4.a. Vedtagen indsats: Social- og Sundhedsudvalget inddrages i dette arbejde.

Bestyrelsen bemyndiges til i den kommende generalforsamlings periode at forsøge sig med en mere projektorienteret arbejdsform, således at Social- og Sundhedsudvalget ved behov kan suppleres med arbejdsgrupper med fokus på specifikke opgaver, og at bestyrelsen i samarbejde med udvalgets formand kan inddrage nødvendig ekstern ekspertise hertil.

Dette kan evt. ske for opdelte faser i løbet af generalforsamlingsperioden, således at medlemmer af udvalget i særlig grad matcher de kompetencer, som måtte være nødvendige for løsning af de konkrete opgaver, som bestyrelsen henlægger til udvalget.

Udvalget skal løbende kunne fungere også som sparringspartner til bestyrelsen og formanden omkring aktuelle social- og sundhedspolitiske problemstillinger, som vedrører psykologernes arbejdsområde og vilkår for klientgrupper, herunder ikke mindst sårbare og udsatte borgere (børn, unge, voksne, ældre).

Det har vi gjort

Arbejdsområdet for Social- og Sundhedspolitisk Udvalg (SOS) er politiske sager inden for samfunds- og borgerrettede forhold. Udvalget fokuserer især på, at alle borgere med behov skal have nødvendige og tilstrækkelige tilbud om psykologisk rådgivning, udredning, behandling og støtte. Det er politikerne og de offentlige myndigheders ansvar, at borgerne får disse tilbud.

Da denne opgave i perioden 2014-2016 har haft et meget stort overlap med Psykologkampagnens mål om at udbygge adgangen til psykologfaglige ydelser på fire store offentlige velfærdsområder, besluttede bestyrelsen at knytte SOS til Psykologkampagnen, og dermed til en projektorienteret arbejdsform.

Udvalget er i perioden blevet suppleret med fire arbejdsgrupper, bestående af eksperter inden for hvert af psykologkampagnens fokusområder. For at sikre en sammenhæng mellem gruppernes arbejde, blev rollen som formand for hver af ekspertgrupperne varetaget af en repræsentant fra SOS. Gruppernes ekspertise har løbende været inddraget i udvalgsformandens og bestyrelsens beslutninger.

Udvalget har herudover været brugt som sparringspartnere om aktuelle social- og sundhedspolitiske problemstillinger. For eksempel i forhold til sundheds- og ældreministerens arbejde med en national handlingsplan for demens og andre politisk/faglige spørgsmål på gerontoområdet.

Social- og Sundhedspolitisk Udvalg har i perioden været knyttet tæt til Psykologkampagnen, og dermed til en projektorienteret arbejdsform med særdeles aktiv brug af ekspertgrupper.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge