5. Arbejde for at fremme psykologfaglige tilbud på det sociale og socialpsykiatriske område i kommunerne

Relevante indsatser: Påvirke relevante socialpolitiske initiativer og arbejde for at få skrevet psykologer ind i serviceloven, således at kommunerne i tidlige indsatser og den sociale indsats for familier, børn og unge med særlige behov sikrer, at der er adgang til psykologfaglige kompetencer, som kan sikre en grundig udredning, planlægge og gennemføre behandling samt evaluere virkningen af de indsatser, som iværksættes.

Det har vi gjort

Dansk Psykolog Forening har arbejdet hårdt for at få skrevet psykologer ind i servicelovens § 50 om børneundersøgelser, da vi mener, at systematisk brug af psykologer er helt afgørende for at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen af børnesagerne, bryde den negative sociale arv og understøtte det gode børneliv.

Foreningen har været i løbende dialog med Social- og Indenrigsministeriet og indsendte i foråret 2015 et notat til Socialministeren og Folketingets socialudvalg vedrørende forældrekompetenceundersøgelser og højere kvalitet i børnesager.

I notatet anbefaler Dansk Psykolog Forening, at

1. Det indskrives i servicelovens §50, at vurderingen af, hvorvidt der er behov for en forældrekompetenceundersøgelse i forbindelse med tvangsanbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet, altid skal foretages af en psykolog.

2. Der bør indføres en systematisk forventningsafstemning mellem sagsbehandler og psykolog ved rekvirering af forældrekompetenceundersøgelser.

3. Der bør altid indgå en psykologisk undersøgelse af barnet som del af den børnefaglige undersøgelse, når der er tale om tvangsanbringelse, frivillig anbringelse og anden indgribende foranstaltning.
Vurderingen af, om allerede eksisterende akter kan erstatte en undersøgelse, skal foretages af en psykolog.

4. Der bør være psykologer med til at vurdere, om barnets behov imødekommes af den valgte foranstaltning i forbindelse med anbringelse af et barn eller en ung.

5. Kommunerne bør systematisere evalueringen af, hvorvidt den valgte foranstaltning er tilstrækkelig.

Se notat og følgebrev.

Samtidig har der været dialog med Dansk Socialrådgiverforening om forældrekompetenceundersøgelser og bedre kvalitet i udredning og behandling af sårbare og udsatte børn.

Dansk Psykolog Forening vurderer, at der i langt højere grad er behov for en konsekvent inddragelse af psykologer i børnesager end det er tilfældet i dag, hvis kvalitet og kontinuitet på tværs af kommunerne skal øges.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge