14.a. Ny arbejdsform i Uddannelses- og Forskningsudvalget

Vedtagen indsats: Uddannelses- og Forskningspolitisk Udvalg inddrages i dette arbejde. Bestyrelsen bemyndiges til i den kommende generalforsamlingsperiode at forsøge sig med en mere projektorienteret arbejdsform, således at udpegningskredsen til udvalget fastholdes, men udpegning kan ske i opdelte faser i generalforsamlingsperioden, således at medlemmer af udvalget i særlig grad matcher de kompetencer, som måtte være nødvendige for løsning af de konkrete opgaver, som bestyrelsen henlægger til udvalget.
Udvalget kan ved behov suppleres med fokus på specifikke opgaver, og bestyrelsen kan i samarbejde med udvalgets formand inddrage nødvendig ekstern ekspertise hertil.

Det har vi gjort

Der blev i Uddannelses- og Forskningspoltisk Udvalg i 2014 nedsat en arbejdsgruppe for at løse udfordringen for udvalgets kommissorium om, at “der er et stort behov for at styrke sammenhængen mellem teori og praksis på PPR området”. Arbejdsgruppen og kommissoriet var tænkt ind i den inklusionsudfordring, som hele Danmark snakker om på folkeskoleområdet.

På baggrund af et oplæg fra Uddannelses- og Forskningspolitisk Udvalg besluttede bestyrelsen dog i april 2015 at organisere arbejdet via Psykologkampagnen 2, da man fandt, at arbejdet lå naturligt i forlængelse af kampagnens øvrige opgaver, og fordi opgaven havde vist sig svær at løfte i UFU-regi. Det forslag blev godkendt juni 2015, hvorefter opgaven blev flyttet fra Uddannelses- og Forskningpolitisk Udvalg til Psykologkampagnen 2. Ekspertgruppen omkring PPR overtog dermed opgaven med at afprøve nye arbejdsmåder i UFU-regi.

Periodens arbejde har vist, at der er behov for at opbygge et stærkere netværk mellem de fire universiteter, de to centrale sektioner: Universitetssektionen og Studentersektionen og DP’s politikere og sekretariat. Fx har det konkrete personkendskab mellem universitetsrepræsentanterne vist sig hjælpsomt i forbindelse med, at universiteterne besluttede at rette fælles henvendelse til ministeriet om at løfte psykologi til mellemste taxameter.

Se mere om emnet under arbejdsprogrammets “Punkt 14. Videnskabelighed og kvalitet i psykologuddannelserne ” og “Punkt 17: Psykologkampagnen.

Uddannelses- og Forskningspolitisk Udvalg har drøftet udvalgets fremtid med bestyrelsen. Der er enighed om vigtigheden af udvalget både i foreningen og på universiteterne. På baggrund af dialogen har bestyrelsen udarbejdet en model, som alle fire universiteter er tilfredse med, og som fremadrettet kan sikre en god ramme for samarbejdet mellem Psykologforeningen og universiteterne.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge