialpolitiske initiativer og arbejde for at få skrevet psykologer ind i serviceloven, således at kommunerne i tidlige indsatser og den sociale indsats for familier, børn og unge med særlige behov sikrer, at der er adgang til psykologfaglige kompetencer, som kan…

6. Arbejde for bedre og mere sammenhængende indsats i psykiatri og socialpsykiatri
Relevante indsatser: Påvirke psykiatrireform, arbejde for flere specialpsykologer og styrkelse af psykologers og specialpsykologers rolle og funktion i psykiatrien, arbejde for styrket samspil mellem øget specialiseret behandling og øget brugerinddragelse i sundhedssystemet.

7. Arbejde for udvidelse af relevante behandlingstilbud
Relevante indsatser: Arbejde for udvidelse af den økonomiske ramme for sygesikringsordningen, herunder ikke mindst rammen for behandling af klienter med let til moderat angst og depression.

8. Arbejde for udvidelse af antallet af ydernumre til kvalificerede selvstændige psykologer på praksisoverenskomstens område
Relevante indsatser: Arbejde for udvidelse af økonomisk ramme og/eller henvisningsårsager med henblik på flere ydernumre. Fortsætte det gode samarbejde og den tætte kontakt til Danske Regioner samt…

9. Arbejde for en modernisering af praksisoverenskomsten
Relevante indsatser: Med afsæt i moderniseringsarbejdet og -rapporten få ændret praksisoverenskomsten på en række meget væsentlige områder, fx sikre brugbare modeller for kapacitet og økonomistyring, få implementeret mere videnskabelighed og evidens på området, få udviklet…

10. Arbejde for styrket fokus på og indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø på danske arbejdspladser
Relevante indsatser: Udnytte det store fokus, som faglige organisationer, forskningsinstitutioner, virksomheder og arbejdsgiverorganisationer har på psykisk arbejdsmiljø med henblik på at indgå i partnerskaber, der bl.a. kan dokumentere effekten af psykologi i forhold til øget trivsel og forebyggelse af sygefravær, stress mv.

10.a. Projektorienteret arbejdsform i Arbejdsmiljøudvalg
Vedtagen indsats: Bestyrelsen bemyndiges til i den kommende generalforsamlingsperiode at forsøge sig med en mere projektorienteret arbejdsform, således at Arbejdsmiljøudvalget ved behov kan suppleres med arbejdsgrupper med fokus på specifikke opgaver, og at bestyrelsen…

10.b. Forsikring og netværk
Vedtagen indsats: Dansk Psykolog Forening skal i samarbejde med relevante aktører (Brancheforeningen Forsikring og Pension, Kommunernes Landsforening, eventuelle kommuner, forsikringsselskaber og netværk) arbejde for, at klienter omfattet af sundhedsordninger og -forsikringer sikres ret til …

10.c. Uddannelsesforløb for ikke-autoriserede psykologer
Vedtagen indsats: Det henstilles til Dansk Psykolog Forening, at der indledes dialog med faglige selskaber og sektioner med henblik på at undersøge mulighederne for, at der arbejdes for etablering af offentligt finansierede uddannelsesforløb til ikke-autoriserede kandidater, så de kan opnå autorisation.

11. Arbejde med at skabe flere job og funktioner til psykologer på både det private og offentlige arbejdsmarked
Relevante indsatser: Arbejde for at skabe flere lederstillinger til psykologer, gøre flere selvstændige til iværksættere og dyrke nye arbejdsområder for psykologer i den private og offentlige sektor, fx ved at danne partnerskaber med arbejdsgiver om kompetenceudviklingsbehov for psykologer.

12. Arbejde for flere lønkroner til psykologer trods økonomisk krise og trængte offentlige budgetter
Relevante indsatser: Understøtte tillidsrepræsentanter i lokale forhandlinger samt arbejde mere systematisk med nye forhandlingsmetoder.

13. Arbejde for et godt arbejdsmiljø for psykologer
Relevante indsatser: Arbejde for at konkrete psykiske arbejdsmiljøtiltag bliver en del af de kommende overenskomster samt arbejde for en styrkelse af tillidsrepræsentanternes rolle i forhold til de lokale ledelser.

14. Sikre videnskabelighed og kvalitet i psykologuddannelserne
Relevante indsatser: Arbejde for flere ressourcer til forskning og undervisning på universiteterne, styrke forskningsbaseret special- og videreuddannelse samt bidrage til at udvikle psykologuddannelserne, så de uddanner nye psykologer til et bredere arbejdsmarked.

14.a. Ny arbejdsform i Uddannelses- og Forskningsudvalget
Vedtagen indsats: Uddannelses- og Forskningsudvalget inddrages i dette arbejde. Bestyrelsen bemyndiges til i den kommende generalforsamlingsperiode at forsøge sig med en mere projektorienteret arbejdsform, således at udpegningskredsen til udvalget fastholdes, men udpegning kan ske…

15. Arbejde for et samlet offentligt finansieret efter- og videreuddannelsessystem for psykologer
Relevante indsatser: Indgå partnerskaber med fx kommuner om videreuddannelsesforløb inden for specialiserede velfærdsområder som ældreområdet, misbrugsområdet, socialpsykiatri og neuropsykologi.

16. Udvikle Dansk Psykolog Forenings kursusvirksomhed
Relevante indsatser: Udvikle en model for kursusvirksomheden, som bedst muligt udnytter frivillige og lønnede ressourcer, som giver mulighed for at udvikle partnerskaber med andre kursusudbydere, at udbyde flere typer kurser til psykologer, fx markedsføring og iværksætterkurser for selvstændige, og eventuelt udvikle…

16.a. Teknologiunderstøttede psykologydelser
Vedtagen indsats: Der arbejdes for at ruste psykologer til at tilbyde teknologiunderstøttede psykologydelser, blandt andet rådgivning og terapi. I arbejdet inddrages relevant materiale, herunder retningslinjer, tidligere udviklet kursusmateriale og notater fra tidligere indsatser på området. Arbejdet kan…

17. Psykologkampagnen fortsætter indtil næste generalforsamling – denne gang med fokus på jobskabelse inden for det offentlige.
De næste 10 år forventer vi en nettotilvækst i antallet af psykologer på op mod 3.000. Væksten skyldes både, at der uddannes flere psykologer i disse år og at psykologerne generelt forbliver længere på arbejdsmarkedet…

17.a. Arbejde for at påvirke beskæftigelsesområdet med psykologfaglighed
Vedtagne indsatser: Arbejdsmarkedsreformer
Inden for de seneste år er der sket store omvæltninger inden for beskæftigelsesområdet – kontanthjælpsreformen som den seneste. Men også sygedagpengereformen skal nævnes …

17.b. Styrkelse af gerontopsykologi
Dansk Psykolog Forening arbejder på at oprette stillinger på det gerontopsykologiske område.
Dansk Psykolog Forening arbejder på at etablere forskning og undervisning i gerontopsykologi på universiteterne.

17. c. Autorisationslovgivning
Dansk Psykolog Forening skal arbejde for, at der lovgivningsmæssigt bliver stillet krav om autorisation for at kunne nedsætte sig som privatpraktiserende psykolog inden for det kliniske område…

17.d. Økonomisk kompensation til medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion
Tilskuddet til Selvstændige Psykologers Sektion forhøjes fra 150 til 200 kr. pr. medlem pr. år, dog minimum 10.000 kr., med henblik på at sektionen af de ekstra midler selv kan beslutte, om der skal ydes økonomisk kompensation til medlemmer af sektionsstyrelsen. Selvstændige Psykologers Sektion vil …

17.e. Rådgivning og vejledning til medlemmer i ledelsespositioner
Bestyrelsen forpligtes til i den kommende generalforsamlingsperiode at indgå i realitetsforhandlinger med relevante AC-organisationer om etablering af et samarbejde om at kunne yde rådgivning og vejledning til medlemmer i ledelsespositioner.

17.f. Intern undersøgelse af “aktivt medlemskab”
Bestyrelsen skal i den kommende generalforsamlingsperiode i samarbejde med Formandskollegiet gennemføre en undersøgelse blandt medlemmerne, der kan afdække, hvad der fremmer hhv. hæmmer interessen for rekruttering, og hvilke incitamenter der kunne have særlig motiverende betydning for opstilling til bestyrelsen…

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge