4. Arbejde for at skabe sammenhængende indsatser, der spænder over barnets hele liv og går på tværs af skole- og socialområdet, og arbejde for at sikre tilstrækkelig inddragelse af psykologbistand i inklusionsarbejdet og i socialfaglige opgaver på det kommunale børne- og ungeområde.

Relevante indsatser: Påvirke socialpolitikken og processen omkring folkeskolereformen i forhold til inklusionsdagsordenen, fx at fagpersoner på børne- og ungeområdet har let og direkte adgang til konsultation, supervision og rådgivning fra psykologer, at indsatsen over for børn med mere omfattende behov for støtte gøres til en integreret del af PPR’s virke og samspil med kommunernes sociale indsatser, og at den kommunale pædagogisk- psykologiske rådgivning og konsultation udvides til også at dække elever på ungdomsuddannelserne.

Det har vi gjort

Kommunernes opgaver på børne- og ungeområdet spænder bredt på tværs af skole-, fritids- og socialområdet, på tværs af en lang række lovgivninger, forvaltninger og faggrupper og på tværs af normal og specialområdet. Psykologernes rolle er essentiel i arbejdet med at sikre børn de bedste rammer for en god opvækst.

Det har Kommunernes Landsforening indset, og derfor fik vi også ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2015 1,5 mio. kr. til et nyt PPR-projekt. Sammen med Kommunernes Landsforening skal vi se nærmere på psykologernes rolle og opgaveportefølje på PPR-området.

Vi er nu i fælleskab ved at beskrive projektet, og formålet bliver at understøtte, at psykologerne får en endnu mere central rolle i inklusionsarbejdet og samtidig sikre, at psykologerne har de rigtige kompetencer.

Derudover er der også fokus på at skabe plads til de nyuddannede cand.psych.´er på de mange PPR-kontorer.

Kort efter generalforsamlingen i 2014 afholdt vi en velbesøgt PPR- konference, hvor hele politikken og udviklingen på området blev diskuteret. Konferencen har sat spor i arbejdet i foreningen siden omkring PPR -området, og samtidig er flere af de indlæg, der blev fremført, gentaget andre steder i den kommunale sektor.

I skrivende stund arbejder Undervisningsministeriets ekspertgruppe omkring inklusion i skolen på deres eftersyn af området. Ud over indsatsen fra de psykologer, der er udpeget direkte af ministeriet, påvirker foreningen arbejdet med indspil og direkte kontakt til både embedsværk og ekspertgruppen. Læs mere her.

Småbørn i daginstitutioner
Daginstitutioner, ungdomsuddannelser og social mistrivsel PPR’s arbejde starter allerede i daginstitutionerne, hvor der i de kommende år vil være øget fokus på at støtte personalet på småbørnsområdet i at skabe miljøer, der ruster børn til at klare sig i skolens øgede kompetencekrav.

Psykologer har viden om, hvor vigtigt det er at forebygge – og kan bidrage til at understøtte både børn og familier samt hjælpe lærere med at etablere gode læringsmiljøer.

Børn med særlige behov i folkeskolen
I folkeskolen er der nye øgede krav om inklusion af børn med særlige behov.

Dansk Psykolog Forening har derfor benyttet et hold af PPR-psykologer, der har bidraget til en rapport med bud på løsninger på hele det kommunale børneområde.

I foreningens PPR-rapport anbefaler vi blandt andet:

  • At pædagoger, lærere m.fl., som står med den direkte opgave med børn med særlige behov, har let og direkte adgang til konsultation, supervision, rådgivning og vejledning fra fagligt specialiserede konsulenter
  • At der bliver udarbejdet officielle retningslinjer og anbefalinger til kommunerne om, hvordan man arbejder med og fremmer inklusion
  • At psykologer og andre faglige specialister anvendes i en tidlig forebyggende indsats – også før et barn er udpeget som et problem
  • At indsatsen over for børn med mere omfattende behov for støtte gøres til en integreret del af PPR’s virke og samspil med kommunernes sociale indsatser.

Læs hele rapporten på hjemmesiden her.

Mistrivsel på ungdomsuddannelserne
I nogle kommuner yder PPR-psykologerne bistand til ungdomsuddannelser også. Der er et stort pres på de unge for at gennemføre uddannelsen. I fremtiden forventer vi derfor at se flere modeller, hvor psykologer i PPR giver støtte til såvel unge som lærere på gymnasier og erhvervsskoler for at modarbejde mistrivsel, mobning og frafald. Derfor anbefaler vi også, at den kommunale pædagogiskpsykologiske rådgivning og konsultation udvides til også at dække elever på ungdomsuddannelserne.

Psykologernes rolle er essentiel i arbejdet med at sikre børn de bedste rammer for en god opvækst.

 

Sammen med Kommunernes Landsforening skal vi se nærmere på psykologernes rolle og opgaveportefølje på PPR-området.

Udsatte børn

Endelig er der krav om kvalitetsløft af indsats og sagsbehandling på det sociale område, hvilket giver udfordringer i en tid, hvor kommunerne samtid er presset af en knap økonomi. Men også her er der plads til forbedringer, hvilket ses i de utallige børnesager, hvor der dokumenteres svigt og manglende faglighed.

Desværre må vi forvente, at der er langt flere eksempler end de historier, der opnår presseomtale.

Investér i børnene
Hvis det blev gjort rigtigt første gang, kunne antallet af sager, hvor børn – på trods af velmenende, men forkerte foranstaltninger – udvikler alvorlige psykiske problemer, reduceres markant. Samfundets ressourcer kunne bruges på noget mere fornuftigt end på at forsøge at samle liv op, der ryger på gulvet på grund af manglende ekspertise og systematik i systemet. Arbejdet med at fremme børnenes trivsel og sikre den psykologfaglige ekspertise vil vi fortsat arbejde med – i dialog med både medlemmer og øvrige interessenter på området.

Bedre sektorovergange og fælles udspil
Vi har løbende drøftet med Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og politikere på Christiansborg, at der, for at sikre kvalitet og borgernære behandlings- og udredningstilbud, er behov for, at de forskellige aktører på børn- og unge området udvikler bedre sektorovergange mellem kommuner og regioner.

Op til folketingsvalget i foråret 2015 gik vi sammen med en lang række børneorganisationer i et fælles indlæg, hvor vi anbefalede politikerne at investere i børnene med en ambitiøs børnepolitik. Motivationen for en solid investering i gode børneliv bør nemlig være til stede, fordi forskningen viser, at udsatte børn bliver udsatte voksne.

Se indlægget her.

Se også arbejdsprogrammets “Punkt 5: Arbejde for at fremme psykologfaglige tilbud på det sociale og socialpsykiatriske område i kommunerne“.

Vi har brug for børn og unge, der tror på sig selv, og som er i ordentlig trivsel. Hvis det skal lykkes at skabe nogle gode rammer for vores børn og unge, har vi brug for mange forskellige indsatser og tiltag, der tager udgangspunkt i børnenes behov.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge