10.a. Projektorienteret arbejdsform i Arbejdsmiljøudvalg

Vedtagen indsats: Bestyrelsen bemyndiges til i den kommende generalforsamlingsperiode at forsøge sig med en mere projektorienteret arbejdsform, således at Arbejdsmiljøudvalget ved behov kan suppleres med arbejdsgrupper med fokus på specifikke opgaver, og at bestyrelsen i samarbejde med udvalgets formand kan inddrage nødvendig ekspertise hertil.
Arbejdsmiljøudvalget får et udvidet kommissorium på forsøgsbasis i den kommende generalforsamlingsperiode, således at dette omfatter samfundsdagsordner, der løbende sættes for at fremme bedre psykisk arbejdsmiljø på danske arbejdspladser, og som også kan medvirke til at synliggøre psykologers kompetencer på området.

Det har vi gjort

Arbejdsmiljøudvalget har arbejdet tæt sammen med sekretariat, bestyrelse og andre samarbejdsfora i perioden.

Arbejdsmiljøudvalget har som baggrundsgruppe for DP’s repræsentanter i forskellige fora i arbejdsmiljøsystemet påvirket den arbejdsmiljøpolitiske dagsorden. To medlemmer af udvalget deltager i en række af disse fora.

Herudover har udvalget nedsat eksterne og interne arbejdsgrupper, når det har været hensigtsmæssigt i forhold til specifikke opgaver.

I perioden har arbejdsmiljøudvalget fx nedsat følgende arbejdsgrupper:

  1. En arbejdsgruppe der, i samarbejde med Organisationspsykologisk Selskab, har udarbejdet et projektforslag til synliggørelse af psykologers kompetencer på arbejdsmiljøområdet i bred forstand. Organisationspsykologisk Selskab arbejder også selv med denne opgave og har bl.a. været til stede på Folkemødet på Bornholm i 2015.
  2. En arbejdsgruppe der medvirkede til at påvirke designet af  Akademikerundersøgelsen om psykisk arbejdsmiljø og udarbejdede spørgsmål til undersøgelsen, herunder spørgsmål der alene skulle stilles til psykologerne. Udvalgets ekspertmedlem deltog sammen med udvalgsformanden i samarbejde med den arbejdsmiljøansvarlige i sekretariatet.
  3. En arbejdsgruppe der medvirkede til at justere indhold på www.dp.dk. Der var alene tale om justering især af tilgængeligheden og fejlretning. En mere omfattende revision vil kræve en bredere ekspertise.
  4. En arbejdsgruppe der udarbejdede forslag til “DP mener’”om psykisk arbejdsmiljø på et videnskabeligt grundlag og som udtryk for foreningens samlede politiske mening om arbejdsmiljøområdet. Opgaven er ikke tilendebragt og vil nok kræve en bredere ekspertise, da der er mange og meget nuancerede forskningsresultater på arbejdsmiljøområdet og mange vurderinger af, hvad der især medfører et godt psykisk arbejdsmiljø.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge