6. Arbejde for bedre og mere sammenhængende indsats i psykiatri og socialpsykiatri

Relevante indsatser: Påvirke psykiatrireform, arbejde for flere specialpsykologer og styrkelse af psykologers og specialpsykologers rolle og funktion i psykiatrien, arbejde for styrket samspil mellem øget specialiseret behandling og øget brugerinddragelse i sundhedssystemet.

Det har vi gjort

Ydelsesstyring i psykiatrien har fyldt en del i den offentlige debat. Vi mener, at ydelsesstyringen i psykiatrien modarbejder kvalitet og patientinddragelse, der ellers fra politisk side fremhæves som vigtige prioriteter. Derfor har vi sammen med en række andre faglige organisationer rettet officiel henvendelse til Danske Regioner. Henvendelsen har resulteret i en pågående dialog med Regionerne om, hvordan psykiatrien skal styrkes, herunder hvordan man sikrer bedre sektorovergange mellem den regionale psykiatri og kommunale indsatser.

Den daværende regering udgav i maj 2014 sine visioner for psykiatrien og en dertilhørende psykiatrihandleplan med 39 punkter.
Psykiatriudspillet indeholdt blandt andet en vision om at få en bedre brug af personaleressourcer og kompetencer i psykiatrien, og regeringen inviterede i den forbindelse til partnerskab med Danske Regioner, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Dansk Psykolog Forening om løsninger på udfordringen med speciallægemangel i psykiatrien, og hvordan man bedst udnytter de faglige kompetencer.
Ud over at deltage i møder i Sundhedsministeriet, bl.a. med den daværende sundhedsminister Nick Hækkerup, bidrog vi også med en række praksiseksempler på, hvordan psykologeri psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien – ambulant og stationært – bidrager til bæredygtige løsninger på speciallægemanglen og i øvrigt har et godt og ligeværdigt samarbejde med psykiaterne.

Sundhedsstyrelsens psykiatriudvalg
Bestyrelsen har også udpeget to repræsentanter til Sundhedsstyrelsens udvalg for psykiatri. Udvalgets opgave er at følge og kvalificere implementering af regeringens psykiatrireform. De to psykologer repræsenterer henholdsvis børne- og ungepsykiatrien og voksenpsykiatrien.
Dansk Psykolog Forening har støttet repræsentanterne ved at samle en baggrundsgruppe af psykologer med stor erfaring fra psykiatrien, der løbende har bidraget til at kvalificere grundlaget for at påvirke implementeringen af reformen.

Psykologerne bliver målt på, hvor mange patienter de ser på en dag, på en uge og på en måned. Det er problematisk at fokusere på, hvor meget man yder, i stedet for at have tid til at yde den kvalitet i behandlingen, som patienten har brug for.

Psykologers og specialpsykologers status i psykiatrien

Partnerskabet om kompetenceflytning i psykiatrien har for os i høj grad handlet om, at psykologer i psykiatrien formelt overtager ansvaret for nogle af de udrednings-, behandlings-, og diagnostiske opgaver, som mange allerede varetager uformelt. Som led i dette arbejde har vi gennemført et udredningsarbejde – med inddragelse af medlemmer i psykiatrien – om juridiske forhold for psykologer.

Desuden har vores tålmodige påvirkningsarbejde nu resulteret i, at Danske Regioner har udarbejdet et notat til Regionerne om, at specialpsykologerne i praksis skal have den opgaveportefølje, som de opnår viden og erfaring med gennem specialpsykologuddannelsen. Samtidig opretholder vi en løbende og tæt kontakt til de enkelte regioners psykiatriledelser for at fastholde deres fokus på en større og bredere brug af særligt specialpsykologernes kompetencer.

For at sikre intern debat om de fremtidige krav til psykiatrien og projektet om flere specialpsykologer har vi afholdt to medlemskonferencer, henholdsvis i København og Aarhus. Formålet er, at vi får endnu flere input fra psykologer i psykiatrien, der kan bidrage til det politiske arbejde på området, samt at der skabes intern enighed om prioriteter og mål.

Nordisk psykiatritopmøde
Herudover har Dansk Psykolog Forening stået i spidsen for en fælles henvendelse fra de nordiske psykologforeninger til sundhedsministeren for nordisk samarbejde vedrørende psykiatritopmødet, der blev afholdt i København under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2015.
Formålet med psykiatritopmødet var at sætte fokus på indsatsen for mennesker med psykiske lidelser, at skabe rammerne for videns- og erfaringsudveksling mellem de nordiske lande og fremadrettet at prioritere et stærkere nordisk samarbejde på psykiatriområdet.

Velbesøgt forskningskonference
Professionsudvalget i Psykologforeningen har også haft fokus på den nyeste viden inden for psykiatri, evidens og neurovidenskab på to konferencer i henholdsvis København og Aalborg. Her har eksperter og forskere diskuteret og fremlagt nyeste trends til gavn for flere hundrede interesserede medlemmer.

Vi har hørt det mange gange: Danskere med psykisk lidelse skal have en lige så god behandling af deres sygdom og samme rettigheder som danskere med fysiske sygdomme. Det arbejdes der hårdt for i de mange regioner, men der er et stykke vej til en egentlig ligestilling mellem somatik og psykiatri på trods af både ny udrednings- og behandlingsret.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge