1. Arbejde for dokumentation af psykologers kompetencer og effekter af psykologers arbejde på velfærdsområdet.

Relevante indsatser: Pege på behov og muligheder for forsknings-, satspulje- og fondsprojekter og deltage i partnerskaber, som kan dokumentere effekten af psykologers indsats (jf. fx evaluering af kommunale psykologprojekter, Rambøll 2011), invitere til netværksdannelser mellem forskere og praktikere, formidle viden om konkrete forskningsprojekter, som er i udbud, og fungere som administrativ og strategisk sparringspartner for medlemmer, der er kvalificerede til og ønsker at påtage sig forskningsopgaver af interesse for foreningen.

Det har vi gjort

Der er i stigende grad krav om, at indsatser på velfærdområdet skal være evidensbaserede, hvis de skal finansieres af offentlige midler. Det skal således være videnskabeligt bevist eller sandsynliggjort, at indsatsen virker.

Samme krav stilles der til psykologstanden, som skal kunne dokumentere effekten af psykologisk behandling og de interventionsformer, der kendetegner psykologernes arbejdsfelt.

For Dansk Psykolog Forenings vedkommende er dokumentation af effekt fx altafgørende, når foreningen skal argumentere for, hvorfor det er de behandlingstilgange mv., som særligt psykologer behersker, der skal danne grundlag for indsatser på velfærdsområdet.

Foreningen har derfor særligt i 2015 haft fokus på, hvor vigtigt det er at dokumentere den del af psykologernes arbejde og forskning, der påviser effekten af de forskellige psykologiske tilgange.

Derfor har vi arbejdet med en række forskelligrettede initiativer, der har til formål at styrke psykologisk forskning. Indsatserne bærer præg af, at en bedre psykiatri og revision af psykologordningen har fyldt meget på den politiske og dermed på foreningens dagorden.

Foreningen har først og fremmest oprettet en oversigt på dp.dk, hvor medlemmer kan få overblik over de forskningspuljer og legatmidler, der er relevante for psykologer.

Derudover har vi løbende annonceret frigørelser af puljer og bevillinger i foreningens nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Foreningen har endvidere taget initiativ til få medtaget formuleringer omkring forskning i psykiske lidelser generelt og effekter af psykoterapi specifikt i det kommende FORSK2025-katalog. Uddannelses- og Forskningsministeriet står for det kommende FORSK2025-katalog, der er retningssætter og prioriteringsgrundlag for strategiske forskningsmidler. Ministeriet har inviteret repræsentanter fra blandt andet erhvervsliv, den offentlige sektor, interesseorganisationer og universiteter til at bidrage med at identificere visioner og forskningsområder, hvor Danmark har særlige muligheder for at skabe løsninger.

Endelig har foreningen i den konkrete ende af tiltag givet støtte til et forskningsprojekt ved Københavns Universitet. Projektet skal undersøge hvilke faktorer, der har særlig betydning for effekt i psykoterapi hos privatpraktiserende psykologer, og om man kan identificere særligt virksomme match mellem klientkarakteristika og terapiformen og / eller terapeutens tilpasning af terapien til klienten.

Foreningen har i 2015 haft fokus på, hvor vigtigt det er at dokumentere den del af psykologernes arbejde og forskning, der påviser effekten af de forskellige psykologiske tilgange.

LEGATER OG FONDE

Vi har samlet en liste over fonde og legater, du måske kan have gavn af at undersøge.

Se den her.

Dialog med relevante politikere og embedsmænd

Dansk Psykolog Forening har også været i løbende dialog med relevante folketingsordførere, regionspolitikere og embedsmænd om, hvordan man kan sikre, at

  1. der skabes grundlag for mere forskning i psykologiske tilgange inden for psykiatri/forskning i psykiatri drevet af psykologer – bl.a. med udgangspunkt i den nationale forskningsstrategi for forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser.
  2. man sikrer en retvisende monitoreringsmodel og måling af effekt i forhold til tilskudsordningen til psykologbehandling.

At skabe grundlaget for øget dokumentation kræver en langstrakt og helhedsorienteret indsats, ikke mindst fordi vejen fra idé til resultat i forskningen kan være lang. Effektmåling må aldrig ske på bekostning af kerneopgaven, og for Dansk Psykolog Forening handler det til stadighed om at påvise, at det kan betale sig at prioritere midler til forskning og evaluering. Derfor fastholdes dialogen med det politiske niveau og arbejdet med at gøre opmærksom på, at psykologerne gerne vil måle effekten af deres arbejde.

Det kræver en langstrakt og helhedsorienteret indsats at skabe grundlaget for øget dokumentation.

Vejen fra idé til resultat i forskningen kan være lang.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge